План за действие на община съединение в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация(2012- 2014)



страница1/4
Дата28.10.2018
Размер0.96 Mb.
  1   2   3   4




ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА С РОМИТЕ СИТУАЦИЯ(2012- 2014)
1.ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият план за действие на община Съединение за подкрепа на интеграционните политики за периода 2012-2014 година дефинира необходимостта от определяне на задачите и насочване на усилията на местната власт, НПО и местната общност към разрешаване на нарастващите потребности на маргинализираните групи в общината. Той е съобразен с изискванията на нормативните актове, регламентиращи предоставянето на различните видове услуги, децентрализацията при управлението и финансирането им и се основава на приоритетите и насоките в областта на политиката на държавата в тази област.

Планът за действие е съобразен с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012- 2014) .

Изпълнението му е насочено към:


 • Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи, нуждаещи се от социална подкрепа;

 • Преодоляване на изолацията и интегрирането в обществото на хората от маргинализираните групи;

 • Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблеми си;

 • Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и социалност към хората в неравностойно положение.

Реализирането на общинската политика за интегриране на маргинализираните групи е непрекъснат процес, инструмент за хармонизиране на местните инициативи с държавните изисквания, възможностите на местната власт и потребностите на жителите на общината, с цел подобряване благосъстоянието на тези групи и евентуално намаляването им в бъдеще.
В разработването на плана за действие участваха:


 • Община Съединение

 • Дирекция Социално подпомагане „Марица” – Пловдив

 • Дирекция Бюро по труда – „Марица” – Пловдив

 • Личните лекари

 • СОУ”Христо Ботев”

 • НУ „Любен Каравелов”

 • ЦДГ”8-и март”

 • НЧ „Съединение”


2. Анализ на състоянието на гражданите в уязвимо социално-икономическо положение.

При последното преброяване на населението и жилищния фонд към 01.02. 2011 година населението на община Съединение възлиза на 10 189 души.



Компактна етническа група в общината е тази на ромското население, приблизително 9 % от общото население. Основната част от тази група живее в общинския център, а по малката част е по кметствата. С тази етническа група са свързани сериозни проблеми по отношение начина й на живот и социален статус. Представителите на ромското население са с нисък образователен ценз, лоша здравна култура, безимотни. Всичко това води до близо 90% безработица сред тях, което пък от своя страна не им дава възможност да получават нормални доходи. Една част от ромите в трудоспособна възраст са включени в програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост”, където обаче изпълняват елементарни трудови задачи. Значителна част от тази група разчита на социални помощи и е контингент на структурите за социално подпомагане. Сред ромското население съществува различна религиозна принадлежност, като една част са християни, други изповядват исляма, а в последните години се засилва влиянието на нетрадиционни за местната общност религии /евангелистка църква, свидетели на Йехова и др./.
Таблица 1: Население по етнос в община Съединение 2001 и 2011 г. (брой)

Година

Общо

Българска

Турска

Ромска

Арменска

Еврейска

Руска

Гръцка

Македонска

Друга

Не се самоопре-деля

2001

12182

11109

200

840

1

0

3

2

0

3

24

2011

10189

9053

183

912

2

1

4

1

2

11

20

Източник: Териториално статистическо бюро – Пловдив

Около 83% от населението на община Съединение към 01.02.2011 г. е от българския етнос. През 2001 г. българите са съставлявали 91% от населението. Ромите през 2011 г. са 8,5% от населението, а 1,7% са с турска етническа принадлежност. В етническия състав присъстват представители на арменска, еврейска руска, гръцка, македонска и други етнически общности. Около 0,2% не се самоопределят към нито един етнос.


Таблица 2: Население по постоянен адрес в община Съединение 2005 - 2011 г.

Населени места

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

с. Голям чардак

736

718

701

682

661

657

661

с. Драгомир

404

396

376

368

361

352

357

с. Любен

290

283

276

265

264

253

257

с. Малък чардак

431

421

419

414

415

400

402

с. Найден Герово

516

520

511

501

491

492

488

с. Неделево

429

429

424

428

438

431

424

с. Правище

439

441

437

432

417

403

397

гр. Съединение

6205

6150

6104

6072

6015

5963

5951

с. Царимир

1100

1063

1037

1013

1003

982

966

с. Церетелево

346

331

321

317

300

295

286

Общо за общината

10896

10752

10606

10492

10365

10228

10189

Източник: Национален статистически институт
Населението на община Съединение по постоянен адрес бележи тенденция на намаление със 707 души през 2011 г. спрямо 2005 г. Демографска криза се забелязва в град Съединение и всички села на територията на общината. В селата Драгомир, Любен, Малък чардак и Неделево има години с лек ръст на населението по постоянен адрес, но трайната тенденция като цяло е в посока на намаление.

Урбанистичната класификация на селищата е поляризирана-един град, 2 средно големи села – Царимир и Голям чардак (500-1000 жители) и 7 малки села (200-500 жители).

Всички населени места са с компактна структура, но развитието на селищната мрежа в общината е довело до съсредоточаване на основните административни, промишлени и културни дейности в гр.Съединение. Останалите селища са относително изолирани, с предимно възрастни хора, които се занимават със земеделие в лични стопанства. Тези населени места са подходящи за екологично земеделие и екологични производства. Всички селища разполагат със сравнително добре изградена инфраструктура по отношение на електроснабдяване, водоснабдяване, съобщителни връзки и транспортен достъп.

Почти всички жилища са от масивен и полумасивен тип, предимно еднофамилни. В голяма част от селата има свободни жилищни сгради, част от които се предлагат за продажба. Има и известен брой сгради, най-вече в периферните населени места, които са изоставени.

По степен на благоустроеност селата имат сходни характеристики. Всички са електрифицирани и водоснабдени, но без канализация.
3.Образование
Училищната структура и мрежа в община Съединение е съобразена с действащите законови и подзаконови документи и нормативи и с местните, държавни и европейски стратегии за развитие на образованието.

През учебната 2009-2010 г., училищната мрежа в общината се състои от 2 училища – СОУ «Христо Ботев» и НУ «Любен Каравелов» , в които се обучават общо 483 ученици от І-ви до ХІІ-ти клас, разпределени в 23 паралелки. През учебната 2011-2012 г. броят на учениците е 459, в паралелките от първи до дванадесети клас 150 от тях се самоопределят като роми. Данните са взети от анкети правени по времето на изпълнение на европейски проекти, където самите деца са се самоопределили като роми.



През последните години се наблюдава тенденция на намаляване броя на учениците в училищата поради отрицателния демографски прираст.
Таблица 3: Училища и учащи в община Съединение по учебни години (брой)

Години

учили-ща

І-ІV клас

V-VІІІ клас

ІХ-ХІІ клас

пара-лелки

учи-тели

учащи

пара-лелки

учи-тели

учащи

завър-шили

пара-лелки

учи-тели

учащи

2005/2006

6

19

22

313

16

29

324

78

5

6

83

2006/2007

6

19

21

311

16

26

295

69

3

4

39

2007/2008

6

20

21

314

16

24

288

52

3

7

51

2008/2009

2

12

13

266

8

13

208

61

3

6

49

2009/2010

2

12

14

241

7

12

182

39

3

9

55

2010/2011

2

12

14

243

7

17

166

28

4

-

74

Източник: Териториално статистическо бюро – Пловдив

Броят на учениците в община Съдинение намалява с 237 за периода 2005-2010 г. За анализирания период са закрити 4 училища.


УЧЕНИЦИ С МАЙЧИН ЕЗИК ЗА УЧЕБНАТА 2011-2012:


ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ

Іа

Іб

ІІа

ІІб

ІІІа

ІІІб

ІVа

ІVб

общо

български

10

8

13

12

6

8

12

11

144

ромски

9

12

6

5

10

9

6

6

85

турски

-

-

-

-

-

-

-

-

0

друг

-

-

-

-

-

-

-

-

0




ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ

Vа

Vб

а

б

VІІа

VІІб

VІІІ

общо

български

19

22

13

14

15

17

13

113

ромски

6

8

5

6

7

4

11

47

турски

-

-

-

-

-

-

-

0

друг

-

-

-

-

-

1

-

1




ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ

ІХа

Ха

ХІа

ХІІа

общо

български

11

16

10

13

50

ромски

6

4

6

2

18

турски

-

-

1

-

1



Таблица 4: Първокласници в община Съединение по учебни години (брой)

Учебна година

Брой първокласници

2007/2008

111

2008/2009

98

2009/2010

92

2010/2011

87

Източник:Община Съединение

Сериозен проблем е липсата на мотивация за участие в учебно-възпитателния процес у децата от ромски произход, тъй като не осъзнават ролята на образованието в житейската си и професионална реализация. Налице е слаба училищна успеваемост на децата роми. Годишно само около 2-3 деца от ромски етнически произход продължават образованието си в средна образователна степен.

Общата численост на персонала, зает в сферата на образованието през учебната 2011 -2012 год. е 109 души, съответно: 55 педагогически и 54 непедагогически персонал.

Сградният фонд на учебните заведения включва 3 сгради за училищата и 4 сгради за детските заведения, които са публична общинска собственост. На 1 ноември 2012г. бе открита новата сграда на СОУ „Христо Ботев”, а на другите две от училищата и на детски ясли „Недялка Шилева” е извършено саниране, подмяна на дървената дограма с РVС и цялостен ремонт на покревната конструкция и покривното покритие. На сградите на детските градини в град Съединение, село Царимир и село Голям чардак са извършени частични ремонти, но като цяло се нуждаят от основен ремонт за подобряване на енергийната ефективност, както и реконструкция на отоплителните инсталации.

Частични ремонти са извършват ежегодно във всички училища и детски градини, в зависимост от нуждите и средствата.

В новооткритата сграда на СОУ „Христо Ботев” функционират два нови компютърни кабинета, обзаведени с нова компютърна техника. За административните нужди на директорите на учебните заведения са предоставени по един компютър.



В общината съществуват 3 ЦДГ с 8 групи в 3 селища на общината. В тях се обхванати 197 деца. Сградите на трите детски градини са разнотипови, но целенасочено строени за такъв вид заведения. Сградите са строени преди повече от 25 – 30 години, нуждаят се от основни ремонти, подмяна на наличната дограма със съвременна такава, както и провеждане на мероприятия за повишаване на топлинната ефективност на сградите. За израстването и възпитанието на децата от ЦДГ се грижат 34 души, от тях 17 педагози, от които 12 с висше образование. Обслужващият персонал е от 17 души
Каталог: files -> 2013
2013 -> Конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги извън държавните образователни изисквания по следните дейности за уч. 2013 / 2014 г
2013 -> Прессъобщение Септември 2013 Ясни са финалистите в конкурса Electrolux Design Lab 2013
2013 -> 20-те най-иновативни идеи, участващи в конкурса Electrolux Design Lab 2013, вече са избрани
2013 -> Рекламна оферта за парламентарни избори 2013
2013 -> Тридневна слънчево-геофизическа прогноза за периода 4 – 6 февруари 2013 Състояние на слънчевата активност
2013 -> Тридневна слънчево-геофизическа прогноза за периода 16 18 февруари 2013 Състояние на слънчевата активност
2013 -> Тридневна слънчево-геофизическа прогноза за периода 5 – 7 ноември 2013 Състояние на слънчевата активност
2013 -> Тридневна слънчево-геофизическа прогноза за периода 16 – 18 януари 2013 Състояние на слънчевата активност
2013 -> Тридневна слънчево-геофизическа прогноза за периода 4 6 септември 2013 Състояние на слънчевата активност
2013 -> Тридневна слънчево-геофизическа прогноза за периода 6 8 септември 2013 Състояние на слънчевата активност


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница