План за овладяване на кризисната ситуация, възникнала следствиеДата30.11.2018
Размер4.85 Mb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТПЛАН

ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА КРИЗИСНАТА СИТУАЦИЯ, ВЪЗНИКНАЛА СЛЕДСТВИЕ

НА ЗАСИЛЕНИЯ МИГРАЦИОНЕН НАТИСК КЪМ

ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СОФИЯ

2013 г.

ОБХВАТ НА ПЛАНА:

Планът определя целите, инициативите, дейностите, необходимите ресурси за тяхното осъществяване, механизмите на финансиране, сроковете за изпълнение и отговорностите на органите на изпълнителната власт, за овладяване на кризисната ситуация в периода м. ноември 2013 г. – м. март 2014 г.ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

 1. Намаляване броя на нелегалните имигранти на територията на страната.

 • Ограничаване на броя нелегални имигранти, влизащи в Република България;

 • Ускоряване на темповете за извеждане на незаконно пребиваващи на територията на страната чужденци.

 1. Гарантиране сигурността на българските граждани. Ограничаване и управление на рисковете, произтичащи от пребиваването на територията на страната на нелегални имигранти, лица търсещи и получили закрила:

 • Тероризъм и радикален екстремизъм;

 • Пандемии и епидемии;

 • Етнически, религиозни, политически конфликти;

 • Криминална престъпност.

 1. Ред, сигурност и хуманни условия за живот в местата за настаняване на лица, потърсили и получили закрила в България.

 2. Намаляване броя на лицата, потърсили закрила на територията на страната.

 3. Бърза и ефективна интеграция на лицата получили статут на бежанец или хуманитарен статут и принос към социалните системи, които ползват.

 4. Осигуряване на допълнителни външни ресурси за разрешаване на миграционния и бежанския проблем.

 5. Ефективна комуникация с обществото.


ИНИЦИАТИВИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ:

ПО ЦЕЛ № 1

Повишаване ефективността на наблюдението и охраната на българо-турската граница.

1. Изграждане на възпрепятстващо съоръжение с дължина от 30 км. на най-чувствителните участъци по линията на държавната граница в зоната за отговорност на ГПУ – Елхово и ГПУ- Болярово при РДГП Елхово.

2. Подобряване на съществуващи и изграждане на нови черни пътища в зоната за отговорност на ГПУ – Елхово и ГПУ - Болярово при РДГП Елхово.

3. Увеличаване броя на граничните патрули по българо-турската граница.

4. Повишаване ефективността и административния капацитет при управление на силите и средствата за гранично наблюдение.

5. Осигуряване на допълнителните дейности по наблюдение на българо-турската граница.

6. Активизиране на граничното наблюдение в териториалното море.

Активизиране на комуникацията и взаимодействието с институциите и организациите от турска страна, отговорни за наблюдението и охраната на границата с България.

7. Политически диалог с Турция и Гърция за съвместни действия за ограничаване на потока от чужди граждани.

8. Активизиране на сътрудничеството в областта на граничния контрол между България и Турция.

Ускоряване на темповете на извеждане на незаконно пребиваващите на територията на страната чужденци.

9. Активна политика за оказване на политически натиск, включително и чрез икономически механизми върху страните, които в най-голяма степен генерират миграционния натиск върху Европейския съюз.

10. Диалог с дипломатически представителства на страни по произход за незаконно пребиваващи на територията на страната чужденци и действия за извеждане от територията на България.
ПО ЦЕЛ № 2

11. Постоянно и системно наблюдение на международните, регионалните и националните рискове и заплахи, произтичащи от процесите на средата за сигурност.

12. Прилагане на повишени мерки от ДАНС, НРС, СВИ-МО, ГДГП-МВР и ДМ-МВР за идентифициране на нелегални имигранти, при които съществува риск за принадлежност към терористични организации или международна организирана престъпност.

13. Постоянен мониторинг и контрол по изпълнение на мерките за защита на обектите от националната критична инфраструктура.

14. Предприемане на противоепидемиологични мерки за недопускане развитие на различни вирусни заболявания и епидемии, включително и такива неспецифични за територията на страната.

15. Засилване на мерките за гарантиране сигурността и обществения ред в районите на настаняване на чужденци, потърсили закрила.


ПО ЦЕЛ № 3

16. Ускоряване на процедурите за първоначални полицейски действия на границата.

17. Разширяване капацитета на ДАБ за приемане на чужди граждани, потърсили закрила на територията на страната.

18. Осигуряване на необходимите условия за живот в местата за задържане на ГДГП-МВР и в местата за настаняване на чужди граждани в центровете на ДАБ.

19. Здравно осигуряване на настанените в центровете и домовете чужди граждани.

20. Увеличаване на административния капацитет на ДАБ.

21. Ограничаване достъпа на чужди граждани, потърсили закрила до определени зони и райони от територията на страната.

ПО ЦЕЛ № 4

22. Създаване на условия за изпълнение на процедурите от регламент (ЕС) № 604/2013 г. на ЕП и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата-членка, компетентна за разглеждане на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство.

23. Организиране и провеждане на разяснителна кампания насочена към лица, преминали или готвещи се да преминат нелегално българо-турската граница, относно клаузите на регламент (ЕС) № 604/2013 г., предприетите от страната ни мерки и реалната невъзможност минавайки през България, те да се установят за постоянно пребиваване в друга европейска държава.

Промени в законодателството, с което да се създадат оптимални условия за прилагане на процедурите на регламент (ЕС) № 604/2013 г. и да се даде възможност за предприемане на рестриктивни мерки срещу чужди граждани, нямащи основание за искане на статут на бежанец или хуманитарен статут.

24. Законодателни промени, целящи определяне на условията за пребиваване на територията на страната на лица потърсили закрила и създаване на центрове за настаняване от затворен тип.

25. Разработване на политики за насърчаване на доброволното завръщане на нелегалните имигранти.

Иницииране и подкрепа на инициативи на европейско равнище, които да позволява споделяне на тежестта от миграционния натиск върху Европейския съюз.

26. Формиране и провеждане на активна политика на България в контекст на функционирането на единната европейска система за убежище.ПО ЦЕЛ № 5

27. Провеждане на активна политика на България за формиране на единна европейска политика за интегриране на бежанците.

28. Изготвяне и приемане на национална стратегия и програма за интегриране на лицата получили бежански или хуманитарен статут в обществото.

ПО ЦЕЛ № 6

Осигуряване на допълнителни ресурси за разширяване на възможностите на страната за справяне с кризата.

29. Взаимодействие със структурите на Европейския съюз и отделни държави-членки на ЕС.

30. Търсене на възможности за подкрепа от страни извън Европейския съюз.

31. Взаимодействие с международни и неправителствени организации, работещи в подкрепа на бедстващи хора.ПО ЦЕЛ № 7

32. Планиране и провеждане на информационна кампания за разясняване на рисковете и заплахите, възникнали вследствие от засиления миграционен натиск и предприеманите мерки за овладяване на кризисната ситуация.33. Активизиране на всички държавни институции и органите на местната власт за национално-отговорно отношение към проблема с увеличения брой лица, търсещи закрила на територията на страната.

ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВИТЕ:

ИНИЦИАТИВА

ДЕЙНОСТ

СРОК

ОРГАНИ-ЗАЦИЯ

ИЗПЪЛ-

НИТЕЛ

ОТГОВОРНИК

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ

СТАТУС НА ДЕЙНО-СТТА

ЧОВЕШКИ

(бр.)

ТЕХНИЧЕСКИ

(бр.)

МАТЕРИ-АЛНИ

ФИНАНСОВИ

(лв.)

ИЗТОЧНИК НА ФИНАН-СИРАНЕ

 1. Изграждане на възпрепят-стващо съоръжение с дължина от 30 км. на най-чувствителните участъци по линията на държавната граница в зоната за отговорност на ГПУ – Елхово и ГПУ- Болярово при РДГП Елхово

1.1. Изготвяне на пътна карта с основните задачи, срокове и прио-ритизиране на усилията.

04.11.2013г.

МО

Зам.-нач. Щаб на отбраната


не

не

не

не

_

Изпъл-нено

1.2. Изготвяне изходни данни за проектиране на инженерното съоръжение.

05.11.2013г.

МВР

Директор на ГДГП

не

не

не

не

_

Изпъл-нено

1.3. Разработване и утвърждаване на задание за проектиране

08.11.2013г.

МО

Зам.-нач. Щаб на отбраната


не

не

не

не

_
1.4. Изготвяне и съгласуване на проектна документация за инженерното съоръжение – възлагане и изпълнение от лицензирана проектантска фирма.

06.12.2013г.

МО

Зам.-нач. Щаб на отбраната


не

не

не

Съгласно обществ. поръчка

_
1.5. Издаване на виза за проектиране

12.11.2013г.

МО

Зам.-нач. Щаб на отбраната


не

не

не

не

_
1.6. Осъществяване на съгласувателни процедури с МОСВ и община Елхово

06.12.2013г.

МО

МОСВ


Зам.-нач. Щаб на отбраната


не

не

не

не

_
1.7. Издаване на разрешение за строеж.

10.12.2013г.

МО

Зам.-нач. Щаб на отбраната


не

не

не

не

_
1.8. Изграждане на инженерното съоръжение от военни формирования на Сухопътните войски.

28.02.2014г.

МО

Зам.-нач. Щаб на отбраната


не

не

не

5 100 000

Държавен бюджет
1.9. Въвеждане на изпълненото инженерно съоръжение в експлоатация.

01.03.2014г.

МВР

Директор на ГДГП


не

не

не

не

не
1.10. Уведомяване на Турция за намерението на България да изгради възпрепятстващо съоръжение по границата.

Октомври 2013г.

МВР

Директор ДМС

не

не

не

не

не

Изпъл-нено

1.11. Комуникация с Турция във връзка с изграждането съоръжението.

Постоянен

МВнР

МВР


Министър на външните работи

не

не

не

не

не
 1. Подобряване на съществуващи и изграждане на нови черни пътища в зоната за отговорност на ГПУ – Елхово и ГПУ- Болярово при РДГП Елхово.

  1. Прокарване на рокадни и фронтални черни пътища.

Март 2014г.

МО

Зам.-нач. Щаб на отбраната


60

40 единици специална техника
1 000 000

Държавен бюджет
 1. Увеличаване броя на граничните патрули по българо-турската граница.

  1. Провеждане на Специализирана полицейска операция (СПО) от МВР за реализиране на 100% физическа охрана на най-чувствителните участъци в зоните за отговорност на ГПУ-Свиленград, ГПУ-Елхово и ГПУ-Болярово от РДГП Елхово чрез развръщане на допълнителни сили и средства от ГДГП, ГДНП и ОДМВР.

Ежемесечно

МВР

Директор на ГДГП

1400 служителя

60 авт. С ПП

2 микробуса 5 автобусане

1 369 700

месечно


Държавен бюджет
3.2. Развръщане на допълнителни сили от други РДГП в зоната на РДГП Елхово за подпомагане административната дейност със задържаните лица.

Ежемесечно

по допълните-лен планМВР

Директор на ГДГП

До 100 служителя месечно

не

не

118 000

месечно


Държавния бюджет
3.3 Организиране провеждането на съвместна операция “Посейдон – сухоземни граници” (координирана от А“Фронтекс“), в оперативната зона по българо-турската граница, чрез развръщането на гост-служители от държавите-членки.

Ноември 2013г.-март 2014г.

МВР

Директор на ГДГП

не

не

не

не

Агенция “Фронтекс”
3.4. Назначаване на служители по трудово правоотношение в ГПУ – Елхово при РДГП – Елхово за извършване на охранителна дейност на складове и обекти.

31.12.2013 г.

МВР

Директор на РДГП Елхово

6

не

не

не

_
 1. Повишаване ефективността и администрати-вния капацитет при управление на силите и средствата за гранично наблюдение.

4.1. Разкриване и започване на дейност на Международен координационен център в ГДГП по линия на Аг. „Фронтекс“ за по-висока ефективност при управлението на операция „Посейдон –сухоземни граници”.

06.11.2013г.


МВР

Директор на ГДГП

не

не

не

не

_
4.2. Осигуряване на персонални компютри, принтери и др. офис техника и консумативи.

Март 2014 г.

МВР

Директор на ГДГП

Директор ДМПне

Принтери

перс. компютри


100 000

Държавен бюджет и/или фонд „Външни граници“
 1. Осигуряване на допълни-телните дейности по наблюдение на българо-турската граница.
  1. Закупуване на допълнителни резервни части, гориво – смазочни материали, консумативи и извършване на ремонти на служебните автомобили на ГДГП.

март 2014 г.

МВР

Директор на ГДГП

Директор ДУССД

Директор ДМПза периода от 01.11.2013г.- 31.12.2013 г. - 100 000

Държавен бюджет
за първите три месеца на 2014 г. – 57 000

Държавен бюджет и/или фонд „Външни граници“
  1. Осигуряване на допълнително гориво за служебните автомобили на ГДГП използвани за охрана на българо-турската граница.

януари 2014г.

МВР

Директор на ГДГП
135 000 л.

дизел


за първите три месеца на 2014г. – 354 000

Държавен бюджет и/ или по фонд „Външни граници“
  1. Допълнителна поддръжка и ремонт на налични технически средства, използвани в граничния контрол по българо-турската граница.

март 2014 г.

МВР

Директор на ГДГП

Директор ДМП

900 000

Държавен бюджет и/или по фонд „Външни граници“
  1. Доставка на авиационно гориво за нуждите на Специализирания отряд за въздушно наблюдение към ГДГП.

януари 2014г.

МВР

Директор на ГДГП
42 000 л.

авиац. горивоянуари – март 2014 г.

73 500


Държавен бюджет
 1. Активизи-ране на граничното наблюдение в териториалното море.
  1. Извършване на ремонт и поддръжка на гранично-полицейските кораби в РДГП Бургас.

март 2014 г.

МВР

Директор

ГДГП80 000

Държавен бюджет
  1. Извършване на ремонт, модернизация и оборудване на помещения за настаняване на задържани лица в РДГП Бургас.

март 2014 г.

МВР

Директор

ГДГП45 000

Държавен бюджет
 1. Политически диалог с Турция и Гърция за съвместни действия за ограничаване на потока от чужди граждани.

  1. Иницииране свикването на Централната смесена българо-турска гранична комисия съгласно действащата между България и Турция двустранна Спогодба за предотвратяване на граничните инциденти и поддържане на граничните знаци от 1967г.

ноември 2013 г.

МВнР

МВР


Министър на външните работи


не

не

не

не

_

Изпъл-нено

7.2. Съгласуване и подписване на междуправителствено Споразумение между България и Р Турция за съвместно гранично наблюдение на общата граница.

март 2014 г.

МВнР

МВР


Министър на външните работи


не

не

не

не

_
7.3. Реализиране на отправената покана за посещение в България на външния министър Ахмет Давутоглу с цел продължаване на активния диалог започнат при посещението на министър Вигенин в Турция.

Декември 2013 г. – март 2014 г.

МВнР

Министър на външните работи


не

не

не

не

_
7.4. Активни действия на политическо и експертно ниво за ускоряване процеса на подписване на договор за реадмисия между ЕС и Турция.

постоянен

МВнР

МВР


ДАБ

Министър на външните работи


не

не

не

не

_
7.5. Изготвяне на единна позиция на държавите-членки на ЕС, подложени на най-голям миграционен натиск (България, Гърция, Италия, Малта) за единна политика на Съюза по бежанския проблем.


декември 2013г.

МВнР

Министър на външните работи


не

не

не

не

_
 1. Активизи-ране на сътрудничест -вото в областта на граничния контрол между България и Гърция.

8.1. Съгласуване и подписване на междуправителствено споразумение за създаване на тристранен (България, Турция и Гърция) Контактен център за полицейско и митническо сътрудничество на ГКПП Капитан Андреево.

март 2014 г.

МВнР

МВРМинистър на външните работи


не

не

не

не

_
8.2. Създаване на точки за контакт по границата за обмен на информация за случаи касаещи подготовка и опити за незаконно преминавана на границата.

март 2014 г.

МВнР

МВРМинистър на външните работи

не

не

не

не

_
8.3. Изграждане сградата на тристанния център за полицейско и митническо сътрудничество между България, Гърция и Турция.

март 2014 г.

Обл. управител на Хасково

Обл. управител на Хасково


500 000

Предоста-вени по ПМС № 2 от 2013г.Държавен бюджет
9. Активна политика за оказване на политически натиск, включително и чрез икономически механизми върху страните, които в най-голяма степен генерират миграционния натиск върху ЕС.

9.1. Сътрудничество с предстоящото гръцко председателство на ЕС по въпроси от общ интерес във връзка с мерки и инициативи за ограничаване на притока на нелегални имигранти и разпределяне в рамките на ЕС на тежестта, свързана с притока на бежанци.

Постоянен

МВнР

Министър на външните работи

не

не

не

не

_
9.2. Провеждане на консултации с държави партньори (САЩ, ФР Германия, Малта, Италия, Гърция) по темата за пресичане на нелегалния трафик на хора.

декември 2013г.

МВнР

Министър на външните работи

не

не

не

не

_
9.3. Създаване на Работна група между отделните български ведомства за набелязването на действия по отношение на обмяната на опит, евентуално финансиране на мерки, в рамките на Будапещенския процес. .

ноември 2013г.

МВнР

Министър на външните работи

не

не

не

не

_
10. Диалог с дипломатически представите-лства на страни по произход за незаконно пребиваващи на територията на страната чужденци и действия за извеждане от територията на България.

10.1. Активен диалог и предприемане на действия пред дипломатическите представителства на Афганистан, Тунис, Алжир, Мароко, Судан, Иран, Ирак, Пакистан, Еритрея и др. за установяване на самоличността, изда-ване на документи за пътуване и органи-зиране на връщане на техни граждани.

31.03.2014 г.

МВнР

МВР


Директор „Консулски отношения” Директор ДМ

не

не

не

не

_
10.2. Пълноценно използване възмож-ностите на Международната организация по миграция (МОМ) за организиране извеждане извън нашата страна на чужденци, в случаите когато държавите на произход на лицата отказват съдействие за извеждане от България.

31.03.2014 г.

МВнР

МВР


Министър на външните работи

не

не

не

не

_
10.3. Предприемане на действия за осигуряване точка за контакт с МОМ в специалните домове на ДМ-МВР.

Февруари 2014г.

МВР

МВнР


Директор на ДМ

не

не

не

не

_
10.4. Предприемане на действия за подписване на прилагателни протоколи на споразуменията за реадмисия с Пакистан и други трети страни.

Декември 2013г.

МВнР

МВР


Министър на външните работи

_
10.5. Подобряване на контактите с консулските служби на държавите, от които има миграционен натиск към страната и нямат дипломатическо представителство в България с цел преодоляването на откази от издаване на документи на чуждите граждани.

Постоянен

МВнР


Дирекция “Консулски отношения”-МВнР

не

не

не

не

_
10.6. Създаване на условия за по-активни контакти на консулите на конкретни държави с чужденците настанени в специалните домове на ДМ-МВР и да разговарят с настанените лица.

постоянен

МВР

Директор ДМ-МВР

не

не

не

не

_
10.7. Активни контакти с агенция „Фронтекс“ и консулски мисии на трети страни в България за организиране и участие в полети за извеждане на компактни групи незаконно пребиваващи чужденци на територията на България.

Постоянен

МВР


Директор ДМ


не

не

не

не

_
11. Постоянно и системно наблюдение на международ-ните, регионалните и националните рискове и заплахи, произ-тичащи от процесите на средата за сигурност.

11.1. Преглед и оценка на действащите в страната ведомствени и междуведомствени планове за реагиране при извънредни ситуации.

Октомври 2013г.

МВР

Министър на ВР

не

не

не

не

_

Изпъл-нено

11.2. Актуализиране на националния план за противодействие на тероризма.

Октомври 2013г.

ДАНС

Председател на ДАНС

не

не

не

не

_

В про-цес на съгла-суване

  1. Изготвяне на съвместен план между ДАНС, НРС и служба „Военна информация” – МО за координация на работата, с оглед рисковете и заплахите за националната сигурност.

Октомври 2013г.

ДАНС

НРС


СВИ-МО

Председател на ДАНС

не

не

не

не

_

Изпъл-нено

  1. Прилагане на координирани мерки да добиване на изпреварваща информация за рискове и заплахи свързани с увеличения миграционен натиск.

Постоянен

ДАНС

НРС


СВИ-МО

МВР


Ръководи-тели на ведомства

22

не

не

не

_
11.5. Събиране и анализ на информацията свързана с кризата.

Ежедневно

МВР

Ръков. на информац. Група на НОЩ

4

не

не

не

_
11.6. Постоянен обмен на информация с партньорските служби за заплахи от навлизане в страната на чужди граждани, съпричастни към терористична или екстремистка дейност.

Постоянно

ДАНС

НРС


СВИ-МО

МВР


Ръководи-тели на ведомства

18

не

не

не

_
11.7. Ежедневен мониторинг и анализ на обстановката в страната, страните на произход на лицата, търсещи закрила и анализ на здравните рискове за РБългария.

Ежедневно

МЗ

Държавен здравен инспектор

5

не

не

не

_
11.8. Постоянен здравен контрол и медицинско осигуряване на приеманите в страната бежанци и имигранти.

Постоянен

МЗ

МВР


МО

Зам.-министър на здравеопазването

не

не

не

не

_
 1. Прилагане на повишени мерки от ДАНС, НРС, СВИ-МО, ГДГП – МВР и ДМ - МВР за идентифици-ране на незаконни мигранти, при които съществува риск за принадлежност към терористични организации или международна организирана престъпност.

12.1 Създаване на съвместни екипи за провеждане на първоначални беседи с чуждите граждани, преминали незаконно държавната граница.

Постоянен

ДАНС

НРС


СВИ-МО


Ръководи-тели на ведомства

42 служителя

не

не

200 000

Месечно
Държавен бюджет
12.2. Разработване на съвместен план за работа на специалните служби в местата за настаняване на лица, потърсили закрила.

Декември 2013г.

ДАНС

НРС


МВР

ДАБ


СВИ-МО

Председател на ДАНС

10

не

не

не

_
12.3. Развръщане в оперативната зона по българо-турската граница на гост-служители (скрининг и дебрифинг експерти) в рамките на проект “Атика” и СО “Посейдон – сухоземни граници”, осъществявано от Агенция Фронтекс.

Ежемесечно

МВР

Директор на ГДГП

не

не

не

не

_
12.4. Обучение на гранични полицаи от ГПУ Елхово и ГПУ Свиленград за използване на работни станции автоматизираните дактилоскопни идентификационни системи AFIS и EURODAC в НИКК – МВР.

Март 2014 г.

МВР

Директори на ГДГП и НИКК

20

не

не

5 800

Държавен бюджет
12.5. Участие в дейности с подкрепата на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (ЕСПОУ) за идентифициране и предварителна регистрация на смесени потоци. Сформиране на съвместни екипи за работа с лицата, търсещи убежище непосредствено в граничната зона.

Ноември 2013 г. – март 2014 г.

МВР

ДАБ


Директор на ГДГП

Директор на ДМне

не

не

не

_
 1. Постоянен мониторинг и контрол по изпълнение на мерките за защита на обектите от националната критична инфраструктура.

13.1. Прилагане на повишени мерки за наблюдение на обекти от критичната инфраструктура.

Постоянен

МВР

Собственици на обекти от кр. Инфр.Директори на ОДМВР, физически и юридически лица собств. на обекти от кр. инфр.

не

не

не

не

_
13.2. Наблюдение и контрол по прилагане на разпоредените мерки за физическа защита и реагиране в обектите от критичната инфраструктура.

Постоянен

МВР

ДАНС


ОДМВР и ТДНС

не

не

не

не

_
 1. Предприемане противоепи-демиологични мерки за недопускане развитие на различни вирусни заболявания и епидемии, включително и такива неспецифични за територията на страната.

14.1. Извършване на микробиологично и паразитологично изследване на лицата потърсили закрила и на настанение в домовете на ДМ-МВР чужди граждани.

Постоянен

МЗ

Директори на РЗИдиагностикуми, консумативи, дезинфектанти лични предп. Средства

За октомври-декември 2013г.

300 000


Държавен бюджет
14.2. Здравен контрол в местата за настаняване на бежанци.

Един път седмично

МЗ

Директори на РЗИ

не

не

не

не

_
14.3. Набиране и изследване на проби от външна среда и от здрави лица от рисковите групи за доказване циркулацията на дивия полиомиелитен вирус.

Постоянен

МЗ

Директори на РЗИ, Завеждащ на Национална референтна лабораторияконсумативи и диагностикуми

50 000

Държавен бюджет
14.4. Закупуване на убита полиомиелитна ваксина за обхващане на персонал (ДАБ, ГДГП, ДМ, ОДМВР, служители от обл. Управи, медицински леца и др.), в пряк дастъп с бежанци.

Обществена поръчка

МЗ

Министър на здравео-пазването10 000 дози ваксини с игла и сприн-цовка

120 000

Държавен бюджет
14.5. Закупуване на жива полиомиелитна ваксина за обхващане на деца от рисковите групи – мигранти, които идват от заразени страни и маргинализирани групи, живеещи в близост до разкритите на територията на страната центрове за мигранти.

Обществена поръчка

МЗ

Министър на здравео-пазването52 500 дози с капкомер

50 000

Държавен бюджет
14.6. Ваксиниране на служители на МВР и ДАБ в непосредствен контакт с бежанци и имигранти.

Първа ваксина за 1000 служ. 15.11.2013г.

МВР

Директор на МИ-МВР2000 ваксини за хепатит А

73 000

Държавен бюджет
14.7. Ваксиниране на служители на ДАНС.

Трета ваксина

ДАНС

Председател на ДАНС100

ваксини за хепатит А6000

Държавен бюджет
 1. Засилване на мерките за гарантиране сигурността и обществения ред в районите на настаняване на чужденци, потърсили закрила.

15.1. Изготвяне на планове за гарантиране сигурността в районите за настаняване на чужди граждани, потърсили закрила на територията на страната.

ноември 2013г.

МВР

Директор на ГДНП

Допълни-телно около

120 служителя

150 000

месечно


Държавен бюджет
15.2. Внасяне на предложение за промени по Закона за убежището и бежанците.


Ноември 2013г.

МВР

ДАБ


Директор ДПНД

не

не

не

не

_
15.3. Изграждане на центрове от затворен тип към ДАБ за настаняване на лица потърсили закрила.

март 2014г.

ДАБ

МВР


Председател на ДАБ

не

не

не

не

_
 1. Ускоряване на процедурите за първоначални полицейски действия на границата.

16.1. Разработване на ръководство и насоки за идентифициране на уязвимите групи и създаване на система за оценка на възрастта, с подкрепата на ЕСПОУ.

ноември 2013г. – март 2014 г.

ДАБ

МВР


Председател на ДАБ


не

не

не

не

_
16.2. Осигуряване на автомобили с повишена проходимост от МО за транспортиране на задържани лица в зоната за отговорност на РДГП Елхово.

Март 2014 г.

МО

Началник на отбраната

3

3 товарни автом. с ППП

не

не

_
 1. Разширяване капацитета на ДАБ за приемане на чужди граждани, потърсили закрила на територията на страната.

17.1. Доизграждане на център в района на гр. Харманли с капацитет за настаняване на 2000-2500 чужденци.

28.12.2013 г.

ДАБ

обл. упр. ХасковоПредседател на ДАБ

обл. упр. Хасково
1 500 000

Държавен бюджет
17.2. Ремонт на сграден фонд за 800-1000 човека в център Харманли и изграждане на фургонно селище за 450 човека с прилежаща инфраструктура и палатков лагер за 800 човека.

Ноември 2013г.

МВР

Директор на ГДПБЗН


180 000 за изграждане на палатков лагер

Бюджет на МВР

Изпъл-нено

17.3. Разчет на материални и финансови средства за изграждане на нов център от затворен тип с възможности за приемане на до 4000 бежанци в района на Телиш.

Март 2014г.

ДАБ

Председател на ДАБ

не

не

не

не

_
17.4. Изграждане на палатков лагер в съществуващи халета в Телиш за 800 човека и временна инфраструктура.

Ноември 2013г.

МВР

Директор на ГДПБЗН


15 000

Бюджет на МВР

Изпъл-нено за 200 човека

 1. Осигуряване на необходи-мите условия за живот в местата за задържане на ГДГП и в местата за настаняване на чужди граждани в центровете на ДАБ.

18.1. Доизграждане и поддръжка на съществуващите центрове във Враждебна, Военна рампа и с. Ковачевци с цел подобряване на битовите условия.

Постоянен

ДАБ

Председател на ДАБ180 000

за ремонт на центъра в КовачевциДържавен бюджет
18.2. Назначаване на коменданти в центровете на ДАБ и подобряване на вътрешния ред.

Ноември 2013г.

ДАБ

Председател на ДАБ

3

не

не

не

_

Изпъл-нено

18.3. Ускоряване на процедурите за при-емане и регистриране в центровете на ДАБ.

Ноември 2013г.

ДАБ

Председател на ДАБ

не

не

не

не

_

Изпъл-нено

18.4. Преглед и ремонт на отоплителни инсталации в съществуващите центрове на ДАБ, осигуряване на горивни и отоплителни материали.

15.11.2013г.

ДАБ

Председател на ДАБ

_
18.5. Осигуряване на електрозахранване, отоплителни уреди, печки на твърдо гориво и дърва за центъра в Харманли.

20.11.2013г.

Обл. управа Хасково ДАБ


Обл. управител на Хасково

_

Осигурено ел. захран-ване и дърва за огрев

18.6. Извършване на ремонт, модернизация, оборудване и поддръжка на помещенията за настаняване на задържани лица по българо-турската граница в района на ГПУ Свиленград, ГПУ Елхово и ГПУ М. Търново

март 2014 г.

МВР

Директор на ГДГП


540 000

Държавен бюджет
18.7. Прилагане на препоръките в изготвената от ВКБООН Матрица на пропуските и действията на държавните институции за гарантиране на правата на лицата, търсещи закрила в страната.

постоянен

ДАБ

МВРПредседател на ДАБ

не

не

не

не

_
18.8. Осигуряване на храна и необходимите комунално-битови условия за настаняване на задържаните лица в РДГП Елхово.

постоянен

МВР

Директор на ГДГП

не

не

не

за периода ноември 2013 – март 2014 в 125 000

Държавен бюджет и/или по фонд „Външни граници“
18.9. Осигуряване на гориво за отопление в сградите на РДГП Елхово в т.ч. и на помещенията за настаняване на задържани лица.

ноември 2013г.

МВР

Директор на ГДГП


235 800

за отоплителния периодДържавен бюджет
 1. Здравно осигуряване на настанените в центровете и домовете чужди граждани.

19.1.Спешна медицинска помощ на бежанците в центровете на ДАБ.

При необходи-мост

МЗ

Директори на ЦСМП

не

не

Спешна помощ за 10 000 човека

500 000

Държавен бюджет
19.2. Специализирана извънболнична и болнична медицинска помощ.

При необходи-мост

Обл. Упр.


Обл. Упр.

не

не

За 10 000 човека

до м. март 2014г.3 000 000

Държавен бюджет
19.3. Специализирана болнична медицинска помощ на лица настанени в домовете на ДМ-МВР.

При необходи-мост

МВР

Директор на медицински институт на МВР

не

не

не

60 000

месечно


Държавен бюджет
20. Увеличаване на администра-тивния капацитет на ДАБ.

20.1. Определяне на необходимия брой служители за осигуряване дейността на ДАБ с оглед на усложняващата се обстановка и разкриването на нови центрове за настаняване на чужди граждани потърсили закрила.

декември 2013г.

ДАБ

Председател на ДАБ

не

не

не

не

_
20.2. Назначаване на служителите по щат съгласно ПМС № 228/2013г.

декември 2013г.

ДАБ

Председател на ДАБ

50 служителя

не

не

не

_
20.3. Ускорено обучение на новоназначените служители.

януари 2013г.

ДАБ

Председател на ДАБ

не

не

не

не20.4. Откриване на точки за регистрация на подадени от чужденците молби за бежански или хуманитарен статут в домовете на ДМ.

декември 2013г.

ДАБ

МВР


Председател на ДАБ

4 служителя

2

технически връзки и работни станции
не

не

_
20.5. Преминаване на ДАБ на 24/7 режим на работа по отношение регистриране на подадени от чужденците молби за бежански или хуманитарен статут и обслужване на центровете за настаняване.

януари 2014г.

ДАБ

Председател на ДАБ

не

не

не

не

_
20.6. Предоставяне от МВР на ДАБ на 2 бр. специализирани работни идентификационни системи EURODAC, даване на достъпи и обучение на служителите на ДАБ.

Декември 2013 г.

ДАБ

МВР


Председател на ДАБ

Директор на НИКК
80 000

Държавен бюджет
20.7. Разработване на инструкция за ускорено приемане и регистриране на чужди граждани поискали статут на бежанец или хуманитарен статут.

декември 2013г.

ДАБ

Председател на ДАБ

не

не

не

не

_
20.8. Проучване на възможностите за екстрено назначаване на служители на граждански договори за осигуряване обслужването на центровете за настаняване.

декември 2013г.

ДАБ

Председател на ДАБ

не

не

не

не

_
20.9. Провеждане на работни срещи и ad-hoc тематични семинари със служители на ДАБ, организирани с помощта на ЕСПОУ, с цел повишаване наквалификацията на служителите и понататъшно укрепване на административния капацитет.

ноември 2013г. - март 2014г.

ДАБ

МВР


Председател на ДАБ

Служители по отделен списък

не

не

не

_
20.10. Разработване на правила за вътрешен ред в центровете за настаняване на лица, потърсили закрила.

ноември 2013г.

ДАБ

Председател на ДАБ

не

не

не

не

_

Изпъл-нено

21. Огранича-ване достъпа на чужди граждани, потърсили закрила до определени зони и райони от територията на страната.

21.1. Предприемане на организационни и законодателни мерки с цел повишаване контрола върху чуждите граждани потърсили закрила.


март 2014

МВР

ДАБ


Директор на ДМ, Председател на ДАБ

не

не

не

не

_
21.2. Повишени мерки за контрол и наблюдение върху зони и райони на територията на страната, в които е ограничен достъпа на чужденци по т. 21.1.

Постоянен

МВР

Директори на СДВР, ОДМВР, ГДГП

не

не

не

не

_
21.3. Изграждане на центрове за настаняване на лица потърсили закрила от затворен тип.

При изграждане на нови центрове

ДАБ

Председател на ДАБ

не

не

не

не

_
22. Създаване на условия за изпълнение на процедурите от регламент (ЕС) № 604/2013 г. на ЕП и на Съвета от 26 юни 2013 г.

22.1. Изпълнение на процедурите на регламент (ЕС) № 604/2013 г. от централните и териториалните структури на МВР с подкрепата на ЕСПОУ. Обучение на служители за работа със системата DubliNet и практическото прилагане на процедурите на регламента.

януари-март 2014г.

ДАБ

МВР


Председател на ДАБ

Директор ГДГП, Директор на ДМ50

обучаеми


не

не

5 000

По бюджета на ДАБ
22.2. Оценка на готовността за прилагане на регламент (ЕС) № 604/2013 г.

29.11.2013г.

ДАБ

МВРПредседател на ДАБ

не

не

не

не

_
23. Организи-ране и провеждане на разяснителна кампания насочена към лица, преминали или готвещи се да преминат нелегално българо-турската граница, относно клаузите на регламент (ЕС) № 604/2013 г., предприетите от страната ни мерки и реалната невъзможност минавайки през България, те да се установят за постоянно пребиваване в друга европейска държава.

23.1. Планиране на кампания за разясняване на основните езици, достъпни за навлизащите в страната чужди граждани, на съществуващите в страната процедури и ограничения за преминаване през България с цел установяване в други страни-членки на ЕС.

Постоянен

ДАБ

МВРПредседател на ДАБ

не

не

Информа-ционни брошури

20 000

Държавен бюджет
24. Законода-телни промени целящи определяне на условията за пребиваване на територията на страната на лица потърсили закрила и създаване на центрове за настаняване от затворен тип.

24.1. Промени в Закона за убежището и бежанците, с които да бъдат транспонирани норми на Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила, като бъдат уредени ред и условия за определяне място и/или зона за свободно движение на чужденец, кандидат за международна закрила и бъде регламентирана възможността за настаняване на чужденците в центрове от затворен тип към ДАБ – МС.

31.12.2013г.

МВР

ДАБ


Директор ДПНД

не

не

не

не

_
 1. Разработ –ване на политики за насърчаване на доброволното завръщане на нелегалните имигранти.

25.1. Разработване и прилагане на стратегия за стриктно прилагане на законосъобразни рестрикции спрямо лицата, които нямат право на закрила с цел превръщането на България в „непривле-кателна“ за незаконни имигранти страна.

март 2014 г.

МВР

Директор на ДМ

не

не

не

не

_
25.2. Засилване на контрола за местопребиваването на чужденците, които не са в процедура по предоставяне на статут на бежанец, чрез провеждане СПО на територията на цялата страна с участие на служители от ДМ.

Два пъти месечно по отделен план.

МВР

Директор ДМ

Директори на ОДМВР_
26. Формиране и провеждане на активна политика на България в контекст на функциони-рането на единната европейска система за убежище.

26.1. Разработване на инициатива на България пред европейските институции и страните-членки на ЕС в контекст на функционирането на единната европейска система за убежище за:

 • гъвкаво управление на средствата на ЕС за подпомагане при търсене на убежище;

 • правила за релокация на бежанците в страните от ЕС на основата на обективни критерии – БВП и брой население.

Декември 2013г.

МВнР

МВР


Министър на външните работи

не

не

не

не

_
26.2. Отразяване на ситуацията в България в изготвяните за заседанието на Европейския съвет на 19-20 декември 2013 г. доклади на Европейската комисия и Председателството на ЕС, както и за предвиждането на конкретни действия въз основа принципите на солидарност, превенция и защита.

декември 2013г.

МВнР

МВР


ДАБ

Министър на външните работи

не

не

не

не

_
26.3. Продължаване на активния диалог с ЕК, Европейската служба за подпомагане в областта на убежището (ЕСПОУ), Фронтекс, държавите-членки на ЕС за оказване на допълнителна помощ на РБългария.

Постоянен

МВнР

МВР


Министър на външните работи

не

не

не

не

_
26.4. Активно участие в срещите на работна група (Task Force) за Средиземноморието с цел разширяване на обхвата на групата, която да включва всички държави-членки от “южния фронт”, в т.ч. и България, в съответствие със заключенията на Европейския съвет на 24-25 октомври т.г.

постоянен

МВнР

МВР
Министър на външните работи

не

не

не

не

_
27. Провеждане на активна политика на България за формиране на единна европейска политика за интегриране на бежанците.

27.1. Разработване на инициатива на България пред европейските институции и страните-членки на ЕС за общоевропейска интеграционна програма на ЕС, която да позволи използването на общи фондове и възприемане на общи принципи, процедури, правила и стандарти от всички държави-членки на Съюза.

Декември 2013г.

МВнР

МВР


ДАБ

МТСП


МОН

Министър на външните работи

не

не

не

не

_
28. Изготвяне и приемане на национална стратегия и програма за интегриране на бежанците в обществото.

28.1. Разработване на програма и помагала за обучение на деца – бажанци.

Ноември 2013г.

МОН

Министър на образова-нието и науката

не

не

не

не

_

Изпъл-нено

28.2. Увеличаване броя на децата-бежанци обхванати от програми за обучение.

Януари 3013г.

МОН

Министър на образова-нието и науката

не

не

не

не

_
28.3. Провеждане на специално заседание на Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към МС относно интегрирането в българското общество на получилите хуманитарен статут и статут на бежанец.

Декември 2013г.

МС
не

не

не

не

_
28.4. Разработване, приемане и внедряване на нова съвременна и ефективна българска национална програма за интеграция на чужденци, получили статут на бежанец или хуманитарен статут, с конкретни политики и ресурсно осигуряване от всички централни и местни власти.

Март 2014 г.

ДАБ

МТСП


МОН

МИЕ

не

не

не

не

_
29. Взаимо-действие със структурите на Европейския съюз и отделни държави-членки на ЕС.

29.1. Релоциране на финансови средства по Европейския фонд „Връщане” в размер на около 120 хил. евро, които да бъдат прехвърлени към дейност, чиято основна цел е връщането на граждани на трети страни.

Декември 2013г.

МВР

Директор ДМП

не

не

не

не

_

Отпра-вено е предло-жение до ЕК

29.2. Продължаване на усилията за осигуряване подкрепа, вкл. директна материална помощ от страна на ЕС.

Постоянен

МВнР

Министър на външните работи

не

не

не

не

_
29.3. Продължаване на активните контакти по отношение залагането на допълнителни средства за страната по фонд „Вътрешна сигурност” и фонд „Убежище и миграция” на Европейския съюз за следващия програмен период (2014-2020).


Постоянен

МВнР

МВР


Директор на ДМП,

Директор на ДМСне

не

не

не

_

Бълга-рия вече има подкре-пата на евро-пейските институ-ции

29.4. Активен диалог с представители на ЕК, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (ЕАSО) и FRONTEX за продължаване на предприетите мерки и действия за справяне с кризата.

Постоянен

МВнР

МВР


ДАБ

Директор на ДМС,

Директор на ГДНППредседател на ДАБ

не

не

не

не

_
29.5. Активност на посланиците на България в страните- членки на ЕС и Постоянното представителство на България към Европейския съюз за финансово и материално подпомагане на страната, както и за релокация на бежанци.

Постоянен

МВнР

Посланици на РБългария с страните-членки на ЕС

не

не

не

не

_
29.6. Комуникация с държави-членки на ЕС за разясняване на необходимостта от изграждането на възпрепятстващо инженерно съоръжения на участък от българо-турската граница. Провеждане на срещи на съответно равнище от ръководителите на дипл.мисии

30.11.2013 г.

МВнР

Министър на външните работи

не

не

не

не

_
29.7. Поставяне на темата за ситуацията в България, мерките за справяне с нея и призив за съдействие при срещи на високо равнище на министър на външните работи, министър-председател, Президента и др.

постоянен

МВнР

Министър на външните работи

не

не

не

не

_

Изпъл-нено

30 Търсене на възможности за подкрепа от страни извън Европейския съюз.

30.1. Проучване на възможности за финансово съдействие от арабски страни

постоянен

МВнР

Посланици на РБългария в арабски страни

не

не

не

не

_
31. Взаимоде-йствие с международни и неправителствени организации, работещи в подкрепа на бедстващи хора.

31.2. Организиране на посещение на Върховния комисар на ООН за бежанците, г-н Антонио Гутериш, в София – 22 ноември 2013 г

ноември 2013г.

МВнР

Министър на външните работи

не

не

не

не

_
31.3. Оказване на съдействие на представителството на УНИЦЕФ в България при предоставяне на експертно-техническа помощ на компетентните органи за интеграция на децата бежанци.

постоянен

МВнР

МВР


ДАБ

Председател на ДАБ

Директор на ДМне

не

не

не

_
31.4. Проучване на възможностите за получаване на помощ по двустранна линия от националните дружества на страните-членки на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец.

декември 2013г.

МВнР

БЧК

не

не

не

не

_
31.5. Поддържане на контакти на оперативно ниво с централата на Международната организация по миграция в Женева с цел последващи действия, след поетите от страна на МОМ ангажименти за помощ и съдействие относно миграционния натиск в България.

декември 2013г.

МВнР

Министър на външните работи

не

не

не

не

_
31.6. Създаване на организация в Националния оперативен щаб да се поддържа списък с НПО и физически лица, които могат и предлагат помощ за справяне с кризата.

29.11.2013г.

НОЩ

Ръководител на информац. група към НОЩ

не

не

не

не

_
32. Планиране и провеждане на информационна кампания за разясняване на рисковете и заплахите, възникнали вследствие от засиления миграционен натиск и предприема-ните мерки за овладяване на кризисната ситуация.

32.1. Планиране на информационна кампания.

Декември 2013г.

МС

Пресцентър на МС


50 000

Национален бюджет
32.2. Обсъждане с представителството на ВКБООН в България на предложение за съвместно организиране на конференция относно общественото мнение към бежанците

февруари 2014г.

МВнР

Министър на външните работи

не

не

не

не

_
33. Активизи-ране на всички държавни институции и органите на местната власт за национално-отговорно отношение към проблема с увеличения брой търсещи закрила на територията на страната

33.1. Провеждане на заседания на МС, изнесени в отделни региони или с привличане на представители на Сдружението на общините в България.

Декември 2013г.

МС
не

не

не

не

_

ИНДИКАТОРИ ЗА УСПЕХ НА ПЛАНА:

  1. До 31 март 2014 г. снижаване на до 3 пъти на незаконно навлезлите на територията на страната чужди граждани – от 3000 да се сведат до по - малко от 1000 на месец.

  2. До 31 март 2014 г. ДАБ да достигне административен капацитет за регистриране на ден на най-малко 150 чужденци, поискали статут на бежанец или хуманитарен статут.

  3. До 31 март 2014 г. да се увеличи два пъти броя на извежданите от територията на страната незаконно пребиваващи чужди граждани.

ИЗПОЛЗАВИ СЪКРАЩЕНИЯ

ГДГП - Главна дирекция „Гранична полиция“

ГДНП - Главна дирекция „Национална полиция“

ГДПБЗН - Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“

ГПУ - гранично полицейско управление

ДАБ - Държавна агенция за бежанците

ДАНС - Държавна агенция „Национална сигурност“

ДКО - дирекция „Консулски отношения“

ДМ - дирекция „Миграция“

ДМП - дирекция „Международни проекти“

ДМС - дирекция „Международно сътрудничество“

ДПНД - дирекция „Правно-нормативна дейност“

ДПУБ - дирекция „Планиране и управление на бюджета“

ДУССД - дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“

ЕК - Европейска комисия

ЕС - Европейски съюз

ЕСПОУ - Европейска служба за подкрепа в областта на убежището

ЗУБ - Закон за убежището и бежанците

МВнР - Министерство на външните работи

МВР - Министерство на вътрешните работи

МЗ - Министерство на здравеопазването

МИ - Медицински институт

МИЕ - министерство на икономиката и енергетиката

МО - Министерство на отбраната

МОМ - Международна организация по миграция

МОН - Министерство на образованието и науката

МОСВ - Министерство на околната среда и водите

МС - Министерски съвет

МТСП - Министерство на труда и социалната политика

НИКК - Научноизследователски институт по криминалистика и криминология

НОЩ - Национален оперативен щаб

НРС - Национална разузнавателна служба

ОДМВР - областна дирекция на Министерство на вътрешните работи

РДГП - регионална дирекция „Гранична полиция“

РЗИ - регионална здравна инспекция

СДВР - Столична дирекция на вътрешните работи

СВИ - Служба „Военна информация“

СПО - специализирана полицейска операцияЦСМП - център за спешна медицинска помощКаталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница