{peti}Комисия по петицииДата28.02.2018
Размер96.03 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


<Commission>{PETI}Комисия по петицииCommission>

{28/11/2014}28.11.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0014/2006, внесена от Тимъти Херингтън, с ирландско гражданство, относно изграждането на язовир в Бантри, Ирландия1. Резюме на петицията

Вносителят възразява срещу предложеното изграждане на язовир в Бантри, графство Корк, Ирландия. Той подчертава, че проектът ще окаже отрицателно въздействие върху здравето на местните жители и околната среда в района и че не е извършена подходяща оценка на въздействието. Той също така посочва, че язовирът ще бъде изграден точно над Бантри, което носи рискове от инциденти. Според вносителя, като не са спазили правилата относно оценката на въздействието върху околната среда (Директива 85/337/ЕИО), компетентните местни органи са нарушили принципите на ЕС за добро управление на околната среда и поради това той настоява Европейският парламент да се намеси.2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 август 2006 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).3. Отговор на Комисията, получен на 4 април 2006 г.

Вносителят на петицията се позовава на предложение за изграждане на язовир в Бантри, графство Корк, Ирландия. Той критикува решението на Съвета на графство Корк за изграждане на язовир (чийто капацитет е изчислен приблизително на 732 000 кубични метра) и решението на ирландските органи да не бъде извършена оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) единствено въз основа на капацитета за съхранение. Според вносителя на петицията рисковете включват риск от наводнение и свличане на земни маси.


Накрая, вносителят изразява убеждението, че проектът следва да бъде предмет на ОВОС поради мащаба на предвидения в проекта язовир, неговото местоположение и въздействие върху околната среда и възраженията на местното население.
Коментари на Комисията във връзка с петицията
Язовирите попадат в обхвата на Директивата за ОВОС (Директива 85/337/ЕИО1 относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, изменена с Директиви 97/11/EО2 и 2003/35/EО3). Съгласно директивата, преди да бъдат одобрени, проектите, които биха могли да окажат съществено въздействие върху околната среда, са предмет на оценка относно тяхното въздействие (ОВОС). Проектите, които влизат в обхвата на Директивата за ОВОС, са определени в член 4, който се позовава на приложение І и ІІ.
Всички язовири, в които новото или допълнителното количество задържана или съхранявана вода надхвърля 10 милиона кубични метра, попадат в обхвата на приложение І, точка 15 от Директивата за ОВОС и винаги са предмет на ОВОС. Язовирите под този праг, попадат в обхвата на приложение ІІ, точка 10, буква ж). За проектите, включени в приложение ІІ, държавите членки определят чрез процедура, наречена „скрининг“, дали има вероятност те да окажат съществено въздействие върху околната среда. Ако е така, следва да се извърши оценка на въздействието върху околната среда.
Член 4, параграф 2 от Директивата за ОВОС оставя на държавите членки свободата сами да определят начина на извършване на скрининг, който може да се основава, наред с други механизми, на използването на прагове. Въпреки това член 4, параграф 3 посочва, че дори когато се въвеждат прагове, се вземат под внимание съответните критерии за подбор, посочени в приложение III.
Поради това Комисията е съгласна, че капацитетът за съхранение на вода не може да бъде определен a priori за единствен критерий, който да се използва при определянето на вероятността проекти за язовири да оказват значително въздействие върху околната среда и следователно да подлежат на ОВОС. За да отговаря на изискванията на Директивата за ОВОС, процедурата по скрининг следва да се основава на критериите, посочени в приложение ІІІ.
От предоставената от вносителя на петицията информация не става ясно дали е извършен подходящ скрининг и какви са били резултатите от него (ако има такива).
Заключения
Комисията ще се свърже с ирландските органи и ще поиска разяснение относно извършения във връзка със случая скрининг.

Комисията ще информира комисията по петиции за всяко развитие по случая.4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2007 г.

Комисията се свърза с ирландските органи във връзка с петицията и поиска разяснение относно критериите на скрининга за оценка на въздействието върху околната среда, извършен във връзка със случая съгласно Директива 85/337/ЕИО1 на Съвета относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, изменена с Директиви 97/11/ЕО2 и 2003/35/ЕО3.


Целта на скрининга за ОВОС е да се вземе решение, дали отделен проект следва да бъде предмет на официална ОВОС. Директивата дава възможност на държавите членки сами да определят това чрез определяне на прагове, разглеждане на всеки отделен случай или комбинация от двете. Съответното ирландско законодателство (SI N° 6000 от 2001 г.) изисква задължително извършване на ОВОС за проекти за язовири с количество съхранявана вода повече от 10 милиона кубични метра или площ за събиране на водата от 30 хектара или повече. В законодателството се предвижда извършването на ОВОС и в случаите, когато макар да е под тези прагове, за даден проект се счита, че може да окаже значително въздействие върху околната среда.
Ирландските органи потвърдиха, че в този случай не е извършена официална ОВОС. Предприемачът, Съветът на графство Корк, също е компетентен по определянето на скрининг за ОВОС. Той е счел, че не е необходимо извършването на официална ОВОС, тъй като предвиденият в проекта капацитет за съхранение е 732 000 кубични метра, а площта за събиране на водата е 13,7 хектара, и тъй като е счел, че язовирът не се намира на територия, определена като чувствителна от екологична гледна точка.

Въпреки че не е предприел официална ОВОС, през 2002 г. Съветът на графство Корк е изготвил оценка на въздействието върху околната среда, която не се изисква от закона. Този документ е разгледал обхвата на възможното въздействие върху околната среда, което би било включено в официална ОВОС. Въпросната оценка е предоставена на обществеността и Комисията е получила нетехническо резюме. Този документ е бил предмет на вътрешен преглед от служител на съвета, отговарящ за опазване на наследството, и старши служител по планирането, които през 2003 г., въз основа на оценката, са заключили, че проектът няма да окаже значително въздействие.


През 2003 г. решението на съвета на графството, че не е необходимо извършването на ОВОС е обжалвано от НПО пред Ирландската комисия по жалбите в областта на териториалното планиране. Комисията по жалбите е предприела нов скрининг през октомври 2003 г., като е направила заключението, че не е необходимо извършването на ОВОС.
От предоставената информация Комисията не установява нарушение от страна на ирландските органи по отношение на определянето на критериите на скрининга, което, съгласно директивата, е изцяло от тяхната компетентност.
Поради това, въз основа на предоставената от вносителя на петицията информация и отговора на ирландските органи, Комисията не може да продължи да разглежда случая.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

През ноември 2007 г. петицията е разгледана в комисията по петиции в присъствието на вносителя на петицията. Той представи нова информация, като заключи, че Съветът на графство Корк не е уведомил Комисията по жалбите за целия проект и свързаните с него въпроси, в това число, наред с другото, добива на глина; присъствието на територията на проекта на видове птици, включени в приложение І към Директивата за местообитанията, и местообитание – „преовлажнени тресавища“, включено в приложение І към Директивата за местообитанията1; липсата на проучване за оценка на въздействието от наводнения и нарушаване на Рамковата директива за водите2 (т.е. Ирландия е използвала старото законодателство относно управлението на водите и водочерпенето и не е приложила член 4, параграф 7 от директивата).


Според наличната информация решението за одобрение на водната схема в Бантри, включително изграждането на язовир, е отхвърлено от Окръжния съд в началото на 2008 г., като съдията е постановил пълно повторно изслушване по всички въпроси, във връзка с възражение срещу плановете на Съвета на графство Корк за нова система за водоснабдяване. Съгласно протоколите на ирландския парламент от септември 2009 г. съдебните действия срещу схемата за водоснабдяване все още не са приключили, поради което осъществяването на проекта не може да започне.
Предоставената на комисията по петиции информация включва писмо от Агенцията за опазване на околната среда (януари 2008 г.) и съобщение, предоставено от г-н D. B. (януари 2008 г.). Писмото на агенцията потвърждава разясненията относно скрининга за ОВОС, получени преди това от ирландските органи. Информацията, предоставена от г-н D. B., се отнася до изграждането на язовира и за друг отделен въпрос – одобрение за изграждането на нови станции за изпомпване на отпадъчни води близо до Бантри3. Що се отнася до изграждането на язовир, вносителят на петицията се оплаква най-вече от липсата на проучване за оценка на въздействието от наводнения и нарушаването на Рамковата директива за водите – въпроси, които също бяха повдигнати от вносителя на петицията пред комисията по петиции през ноември 2007 г.
Въз основа на информацията, с която разполага Комисията, проектът е предмет на текущо съдебно производство в национален съд. С оглед на съображенията, включени в годишния доклад на комисията по петиции за 2009 г., съгласно който „завеждането на дела пред националните съдилища е част от процеса на прилагане на европейското законодателство в държавите членки и комисията по петиции не може да разглежда въпроси, които са в процес на разглеждане от национален съд или да преразглежда резултата от тези процедури“, Комисията ще изчака окончателното решение на националния съд. В същото време, Комисията ще поиска от ирландските органи подробности относно обхвата и сроковете на съдебното разглеждане, за да се увери, че информацията по случая е пълна и актуална.

6. Допълнителен отговор на Комисията (REV. III), получен на 16 март 2012 г.

В своето последно съобщение до комисията по петиции, Комисията заяви, че ще изчака окончателното решение на националния съд във връзка с изграждането на язовир в Бантри, графство Корк, Ирландия.

Въз основа на последна информация, предоставена от ирландските органи, въпросът все още се разглежда от Окръжния съд на Корк. През май 2011 г. Окръжният съд постанови Съветът на графство Корк да подготви оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и обхват на ОВОС за този проект. Комисията разбира, че ищецът по случая е внесъл молба в съда с предложение за насоки поради загрижеността си по отношение на обхвата на ОВОС. Тази молба бе изслушана от Окръжния съд на 20 януари 2012 г. и оставена за по-нататъшно разглеждане след завършването на ОВОС.

7. Допълнителен отговор на Комисията (REV. ІV), получен на 31 май 2013 г.

В своето последно съобщение до комисията по петиции Комисията заяви, че ще изчака окончателното решение от висящото производство пред националния съд във връзка с изграждането на язовир в Бантри, графство Корк, Ирландия.

Въз основа на последната информация, предоставена от ирландските органи, въпросът все още се разглежда от Окръжния съд на Корк и вероятно това статукво ще се запази до третото тримесечие на 2014 г., когато се очаква оценката на въздействието върху околната среда да бъде завършена и представена пред съда за разглеждане.

8. Допълнителен отговор на Комисията (REV. V), получен на 28 ноември 2014 г.

В своето последно съобщение до комисията по петиции Комисията заяви, че ще изчака окончателното решение от висящото производство пред националния съд във връзка с изграждането на язовир в Бантри, графство Корк, Ирландия.

Въз основа на последната информация, предоставена от ирландските органи, въпросът все още се разглежда от Окръжния съд на Корк и вероятно това статукво ще се запази до четвъртото тримесечие на 2015 г., когато се очаква оценката на въздействието върху околната среда да бъде завършена и представена пред съда за разглеждане. Според ирландските органи причината за това забавяне е създаването на „Irish Water“ и свързаното с това прехвърляне на функции по водоснабдяване на „Irish Water“.Заключение

В светлината на факта, че ирландските органи са изцяло сезиран с въпроса, че делото е висящо пред националния съд и че националните производства се провеждат активно от ирландските органи, Комисията приключи разследването си през юли 2013 г.1 OВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40.

2 OВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5.

3 ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17.

1 OВ L 175, 5.7.1985 г., стp. 40.

2 OВ L 73, 14.3.1997 г., стp. 5.

3 ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17.

1 Изменената Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

2 Изменената Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите.

3 На практика даденото одобрение за изграждане на нови станции за изпомпване на отпадъчни води в близост до Бантри би могло да доведе до събирането и пренасянето на повече градски отпадъчни води до пункта за изливане в Бантри. Проблемът е, че Бантри не разполага с пречиствателна станция съгласно изискванията на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води (Изменената Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води). Поради това, ако се събира и изпомпва по-голямо количество отпадъчни води, е възможно по-голям обем от непречистени отпадъчни води да достигнат морето.

Заливът Бантри е основен район на развъждане на черупкови морски животни и е включен в Директивата за водите за развъждане на черупкови организми (Директива 79/923/ЕИО на Съвета от 30 октомври 1979 г. относно изискванията за качеството на водите за развъждане на черупкови организми, с измененията). Това изисква прилагането на програми за намаляване на замърсяването. След като е осъдена от СЕО за липса на такива програми, Ирландия е приела програми (включително за Бантри) и Комисията е приключила разглеждането на случая. Програмата за Бантри включва изграждането на нова пречиствателна станция.
CM\1042121BG.doc
PE378.483v06-00

BG Единство в многообразието BGПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница