План за управление на минните отпадъци “асарел – медет” ад, гр. Панагюрищестраница1/13
Дата09.01.2018
Размер2.05 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИННИТЕ ОТПАДЪЦИ

АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД,гр. Панагюрище

гр. Панагюрище,

ОКТОМВРИ 2010

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
Списък на приложенията
Основание за изготвяне на плана
І. Вид и предложение за категория по чл. 22б, ал. 4 на съоръженията 5
ІІ. Характеристика на минните отпадъци и прогнозното им количество 20
ІІІ. Описание на дейността, пораждаща минните отпадъци 87
ІV. Възможни рискове за околната среда и мерки за предотвратяването им 87

 1. Въздух

 2. Води

 3. Почви

 4. Ландшафт

 5. Биологично разнообразие

 6. ЗТ и паметници на културата

 7. Земни недра

 8. Безопасност и здраве на населението

V. Предложени процедури за контрол и мониторинг 99


VІ. Предложен план за закриване на съоръженията 100

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА


 1. Решение № 545 на МС от 12 октомври 1998 година, за предоставяне на концесия за добив и Удостоверение за актуално състояние на фирмата

 2. Ситуация с показано местоположение на “Асарел-Медет” АД спрямо територията на България

 3. Генерален план на “Асарел-Медет” АД – пътни връзки, сгради, съоръжения

 4. Генерален план на Асарел – Медет с нанесени границите на съоръжения за минни отпадъци – настоящо положение

 5. Генерален план на Асарел – Медет с нанесени границите на съоръжения за минни отпадъци – бъдещо положение

 6. Технологична блок-схема на производствените процеси и дейност

 7. Писмо, изх. № 26 – 00 – 155 от 12.02.2007 г. на МОСВ

 8. План за фирмен мониторинг, схема на мониторингови пунктове и управление на водите

 9. Комплексен екологичен полигон

 10. Хидрографска мрежа на поречие Марица

 11. Оценка на възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети, относно дейностите, които извършва «Асарел-Медет» АД, гр. Панагюрище по Приложение № 1 на ЗОПОЕЩ

12. Доклад за оценка на киселинно-продуциращите свойства на минните отпадъци от „Асарел Медет”-АД

Основание за изготвяне на плана
“Асарел-Медет” АД - акционерно дружество, с предмет на дейност открит добив и обогатяване на медни и медно - пиритни руди, биохимично излужване на мед и свързаните с това търговски и инженерингови дейности.

Минно - обогатителният комплекс "Асарел-Медет" АД e разположен в община Панагюрище, област Пазарджик, землище на гр. Панагюрище. Заема площ от около 830 ха, включващи териториите на открит рудник Асарел, промишлена площадка, Окисно насипище, Западно насипище, хвостохранилище Люляковица и спомагателна инфраструктура. Намира се на 5 км северозападно от гр. Панагюрище, на 90 км югоизточно от гр. София, в Същинска Средна гора.


Акционерното дружество "Асарел-Медет" АД е създадено през 1991 г. на базата на минно - обогатителните комбинати "Медет", започнал дейност на 29.12.1964 г., работил до 1994 г. и минно - обогатителен комбинат "Асарел" - въведен в експлоатация на 06.12.1989 година.
С Решение № 545 от 12 октомври 1998 година на МС, "Асарел-Медет" АД има предоставена концесия за добив на подземни богатства - медни руди от находище „Асарел”. Съгласно т. 5.2.9 от Решението, едно от основните задължения на концесионера е да спазва нормативните изисквания за опазване на околната среда, както и изискванията по екологичния анализ. Съгласно т. 4.6.3. от Решението, едно от условията за осъществяване на концесията е да не се застрашават параметрите на околната среда.

Настоящият План за управление на минните отпадъци в находище “Асарел” е разработен на основание изискванията на:

 • Глава осма от Закона за подземните богатства /ЗПБ/;

 • Решение № 545 от 12 октомври 1998 година на МС и договора към него.
І. ВИД И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЯ ПО ЧЛ. 22б, АЛ. 4 НА СЪОРЪЖЕНИЕТО
Отпадъците, които се формират от минната дейност в находище „Асарел” са от разкривните работи, преработката на рудата и всички останали минно-добивни дейности/ сорбция, екстракция, електролиза, пречистване на дренажни води от минно-добивната дейност/.

Отпадъците от добива и преработката на ПБ се депонират на специално проектирани за целта насипища и хранилища, а именно:


Източно насипище
Закрито и рекултивирано. Площ 1 189,92 дка. Експлоатацията му е прекратена. Депонирани са 112 000 000 т или 45 161 290 м3 отпадъци. Реализиран е проект за рекултивация на площта – приета от ДПК с разрешение за ползване № СТ – 12 – 84/ 26. 01. 2007.
Западно насипище
Изградено е по утвърдена технология и работен проект. Проектната му площ е 2 2189, 43 дка (съгласно утвърден ПУП). До 01.01.2010 г., заетата територия от отпадъчното тяло е 1734 дка. Има капацитет от 524,768 млн.т. отпадъци. Към 01.01.2010 г. са депонирани 289 536 965 т или 112 794 939 м3. Предвижда се общата площ на Западно насипище да достигне 4105, 52 дка, след приключване на процедурите, изисквани от законодателството.

Депонираните на него отпадъци имат вероятен потенциал за генериране на кисели води. Насипището е изградено върху южно - български гранити (гранити и гранодиорити), които на повърхността са напукани и изветрели. Тези комплекси са слабо водоносни. Те са хидротермално променени, поради което възпрепятстват инфилтрационните процеси. За сметка на това значителната хоризонтална и вертикална разчлененост на релефа активира повърхностното оттичане на валежните води. В района на Депото няма изградени допълнителни сгради и пътища.

На Западното насипище се депонират отпадъци от разкриването и добива на полезни изкопаеми, съдържащи метали (откривна скална маса). Този отпадък е със съдържание на Cu<0.1%. Извозването на отпадъците от рудник Асарел до насипището става с Циклично поточна технология /ЦПТ/ и автосамосвали.

Основата (петата) на Западното насипище на рудник “Асарел” е разположена в чашата на хвостохранилище “Люляковица” и включва част от обема на утаителното езеро. Насипището заема височинния дял от водосборния басейн на р.Банска Луда Яна, западно от гр. Панагюрище.

Западното насипище на рудник Асарел е от скатен тип, чиято денивелация на първи насипищен хоризонт варира от 0 до 100 метра, а в локални участъци и до 140 метра.

Отпадъците се насипват с циклично – поточна технология (ЦПТ), пусната в експлоатация през м. октомври 2000 г.

Действащата ЦПТ представлява система от съоръжения, с чиято помощ материалът от откривката на рудник “Асарел” се пресява и троши до класа 0 - 300 мм, след което, посредством система от гуменолентови транспортьори се извозва до “Западно насипище”. Насипообразуването се осъществява с конзолен лентов насипообразувател VASP 1200/35+50, като производителността на цялата система е 3 000 т/ч. или 14 - 15 млн. тона годишно. Трасето за транспортиране на откривката е с дължина 3 500 метра. Работите с насипообразувателя VASP 1200/35+50 се извършват съгласно "Технологичния паспорт за насипване на Западно насипище с насипообразувател ".
Взривената откривка се товари на автомобили с електрически и хидравлични багери и се транспортира чрез автосамосвали – една част директно до Западно насипище, а друга част от откривката постъпва в ЦПТ /Циклична поточна технология/, включваща:


 1. Трошачно-пресевен корпус, разположен на борта на рудник “Асарел” – полуподвижен, като металоконструкция, включващ:

 • Приемен бункер

 • Пластинчат питател

 • Пресевна тръскаща скара, отделяща ситната фракция

 • Конусна трошачка

 • Бункери

 • Питатели

 • Събирателна претоварна лента и др.

 1. Главен транспортьор № 1 – стационарен с дължина 1 200 м. от к. 935 до к. 1000.

 2. Междинен транспортьор № 2 с дължина 900 м. от к. 1000 до к. 935.

 3. Насипищна-забойна лента с разтоварна количка с дължина от 400 м. до 1 200 м.

Цялата транспортна технологична система, наречена ЦПТ, се управлява централизирано от един оператор в командна кабина в “Трошачно-пресевния корпус” и един оператор, намиращ се в командната кабина, разположена на Абзетцера (насипообразувателя).

Чрез двама оператори, свързани със “Система за управление” на ЦПТ се пускат и спират последователно всички подсистеми на транспортната система.

Транспортирането на откривката до Западно насипище преминава през следните етапи:


 • Приемане на материала от ЦПТ - Извършва се чрез директно изсипване на добитата откривка от автосамосвала в приемния бункер. Приемният бункер е снабден с оросителна инсталация.

 • Пресяване - Приетият материал от приемния бункер, посредством пластинчат и греблови транспортьор се подава на вибрационно-скарно сито. Материалът с по-малка големина на отворите на ситото /подситов продукт/ пада директно на събирателната лента за транспортиране.

 • Трошене - Надситовият материал постъпва в конусна трошачка с регулируем изпускателен отвор и се натрошава до едрина от 0÷300мм. Трошачката е снабдена с оросителна инсталация.

 • Транспортиране - Пресятият и натрошен материал се събира на събирателна лента с широчина 2000 мм и скорост на движение 2,2м/с. От нея се подава за транспортиране последователно на главен, междинен и забоен транспортьор с ширина 1 200 мм и скорост 4 м/с.

 • Насипообразуване - От забойния транспортьор, посредством разтоварна количка, материалът се подава на насипообразувателя, чрез който се извършва насипообразуването. • Структурна цялост

Технологията за отработване е с долно отсипване:

 • Устойчивият работен ъгъл е 33º, а временно устойчив ъгъл за движение на насипообразувателя е 28º, на основание на което се определя призмата на обрушване, която е с променлива широчина в зависимост от височината на стъпалото.

 • Разстоянието между оста на гумено-транспортната лента /ГТЛ/ и оста на движение на насипообразувателя е постоянна величина, равна на 34 - 35 м, в зависимост от регулировката на ъгъла на приемната стрела (конзола) от производителя - доставчик.

 • Максималната широчина на заходката по паспортните данни за долно отсипване е 85 м, а по паспорта за "Асарел" тя варира от 40 м до 50 м, в зависимост от височината на насипване и широчината на безопасната берма.

 • Обемът на заходката е около 4 500 хил. т. разбухнала скална маса.

 • Височината на насипване е функция от терена и варира от 120 м до 85 м.

 • Ветрилообразната схема на насипообразуване е основна. По нея се отработват заходките и в двете посоки на движение на насипообразувателя, т.е от претоварния пункт към обръщателната станция и обратно.

 • Стъпката на преместване за отработване на отсипните шайби е 10 м.

 • Височината на отсипната шайба над нивото на хоризонта е от 1,6 до 2,0м, а в дълбоката част височината на отсипване достига до 4-6м.

 • Стъпката за придвижване на насипообразувателя е 10 м.

Разположение на насипището спрямо защитавани обекти в метри.В рамки

те на:


<100 м

<500 м

<1000 м

>1000 м

Изклю

чена опасностЖилищни сгради и други урбанизирани територии, училища, детски площадки и др.

Х

Х

Отстояние от водни течения и др. водни обектиПо поречието на р. Панова


Разстояние до най-близките санитарно-охранителни зони

ХРазстояние до най-близките санитарно-охранителни обекти

ХЗемеделски земи и селскостопански обекти

ХПлощ за водосбор на питейна вода/вододайна зонаХ

Водовземни съоръжения за питейна водаХ
Район на наводнения
Х

Район на свлачищаХ

Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница