{peti}Комисия по петиции {30/10/2013}30. 10. 2013Дата24.05.2017
Размер84.65 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


{PETI}Комисия по петиции

{30/10/2013}30.10.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1550/2012, внесена от г-н Хаман, с германско гражданство, от името на Euro Media Trade GmbH, относно отказа от страна на германските власти да признаят сметки в PayPal1. Резюме на петицията

Вносителят възразява срещу отказа на германските данъчни органи да признаят извлечения от сметка в PayPal като доказателство за плащане на основание, че те не могат да бъдат проверени. Данъчните органи изискват разпечатани извлечения, които обаче не се издават от банката на PayPal в Люксембург. Вносителят счита това за дискриминация пред закона и твърди, че изискванията на германските данъчни органи не са в съответствие с духа на европейския вътрешен пазар.2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 май 2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).3. Отговор от Комисията, получен на 30 октомври 2013 г.

Вносителят на петицията, дружество, наречено Euro Media Trade GmbH, което вече е било прекратило своята дейност в момента на подаване на петицията (вж. буква б) по-долу), отправя критика във връзка с факта, че в рамките на специален данъчен одит данъчните органи не били приели/признали банкова сметка, която вносителят на петицията имал в PayPal Люксембург. Според вносителя на петицията причината за това е, че извлечението от банковата сметка, което PayPal е предоставила, не отговаря на изискванията за данъчни счетоводни цели в Германия, а именно за печатни банкови извлечения, каквито PayPal не предоставя и не се изисква да предоставя съгласно люксембургското право.


Вносителят посочва, че като оператор в електронната търговия е получавал 70 – 80 % от оборота си в плащания чрез PayPal. Петицията се позовава на наредби на централните данъчни служби (OFD-Verfügungen), без да се уточнява дали данъчните органи са базирали своята оценка на тези наредби. Вносителят на петицията твърди, че неприемането на извлечения от сметки PayPal е в противоречие с концепцията за вътрешния пазар.
Петицията е съставена по много сбит начин и описанието е твърде неясно. Например вносителят на петицията споменава специалния данъчен одит („Sondersteuerprüfung“), без да се уточнява дали това е във връзка с подоходен данък, данък върху заплатите или ДДС.
Освен това вносителят твърди, че данъчните органи не са приели сметката PayPal, намираща се в Люксембург. Отново трябва да се спомене, че вносителят на петицията е пропуснал да обясни последиците от това неприемане. Не е ясно също така за какви цели е била използвана сметката PayPal. За целите на настоящия отговор Комисията приема, че тя е използвана за получаване на паричните плащания на клиенти, които купуват от уебсайта на вносителя на петицията.

Тъй като предоставената информация е твърде неясна, Комисията само може да отговори по принцип, въз основа на действащото законодателство. Комисията не може да се позовава на личната ситуация на вносителя, тъй като за целта ще трябва да основе своята оценка на презумпции, които не могат да бъдат подложени на проверка.


Комисията се опита да се свърже с вносителя на петицията с цел събиране на допълнителна информация за всеобхватна оценка на твърденията на вносителя за дискриминация.

Не беше възможно да се установи връзка с вносителя на петицията по телефона, тъй като телефонните номера, посочени в петицията, бяха прекъснати; справка с германския търговски регистър установи, че вносителят, Euro Media Trade GmbH, е прекратил своята дейност на 18 юли 2012 г., т.е. четири месеца преди внасянето на разглежданата петиция.


Задължението за водене на книги е определено в член 145 и следващи от Общия данъчен кодекс (GTC) (Abgabenordnung- AO)1. Тези разпоредби се прилагат за субекти, които са задължени да водят книги, като например вносителя на петицията, който се е явявал дружество с ограничена отговорност, установено в Германия (GmbH).
Член 145 от GTC – Общи спецификации, отнасящи се до воденето на отчети и документация, постановява следното:

(1) Отчетите се водят по начин, който позволява компетентна трета страна да добие представа за търговските сделки и състоянието на предприятието в рамките на разумен период от време. Търговските сделки трябва да бъдат проследими по отношение на техния произход и ход.

(2) Документацията се води по такъв начин, че да могат да се постигнат данъчните цели, за които тя се води.
Член 146 от GTC – Формални правила за воденето на отчети и документация, постановява:

(1) Отчетите и другата изисквана документация се водят по пълен, правилен, навременен и редовен начин. Паричните постъпления и плащания се записват ежедневно.(4) Въвеждане или запис не може да се променя по такъв начин, че първоначалното съдържание вече да не може да бъде определено. Освен това не могат да се внасят промени, чието естество поражда несигурност дали са били направени в момента на първоначалното въвеждане или на по-късен етап.(5) Отчетите и другата изисквана документация може да се състоят и в редовно внасяни бордера или да бъдат съхранявани в устройства за съхранение на данни, доколкото тези форми на водене на книги, включително методът, използван за тази цел, са съвместими с принципите на изрядното счетоводство; по отношение на записи, които трябва да се осъществяват единствено въз основа на данъчни закони, допустимостта на използвания метод се определя въз основа на целта, която записите обслужват за данъчното облагане. Когато отчетите и другата изисквана документация се държат в устройства за съхранение на данни, се осигурява, по-специално, че през периода на съхранение данните са достъпни по всяко време и могат да бъдат четени без неоправдано забавяне. Това се прилага също по отношение на правомощията на органа по приходите съгласно член 147, параграф 6. Параграфи (1) до (4) по-горе се прилагат mutatis mutandis.
Член 147 от GTC – Формални правила за съхранението на документи, постановява следното:

(1) Следните документи се съхраняват отделно:

1. отчети и документация, описи, годишни доклади, доклади за състоянието, начален баланс, както и инструкции за дейността и други организационни документи, необходими за тяхното разбиране,...

4. счетоводна отчетност,...

5. други документи, доколкото те са от значение за данъчно облагане.

(2) С изключение на годишните доклади, началния баланс и документите съгласно параграф (1), точка 4а по-горе, документите, изброени в параграф (1) по-горе, могат да се съхраняват възпроизведени върху устройства за съхранение на изображения или други устройства за съхранение на данни, когато това е пропорционално на принципите на изрядното счетоводство и е осигурена възможност за възпроизвеждане или данните:

1. съответстват визуално на получените писма от търговско и предприемаческо естество и на счетоводната отчетност, както и по съдържание – на другите документи, когато се приведат в четим вид;

2. по всяко време в периода на съхранение е осигурен достъп до тях, могат да бъдат приведени в четим вид без ненужно забавяне и могат да се обработват автоматично. ….

(5) Всеки, който представя съхраняеми документи под формата на възпроизвеждане на устройство за съхранение на изображения или други устройства за съхранение на данни, е задължен за своя сметка да предоставя всякакви допълнителни помощни средства, необходими, за да се приведат документите в четим вид; ако органът по приходите пожелае, лицето отпечатва за своя сметка без излишно забавяне всички или част от документите, или представя възпроизведени документи, които могат да бъдат четени без помощни средства.

(6) Когато документите по параграф (1) по-горе са били създадени с помощта на информационна система, органът по приходите има право в контекста на външен одит да види запаметените данни и използва информационните системи за проучването на тези документи. Той може и в хода на външен одит да изиска данните да бъдат автоматично обработени съгласно неговите спецификации или запазените документи и записи да бъдат достъпни за устройства за съхранение на машинночетими данни. Разходите се поемат от данъкоплатеца.
Въз основа на тези законови разпоредби не съществува обективна причина германските данъчни органи да не приемат/признават сметка на вносителя на петицията в PayPal Люксембург, при условие че законовите изисквания, отнасящи се до счетоводството и съхранението на документи, са изпълнени. Тези изисквания се прилагат за всяко лице, което подлежи на данъчно облагане в Германия. В тези правни разпоредби не се определя възможност данъкоплатец, използващ доставчици на услуги, намиращи се в друга държава членка, както в случая на вносителя на петицията, да бъде третиран по-малко благоприятно, отколкото в чисто вътрешни ситуации.
В своята петиция вносителят цитира наредба на главното данъчно управление в Кобленц относно изискванията за електронните извлечения от банкови сметки за данъчни цели (Verfügung OFD Koblenz of 30 November 2005 – S 0315 A – 125/2005). Не е ясно дали данъчните власти са основали оценката си на тази наредба по време на специалния данъчен одит или вносителят се е натъкнал на тази наредба по време на своите проучвания.
Наредбата се отнася до въпроса дали банковите институции и дружествата, използващи домашно или интернет банкиране, могат да се въздържат от предаване и съхраняване на банково извлечение на хартиен носител. Наредбата постановява, че дружествата по принцип не отговарят на изискванията на член 145 и следващи от GTC, ако използват домашно/интернет банкиране и получават от банковата институция електронно извлечение от банковата си сметка на своя компютър. Изискването на член 147 от GTC относно съхраняването на документи не е изпълнено, тъй като електронното извлечение от банкова сметка е оригинален цифров документ. За да се удовлетвори изискването, електронното банково извлечение трябва да се предава и съхранява на устройство за съхранение на машинночетими данни. По този начин трябва да бъдат изпълнени „принципите на изрядните счетоводни системи, основаващи се на информационните технологии“. Наред с другото, в тези принципи е предвидено, че считано от предаването на електронните банкови извлечения, е необходимо да се гарантира, че те вече не могат да бъдат изменени, преди да бъдат записани и съответно отпечатани на по-късен етап. Според наредбата много от използваните софтуерни продукти не отговарят на това изискване. Софтуерните продукти биха изпълнили изискването, ако предлагат т.нар. индексация, т.е. програмирано разпределяне на неизменяем индекс при получаване на документа.
Според информацията, с която разполага Комисията, германските разпоредби относно изискванията за форма на счетоводство и съхранение на счетоводните документи се прилагат за всички данъкоплатци, подлежащи на данъчно облагане в Германия. Освен това, ако дружество със седалище в Германия е възложило получаването на плащанията в брой при електронна търговия на доставчици на услуги, установени в друга държава членка, както е в настоящия пример PayPal Люксембург, от данъкоплатеца все още се изисква да спазва изискванията за добро счетоводство. Дружествата за предоставяне на услуги, установени в други държави членки и предоставящи услугите си в Германия, като в настоящия случай PayPal Люксембург, не са третирани по-малко благоприятно по отношение на изискванията за признаване на счетоводството и счетоводните документи от местния доставчик на услуги. Тези изисквания имат за цел да се гарантира точността на информацията, съдържаща се в банковите извлечения, което е предпоставка за равенството пред данъчното облагане. В противен случай данъците могат да бъдат заобикаляни чрез просто пропускане на плащания при модифициране на банкови извлечения. Тези мерки също изглеждат пропорционални на тази цел. Освен това няма данни, че тези изисквания са разработени по начин, който да дава конкурентно предимство на германските банкови институции.
Заключение
Въз основа на ограничената информация, с която Комисията разполага, фактът, че люксембургската сметка на вносителя на петицията в PayPal не е приета/призната за целите на изчисляването на германското данъчно облагане, не представлява нарушение на основните свободи. Германските данъчни органи изискват от вносителя на петицията да предостави същото банково извлечение, издадено от чуждестранния доставчик на услуги, като изискваното от подобна компания с вътрешен доставчик на услуги.
С оглед на горепосочените съображения Комисията няма да образува срещу Германия производство за установяване на неизпълнение на задължения по отношение на повдигнатите от вносителя въпроси.

1Възпроизведени от германския уебсайт www.gesetze-im-internet.de под контрола на германското Министерство на правосъдието.

CM\1010209BG.doc


PE523.139v01-00

BG Единство в многообразието BGПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница