План за действие за опазването на сухоземните костенурки в българиястраница1/7
Дата03.01.2017
Размер1.04 Mb.
#11676
  1   2   3   4   5   6   7


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ЗА ОПАЗВАНЕТО НА СУХОЗЕМНИТЕ КОСТЕНУРКИ В БЪЛГАРИЯ
(2005 – 2014)


Пловдив

2005 г.


Настоящият план за действие за опазване на сухоземните костенурки, Шипобедрена (Tеstudo graeca) и Шипоопашата (Testudo hermanni) e иницииран от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) с финансовата помощ на Българо-Швейцарската програма за опазване на биоразнообразието (БШПОБ). Научната част на плана и частично главата “Заплахи и лимитиращите фактори” са разработени от Б. Петров (НПМ-БАН) и Вл. Бешков (ИЗ-БАН). Природозащитната и мониторингова част са изготвени от Г. Попгеоргиев (БДЗП-Пловдив) и Д. Плачийски (БДЗП-Пловдив). Първоначални варианти на Плана бяха обсъдени и допълнени по време на четири работни срещи (София, 06.10.2002 г., 01.03.2003 г., 13.12.2003 г. и Пловдив, 07.11.2002) с участието на колеги от научни и образователни институции, контролни органи (РИОСВ, РУГ), дирекции на природни и национални паркове, както и представители на други неправителствени организации. Планът е изготвен в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 5/МОСВ от 1.08.2003 г (ДВ, бр. 73/19.08.2003г) за подготовка на планове за действия за растителни и животински видове.


Препоръчителен начин на цитиране:
Петров Б., Вл. Бешков, Г. Попгеоргиев, Д. Плачийски. 2004. План за действие за опазване на сухоземните костенурки в България: 2005-2014.- БДЗП - НПМ - БФБ, Пловдив, 58 с.
Всички права запазени. Изданието или части от него не може да бъдат възпроизвеждани по какъвто и да е начин, прехвърляни или съхранявани в системата за ползване на информация или разпространявани под каквато и да е било форма или посредством средства, електронни, механични, фотокопирни или други, без позволението на авторите.
© Българско дружество за защита на птиците

ж.к. "Мусагеница", бл.104, вх. А, ет. 6, София 1111, п.к. 50

тел./факс (02) 971 58 55, 971 58 56, 971 58 57

Ел. поща: bspb_hq@bspb.org

http://www.bspb.org

http://www.testudo.hit.bg/


© Национален природонаучен музей- БАН

Бул. “Цар Освободител” № 1, София 1000

Тел. (02) 988 51 15; факс: (02) 988 28 97

http://www.nmnh.bas.bg/
© Българска фондация “Биоразнообразие”

София 1303, ул. Средна гора 75

тел. (02) 920 99 75

Ел. поща: bbf@biodiversity.bg

http://bbf.biodiversity.bg

http://bsbcp.org/frame_bg.htm


© Снимка на корицата и обработка на карти: Б. Петров (НПМ-БАН)

Съдържание
Резюме 3

Обща част 4

Увод 6

Общи сведения за род Testudo (Reptilia: Testudines) 6

Заплахи и лимитиращи фактори 15

Природозащитен статус и предприети мерки за опазване на двата вида сухоземни костенурки и обитаваните от тях места и местообитания 24

Цели на плана за действие 30

Необходими природозащитни действия за опазване на сухоземните костенурки и обитаваните от тях места и местообитания 30

Наблюдение и контрол върху изпълнението и ефекта от осъществените дейности (Мониторинг и оценка на плана) 39

Бюджет 46 Благодарности 54 Списък на използваните съкращения 54

Литература 54

Резюме

Двата вида сухоземни костенурки, Шипобедрената (Testudo graeca Linnaeus) и Шипоопашатата (Testudo hermanni Gmelin) са световно застрашени видове влечуги, включени в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN-2003). Поставени са в следните категории: T. graeca – уязвим (VU A1cd - 1994), T. hermanni – нисък риск (LR/nt - 1994).

Шипобедрената сухоземна костенурка е разпространена по южното и източното крайбрежие на Испания, Балеарските острови (вторично е заселена в Сардиния, Апенинския полуостров, Сицилия, Малта, Крит и Пелопонес), югоизточната половина на Балканския полуостров, Мала Азия, Западен Иран, Сирия и Северен Ирак. Среща се и в тясна ивица по Средиземноморското крайбрежие на Мароко. На Балканите е установена в Югоизточна Албания (?), Македония, Северна Гърция (включително и на някои острови), Европейска Турция, България (без северозападната и част, високите котловинни полета и в планините над 1500 m), Румънска Добруджа до делтата на Дунав.

Шипоопашата сухоземна костенурка е разпространена от североизточното крайбрежие на Испания до Босфора. Среща се по южното крайбрежие на Франция, Италия (без алпийските земи и долината на р. По), западното крайбрежие на Балканския полуостров, Албания, Гърция, Македония, Европейска Турция. На Балканите отсъствува на големи територии в Хърватско, Босна и Сърбия, не се среща в Българска и Румънска Добруджа. Северно от Дунава се среща в Румъния в малък район, североизточно от Железни врата. Среща на Балеарските острови, Корсика, Сардиния, Сицилия, Малта и някои малки острови около нея, но се смята че на много от тези места е била изкуствено пренесена още в древността.

В България числеността на сухоземните костенурки рязко намалява през последните десетилетия, макар в миналото тези животни да са били едни от най често срещаните влечуги в Тракийската низина, където в момента картината е корено различна. Намаляването на числеността на сухоземните костенурки се дължи на комплекс от причини, които условно могат да бъдат разделени на две групи:

 1. Причини, свързани с промяна на жизнената среда
 • Разрушаване, фрагментация и влошаване качествата на местообитанията

 • Урбанизация

 • Интензивно селско стопанство

 • Изсичане на нискостъблени гори и храсталаци и превръщането им в обработваеми площи, пасища или иглолистни насаждения

 • Усвояване на терени за строителство на курорти и инфраструктурни съоръжения

 • Горски и полски пожари в някой райони на страната 1. Причини, пряко влияещи върху популациите на сухоземните костенурки
 • Бракониерски улов и търговия

 • Преследване за “лечебни” цели

 • Костенуркоядство

 • Домашно отглеждане като “живи сувенири”

 • Разравяне на зимуващи костенурки

У нас са предприети редица мерки за опазването на двата вида сухоземни костенурки. Сухоземните костенурки са включени в Приложение II и III на Закона за биологичното разнообразие (в сила от 09.08.2002 г.). Опазване им е залегнало в национални планове и други стратегически документи. Приоритетните природозащитни мерки за опазването на двата вида сухоземни костенурки в България са наложителни за запазване на популациите им и са насочени към:


 1. Спомагане за въвеждането и прилагането на нормативни документи и политики, които осигуряват дългосрочното опазване на сухоземните костенурки и техните местообитания;

 2. Проучване на възможности и разработване на проекти за опазване и поставяне под защита на места със стабилни локални популации на сухоземни костенурки;

 3. Разработване на планове за управление на важни за сухоземните костенурки места и включване в тях на мерки благоприятстващи опазването и размножаването на сухоземните костенурки;

 4. Контрол на места със запазена висока численост на популациите и съгласуване на действията по опазване на сухоземните костенурки между различните контролни органи в това число РИОСВ, МВР, РУГ, НПО и други заинтересовани страни;

 5. Установяване на редовни контакти с митниците и стимулиране на активното им отношение за предотвратяване на незаконния износ на сухоземни костенурки;

 6. Провеждане на целенасочени кампании с медиите за популяризиране на природозащитния статус на видовете, както и необходимостта от тяхното опазване;

 7. Провеждане на образователни кампании сред различни целеви групи от населението.

Обща част

Този план систематизира целенасочените действия по опазването на двата вида костенурки в страната, провеждани от БДЗП, Националния природонаучен музей - БАН и други НПО в периода 1995-2004 г. Планът определя насоките, конкретизира стъпките, дефинира институционалните отговорности, предлага и бюджетна рамка на средствата необходими за бъдещото опазване на тези два световно застрашени вида.
Необходимостта от План за действие за опазване на костенурките се обуславя от нуждата да се конкретизират и посочат в детайли различните данни за биологията и разпространението на двата вида в страната. Планът набелязва и проблемите свързани с опазването на двата вида и техните местообитания, както начините и пътищата за тяхното решаване. Той очертава основната рамка за дейностите и мерките за опазване на сухоземните костенурки на територията на Република България.
Основната цел на настоящия План за действие е: Възстановяване на популациите и опазване на сухоземните костенурки (Testudo graeca и Testudo hermanni) на територията на България в дългосрочен план. Наред с основната цел, подцелите които си поставя са:


 • Да се повиши строгостта на законовата база за защита на двата вида сухоземни костенурки в ключовите за тях места и местообитания;

 • Да се координира работата и обменя информация между заинтересованите институции и организации на национално и международно ниво за ефективно опазване на сухоземните костенурки;

 • Да се интегрират целите на настоящия план в национални и регионални планове и стратегии, засягащи опазването на биологичното разнообразие;

 • Да се осигури законова защита, регламентирано управление на ключовите места и местообитания и стабилизиране на популациите в райони с прогресивно намаляваща численост;

 • Да се прекрати целенасоченият незаконен улов и търговията със сухоземни костенурки на територията на Р. България;

 • Да се проучи детайлно разпространението, биологията и екологията на двата вида сухоземни костенурки в България;

 • Да се повиши осведомеността и природозащитната култура на населението и да се изостри чувствителността на обществото към проблемите свързани с опазването на сухоземните костенурки.

За постигане на поставените цели в Плана за действие се предвижда:
 1. Разработване и прилагане на преки природозащитни мерки
 • Преки природозащитни мерки за местообитанията на видовете, свързани с разработване на проекти за опазване и поставяне под защита на места със стабилни популации

 • Разработване на планове за управление на важни за сухоземните костенурки места

 • Преки природозащитни мерки за опазване на видовете

 • Провеждане на съвместни акции с различни целеви групи в това число - ДЛ, РИОСВ, МВР, ГУ МИТНИЦИ и др.

 • Установяване на контакти със зоопаркове, митнически пунктове, центрове за рехабилитация и др.
 1. Подпомагане на различни институции и НПО в дейности по опазването на двата вида сухоземни костенурки и техните местообитания
 • Разработване и изпълнение на проекти за опазване и проучване на популации от сухоземни костенурки

 • Поставяне под законова защита на значими за двата вида сухоземни костенурки находища и по-големи територии

 • Изготвяне на планове за управление на защитени територии, в които се срещат сухоземни костенурки.
 1. Разработване и прилагане на образователни и информационни кампании за опазването на двата вида
 • Издаване на популярни материали (плакати, брошури, стикери, научно-популярни филми и др.)

 • Разработване на образователни диапозитивни лекции и изнасянето им пред различните целеви групи за разясняване и популяризиране статуса и необходимостта за опазването на сухоземните костенурки

 • Разясняване възможностите за прилагане на действащото законодателство сред контролните органи.

Планът за действие обхваща период от 10 години. Цялостна актуализация се провежда на петата година от неговото утвърждаване, след анализ на осъществените природозащитни мерки и оценка на постигнатите резултати. Осъвременяване на Плана може да се извършва и на по-кратки периоди в случай на драстични промени в състоянието на популациите, които представляват сериозна опасност за видовете. Текущи промени в Плана се съгласуват предварително с МОСВ.Каталог: nnps -> files
files -> Република българия министерство на околната среда и водите
files -> Наредба №6 от 23. 10. 2003 г за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини
files -> Общи положения
files -> Закон за лова и опазване на дивеча Обн., Дв, бр. 78 от 26. 09. 2000 г., изм., бр. 26 от 20. 03. 2001 г., бр. 77 от 08. 2002 г., изм и доп., бр. 79 от 16. 08. 2002 г кн. 10/2000 г., стр. 87; кн. 9/2002 г., ст
files -> Световното наследство днес и утре с младите хора
files -> Програма за опазване на биоразнообразието Министерство на околната среда и водите съдържание резюме на плана за управление 6
files -> Law for the biological diversity
files -> Издадена от министъра на земеделието и горите и министъра на околната среда и водите, обн., Дв, бр. 80 от 18. 09. 2001 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница