{peti}Комисия по петицииДата09.09.2016
Размер92.23 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


<Commission>{PETI}Комисия по петицииCommission>

{25/09/2009}25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0774/2008, внесена от María Jesus Peréx Agorreta, с испанско гражданство, от името на „Departamento de Historia Antigua-UNED“ (Департамент по древна история в Националния университет за дистанционно обучение – UNED), относно опазването на природната и културна среда в Сория и Нумансия, в Кастилия и Леон в северна Испания

Петиция 0862/2008, внесена от Amalio de Marichalar y Sáenz de Tejada, с испанско гражданство, относно опазването на природната и културната среда в Сория и Нумансия в Кастилия и Леон в северна Испания

Петиция 1686/2008, внесена от Álvaro de Marichalar y Sáenz de Tejada, с испанско гражданство, относно опазването на природната и културната среда в Сория и Нумансия в Кастилия и Леон, ИспанияTitre>


1. Резюме на петиция 0774/2008

Вносителката на петицията се позовава на планираното строителство на „екологичен град“ в Сория, определение, което тя счита за неподходящо, тъй като мястото на строежа, Soto de Garray, е класифицирано като защитена област със забрана за строителство, тъй като се намира на територия от интерес за Общността и в специална защитена зона за птици, в която птичите популации включват щъркели. Проектът включва строителството на повече от 700 жилища, няколко хотела и бизнес парк (Polígono Industrial Soria II). Вносителката също така твърди, че този проект и свързаните с него дейности ще окажат изключително негативно влияние върху близката местност Нумансия, която е от историческо и археологическо значение. Затова вносителката призовава Европейския парламент да предприеме действия и да провери дали законодателните разпоредби на ЕС в тази област са спазени във връзка с гореспоменатия проект.


Резюме на петиция 0862/2008
Вносителят на петицията притежава част от областта, която ще бъде отчуждена във връзка с построяването на „екологичен град“ в Сория – описание, което той счита за погрешно, тъй като мястото, отредено за строежа, Soto de Garray, е класифицирано като защитена зона със забрана за строителство, тъй като се намира в територия от значение за Общността и в специална защитена зона за опазване на птици, в която, наред с другото, има и популации от щъркели. Проектът е за построяване на над 700 жилища, няколко хотела и индустриална зона (Polígono Industrial Soria II). Вносителят на петицията също така посочва, че въпросните проекти и свързаните с тях дейности ще имат особено негативно влияние върху съседната област Нумансия, която е от историческо и археологическо значение. Поради това, вносителят на петицията иска от Европейския парламент да се намеси и да провери дали проектът отговаря на разпоредбите на приложимото законодателство на ЕС в тази област.
Резюме на петиция 1686/2008
Вносителят на петицията е собственик на част от зона (Finca el Cabezo), която предстои да бъде отчуждена във връзка със строителен проект, включващ над 700 жилища, няколко хотела и промишлена зона (Polígono Industrial Soria II). Задължителното изкупуване „в обществен интерес“ е било възложено на полудържавна компания, GESTURCAL, в разрез с изискванията на Директива 2004/18/ЕО относно възлагането на. обществени поръчки. Градоустройственият проект не е бил подложен на първоначално проучване за въздействие върху околната среда, като по този начин нарушава изискванията на Директива 2001/42/ЕО. Освен това, мястото, избрано за строежа, се намира в рамките на специална защитена зона за опазване на птици, в която има популации на Aquila fasciata и керкенези, като по този начин противоречи на изискванията на Директивата за местообитанията 92/43/ЕО. Вносителят на петицията твърди също, че строителният проект ще окаже особено неблагоприятен ефект върху съседната територия Нумансия, която има историческо и археологическо значение (римски руини от обсадата на Сципион Африкански, както и останки от романската епоха в San Juan de Duero). Предвид горепосоченото, вносителят на петицията призовава Европейския парламент да се намеси и да установи дали проектът отговаря на съответните разпоредби на правото на Общността.

2. Допустимост

Обявени за допустими на 23 октомври 2008 г. (петиция 0774/2008), на 11 ноември 2008 г. (петиция 0862/2008) и на 26 март 2009 г. (петиция 1686/2008). Комисията е приканена да предостави сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.3. Отговор на Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

Петициите


Вносителите на петициите се оплакват във връзка с два проекта: планираното построяване на „екологичен град“ в Soto de Garray (Сория) и Проект за бизнес парк Soria II (117 Ha) в Кабесо, община Сория.
Според вносителите на петициите „екологичният град“ в Сория, Soto de Garray, засяга заблатена област, намираща се на мястото, където се сливат реките Дуеро и Тера, много богата на речни растителни видове, по-специално бреза, и в която гнездят различни видове птици, по-специално щъркели. Проектът включва изграждането на пет стъклени сгради, 800 жилища, хотели, предприятия и т. н., които, освен негативното въздействие върху околната среда, ще имат и много сериозно визуално въздействие върху изключителния археологически обект в Нумансия.
Що се отнася до Проекта за бизнес парк Soria II, вносителите на петициите обясняват, че той представлява сериозна заплаха за културния пейзаж и че не е проведена оценка на въздействието върху околната среда и не е изготвен икономически доклад. Soria II е разположен само на 400 метра от древноримския лагер La Rasa, използван от Сципион по време на обсадата, който заедно с Нумансия е обявен за културна ценност, и строителството ще засегне също така и други културни ценности. Поради това бизнес паркът ще засегне необратимо местната околна среда.
Забележки на Комисията относно петициите
Комисията е запозната с въпросите, повдигнати от вносителите на петиции, които са също така предмет и на внесени пред Комисията жалби.
Комисията вече е разгледала проекта за „екологичен град“ в контекста на жалба 2007/2105, като се отчита специално евентуално нарушение на Директива 92/43/ЕИО1 на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 79/409/ЕИО2 от 2 април 1979 г. на Съвета относно опазването на дивите птици. Службите на Комисията не са били в състояние да определят каквито и да е значителни въздействия от страна на проекта върху мрежата „Натура 2000“ и разглеждането на жалбата е прекратено на 15.6.2008 г.
Проектът не е разположен в рамките на мрежата „Натура 2000“. Две предпоставки са установени преди избора на алтернативи, проучени от строителя: a) обектът следва да не е на повече от 8 км от Сория и б) проектът следва да не е разположен в рамките на която и да е защитена територия, максималното разстояние до територията от значение за Общността (ТЗО) „Riberas del Duero y sus afluentes“ не следва да бъде повече от 2 км и наклонът не би следвало да бъде повече от 8 %.
Проектът е разделен на сектори („campus“), с разпръснати постройки и минимално въздействие на гъстотата на застрояване.
Проектът е внесен за процедура по оценка на въздействието върху околната среда, която е приключила с декларация за въздействие върху околната среда, одобрена с Резолюция от 10 ноември 2006 г. (BOCyL –Регионален официален вестник – от 17 ноември 2006 г.). Съгласно посочената декларация за въздействие върху околната среда оценката на въздействието върху околната среда на проекта е взела предвид, освен всичко друго, следните фактори на околната среда: почва, вода, въздух, климат, ландшафт, флора, фауна (включително защитата на видове, потенциала на местообитанията и евентуалните въздействия върху защитените екосистеми), материални ценности и културното наследство (археологично и културно наследство). Освен това, точка 2 от декларацията за въздействие върху околната среда, относно защитата на историческото наследство, установява, че „ако в хода на изкопните работи случайно бъдат открити находки, т. е. разкриване на предмети и материални останки със стойност за културното наследство на Кастилия и Леон, следва да се приложи процедурата, описана в член 60 от Закон 12/2002, от 11 юли, за Културното наследство на Кастилия и Леон“.
Проектът за бизнес парк Soria II в момента се анализира. В този контекст Комисията е поискала информация от испанските органи относно Директива 85/337/ЕИО, изменена с Директиви 97/11/ЕО и 2003/35/ЕО, като се вземат предвид специално възможните въздействия върху Нумансия и римския лагер.

Заключения

Комисията счита, че проектът за „екологичен град“ не нарушава законодателството на Общността в областта на околната среда и е изискала информация от испанските органи за въздействието на проекта Soria II върху околната среда на Нумансия, както и върху нейните културни ценности. Комисията ще наблюдава развитието на проекта.4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Проект за „екологичен град“
Комисията повтаря позицията, изразена в предишното съобщение по отношение на проекта за „екологичен град“.
Градоустройствен план Soria II
Комисията започна разследване с номер 237/08 в контекста на проекта „Пилот ЕС“ (EU PILOT) след въпрос с искане за писмен отговор E-6192/08 от г-н Hammerstein Mintz.
Комисията повдигна няколко въпроса пред испанските органи по отношение на прилагането на Директива 2001/42/ЕО относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда в конкретния случай. Комисията също така попита дали е възможно да възникнат последствия за обекти от мрежата „Натура 2000“.
Испанските органи обясниха, че изменението на градоустройствения план на Soria не подлежи на разпоредбите относно стратегическа екологична оценка (СЕО) в резултат на изрично и обосновано решение, публикувано в Официалния вестник на региона (BOCyL nº 81 от 27.4.2007). Това е така, защото според испанското транспониране на член 3, параграф 3, плановете и програмите, които определят използването на малки площи на местно ниво, както и незначителните изменения на плановете и програмите изискват екологична оценка само когато държавите-членки определят, че е вероятно те да имат съществени последици върху околната среда. Подробностите и мотивите, изложени в гореспоменатото решение, ясно обясняват защо в този случай не е необходима СЕО. От текста на решението става ясно, че изменението на плана не засяга обекти от мрежата „Натура 2000“. Освен това, в решението се обяснява и че индустриалното зониране, посочено в изменението на градоустройствения план, ще бъде подложено на екологична оценка.
Споменатото решение също така гласи, че в района на реализиране на градоустройствения план Soria II няма регистрирани археологически обекти.
Поради това, въз основа на гореспоменатото, не съществуват основания за действия от страна на Комисията.
Аспекти на обществените поръчки
Въпросите, повдигнати в тези петиции, изглеждат до известна степен свързани с разглежданите в контекста на процедурата за нарушение, открита от Комисията срещу Испания за несъответствие на Закона за земите на Валенсия (бивш LRAU, настоящ LUV) с правилата на ЕС относно обществените поръчки. На 27.06.2007 г. Комисията взе решение да отнесе случая до Съда на Европейските общности; в момента делото се разглежда под номер C-306/08, Комисията срещу Испания1.
Предметът на гореспоменатата процедура за нарушение обхваща различни аспекти от Закона за земите на Валенсия. Елементите от Закона за земите на Валенсия, които са оспорени от Комисията, произтичат от факта, че Комисията счита, че интегрираните програми за действие (PAI) следва да се възлагат при пълно спазване на правилата и принципите на ЕС относно обществените поръчки.
Комисията би желала да отбележи, че обхватът на гореспоменатата процедура за нарушение е ограничен до нарушаването на правилата на ЕС относно обществените поръчки. Тя не поставя под съмнение разпоредбите на Закона за земите на Валенсия във връзка с правомощията за отчуждаване на земи на местните органи, тъй като въпросът не е от компетентността на Общността, съгласно член 295 от Договора за ЕО относно системата на собственост върху имущество в държавата-членка.
В интерес на вносителите, както вече беше подчертано в отговора на въпрос с искане за устен отговор O-031/07 и на въпрос с искане за писмен отговор E-4434/07, на този етап не може да се отхвърли възможността гореспоменатото дело относно Валенсия да се превърне до известна степен в прецедент за Комисията и, следователно, да обхване въпроса, повдигнат в петицията. При тези обстоятелства, веднага щом Съдът на Европейските общности постанови решението си по този въпрос, Комисията ще анализира следващите стъпки, които следва да се предприемат във връзка с други регионални закони за земите в Испания.
Заключения

Комисията счита, че нито проектът за „екологичен град“, нито градоустройственият план Soria II нарушават законодателството на Общността относно околната среда.


Що се отнася до възможното прилагане на правилата на ЕО относно обществените поръчки, в интерес на вносителя, Комисията напомня за позицията си по дело C-306/08 Комисията срещу Испания 2.


1  ОВ L 206, 22.7.1992 г.

2 ОВ L 103, 25.4.1979 г.

1 Вж. http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ за актуална информация относно развитието на делото.

2 Вж. http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ за актуална информация относно развитието на делото.


CM\791838BG.doc
PE421.164v02-00

BG Единство в многообразието BG

Каталог: RegData -> commissions -> peti -> communication -> 2009
communication -> {peti}Комисия по петиции {18/12/2012}18. 12. 2012
communication -> {peti}Комисия по петиции
communication -> {peti}Комисия по петиции {27/03/2013}27 2013
communication -> {peti}Комисия по петиции {31/01/2014}31 2014
communication -> {peti}Комисия по петиции {27/11/2012}27. 11. 2012
communication -> {peti}Комисия по петиции {24/10/2012}24. 10. 2012
communication -> {peti}Комисия по петиции {10/06/2011}10 2011
communication -> {peti}Комисия по петиции {27/03/2013}27 2013
2009 -> Решение на този сериозен проблем в областта на общественото здраве. Допустимост
2009 -> Съобщение за членовете на еп


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница