План за действие за брадат лешояд gypaetus barbatusстраница1/8
Дата09.01.2018
Размер1.33 Mb.
#42418
  1   2   3   4   5   6   7   8


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ЗА БРАДАТ ЛЕШОЯД GYPAETUS BARBATUS

(AVES: FALCONIFORMES)

В БЪЛГАРИЯ

2015-2024Възложител: Министерство на околната среда и водите
Съставил: СНЦ „Зелени Балкани - Стара Загора”

Фонд за дивата флора и фауна

Дружество за защита на хищните птици

Планът е изготвен в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 5 на МОСВ от 01.08.2003 г. (ДВ, бр.73/19.08.2003 г.) за подготовка на планове за действия за растителни и животински видове.

Съставители:

Елена Кметова-Биро (Зелени Балкани), Емилиян Стойнов (ФДФФ), Ивелин Иванов (Зелени Балкани), Георги Стоянов (ДЗХП)Сътрудници:

Илиян Стоев, Любомир Янков, Симеон Марин, Ивайло Клисуров, Градимир Градев, Елена Стоева, Златка Николова, Иванка Личева, Николай Арабаджиев, Йорданка Василева, Darren Weeks (Зелени Балкани), Христо Пешев (ФДФФ), Тодор Митков, Борислав Борисов
Изданието или части от него могат да бъдат възпроизвеждани при надлежно посочване на източника.
Препоръчителен начин на цитиране:

Кметова-Биро Е., Е. Стойнов, И. Иванов. 2015. План за действие за брадатия лешояд (Gypaetus barbatus) в България: 2015 – 2024, МОСВ, Зелени Балкани, ФДФФ, София,


© СНЦ Зелени Балкани - Стара Загора

Гр. Стара Загора, ул. Стара планина № 9

тел. (042) 622401

ел. поща: officesz@greenbalkans.orghttp://greenbalkans.org
© Фонд за дивата флора и фауна

Благоевград, ул. Иван Михайлов 49

тел. (073) 88 14 40

ел. поща: pirin@fwff.orghttp://fwff.org
© Снимки на корицата: Darren Weeks, Спасителен център за диви животни, Зелени Балкани - Стара Загора

Съдържание


I. ВЪВЕДЕНИЕ 5

i. Основание за разработване на плана 5

ii. Предназначение и особености на плана 5

iii. Цел на Плана 6

II. ОПИСАНИЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ ОСОБЕНОСТИ И ЕКОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВИДА 9

I.1. Таксономия и номенклатура. 9

I.2. Национален и международен законов статут и природозащитен статус 9

I.3. Морфологично описание на вида. 10

I.4. Разпространение и качество на съвременното местообитание 11

I.5. Биология на вида 17

III. ОБЩ АНТРОПОГЕНЕН НАТИСК, ЗАПЛАХИ И ЛИМИТИРАЩИ ФАКТОРИ 22

I.6. Причини за изчезването на вида в България 22

I.7. Заплахи и лимитиращи фактори и потенциални съвременни заплахи за вида при успешното му възстановавяне 23

I.7.1. Критично ниска численост и фрагментация на популациите 23

I.7.2. Биология на вида 24

I.7.3. Отравяне (залагане на отровни примамки срещу хищници) 24

I.7.4. Отравяне (пестициди, използвани в земеделието, дератизация) 27

I.7.5. Химично замърсяване 28

I.7.6. Отравяне с олово (отравяне при поглъщане на сачми от отстреляни животни) 29

I.7.7. Незаконен отстрел 29

I.7.8. Загуба и влошаване на местообитания 30

I.7.9. Сблъсък с електропроводи и токови удари 31

I.7.10. Сблъсък с ветрогенератори 32

I.7.11. Безпокойство 33

I.7.12. Намаляване на хранителната база 34

I.7.13. Промени в трупосъбирателната дейност в селското стопанство 37

I.7.14. Ограничени дивечови запаси и плътност 38

I.7.15. Ниска природозащитна култура 39

IV. ПОЛИТИКИ, ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ВЪСТАНОВЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ 40

IV.1. Политики и законодателство 40

IV.2. Предприети мерки за опазване 41

V. НЕОБХОДИМИ МЕРКИ ПО ОПАЗВАНЕ 45

I.8. Възстановяване на брадатия лешояд, чрез освобождаване в природата (реинтродукция) на птици отгледани на затворено 45

I.9. Законови и институционални мерки за защита на вида, политики, разработване на стратегически документи, разширяване на националната екологична мрежа за опазването му 48

I.10. Възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за вида 51

I.11. Възстановителни или поддържащи мерки за местообитанията на брадатия лешояд 52

I.12. Мониторинг на вида и местообитанията 56

VI. Мерки за обществено осведомяване 56

VII. НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НАД ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА 60

I.13. Мониторинг 60

I.14. Ревизия 70

VIII. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВКА НА ПРИОРИТЕТНИТЕ РАЙОНИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГНЕЗДЯЩАТА ПОПУЛАЦИЯ НА БРАДАТ ЛЕШОЯД В БЪЛГАРИЯ 71

I.15. Стара планина, със следните подрайони: 71

VIII. Бюджет и Времева рамка 80

ЛИТЕРАТУРА 87

ПРИЛОЖЕНИЯ 88


I.ВЪВЕДЕНИЕ

   1. Основание за разработване на плана


Предмет на настоящия план за действие е разработването на дългосрочна стратегия, посочването на мерките, участниците и планирането на дейностите, които да доведат до възстановяването на брадатия лешояд (Gypaetus barbatus) като гнездящ вид в България, предвид ключовата му роля в екоситемите, неговото потенциално стопанско значение и поетите от страната ни международни ангажименти.

Брадатият лешояд е защитен вид, включен в приложение 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие. Видът е в приложение ІІ на Конвенцията за опазване на мигриращите биологични видове диви животни (Бонска Конвенция), Конвенцията за опазване на европейската дива флора и фауна и природните местообитания (Бернска Конвенция) и Конвенцията по международната търговия със застрашени видове (CITES Конвенция).

Брадатият лешояд е класифициран като „изчезнал вид” в Червената книга на България (Боев 2011). Включен е в Световния Червен списък, като „Полузастрашен” (Near Threatened) от Международния съюз за защита на природата (BirdLife_International 2015), поради умерено бързо намаляване на популацията за последните три поколения. Европейската популация е претърпяла драматичен спад, довел до пълно изчезване на вида като гнездящ от Алпите, Балканите, Карпатите, Кипър и Сицилия (План за действие за брадатия лешояд в ЕС, 1997). Въпреки всички природозащитни мерки и текущи програми за реинтродукция, съвременната популация на вида се оценява на едва 1300-6700 полово зрели индивиди, при тенденция на умерен спад (BirdLife_International 2015).

В България видът е изчезнал като гнездящ вероятно в края на 50-те години, като оттогава има единични наблюдения в Източни Родопи и Югозападна България, но няма потвърдена двойка (Боев 2011).

Основанието за разработването на Плана за действие за брадат лешояд произтича от чл.52, ал. 1 и 2 и чл. 53, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие.

Планът се разработва като практически официален документ, който да осигури изпълнението на целите, заложени в Плана за реинтродукция и консервация на лешоядите на Балканите (2002), съгласно подписания между Министерството на околната среда и водите и Консорциум от 18 неправителствени организации Меморандум за разбирателство за опазване на лешоядите в Европа (2005).


   1. Предназначение и особености на плана


Планът за действие е официален практически инструмент за възстановяване на изчезналата гнездяща популация на брадат лешояд в България. Той предлага схема за практическо повторно въвеждане, опазване и мониторинг на вида, заедно с конкретни мерки за гарантиране подходящи условия за въстановяването му, чрез ограничаване на отрицателните въздействия и подобряване състоянието на подходящите местообитания. Така Планът насърчава и подпомага действията на институциите, за да осигури приоритет на финансирането на дейности по опазването, да се попълнят пропуските в познанието и се осигури устойчивост за възстановяването на вида в България.
   1. Цел на Плана


Разработването на Национален план за действие и стратегия за възстановяване гнездящата популация на брадатия лешояд в България цели да създаде предпоставки за успешното възстановяване на изчезналия от България вид брадат лешояд. Целта е съгласувана с приоритетите на Европейския план за действие за брадатия лешояд (Heredia and Heredia 1997).

Целта на Плана е:

 • в краткосрочен план – до 2020 година да продължат стартиралите през 1990 година усилия за създадаване на условия за повторно въвеждане на брадатияя лешояд в България, като в резултат се осигурят подходящи места за гнездене на минимум 10 двойки на територията на страната.

 • в среднострочен план – до 2030 година да се започне пускане в природата на брадати лешояди отгледани на затворено в подготвените за целта места;

 • в дългосрочен план – до 2040 година да се създаде гнездяща популация на брадатия лешояд в страната, да се стабилизира и увеличи числеността на вида, като се възстановят заеманите от него в по-ранни периоди местообитания (минимум 10 двойки), и да се постигне устойчиво съжителство с човека.

Подцели на Плана за действие:

 • систематизиране и обновяване на наличната информация за биологията и екологията на вида, неговото съвременно разпространение, състояние на популацията и местообитанията;

 • набелязване на стратегия, която да доведе до възстановяване популацията на вида и стабилизиране на неговата численост в България, предвид съществуващия международен опит и национална експертиза и капацитет;

 • широко обществено обсъждане на предвидените дейности по опазване, с участието на различни институции, организации и заинтересовани страни;

 • реализиране на конкретни поддържащи, възстановителни и др. природозащитни дейности;

 • ограничаване на действието на фактори с потенциално отрицателно въздействие върху вида;

 • създаване на „популация на затворено“, която да осигурява птици за програмата за освобождаване на птици ( минимум 3 размножаващи се двойки)

 • идентифициране на необходимостта от допълнителни проучвания и планиране на тяхното осъществяване;

 • определяне на необходимите средства за изпълнение на дейностите по опазване;

 • идентифициране на конкретни заинтересовани и отговорни лица в осъществяването на предвидените дейности по опазване.

Методология на плана

Настоящият план е изготвен на базата на подробен анализ на наличната информация за вида в страната, неговите екологични потребности и предпоставки за възстановяване в България, преглед на наличната информация за успешни стратегии за повторно въвеждане на вида, преглед на съществуващата национална експертиза и капацитет и направени до момента усилия в тази насока. Мерките в този план са базирани на предпрокетното проучване за вида (Ivanov et al., 2009) изготвено в рамките на специализиран проект, финансиран от ФЗД и Екообщност и актуализирано през 2014 г. в рамките на проект „Завръщане на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278.Процес на разработване на плана

Настоящият план се изготвя от екип експерти от ФПС «Зелени Балкани», Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ) и Дружество за защита на хищните птици (ДЗХП), в рамките на проект «Възстановяване популациите на едрите европейски лешояди в България», финансиран чрез инструмента LIFE на Европейската Общност. Изработен е на базата на изменение и допълнение на първата неофициална чернова на „План за действие и национална стратегия за възстановяване на гнездящата популация на брадатия лешояд в България”, предложена през 2002 г. от Федерация Зелени Балкани. Последният документ, макар да не е бил приет официално от държавните институции, (поради липсата на такъв законов инструмент по онова време) е бил използван, като ориентир в работата на повечето ангажирани с темата НПО. Създаденият капацитет, положените усилия, натрупаният опит, международните контакти създадени на базата на планираните през 2002 година дейности и необходимостта от поставяне на дейността по възстановяване на брадатия лешояд в България на законова основа, дават основание да се изработи настоящият план и с актуалния инструмантариум на националното законодателство, да бъде въведен в правния мир на страната.

Планът е представен за разглеждане от заинтересувани експерти и НПО , като са взети предвид всички бележки и предложения.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница