{peti}Комисия по петиции {27/11/2012}27. 11. 2012Дата05.09.2016
Размер38.62 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


{PETI}Комисия по петиции

{27/11/2012}27.11.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0656/2012 , внесена от Wolfgang Freudendorfer, с германско гражданство, относно забрана за продажбата на гъши дроб в ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че производството на гъши дроб предполага сериозно малтретиране на животните. Гъските и патиците насилствено се угояват с толкова много храна, че черният им дроб нараства до тегло от 80 грама до 1 килограм. Вносителят на петицията отбелязва още, че този метод на производство води до отслабване на имунната система на животните, вследствие на което те се нуждаят от големи количества лекарства, които след това се натрупват в месото им. Това може да доведе до резистентни патогени и следователно представлява риск за здравето на потребителите. Въпреки че производството на гъши дроб е забранено в редица европейски страни във връзка със защитата на животните, продажбата на гъши дроб е разрешена в целия ЕС. Вносителят счита, че продажбата на гъши дроб трябва да бъде забранена в ЕС.2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).3. Отговор от Комисията получен на 27 ноември 2012 г.

Производството на гъши дроб е обхванато от Директива 98/58/ЕО относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели1. Настоящата директива цели прилагането в рамките на законодателството на Съюза на Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели („Конвенцията“)1. Препоръките относно домашни гъски и техните кръстоски, както и мускусни патици и хибриди на мускулни и домашни гъски, („препоръките“)2 обхващат производството на гъши дроб от тези животни; те са приети през 1999 г. с подкрепата на Съюза. Конвенцията и последващите препоръки са част от законодателството на Съюза.


Препоръките, посочени по-горе, сами по себе си не забраняват производството на гъши дроб от гъски и патици. Напротив, препоръките изрично признават законността на производството на гъши дроб като такъв и единствено държавите, които разрешават производството на гъши дроб, поемат определени задължения, т.е. наред с другото, задължават държавите, които разрешават производството на гъши дроб, да насърчават проучванията на хуманните аспекти и на алтернативни методи, които не включват хранене с тръбичка.
Препоръките предвиждат още, че докато ново научно доказателство за алтернативни методи и техните хуманни аспекти не е на разположение, производството на гъши дроб следва да бъде извършавано единствено там, където това се извършва и в момента и единствено в съответствие със стандартите, установени в националното законодателство. Компетентните органи наблюдават този вид производство, за да гарантират прилагането на разпоредбите на препоръките.
Производителите на гъши дроб трябва да изпълнят същите правни задължения, както останалите птицепроизводители, по отношение на приема на ветеринарни лекарства и мониторинга на остатъчните количества в месото и дробовете на гъските и патиците, които се отглеждат за гъши дроб. Поради това производството на гъши дроб като такова не представлява повишен риск за здравето на потребителите.
Накрая, няколко държави членки забраниха производството на гъши дроб; тези забрани за производство са в съответствие с член 10, параграф 2 от Директива 98/58/ЕО на Съвета, която позволява на държавите членки на тяхна територия да прилагат по-строги разпоредби за защита на животни, при условие че отговарят на общите правила на Договорите на ЕС.
Относно забраната за продажба на гъши дроб в ЕС, Комисията е на мнение, че неразрешаването на търговия с гъши дроб между държавите членки, с оглед хуманното отношение към животните, би представлявало нарушение на член 34 от Договора за функционирането на ЕС3 (ДФЕС). Подобни количествени ограничения са забранени между държавите членки. В допълнение, Комисията е на мнение, че в случая с гъшия дроб основанията, изложени в член 36 от ДФЕС, да забранят или ограничат търговията между държавите членки не могат да бъдат приложени, тъй като производството на гъши дроб е обхванато от Директива 98/58/ЕО. Съдът на Европейския съюз е обявил решението си по делото Hedley Lomas (решение по дело С-5/94), че позоваването на член 36 вече не е възможно, тъй като законодателството на Съюза вече е хармонизирано.
Производството на гъши дроб е законно в Европейския съюз. Държави членки могат да забранят производството на гъши дроб с оглед хуманното отношение към животните в рамките на собствената територия, но забрана на търговията с гъши дроб между държави членки в ЕС не би било в съответствие с Договорите на Европейския съюз.

1 ОВ L 221, 8.8.1998 г.

1 Общността одобри тази Конвенция с Решение 78/923/ЕИО, ОВ L 323, 17.11.1978 г.

2 Препоръка относно домашните гъски (anser anser f.domesticus, anser cygnoides f.domesticus) и техните кръстоски (одобрена от T-AP на 22 юни 1999 г.).

http://wayback.archive-it.org/1365/20090215072750/http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/biological_safety%2C_use_of_animals/farming/Rec%20Muscovy%20ducks%20E%201999.asp

3 ОВ C 83, 30.3.2010 г., стр. 47.

CM\920546BG.doc


PE500.708v01-00

BG Единство в многообразието BGПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница