{peti}Комисия по петиции {28/08/2013}28 2013Дата24.10.2018
Размер81.64 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


{PETI}Комисия по петиции

{28/08/2013}28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1465/2008, внесена от г-жа Димфна Ниъри (Dymphna Neary), с ирландско гражданство, относно предполагаемо неблагоприятно въздействие върху околната среда на електроцентрала с газова турбина, която ще бъде построена в Тумс (Toomes) (графство Лаут (Louth), Ирландия)1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията възразява срещу решението на An Bord Pleanala за издаване на разрешително за строеж на електроцентрала с газова турбина (450 MW) в Тумс, графство Лаут. Вносителката твърди, че планираната електроцентрала ще има неблагоприятно въздействие върху околната среда, тъй като ще бъде разположена в рамките на най-голямото незасегнато естествено местообитание на източния бряг на Ирландия. Вносителката твърди, че преди одобряването на проекта не е било извършено адекватно проучване на въздействието върху околната среда, както и че се е сблъскала с редица трудности, когато се е опитала да получи достъп до наличната информация за околната среда. Вносителката отбелязва, че е уведомила Европейската комисия за евентуалните нарушения на европейското законодателство в областта на опазването на околната среда и призовава Европейския парламент да проучи въпроса.2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Директивата за ОВОС1 предвижда извършването на оценка на въздействието на определени публични и частни проекти върху околната среда. Съгласно Директивата за ОВОС проектите, които биха могли да окажат съществено въздействие върху околната среда, наред с другото, поради своето естество, размери и местоположение, подлежат на оценка на тяхното въздействие върху околната среда, преди да получат разрешение за осъществяване. Проектите, за които е задължително извършването на ОВОС, са изброени в приложение І. В него са включени топлоелектрически централи и други горивни инсталации за производство на топлинна енергия от 300 и повече мегавата.


Директивата за КПКЗ1 предвижда издаването от съответните национални органи на екологично разрешително на операторите на нови промишлени инсталации, изброени в приложение І към директивата..Разрешителното за КПКЗ трябва да вземе предвид цялостното въздействие на инсталацията върху околната среда, като включва емисии във въздуха, водата и земята, генерирането на отпадъци, използването на суровини, енергийната ефективност, шума, предотвратяването на инциденти и възстановяването на терена след затварянето на обекта. Целта на директивата е да гарантира високо равнище на защита на околната среда като цяло.

Директивата за местообитанията2 установява мрежа от защитени територии и строга система на защита на видовете. Плановете и проектите, които могат да имат значително въздействие върху дадена територия, подлежат на оценка за установяване на степента на това въздействие и ако се установи, че то е значително, се определя дали съществуват алтернативни територии и дали са необходими компенсаторни мерки.

Съгласно предоставената от вносителя на петицията информация, членът на Комисията отбелязва, че за проекта за електроцентрала е извършена оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Комисията също така научи, че вследствие на нея през 2009 г. Ирландската агенция за защита на околната среда (EPA) е издала разрешително за КПКЗ.
Комисията има редица общи притеснения, свързани с националната процедура на вземане на решения за промишлени инсталации съгласно транспонираните в ирландското законодателство изисквания на Директивата за ОВОС. По-конкретно Комисията счита, че в националното законодателство има известни недостатъци, що се отнася до транспонирането на членове 2–4 от Директивата за ОВОС. Комисията отнесе въпроса до Съда на Европейските общности, който все още не се произнесъл (дело C-50/09). Като се имат предвид тези констатации, документацията, предоставена от вносителя на петицията, не съдържа доказателства за нередности при извършването на процедурата за ОВОС във връзка с изграждането на електроцентралата.
Вносителката изразява тревога най-вече по отношение на заличаването на блатистата местност в Тумс, но Комисията трябва да отбележи, че тази територия не е защитена по смисъла на Директивата за местообитанията, а доколкото е известно на Комисията, тя не е защитена и от национален закон.
Заключения
Въз основа на предоставената от вносителя на петицията информация Комисията не установи нарушение на законодателството на ЕС.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 17 февруари 2012 г.

В своя първоначален отговор на съобщението Комисията посочи, че някои въпроси, засягащи транспонирането на Директивата за ОВОС от Ирландия са предмет на висящо дело пред Съда на ЕО (дело C-50/09).


Съдът на Европейските общности се е произнесъл по дело C-50/09 през март 2011 г. Съдът е постановил, че Ирландия не е транспонирала правилно членове 2 – 4 от Директивата за ОВОС. По-специално Съдът е постановил, че в случаите, в които правомощия за вземане на решение по отношение на проекта имат както ирландските органи за планиране, така и Агенцията за опазване на околната среда, изискванията на членове 2 – 4 от Директивата (т.нар. „поделено вземане на решения“) трябва да бъдат изпълнени изцяло.
Ирландските власти вече са приели законодателство с цел изпълнение на някои аспекти на съдебното решение. Все още обаче е необходимо да бъде прието законодателство за постигане на съответствие с член 3 и аспекта на „поделеното вземане на решения“ на съдебното решение. Комисията поддържа тесен контакт с ирландските органи с оглед да се гарантира възможно най-бързото приемане на това ново законодателство.

5. Отговор от Комисията (REV ІІ), получен на 24 октомври 2012 г.

В своето предходно съобщение до комисията по петиции Комисията докладва, че ирландските органи са информирали Комисията относно своето намерение да приемат ново законодателство, което да е в съответствие с решението на Съда на ЕС по дело C-50/09.

Въпреки това, с оглед на факта, че Ирландия все още не е изпълнила решението на Съда, на 21 юни 2012 г. Комисията реши да върне делото в Съда на ЕС. След като това решение бе взето, Ирландия прие ново законодателство, имащо за цел изпълнението на решението на Съда. Понастоящем Комисията извършва анализ на това законодателство и поддържа тесен контакт с ирландските органи по този въпрос.

6. Отговор от Комисията (REV ІІІ), получен на 28 август 2013 г.

В предишното си съобщение до комисията по петиции Комисията докладва, че Ирландия е приела значителен брой нови законодателни актове, насочени към прилагане на решението на Съда по Дело С-50/09.


Към момента Комисията извършила оценка на новото законодателство и счита, че то преодолява несъответствията в ирландското законодателство, като транспонира разпоредбите на Директива 2011/92/ЕС1 относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (наричана по-долу „Директива за ОВОС“), както беше установено в решението по дело C-50/09.

С цел прилагане на първото основание на съдебното решение през 2012 г. и в началото на 2013 г. Ирландия прие редица законодателни изменения (пълният списък е включен в приложението), за да транспонира изцяло изискванията на член 3 от Директива 2011/92/ЕС по отношение на секторите на планиране, аквакултура, жалби, свързани с аквакултурата, отводняване, управление на риска от наводнения, газ и нефт, брегове, горско стопанство. Освен това ирландските органи са публикували редица ръководства, разясняващи въздействието на новите разпоредби.

С цел прилагане на второто основание на съдебното решение през 2012 г. Ирландия прие законодателни изменения на Закона за управление на отпадъците от 1996 г., Закона за планиране и развитие от 2000 г. и Закона за Агенцията за защита на околната среда от 1992 г. Новите разпоредби изискват органите по планирането и агенцията да си сътрудничат при издаването на разрешение за изграждане, както и заявлението за лиценз в агенцията да се предхожда от заявление за планиране.

С цел прилагане на третото основание на съдебното решение на 9 юли 2012 г. Ирландия прие регламентите на Европейския съюз от 2012 г. (Оценка на въздействието върху околната среда от предложеното разрушаване на национални паметници) (Нормативен акт № 249 от 2012 г.). Новата нормативна уредба (Нормативен акт № 249 от 2012 г.) изменя Закона за националните паметници от 1930 г., като въвежда процедури за оценка на въздействието върху околната среда във връзка със разрушаването на национални паметници, например в контекста на строежа на пътища. Съгласно нормативната уредба разрушаването на национални паметници е предмет на оценка на въздействието върху околната среда.

Комисията приключи делото за установяване на неизпълнение на задължения, довело до решение по дело С-50/09 през май 2013 г.

Заключение

Към момента, в който е внесена петицията ирландското законодателство в областта на оценката на въздействието върху околната среда се отличаваше с пропуски в различни отношения. Петицията се отнася за оценка на въздействието върху околната среда, предприета съгласно старото законодателство. Поради това не би било целесъобразно да се предприемат по-нататъшни действия по въпроса, тъй като старото законодателство вече не е в сила.

ПРИЛОЖЕНИЕЗаконодателни актове, приети с цел привеждане в съответствие с първото основание на решението по Дело С-50/09:

 • Европейски съюз (Оценка на въздействието върху околната среда) (Газ), регламенти от 2012 г. (Нормативен акт № 403 от 2012 г.);

 • Европейски съюз (Оценка на въздействието върху околната среда) (Нефт), регламенти от 2012 г. (Нормативен акт № 404 от 2012 г.);

 • Европейски съюз (Оценка на въздействието върху околната среда) (Аквакултура), регламенти от 2012 г. (Нормативен акт № 410 от 2012 г.);

 • Европейски съюз (Оценка на въздействието върху околната среда) (Закон за планиране и развитие от 2000 г.), регламенти от 2012 г. (Нормативен акт № 419 от 2012 г.);

 • Европейски съюз (Оценка на въздействието върху околната среда) (Брегове), регламенти от 2012 г. (Нормативен акт № 433 от 2012 г.);

 • Европейски съюз (Оценка на въздействието върху околната среда) (Селско стопанство) (изменение), регламенти от 2013 г. (Нормативен акт № 142 от 2013 г.);

 • Европейски съюз (Одобрение и оценка по отношение на горите) (изменение), регламенти от 2012 г. (Нормативен акт № 442 от 2012 г.);

 • Европейски съюз (Оценка на въздействието върху околната среда) (Жалби, свързани с аквакултурата), регламенти от 2012 г. (Нормативен акт № 468 от 2012 г.);

 • Европейски съюз (Оценка на въздействието върху околната среда) (Отводняване), регламенти от 2012 г. (Нормативен акт № 469 от 2012 г.);

 • Европейски съюз (Оценка на въздействието върху околната среда) (Риск от наводнения), регламенти от 2012 г. (Нормативен акт № 470 от 2012 г.).

Законодателни актове, приети с цел привеждане в съответствие с второто основание на решението по Дело С-50/09:

 • Европейски съюз (Оценка на въздействието върху околната среда) (Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването), регламенти от 2012 г. (Нормативен акт № 282 от 2012 г.);

 • Европейски съюз (Оценка на въздействието върху околната среда) (Отпадъци), регламенти от 2012 г. (Нормативен акт № 283 от 2012 г.).

Законодателни актове, приети с цел привеждане в съответствие с третото основание на решението по Дело С-50/09:

 • Европейски съюз (Оценка на въздействието върху околната среда на предложеното разрушаване на национални паметници), регламенти от 2012 г. (Нормативен акт № 249 от 2012 г.).

1 Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на определени публични и частни проекти върху околната среда, изменена с Директиви 97/11/ЕО, 2003/35/ЕО и 2009/31/ЕО.

1 Директива 96/61/ЕО, кодифицирана с Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването.

2 Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

1 OВ L 26, 28.1.2012 г., стp. 1.

CM\1003761BG.doc


PE448.680v04-00

BG Единство в многообразието BGПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница