{peti}Комисия по петицииДата14.05.2017
Размер54.68 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2014 – 2019


<Commission>{PETI}Комисия по петицииCommission>

{30/07/2014}30.7.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 1170/2013, внесена от D.G., с испанско гражданство, от името на „Organizacion impulsora de discapacitados“ (орган, който подпомага хората с увреждания), относно предполагаем монопол на лотарията в Испания1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че в Испания лотарии могат да бъдат организирани само от публичен орган и от сдружение, представляващо слепи или частично незрящи лица. Той твърди, че това насърчава монополно положение и нарушава правото на установяване и правото на предоставяне на услуги, предвидени в Договорите.

Той съответно изисква Европейският парламент да окаже натиск върху испанските органи, за да отменят законодателството, което забранява на други физически или юридически лица да организират лотарии.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 март 2014 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 216, параграф 6 от правилника).3. Отговор от Комисията, получен на 30 юли 2014 г.

Правото на организиране на лотарии

Правото на организиране на лотарии в Испания е – според вносителя на петицията – ограничено съгласно Закон 13/2011 от 27 май относно нормативната уредба на хазартните игри. Допълнителни разпоредби в закона запазват организирането на лотарии за Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado и за Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) (първа допълнителна разпоредба, параграф 1), без да е необходимо получаването на разрешителни, предвидено в дял III от закона (първа допълнителна разпоредба, параграф 4, алинея 2) и без да е необходимо да са изпълнени изискванията на закона относно отварянето на пунктове за продажба за дейностите, предмет на запазеното право (първа допълнителна разпоредба, параграф 5).

Освен това са въведени разпоредби за строг обществен контрол върху дейностите на ONCE в областта на хазартните игри (втора допълнителна разпоредба, параграфи 2 и 3), както и за забрана на възлагането на дейностите, запазени за ONCE, на трета страна (втора допълнителна разпоредба, параграф 2, алинея 2).

Следва да се отбележи, че министерството на икономиката има правото да разрешава по изключение извънредното организиране на лотарии с благотворителни цели от нестопански организации (втора допълнителна разпоредба, параграф 3).

Предоставянето на услуги в областта на хазартните игри не е предмет на специфично законодателство на ЕС и е изрично изключено от Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар. Въпреки това Договорът за ЕС се прилага за тези дейности и съществува солидна съдебна практика на Съда на ЕС в тази област. Според съдебната практика държавите членки имат голяма свобода на действие при определянето на целите на тяхната политика в областта на хазарта и могат да ограничават предоставянето на услуги в областта на хазартните игри, включително с предоставяне на правото те да бъдат предлагани от една-единствен организация като част от последователното прилагане на тази политика, доколкото ограниченията са недискриминационни и пропорционални.

По-конкретно, що се отнася до лотариите, в своето решение по дело C-275/92 Schindler Съдът постановява:На първо място, не могат да се пренебрегнат съображенията от морално, религиозно и културно естество, които важат както за лотариите, така и за останалите хазартни игри във всички държави членки. Общата тенденция в държавите членки е да се ограничава или дори да се забранява практикуването на хазарт и да се възпрепятства функцията му на източник на частна печалба. На второ място, лотариите включват висок риск от престъпност и измами, като се има предвид размерът на сумите, които могат да бъдат заложени, и на печалбите, които те могат да предложат на играчите, особено когато се провеждат в голям мащаб. На трето място, те подтикват към харчене на средства, което може да има вредни индивидуални и социални последици. Последно основание, което не е без значение, е че лотариите могат да имат съществен принос във финансирането на дейности с нетърговска цел или такива от обществен интерес, като например социални и благотворителни дейности, култура или спорт.

Тези особености са основание националните органи да разполагат с достатъчна свобода на преценка, за да определят изискванията, свързани със защитата на играчите, и по-общо, като се вземат предвид социалните и културните особености на всяка държава членка, със защитата на обществения ред, що се отнася до начина, по който се провеждат лотариите, размера на залозите и разпределението на генерираните от тях печалби. При тези обстоятелства те преценяват не само дали е необходимо да се ограничи дейността на лотариите, а и дали те следва да бъдат забранени, при условие че тези ограничения не са дискриминационни (точки 60 – 61).

По този начин един монопол за организиране на лотарии в Испания може да се счита за съвместим с правото на ЕС, доколкото това ограничение е обосновано от приоритетен обществен интерес.

Целите на политиката в областта на хазарта, преследвани от испанското правителство, както е посочено в член 1 от Закон 13/2011, са защита на обществения ред, борба с измамите, предотвратяване на пристрастяване, както и закрила на правата на малолетните и непълнолетните лица, и на участниците в хазартни игри.

Тези цели са признати от Съда на ЕС като даващи основания за ограничения, включително запазването на правото хазартни услуги да се предлагат от публично контролиран монопол (вж. в този смисъл напр. решение по дело C-347/09 Dickinger и Ömer, точки 44 и 48).

Съдът е разглеждал и въпроса за възлагането на изключително право за провеждане на хазартни игри на конкретен субект. В решението си по дело C-203/08 Sporting Exchange Съдът постанови, че за да бъдат спазени принципът на недискриминация и произтичащият от него принцип на прозрачност, намерението за предоставяне на едно-единствено разрешение за провеждане на хазартни игри или за подновяването на такова разрешение трябва да бъде оповестено по подходящ начин, така че да информира евентуално заинтересовани оператори в други държави членки, без непременно да се организира тръжна процедура. Съдът обаче ясно противопоставя предоставянето на едно-единствено разрешение на частен субект, който е напълно независим от държавата, на ситуация, в която монополът не се основава на разрешителен режим, а на субективно право, предоставено на субект, който е държавна собственост или частен оператор, подлежащ на строг контрол от страна на публичните органи (какъвто е случаят с ONCE съгласно разпоредбите на испанското законодателство, цитирано в точка 5):

принципът на равно третиране и на произтичащото от него задължение за прозрачност са приложими по отношение на процедурите за предоставяне и за подновяване на разрешение на един-единствен оператор в областта на хазартните игри, доколкото не става въпрос за публичноправен оператор, чието управление е под прекия надзор на държавата, или за частноправен оператор, върху дейността на който публичните власти могат да упражняват строг контрол (точка 62).

Освобождаване от данъчни задължения

Съгласно първата алинея на член 48, параграф 2 от Закон 13/2011 държавните лотарии са освободени от данъци върху хазарта. Във втората алинея обаче се посочва, че данъците са приложими, когато операторите на държавни лотарии организират каквито и да било игри, различни от държавна лотария.

В светлината на тези разпоредби изглежда, че няма дискриминация на операторите, които организират едни и същи видове игри.

Заключения

След проучването на фактите, предоставени от вносителя на петицията, и по-специално като се отбелязва липсата на доказателства, че ограниченията върху предлагането на лотарии в Испания са несъразмерни или дискриминационни по смисъла на законодателството на ЕС, Комисията не счита, че испанското национално законодателство е в нарушение на правото на ЕС съгласно тълкуването в съдебната практика на Съда на ЕС, посочено по-горе.

CM\1032504BG.doc
PE537.226v01-00

BG Единство в многообразието BGПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница