{peti}Комисия по петиции {27/01/2012}27. 01. 2012Дата15.06.2017
Размер136.93 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


{PETI}Комисия по петиции

{27/01/2012}27.01.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0958/2007, внесена от Graham Unsworth, с британско гражданство, относно таксата за регистрация на употребявани автомобили, които се внасят в Малта

Петиция 1028/2007, внесена от Nicholas Zelle, с британско гражданство, относно таксата за регистрация на употребявани МПС, които се внасят в Малта

Петиция 0206/2009, внесена от Robert Cassar, с малтийско гражданство, относно новите разпоредби в Малта във връзка с таксата за регистрация на внасяните употребявани автомобили1. Резюме на петиция 0958/2007

Вносителят на петицията се оплаква от таксата за регистрация, налагана при вноса на употребявани автомобили в Малта. Той се позовава на баснословната сума, изисквана от малтийските органи, за вноса на 11-годишен Saab 9000 CSE, който той впоследствие оставил в Обединеното кралство. Вносителят на петицията смята, че таксата за регистрация, налагана от малтийските органи върху внасяните употребявани автомобили, противоречи на принципите на ЕС за свобода на движението на стоки, и призовава Европейския парламент да се намеси.Резюме на петиция 1028/2007

Вносителят на петицията възразява срещу регистрационната такса, налагана на употребяваните автомобили, внасяни в Малта, като посочва, че малтийските органи се готвят да обложат с огромен данък внесена 24-годишна Honda Accord. Той твърди, че регистрационната такса, наложена от малтийските органи върху употребявани автомобили, е нарушение на принципите на ЕС относно свободното движение на стоки, и поради това моли Европейския парламент да предприеме действия.Резюме на петиция 0206/2009

Вносителят на петицията се позовава на новите разпоредби в Малта относно таксата за регистрация на внесени употребявани превозни средства и посочва, че таксата за регистрация, която трябва да се плати при вноса на употребявани превозни средства в Малта, е несправедлива. Тъй като според вносителя въпросните такси за регистрация противоречат на принципите на ЕС за свободно движение на стоки, той моли Европейския парламент да се намеси.2. Допустимост

0958/2007 е обявена за допустима на 22 февруари 2008 г.; 1028/2007 е обявена за допустима на 7 март 2008 г.; 0206/2009 е обявена за допустима на 3 юни 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).3. Отговор на Комисията за петиция 0958/2007, получен на 5 май 2008 г.

I. Петицията
Вносителят на петицията се оплаква от данъка за регистрация, по-специално минималния данък за регистрация, налаган при вноса на употребявани автомобили в Малта. Той се позовава на баснословната сума, изисквана от малтийските органи, за регистрацията на 11-годишен Saab 9000 CSE, който той впоследствие оставил в Обединеното кралство, след като се пренесъл в Малта през 2004 г. Вносителят на петицията счита, че данъкът за регистрация, налаган от малтийските органи върху внасяните в Малта употребявани автомобили, противоречи на принципите на ЕС за свобода на движението на стоки.

II. Правни съображения
Първо трябва да се отбележи, че няма хармонизация на равнището на Европейския съюз в областта на данъците за регистрация на моторни превозни средства. Макар че Комисията последователно се опитва да отстрани продължаващите данъчни бариери, които нарушават свободното движение на пътнически превозни средства в рамките на вътрешния пазар, досега предложенията на Комисията в тази област не са приети поради недостатъчна подкрепа от страна на държавите-членки. Това означава, че държавите-членки могат да налагат такива такси и да решават едностранно относно своите тарифи и методи на изчисление. Освен това, правото на Общността не изисква облагаемата стойност на автомобилите, които ще се регистрират, да се базира на покупната цена, платена в друга държава-членка.

Но държавите-членки са задължени да спазват член 90 от Договора за ЕО, който забранява налагане на дискриминационни вътрешни данъци, пряко или косвено, върху стоките на други държави-членки, които надвишават наложените пряко или косвено данъци върху подобните местни стоки.

В няколко решения Съдът постанови, че налагането на данък от страна на държава-членка за употребявани превозни средства от друга държава-членка е в противоречие с първия параграф на член 90 от Договора в случаите, в които размерът на данъка надвишава остатъчния данък, включен в стойността на подобни употребявани превозни средства, вече регистрирани на територията на държавата. Следователно от значение е не съотношението между размера на данъка и покупната цена в друга държава-членка – която не е от значение, тъй като не оказва въздействие върху стойността на превозното средство в държавата, в която ще бъде регистрирано – а процента на стойността на подобно превозно средство на националния пазар, който представлява остатъчен данък.
В случая с Малта, Комисията е осведомена за факта, че малтийското данъчно законодателство по отношение на автомобилите е в нарушение на правото на Общността и е предприела процедура по установяване на нарушение. В съответствие с първата таблица на малтийския данъчен закон за моторните превозни средства1, за повечето категории употребявани превозни средства се плаща минимална сума . Това означава, че съществува минимален данък само за употребявани превозни средства, а на новите превозни средства не се налага минимален праг. Дори и ако размерът на данъка, определен след техническия преглед, доведе до по-малка сума, пак се изисква по-високия минимум. Тази ситуация, която означава, че прилагания данък за регистрация ще превиши остатъчния данък, включен в стойността на подобни превозни средства, които вече са регистрирани в Малта, е в противоречие с член 90 от Договора за ЕО.
На 23 март 2007 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо до Малта по този въпрос и с оглед на незадоволителния отговор на малтийските органи на 4 април 2008 г. на Малта беше пратено мотивирано становище (съобщение за медиите от Комисията IP/08/511).
III. Заключение
Понастоящем Комисията очаква отговора на Малта на мотивираното становище, за да види дали държавата-членка ще измени своето законодателство или дали ще бъде необходимо случаят да бъде отнесен пред Съда.

4. Отговор на Комисията за петиция 1028/2007, получен на 10 юни 2008 г.

Вносителят на петицията възразява срещу регистрационната такса, налагана на употребяваните автомобили, внасяни в Малта, като посочва, че малтийските органи се готвят да обложат с огромен данък внесена 24-годишна Honda Accord. Той твърди, че регистрационната такса, наложена от малтийските органи върху употребявани автомобили, е нарушение на принципите на ЕС относно свободното движение на стоки.

Първо трябва да се отбележи, че няма хармонизация на равнището на Европейския съюз в областта на данъците за регистрация на моторни превозни средства. Макар че Комисията последователно се опитва да отстрани продължаващите данъчни бариери, които нарушават свободното движение на пътнически превозни средства в рамките на вътрешния пазар, досега предложенията на Комисията в тази област не са приети поради недостатъчна подкрепа от страна на държавите-членки. Това означава, че държавите-членки могат да налагат такива такси и да решават едностранно относно своите тарифи и методи на изчисление. Освен това, правото на Общността не изисква облагаемата стойност на автомобилите, които ще се регистрират, да се базира на покупната цена, платена в друга държава-членка.

Но държавите-членки са задължени да спазват член 90 от Договора за ЕО, който забранява налагане на дискриминационни вътрешни данъци, пряко или косвено, върху стоките на други държави-членки, които надвишават наложените пряко или косвено данъци върху подобните местни стоки.

В няколко решения Съдът постанови, че налагането на данък от страна на държава-членка за употребявани превозни средства от друга държава-членка е в противоречие с първия параграф на член 90 от Договора в случаите, в които размерът на данъка надвишава остатъчния данък, включен в стойността на подобни употребявани превозни средства, вече регистрирани на територията на държавата. Следователно от значение е не съотношението между размера на данъка и покупната цена в друга държава-членка – която не е от значение, тъй като не оказва въздействие върху стойността на превозното средство в държавата, в която ще бъде регистрирано – а процента на стойността на подобно превозно средство на националния пазар, който представлява остатъчен данък.
В случая с Малта, Комисията е осведомена за факта, че малтийското данъчно законодателство по отношение на автомобилите е в нарушение на правото на Общността и е предприела процедура по установяване на нарушение. В съответствие с първата таблица на малтийския данъчен закон за моторните превозни средства1, за повечето категории употребявани превозни средства се плаща минимална сума . Това означава, че съществува минимален данък само за употребявани превозни средства, а на новите превозни средства не се налага минимален праг. Дори и ако размерът на данъка, определен след техническия преглед, доведе до по-малка сума, пак се изисква по-високия минимум. Тази ситуация, която означава, че прилагания данък за регистрация ще превиши остатъчния данък, включен в стойността на подобни превозни средства, които вече са регистрирани в Малта, е в противоречие с член 90 от Договора за ЕО.
На 23 март 2007 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо до Малта по този въпрос и с оглед на незадоволителния отговор на малтийските органи на 4 април 2008 г. на Малта беше пратено мотивирано становище (съобщение за медиите от Комисията IP/08/511).
Понастоящем Комисията очаква отговора на Малта на мотивираното становище, за да види дали държавата-членка ще измени своето законодателство или дали ще бъде необходимо случаят да бъде отнесен пред Съда.

5. Допълнителен отговор от Комисията за 0958/2007, получен на 20 март 2009 г.

В допълнение към предишното си съобщение, Комисията би желала да информира Парламента за най-новото развитие по случая.


На 22 юли 2008 г. Комисията получи от малтийските органи отговор на мотивираното становище от 3 април 2008 г. по процедура за нарушение IN/05/4534, в което, наред с другото, последните уведомяват Комисията относно плановете си до януари 2009 г. да приведат в сила нов закон за данъка върху моторните превозни средства.
Комисията получи проектозакона, който беше предмет на няколко срещи между нея и малтийските органи. На тези срещи Комисията сподели някои свои опасения.
На 29 януари 2009 г., Комисията получи последната версия на закона за данъка върху моторните превозни средства, която е била приета на 10.12.08 г. с президентски указ. В момента тази версия се проверява.

6. Допълнителен отговор от Комисията за петиции 0958/2007, 1028/2007 и 0206/2009, получен на 7 юли 2009 г.

В допълнение към предишното си съобщение, Комисията добавя следните забележки.


На 11 март 2009 г. службите на Комисията изпратиха писмо до малтийските органи, в което изискваха предоставянето на допълнителна подробна информация относно това, какви точно са методите на изчисление на таксата за регистрация на внасяните в Малта употребявани автомобили, предвидена в новия закон.
На 15 май малтийските власти уведомиха Комисията, че новият закон за данъка върху моторните превозни средства – Данъчен закон за моторните превозни средства – най-накрая е бил приет. Те също така бяха приложили копие от този закон.
На 25 май 2009 г. Комисията получи отговора на малтийските власти на писмото й от 11 март 2009 г., в който те обясняват използвания метод при изчислението на регистрационната стойност на внесените употребявани автомобили.
Понастоящем службите на Комисията разглеждат окончателната версия на Данъчния закон за моторните превозни средства, както и отговора на малтийските органи на административното писмо от 11 март 2009 г. Изглежда, че новата данъчна система при регистрация, базирана на обективни критерии като емисии на въглероден двуокис, дължина на превозното средство и прахови частици (за дизеловите двигатели), има за цел да отговори на изискванията на Комисията, изложени в мотивираното становище от 8 април 2008 г.
При все това службите на Комисията ще наблюдават по-нататъшните промени в законодателството в тази област, които се очаква да бъдат приети през юли 2009 г. и също така ще поиска разяснения относно някои аспекти. Въз основа на резултатите от тези проучвания, Комисията ще вземе решение за бъдещи действия по процедурата.
7. Допълнителен отговор от Комисията за 0958/2007, 1028/2007 и 0206/2009, получен на 22 януари 2010 г.

В допълнение към предишното си съобщение по този въпрос, на 25 август 2009 г. Комисията изпрати на малтийските органи административно писмо с искане за допълнителна подробна информация относно начина на изчисляване на регистрационната стойност на моторните превозни средства, включително критериите за обезценяване, за да направи оценка на съответствието на метода със законодателството на Общността.


Комисията получи отговор на това административно писмо на 19 ноември 2009 г. Съгласно предоставената информация системата за оценяване на регистрационната стойност ще бъде частично променена от началото на януари 2010 г., за да бъде съгласувана с всички изисквания, включително и със забележките на Комисията.
Малтийските органи също така съобщиха, че измененията в Закона за регистрация на моторни превозни средства ще бъдат временно одобрени с президентски указ и ще влязат в сила от 1 януари 2010 г.
Понастоящем, Комисията разглежда най-новата версия на измененията и предвидените промени в системата за оценяване на регистрационната стойност. В зависимост от резултатите от своя анализ Комисията ще реши дали да предприеме допълнителни действия по случая.

8. Допълнителен отговор от Комисията за петиция 0958/2007, 1028/2007 и 0206/2009, получен на 22 април 2010 г.

На 22 декември 2009 г. службите на Комисията изпратиха писмо до малтийските органи с искане за допълнителна информация относно изчисляването на регистрационната стойност на автомобилите.

На 5 февруари 2010 г. малтийските органи съобщиха, че новият закон за регистрационната такса за търговски автомобили е влязъл в сила на 1 януари 2010 г. с указ на президента на Малта от 22 декември 2009 г. и с него е въведена нова система за регистрационната такса, която се изчислява въз основа на максимално позволеното тегло, мощността на двигателя и стандартите за емисии (ЕURO 1-4 и по-високи и EURO I-IV и по-високи.). В момента той се преразглежда от парламента на Малта.

На 22 февруари 2010 г. малтийските органи отговориха на писмото на Комисията от 22 декември 2009 г., като наред с другото я информираха, че новата информационна система за оценка на регистрационната стойност на пътническите автомобили се прилага от 11 януари 2010 г.

Съгласно предоставената от малтийските органи информация, за правилното определяне на обезценяването на стойността на автомобилите се взимат предвид няколко фактора, като например: датата на производство, видът гориво, моделът, месецът и годината на регистрация, както и километражът на автомобила. Освен това данните за цените на автомобилите се основават на информация, предоставена от местните търговски представители, местната база данни в интернет и, в случай на липса на информация за малтийския пазар, въз основа на данните от пазара в Обединеното кралство, тъй като между двата пазара изглежда са налице някои сходства. В момента новата система се разглежда от Комисията.

В допълнение, на 5 март 2010 г. и 30 март 2010 г. Комисията изпрати на малтийските органи допълнителни коментари относно настоящия закон за търговските автомобили. Очаква се малтийските органи да предоставят допълнителна информация относно планираните промени в този закон.


В зависимост от резултатите от разглеждането, споменато по-горе и очакваните промени в малтийското законодателство, регулиращо регистрационната такса за моторните превозни средства, Комисията ще реши дали да предприеме допълнителни действия по случая.

9. Допълнителен отговор от Комисията за 0958/2007, 1028/2007 и 0206/2009, получен на 8 октомври 2010 г.

В допълнение към предишните си съобщения, Комисията би желала да предостави на Парламента следната информация.

На 21 май 2010 г., след като проучи информацията, предоставена от органите на Малта в писмото им от 22 февруари 2010 г., Комисията изпрати искане за допълнителни разяснения относно конкретните методи за оценка на обезценяването на стойността на пътническите автомобили.

На 23 юни 2010 г. Комисията получи отговора на писмото си от 5 март 2010 г., в който малтийските органи представят новата амортизационна таблица за търговските автомобили, както и методологията за оценка на обезценяването на стойността на тези автомобили. В тази методология се взимат под внимание годината на производство на автомобила, както и километражът.

На 8 юли 2010 г. малтийските органи отговориха на писмото на Комисията от 21 май 2010 г., като обясниха методологията за оценка на обезценяването на стойността на пътническите автомобили (включваща километража).

При все това, макар че малтийските органи са предприели стъпки във връзка с повечето от въпросите, повдигнати от Комисията, проблемът с обезценяването на новите пътнически автомобили в информационната система още не е разрешен. Поради това се предвижда нова кореспонденция с малтийските органи, с цел решаване на проблема.

На 10 август 2010 г. службите на Комисията получиха допълнителна информация относно проучване на малтийския пазар по отношение на ставките на обезценяване на търговските автомобили. Тези допълнителни данни са свързани с определени аспекти, които до момента не са били разисквани.

Освен това Комисията все още очаква официална информация относно приемането на измененията в малтийското законодателство, уреждащо регистрационните такси за моторните превозни средства.

Комисията възнамерява също така да се свърже отново с малтийските органи, за да изясни оставащите аспекти по отношение на регистрационните такси за моторните превозни средства.

В зависимост от резултатите от тези проучвания, Комисията ще вземе решение за бъдещи действия по процедурата.10. Допълнителен отговор от Комисията за 0958/2007, 1028/2007 и 0206/2009 (REV. VII), получен на 30 септември 2011 г.

Коментари на Комисията
След като проучи информацията, предоставена от малтийските органи в предишните им писма, на 27 септември 2010 г. Комисията изпрати искане, наред с другото, и за допълнителни разяснения относно конкретната дата на влизане в сила на изменението на Закона за моторните превозни средства, относно предприетите стъпки за промени в информационната система, с оглед привеждането й в съответствие със законодателството на ЕС за пътническите автомобили, и относно обезценяването на търговските автомобили.
На 10 ноември 2010 г. малтийските органи изпратиха отговор на това писмо. В него малтийските органи са разяснили текущите промени в информационната система във връзка с пътническите автомобили и са информирали, че измененията в Закона за моторните превозни средства относно обезценяването на търговските автомобили, вземайки под внимание и забележките на Комисията, са били обсъждани в парламента на Малта.
На 17 януари 2011 г. малтийските органи уведомиха Комисията, че последвалите изменения в Закона за регистрация и лицензиране на моторните превозни средства са влезли временно в сила на 1 януари 2011 г. с президентски указ от 25 октомври 2010 г.
На 24 март 2011 г. малтийските органи уведомиха Комисията, че новият закон, с който се изменя Законът за регистрация и лицензиране на моторните превозни средства, най-накрая е бил приет от парламента на Малта на 22 март 2011 г.
След като извърши преглед на настоящия малтийски закон за регистрационните такси на моторните превозни средства, Комисията стигна до заключението, че в момента той изглежда е в съответствие със законодателството на ЕС.

Поради това с оглед на горепосочената информация, Комисията ще реши дали да прекрати производството за установяване на неизпълнение на задължения.11. Допълнителен отговор от Комисията за 0958/2007, 1028/2007 и 0206/2009 (REV. VIIІ), получен на 27 януари 2012 г.

Производството срещу Малта за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка по отношение на регистрационната такса, с която се облагат употребявани автомобили, беше приключено на 27 октомври 2011 г., тъй като малтийското законодателство беше приведено в съответствие с правото на ЕС.


Законът за регистрация и лицензиране на моторните превозни средства [CAP 368] беше изменен няколкократно след забележките, отправени от служби на Комисията, като последователно бяха изменени, наред с другото, правилата относно регистрационните такси за автомобили, внесени от други държави членки (включително правилно обезценяване на стойността на автомобилите, премахване на минималната такса за регистрация и т.н.). Промяната обхваща пътническите автомобили (изменението е в сила от 1 януари 2009 г.) и търговските автомобили (измененията са влезли в сила на 1 януари 2010 г. и на 1 януари 2011 г.). Доколкото Комисията е запозната, измененията не са с ретроактивно действие; но съществуват някои преходни правила.

1 Глава 368, Данъчен закон за моторните превозни средства, ЗАКОН X от 1994 г., изменен.

1 Глава 368, Данъчен закон за моторните превозни средства, ЗАКОН X от 1994 г., изменен.

CM\890542BG.doc


PE406.087v08-00

BG Единство в многообразието BGПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница