{peti}Комисия по петиции {27/03/2013}27 2013Дата13.09.2016
Размер41.23 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


{PETI}Комисия по петиции

{27/03/2013}27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1221/2011, внесена от G.K., с латвийско гражданство, относно нарушение на част от споразумението ACTA (Търговско споразумение за борба с фалшифицирането), засягащо правото на неприкосновеност на личния животПетиция 0116/2012, внесена от Иво Домерацки, с полско гражданство, относно Търговското споразумение за борба с фалшифицирането

Петиция 0142/2012, внесена от Матеуш Войтович, с полско гражданство, от името на сдружението „Forum Rdzawka“, подкрепена от два подписа, относно противопоставянето на Международното търговско споразумение ACTA

Петиция 0203/2012, внесена от Йоаким Шолц, с германско гражданство, относно ACTA

Петиция 0223/2012, внесена от Алекс Уилкс, с британско гражданство, от името на AVAAZ, подкрепена от над два милиона подписа, относно АСТА

1. Резюме на петиция 1221/2011

Вносителят на петицията по много кратък и ясен начин заявява, че многостранното споразумение ACTA, договорено от Европейската комисия, би представлявало нарушение на неприкосновеността на личния живот и свободата на словото в областта на комуникациите чрез интернет, в рамките на защитата на интелектуалната собственост.Резюме на петиция 0116/2012

Вносителят на петицията призовава Европейския парламент да прекрати преговорите по Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA). Според него това споразумение няма да преустанови нито търговията с фалшифицирани продукти, нито пиратството в интернет. Той счита, че ACTA дава на органите и предприятията, под претекст за борба срещу пиратството, прекалено голям контрол върху интернет, което е в ущърб на малките предприятия и на творците. ACTA също така би могла да възпрепятства значително търговията с генерични лекарства. Вносителят на петицията се оплаква и от липсата на прозрачност, която характеризира хода на преговорите по ACTA. Това му напомня за времената на Съветския съюз, когато решенията са били вземани при закрити врата, без да се ангажират гражданите.Резюме на петиция 0142/2012

Вносителят на петицията изразява неодобрението си по отношение на международното търговско споразумение ACTA и по-специално на неговите насоки за прилагането на правата върху интелектуалната собственост в цифрова среда, както и от последиците, до които може да доведе ACTA по отношение на достъпа до лекарства в развиващите се страни. Вносителят на петицията подчертава също така, че поради неясни определения и двусмислени формулировки в текста на споразумението, ACTA ще допринесе за накърняване на основните свободи като свободата на изразяване, правото на справедлив достъп до правосъдие и правото на неприкосновеност на личния живот, и тъй като счита, че споразумението противоречи на Хартата на основните права на Европейския съюз, моли Европейския парламент да се дистанцира от ACTA и да отнесе въпроса пред Съда на Европейския съюз.Резюме на петиция 0203/2012

Вносителят на петицията призовава Европейския парламент да отхвърли Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (АСТА). Според вносителя на петицията правният статут на притежателите на авторски права, установен от Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (АСТА) е несъразмерно по-стабилен от този на противните страни, тъй като освен всичко друго правото на правосъдие не е достатъчно добре уредено. Вносителят на петицията също така счита, че задължението на доставчиците на интернет услуги да предоставят данните на своите потребители е прекомерно и че притежателите на авторски права биха получили повече правомощия от държавата в тази област. Освен това вносителят на петицията счита, че АСТА може да навреди на интересите на предприятията и да доведе до разкриване на търговски тайни, тъй като споразумението не съдържа разпоредби по отношение на поверителността. В допълнение вносителят на петицията счита, че споразумението АСТА не е разработено по прозрачен и демократичен начин.Резюме на петиция 0223/2012

Вносителят на петицията призовава Европейския парламент решително да защити свободния и открит интернет и да отхвърли ратификацията на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (АСТА), като се има предвид, че това споразумение ще сложи край на свободния и открит интернет. За гражданите на целия свят интернет е основен инструмент за обмяна на идеи и за насърчаване на демокрацията. Вносителят на петицията приканва Европейския парламент да се превърне в първостепенно действащо лице в световен мащаб и да защити правата на интернет потребителите.2. Допустимост

1221/2011 Обявена за допустима на 28 февруари 2012 г.

0116/2012 Обявена за допустима на 31 май 2012 г.

0142/2012 Обявена за допустима на 5 юни 2012 г.

0203/2012 и 0223/2012 Обявени за допустими на 15 юни 2012 г.

Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

На 4 юли 2012 г. чрез гласуване на пленарно заседание Европейският парламент отказа да даде съгласието си за Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (АСТА) и следователно то не може да бъде ратифицирано. На 19 декември 2012 г. Комисията реши да оттегли искането си от 10 май 2012 г. до Съда на Европейския съюз за становище относно това дали споразумението ACTA е съвместимо с Европейските договори и особено с Хартата на основните права на Европейския съюз. Комисията уведоми комисията по международна търговия на Европейския ден на същия ден.


Съдът заличи искането в съдебния регистър с наредба от 18 февруари 2013 г.
Предвид това гореизложените петиции стават безпредметни.

CM\931941BG.doc


PE508.091v01-00

BG Единство в многообразието BGПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница