{peti}Комисия по петицииДата12.09.2017
Размер105.95 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


<Commission>{PETI}Комисия по петицииCommission>

{20/09/2013}20.9.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0480/2005, внесена от Ерик Стотруп Томсен, с датско гражданство, от името на сдружение „Romano“, относно предполагаемо нарушение на правото на ЕС относно свободата на движение и установяване на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства

1. Резюме на петицията

<TEXTE>Вносителят на петицията посочва, че шведската данъчна служба „Skatterverket“, която отговаря за регистриране на лицата, които влизат в Швеция и я напускат, и за издаване на шведски номера на лични карти, е отказала да регистрира 21-годишен датски гражданин с различен етнически произход (ромски) и неговата дъщеря. Той посочва, че шведските органи са действали незаконосъобразно с цел да се предотврати събирането в Швеция на датски гражданин и 20-годишната му съпруга, сръбска гражданка. Двойката сключила брак в Дания през 2002 г. Въпреки това, тъй като датското законодателство изисква съответните лица да са навършили най-малко 24 години, да се издържат самостоятелно, да разполагат с жилище и да са свързани предимно с Дания, събирането на семейството е било невъзможно в тази страна. Съответно те са подали заявление за събиране на семейство в Швеция съгласно правилата на ЕС, като вносителят на петицията твърди, че отказът от страна на шведските органи е бил мотивиран с етническия му произход. Във връзка с това той търси помощ от Европейския парламент в отговор на нарушението на разпоредбите на ЕС относно свободата на движение и установяване на граждани на Съюза и членовете на техните семейства, допуснато от страна на шведската финансова полиция. TEXTE>

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 септември 2005 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).


3. Отговор от Комисията, получен на 30 август 2006 г.

Вносителят на петицията посочва, че шведската данъчна служба „Skatterverket“, която отговаря за регистриране на лицата, които влизат в Швеция, и за издаване на шведски номера на лични карти, е отказала да регистрира в регистъра на населението (folk bokforingen) 21-годишна датска гражданка с различен етнически произход (ромски) и нейната дъщеря. Вносителят на петицията посочва, че шведските органи са действали незаконосъобразно с цел да възпрепятстват събирането на датска гражданка и нейния 20-годишен съпруг, сръбски гражданин, в Швеция. Двойката сключила брак в Дания през 2002 г. Въпреки това, тъй като датското законодателство изисква съответните лица да са навършили най-малко 24 години, да се издържат самостоятелно, да разполагат с жилище и да са свързани предимно с Дания, събирането на семейството е било невъзможно в тази страна. Съответно те са подали заявление за събиране на семейство в Швеция, съгласно правилата на ЕС, като вносителят на петицията твърди, че отказът от страна на шведските органи да издадат разрешение за постоянно пребиваване на съпруга на датската гражданка и да регистрират нея в регистъра на населението е мотивиран с етническия ѝ произход и е в нарушение на правилата за свободно движение.


Правна квалификация
Г-н Стотруп е подал жалба в Комисията на 21 февруари 2005 г. във връзка с посочения по-горе случай. Според жалбоподателя шведските данъчни служби са отказали вписване на жената в регистрите на населението на основание, че не е доказано нейното основно пребиваване в Швеция. Шведският орган по миграцията е отхвърлил картата за пребиваване на съпруга ѝ, на основание, че жалбоподателката не е доказала, че разполага с достатъчно средства за издръжка, и че ѝ е било отказано вписване в регистъра на населението. Те издават и заповед за експулсирането му от територията на страната.
По случая е изпратено писмо до шведските органи на 12 август 2005 г. В това писмо службите на Комисията припомнят приложимите норми съгласно правото на ЕС по отношение на граждани на една държава членка, които се преместват в друга държава членка. Тъй като жалбоподателката е датска гражданка, работеща в Дания, тя и членовете на нейното семейство имат право да пребивават в Швеция в съответствие с разпоредбите на Директива 90/364/EИО относно правото на пребиваване, при условие че са сключили здравна застраховка срещу всички рискове в приемащата държава членка и гражданинът на Европейския съюз разполага с достатъчно средства, така че да не тежат на системата за социално подпомагане в приемащата държава членка. За издаване на карта за пребиваване държавата членка може да изисква заявителят да представи единствено валидна лична карта или паспорт и да представи доказателство, че отговаря на горепосочените условия. Службите на Комисията са посочили, че решението лицето да не бъде регистрирано в регистъра на населението и да не се издава карта за пребиваване на съпруга на лицето е очевидно в противоречие с общностното право.
Шведските органи са отговорили на 17 октомври 2005 г. Въпреки че имиграционната служба изглежда е преразгледала позицията си по отношение на въпроса за средствата, те настояват, че жалбоподателката не е с ефективно постоянно местопребиваване в Швеция и по тази причина на съпруга на лицето е отказано издаване на карта за пребиваване.
Службите на Комисията ще изпратят ново писмо до шведските органи с искане за повече информация.
4. Отговор на Комисията (REV), получен на 21 септември 2007 г.
В предходното съобщение от 30 август 2006 г Комисията е информирана, че висшите административни органи и съдебни инстанции на Швеция първоначално са потвърдили решението, с което се отхвърля заявлението на датската гражданка (от името на която вносителят на петицията се е обърнал към ЕП) за пребиваване в Швеция от 20 и 24 януари 2005 г., като по този начин отказват на лицето и дъщеря ѝ вписване в шведския регистър на населението и отказват издаване на разрешение за пребиваване на съпруга ѝ.

На 25 декември 2005 г. тя подава нови заявления за себе си и своя съпруг пред шведските органи, като се позовава на Директива 2004/38/ЕО от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членовете на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки. Тя представя доказателства, че разполага с жилище в Швеция, че работи в Дания срещу възнаграждение, което може да бъде счетено за достатъчно за нейната издръжка и тази на семейството ѝ в Швеция, че е учредила търговско дружество, чиято дейност е в Дания и Швеция, и че си търси работа в Швеция. Последните заявления са отхвърлени от шведската данъчна служба „Skatterverket“ на 5 юли 2006 г. на основание, че тя не е вписана в шведския регистър на населението и не е представила доказателства, че действително пребивава или има конкретни планове да се установи в Швеция. Тези решения тя е обжалвала пред компетентния шведски съд.

Комисията е изпратила писмо на шведските органи на 31 юли 2006 г. във връзка с новите факти, съобщени от жалбоподателката в поредица от електронни съобщения. На 10 октомври 2006 г. е постъпила още една жалба. В отговора си от 20 ноември 2006 г. шведските органи потвърждават становищата си относно законосъобразността на решенията си.

В крайна сметка шведските органи се съгласяват да впишат датската гражданка и дъщеря ѝ в шведския регистър на населението, но все още не са приели да впишат съпруга ѝ.

Правна квалификация

Жалбоподателката е гражданка на ЕС, която твърди, че пребивава в Швеция, като с това упражнява свободата на движение и пребиваване в друга държава членка. Член 18 от Договора за ЕО и Директива 2004/38/EО се прилагат по отношение на нея и членовете на нейното семейство.

Член 7 от Директива 2004/38/ЕО предвижда, че гражданите на ЕС имат право да пребивават в друга държава членка за повече от три месеца, ако са работници или самонаети лица в приемащата държава членка или не осъществяват дейност в приемащата държава членка, но притежават достатъчно средства за себе си и за членовете на семейството си, с цел да не се превърнат в тежест за системата за социално подпомагане на приемащата държава членка през времето на пребиваването си, и притежават пълно здравно застрахователно покритие. Съгласно член 14, параграф 2 и член 16, параграф 3 от същата директива гражданите на Съюза запазват правото си на пребиваване, доколкото отговарят на тези условия, и ако преди да придобият право на постоянно пребиваване, е налице непрекъснатост на пребиваването, прекъсвано от временни отсъствия, ненадвишаващи общо шест месеца на година, или от отсъствия с по-голяма продължителност за отбиване на задължителна военна служба, или от едно отсъствие за максимум 12 последователни месеца поради уважителни причини, като бременност и раждане, тежко заболяване, следване или професионално обучение, или командироване в друга държава членка или в трета държава.

Член 8 от директивата предвижда, че приемащата държава членка може да изиска от граждани на Съюза да се регистрират при съответните власти, ако пребивават за срок, по-дълъг от три месеца. Удостоверението за регистрация се издава веднага след представяне на валидна лична карта или паспорт и доказателство за наличието на горепосочените условия. Вече не се изисква карта за пребиваване за граждани на ЕС в такова положение.

Съгласно членове 9 и 10 от директивата на съпрузите на граждани на Съюза, които не са граждани на държава членка, се издава „карта за пребиваване на член от семейството на гражданин на Съюза“ в срок от шест месеца от подаването на заявлението, като незабавно се издава удостоверение за подадено заявление при представяне на валиден паспорт, документ, удостоверяващ наличието на семейни правоотношения, и удостоверение за регистрация или, при липса на регистрационна система, друго доказателство за пребиваване в приемащата държава членка на гражданина на Съюза, когото те придружават или към когото се присъединяват.

Комисията смята, че отказът на шведските органи да предоставят на съпруга на датската гражданка право на пребиваване би могло да е в противоречие с Директива 2004/38/ЕО. Освен това изискванията за вписване в шведския регистър на населението също могат да се окажат в противоречие с разпоредбите на цитираната директива.

Следователно Комисията е регистрирала жалбата срещу Швеция под номер 2007/4081 и разглежда възможността да внесе предложение за образуване на процедура за установяване на нарушение срещу Швеция.

5. Отговор на Комисията (REV II), получен на 25 ноември 2008 г.

След своето съобщение от 21 септември 2007 г. Комисията организира заседание с шведските органи за разискване на спорните въпроси, което се проведе на 21 ноември 2007 г. След задоволителното разрешаване на проблема относно правата на пребиваване на вносителката на петицията и нейната дъщеря, двата спорни въпроса, които остават висящи, са съответно а) фактът, че шведските органи не са предоставили на съпруга на вносителката карта за пребиваване и б) общият проблем относно задължението за регистрация в шведския регистър на населението.


Шведските органи предложиха да обсъдят двата висящи въпроса със съответните министерства предвид позицията на Комисията и своевременно да предоставят сведения обратно на Комисията.
С писмо от 29 януари 2008 г. шведските органи дадоха обещание за изменение на своето законодателство по отношение на двойното задължение за регистрация, налагано на граждани на ЕС:
i) в шведския орган по миграцията (ако възнамеряват да пребивават в Швеция за период по-дълъг от три месеца) и

ii) в шведския регистър на населението, воден от шведската данъчна служба, с цел възползване от няколко права, свързани с правото на пребиваване.


В частност, Швеция планира да преработи разпоредбите относно процеса на регистрация в Закона за националната регистрация на лица и Закона за чужденците, за да приведе тези процедури в съответствие с разпоредбите на Директива 2004/38/ЕО. Шведските органи обясняват, че необходимите реформи, по-специално измененията на Закона за националната регистрация на лица, се очаква да влязат в сила от 1 юли 2010 г., а през пролетта на 2008 г. е започнало преразглеждането на разпоредбите относно процеса на регистрация за правото на пребиваване, съдържащи се в Закона за чужденците.
По отношение на ситуацията със съпруга на вносителката на петицията, шведските органи обясниха, че все още се очаква решение по въпроса за неговото пребиваване от органа по миграцията.
Комисията ще обмисли изпращането на официално уведомително писмо във връзка с неосъществената от Швеция регистрация на съпруга на вносителката и относно съвместимостта на правилата за регистрация на граждани на ЕС с Директива 2004/38/ЕО.
6. Отговор от Комисията (REV III), получен на 22 януари 2010 г.

След своите предишни съобщения, Комисията взе решение да пристъпи към процедурата за нарушение срещу Швеция.

В съответствие с това, на 23 ноември 2009 г., Комисията изпрати официално уведомително писмо до постоянното представителство на Швеция в ЕС.

7. Отговор от Комисията (REV IV), получен на 6 май 2011 г.

На 23 ноември 2009 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо до Швеция. На 27 януари 2010 г. шведските органи отговориха, като приложиха стотици страници шведски доклади и проекти на законодателни актове. След като проучи значителното количество представени документи, Комисията изиска от шведските органи актуална информация относно законодателните изменения на Закона за националната регистрация на лица и Закона за чужденците и относно другите мерки, предприети с цел спазване на Директива 2004/38/ЕО в това отношение.


На 8 март 2011 г. шведските органи отговориха, че очакват да приключат подготвителната работа през лятото на 2011 г. Комисията остава във връзка с шведските органи и следи отблизо развитието на ситуацията.
8. Отговор от Комисията (REV V), получен на 30 август 2012 г.
След предходните си съобщения Комисията е била информирана, че вносителката е в процес на развод.

По отношение на изискването гражданите на ЕС, които са мигранти, да се регистрират в шведския орган по миграцията, шведските органи са изразили намерението си да премахнат тази разпоредба в Закона за чужденците. Това ще бъде направено в контекста на текущия преглед на транспонирането на Директива 2004/38/ЕО в шведския правов ред.

Комисията следи отблизо ситуацията в Швеция и на 21 юни 2012 г. издаде мотивирано становище срещу Швеция за неправилно транспониране на директивата. Очаква се до септември 2012 г. на шведското правителство да бъде представен доклад на специална анкетна комисия относно адаптирането на шведското законодателство към директивата. Евентуалните законодателни промени няма да влязат в сила преди януари 2013 г.
9. Отговор от Комисията (REV VI), получен на 20 септември 2013 г.
На 21 декември 2012 г. шведските органи са отговорили на мотивираното становище на Комисията. Шведското правителство е изготвило — в контекста на текущия преглед на транспонирането на Директива 2004/38/ЕО в шведския правов ред — законодателно предложение (Ds 2012:60), което е прието от правителството на 9 януари 2013 г. В това предложение шведското правителство обявява намерението си да внесе в парламента изменение с цел отмяна на специалното изискване гражданите на ЕС да се регистрират в шведския орган по миграцията. Актът за изменение е трябвало да влезе в сила на 1 юли 2013 г. Изменената версия на шведския Закон за чужденците (2005:716) е влязла в сила на 1 август 2013 г. В момента Комисията прави оценка на закона, за да определи дали приетите изменения са в съответствие с правото на ЕС, по-специално с разпоредбите на Директива 2004/38/ЕО.

Освен това, Комисията наскоро получи няколко запитвания и жалби, свързани с трудностите, които изпитват шведски и други граждани на ЕС, във връзка с регистрирането в шведския регистър на населението. В този контекст Комисията беше информирана за провеждането на текущ общ преглед на шведския Закон за регистриране на населението (1991:481), който е планиран за 2014 г. Въпреки това все още не е ясно какво въздействие би оказал този преглед върху ситуация като тази, описана от вносителя на петицията.

Съвместимостта на шведското законодателство и/или практика с правото на ЕС, по-специално с правилата за свободно движение на хора и услуги, трябва да бъде допълнително проверена. За да се направи пълна оценка на ситуацията, е необходима повече информация.

Заключение

Комисията възнамерява да се свърже с шведските органи.CM\1006070BG.doc


PE378.470v01-00

BG Единство в многообразието BGПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница