{peti}Комисия по петицииДата25.07.2016
Размер88.94 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


<Commission>{PETI}Комисия по петицииCommission>

{27/02/2013}27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1276/2007, внесена от г-жа María Begona Baquero Orgaz, с испанско гражданство, относно предполагаеми нарушения на Директиви 2000/4 и 92/43 на ЕО във връзка с план на BUS -VAO за разширение на автомагистралата A6 с две автобусни ленти от Las Rozas de Madrid до Villalba (Мадрид)Петиция 0251/2008, внесена от Maria Begona Baquero Orgaz, с испанско гражданство, относно предполагаемото вредно въздействие върху околната среда на планиран околовръстен път на автомагистрала A6 през Las Rozas de Madrid

1. Резюме на петиция 1276/2007

Вносителката на петицията изразява становището, че планът на испанските органи за разширение на автомагистралата A6 с две автобусни ленти от Las Rozas de Madrid до Villalba (Мадрид) нарушава Директиви 2000/4 и 92/43 на ЕО. Според вносителката планираното разширение е свързано с отчуждаване на имоти по протежение на 39 км от пътя и ще окаже сериозно вредно въздействие върху околната среда, тъй като половината от засегната площ има статут на защитена зона по силата на Директива 92/43 на ЕО. Вносителката на петицията твърди, че при проведените обществени обсъждания на обществеността не е предоставено достатъчно време за реакция, което е нарушение на разпоредбите на Директива 2000/4 на ЕО. Тя изразява становището, че са пренебрегнати по-евтини варианти за реализация на проекта и иска от Европейския парламент да задължи Европейската комисия да разгледа случая.


Резюме на петиция 0251/2008
Вносителката на петицията протестира срещу плана на испанските органи да изградят свързващ път към автомагистралата A6 през Las Rozas de Madrid. Според вносителката на петицията този проект би имал значително вредно въздействие върху защитената зона на „Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares“ и би нарушил разпоредбите на Директиви 92/43/ЕО и 2003/4/ЕO.

2. Допустимост

1276/2007 — обявена за допустима на 29 април 2008 г.

0251/2008 — обявена за допустима на 18 юли 2008 г.

Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).3. Отговор от Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

Вносителката на петицията е подала две петиции относно предполагаеми нарушения на европейското законодателство във връзка с проекти относно автомагистрала А-6 в област Мадрид:

- проектът за разширение на автомагистрала А-6 с две автобусни ленти с дължина 39 км (от Las Rozas до Villalba).

- проектът за околовръстен път на автомагистрала А-6, който има за цел изграждането на нова отсечка от автомагистралата, за да се избегне съществуващото трасе на пътя, което минава през град Las Rozas. Планираният маршрут на околовръстния път ще бъде изграден в защитената зона на „Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares”.- Проектът за свързване на автомагистрала A-6 с автомагистрала A-1 ще включва изграждане на нова автомагистрала M-61 през няколко защитени зони: територия от значение за Общността ES 311004 „Cuenca del Río Manzanares” и специални защитени зони за запазване на диви птици ES 000011 „Monte de El Pardo” и ES 000012 „Soto de Viñuelas”.
Вносителката на петицията се позовава и на петиция 773/2006 относно промяната на предназначението на земята в границите на обекта от интерес на Общността „Cuenca del Río Manzanares” в община Torrelodones, провинция Мадрид.
Комисията смята, че е добре да се припомнят задълженията съгласно член 6, параграф 3 и член 6, параграф 4 от Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО1, съгласно които планове или проекти, които не са необходими за управлението на територията или не са непосредствено свързани с него, но които поотделно или във взаимодействие с други планове и проекти могат да окажат значително влияние, се подлагат на проверка, за да се оцени въздействието им върху територията от гледна точка на целите на съхраняването на тази територия. Като се вземат предвид заключенията на тази оценка и съгласно разпоредбите на Директивата за местообитанията, компетентните национални органи одобряват плана или проекта само след като установят, че той няма да има отрицателно влияние върху съответната територия. Ако заключенията от оценката на въздействието на даден план или проект са отрицателни, се прилагат процедурите съгласно член 6, параграф 4 и държавите-членки предприемат всички необходими компенсаторни мерки, за да осигурят цялостната кохерентност на територията, защитена от Натура 2000.
Що се отнася до разширяването на A-6 от Las Rozas до Villalba, проектът вече е оценен и компетентните органи са издали становище за въздействието върху околната среда (Испански официален вестник /BOE № 152, 26 юни 2003 г.). Становището за въздействието върху околната среда признава, че в резултат на обекта се наблюдава отрицателно въздействие върху зона с големина 9 300 м2 от „Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares” (по-късно определен за територия от значение за Общността ES 311004 „Cuenca del Río Manzanares” с Решение 2006/613/ЕО1 на Комисията) и определя компенсаторните мерки, които трябва да бъдат предприети с цел неутрализиране на отрицателното въздействие върху територията.
Според наличната информация планът за трасето на околовръстен път на автомагистрала А-6 избягващ преминаването през село Las Rozas влиза изцяло в територията от значение за Общността ES 311004 „Cuenca del Río Manzanares”. За този проект е обявено публично обсъждане в Официалния вестник/BOE № 312, 29 декември 2007 г. Това обсъждане е част от процедурите за оценка на въздействието върху околната среда, които компетентните органи трябва да предприемат съгласно Директива 85/337/ЕИО2 на Съвета, изменена от Директива 97/11/ЕО3 и Директива 2003/35/ЕО4 (позната като Директива за ОВОС). Съгласно разпоредбите на Директивата за местообитанията, компетентните органи все още трябва да вземат решение относно проекта и въздействието му върху територията.
По отношение на новата автомагистрала M-61, която свързва автомагистрала A-1 с автомагистрала A-6, Комисията желае да припомни решение на парламента E-1975/08, относно проекта за свързване на A-6 с A-1 и тунела, който се планира да бъде построен, за да се избегне въздействието върху специалната защитена зона ES 000011 „Monte de El Pardo”. Този проект е предоставен за обществено обсъждане (Официален вестник на област Мадрид/BOCM № 137, 10 юни 2008 г.). Това обсъждане е част от процедурите за ОВОС, които компетентните органи трябва да предприемат, за да спазят изискванията на Директива 85/337/ЕИО на Съвета и нейните изменения. Компетентните органи все още не са извършили необходимата оценка на въздействието на околната среда и трябва да вземат решение във връзка с последствията от този проект върху въпросните територии.
Във връзка с петиция 773/2006 относно промяната на предназначението на земята в границите на обекта от интерес на Общността ES 311004 „Cuenca del Río Manzanares” в община Torrelodones, провинция Мадрид, Комисията желае да отбележи, че испанските органи са били призовани от службите на Комисията да извършат проверка за правилното прилагане на разпоредбите на член 6 от Директивата за местообитанията и за съответствие с Директива 2001/42/ЕО1 относно стратегическата екологична оценка (СЕО). Комисията е получавала голям брой въпроси до парламента (E-3737/07, E-3826/06, E-3827/06, E-4429/08) и петиции (258/2006, 773/2006, 797/2006, 824/2007) относно градоустройствените планове, които оказват отрицателно въздействие върху територията от значение за Общността ES 311004 „Cuenca del Río Manzanares”.

Относно искания достъп до екологична информация, трябва да се отбележи, че в настоящия случай общественото участие в процедурата за ОВОС е изложено на риск. Това участие се урежда от Директива 2003/35/ЕО2. Съгласно тази Директива, държавите-членки трябва да определят подробните процедури за информиране на обществеността и за провеждане на обществени обсъждания (член 3, точка 4). Следователно вносителката на петицията може да извърши проучване дали в конкретния случай испанският закон3 за прилагане на Директива 2003/35/ЕО е бил спазен. Където е подходящо, вносителката на петицията може да потърси удовлетворение на национално ниво съгласно посоченото в член 3, точка 7 от Директивата4.


Комисията взе под внимание забележката на вносителката относно часовете и дните, в които може да се прави справка със съответните документи. И все пак, Комисията не може да заключи, че в настоящия случай общественото обсъждане е извършено в противоречие с изискванията на Директива 2003/35/ЕО, освен ако националното законодателство не е определило конкретни и подробни правила.
Директива 2003/4/ЕО5 се отнася за обществения достъп до екологична информация. По-специално, член 3 предвижда, че държавите-членки трябва да гарантират, че съгласно разпоредбите на Директивата, публичните органи трябва да предоставят достъп до екологичната информация с която разполагат на всеки заявител при подадена молба и без да се налага той да посочва основание за това. Това предполага подаване на молба. Ситуацията се различава от изложената от вносителката.
Що се отнася до проекта за разширяване на автомагистрала А-6, Комисията смята, че процедурите, изисквани съгласно екологичното законодателство на Европейската общност са изпълнени и следователно за момента няма причини да се смята, че разпоредбите на Директивата за местообитанията и Директивата за ОВОС не са приложени правилно.
Според наличната информация, Комисията разбира, че компетентните национални органи все още не са взели окончателно решение относно проектите за околовръстен път към магистрала А-6 в Las Rozas и за проекта за свързване на автомагистрали A-6 и A-1. Следователно, след като по всичко личи, че процедурите все още не са приключили, няма нарушение на европейското законодателство. Поради това, на този етап Комисията не възнамерява да предприема допълнителни мерки.
4. Отговор от Комисията, получен на 13 януари 2011 г.

Комисията не е получила нова информация относно този проект. Съобразно наличната информация, компетентните регионални органи все още не са издали декларация относно въздействието върху околната среда, от което следва, че не са взели окончателно решение, което Комисията би могла да разгледа, с цел да констатира нарушение на правото на ЕС.5. Отговор от Комисията, (REV.ІІ), получен на 27 февруари 2013 г.

Комисията получи две петиции относно предполагаеми нарушения на европейското законодателство във връзка с проекти относно автомагистрала А-6 в област Мадрид:

- Петиция 1276/2007 се отнася до план на испанските органи за разширяване на автомагистрала А6 с две автобусни ленти в продължение на 39 км от Las Rozas до Villalba (Мадрид).

- Петиция 251/2008 се отнася до проекта за околовръстен път на автомагистрала А-6 през град Las Rozas. Тя също се отнася до проект за свързване на автомагистрала A-6 с автомагистрала A-1, който ще включва изграждане на нова автомагистрала M-61 през няколко защитени зони.


Във връзка с проекта за разширяване на автомагистрала А-6 Комисията стигна до заключение в предишните си съобщения, че изискваните от законодателството на ЕС в областта на околната среда процедури са изпълнени. Комисията не е получила допълнителна информация относно проекта и следователно поддържа предишните си заключения.
Във връзка с проектите за околовръстен път на А-6 в Las Rozas и за свързване на автомагистрали А-6 и А-1 Комисията не разполага с нова информация. Съобразно наличната информация компетентните органи не са публикували изявление относно въздействието върху околната среда. Изглежда възможно проектите да са оттеглени от предприемача. Поради това няма окончателно решение, което Комисията да разгледа с цел да установи нарушение на правото на ЕС.
Заключение
Съобразно наличната информация проектите за околовръстен път на А-6 в Las Rozas и за свързване на автомагистрали А-6 и А-1 не са одобрени и за тях не са издадени изявления за въздействието върху околната среда. Поради това Комисията не може да установи нарушение на правото на ЕС по въпроса.

1 Директива 92/43/ЕО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, ОВ L 206, 22.7.1992 г.

1 Решение на Комисията от 19 юли 2006 г. за приемане, съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета, на списък на територии от значение за Общността за средиземноморския биогеографски район (номер на документа C(2006) 3261). ОВ L 259, 21.09.2006 г.

2 Директива 85/337/ЕИО на Съвета относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда. ОВ L 175, 05.07.1985 г.

3 Директива 97/11/ЕО на Съвета от 3 март 1997г. за изменение на Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда. ОВ L 073, 14.3.1997 г.

4 Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда и за изменение по отношение на участието на обществеността и достъпа до правосъдие на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/EО на Съвета. ОВ L 156, 25.06.2003 г.

1 Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на определени планове и програми върху околната среда. ОВ L 197, 21.07.2001 г.

2 Директива 2003/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 26 май 2003 година за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда и за изменение по отношение на участието на обществеността и достъпа до правосъдие на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета, ОВ L 156 , 25.6.2003 г.

3 Закон 27/2006 от 18 юли 2006, BOE №. 171 от 19.7.2006 г.

4 Член 3, точка 7 от Директива 2003/35/ЕО въвежда нов член 10, буква а).

5 Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета. ОВ L 41, 14.02.2003 г.

CM\929920BG.doc


PE416.439v03-00

BG Единство в многообразието BGПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница