План за управлениестраница1/19
Дата02.09.2016
Размер1.45 Mb.
#8056
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ

НА ПОДДЪРЖАНИЯ РЕЗЕРВАТ “АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО“Малка рибарка © Г. Пчеларов

Българо - швейцарска програма за опазване на биологичното разнообразие

1000, София, ул. Лавеле № 8

Министерство на околната среда и водите - България /Съюз за защита на птиците – Швейцария


София, 2003 г.

Ръководител на колектива:

ст. н. с. Таню Мичев – Централна лаборатория по обща екология
Експерти и консултанти:


Н. с. Владимир Велев

Дипл. биолог Владимир Стефанов

Г-н Готлиб Дандликер

Дипл. биолог Димитър Попов

Дипл. химик Иван Ботев

Г-н Константин Няголов

Дипл. биолог Любомир Профиров
Доц. д-р Майя Стойнева

Дипл. биолог Милен Маринов

Дипл. биолог Милко Димитров

Инж. Никола Костов

Ст. н. с. д-р Стоице Андреев

Дипл. биолог Стоян Михов

Инж. Христо НайдeновБЛАГОДАРНОСТИ


Изразяваме своите сърдечни благодарности на швейцарските съветници - г-н Пиер Галан и г-н Готлиб Дандликер, на г-н Жеко Спиридонов, ст. н. с. Христо Божинов, инж. Мишо Миxaйлов, г-н Калоян Анев, г-н Валери Георгиев и всички сътрудници при Националната служба за защита на природата за тяхната поддръжка и помощ.

Задължени сме особено на г-н Готлиб Дандликер, д-р Майя Стойнева и г-н Любомир Профиров за техните бележки по ръкописа и полезните им предложения и идеи.

Изказваме специална благодарност на експертите към проекта ст. н. с. д-р Стоице Андреев, инж. Иван Ботев, н. с. Владимир Велев, г-н Милко Димитров, доц. д-р Станой Ковачев, инж. Никола Костов, г-н Милен Маринов, г-н Стоян Михов, инж. Христо Найденов, г-н Константин Няголов, сп. биол. Димитър Попов, г-н Любомир Профиров, сп. биол. Владимир Стефанов, гл. ас. д-р Майя Стойнева, както и на инж. Събина Миxaйлова, г-н Георги Пчеларов, г-н Боян Мичев и г-н Емануил Мичев.

Благодарим искрено на ръководството на Черноморски солници АД и Община Бургас за оказаното съдействие при изготвянето на настоящия план.

Благодарим на всички, които помогнаха по един или друг начин за изготвянето на настоящия План за управление.
Ст. н. с. Таню Мичев

ръководител на проекта


Българо-швейцарската програма за опазване на биологичното разнообразие се финансира от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и се реализира в партньорство с българското Министерство на околната среда, български неправителствени организации, Pro Natura -България и Швейцарската лига за защита на природата, Birdlife Switzerland- Швейцарската асоциация за защита на птиците и Световния съюз за защита на природата.

Основната цел на програмата е да подпомага опазването на българската природа, като помага за изпълнението на Националната стратегия за опазване на най-значимите влажни зони в България чрез институционално укрепване и конкретни действия. Програмата работи в следните области: опазване, администрация и политика; обучение на мениджъри за защитените територии; екологично обучение и програми за връзки с обществеността и засилване на сътрудничеството; създаване на Информационни центрове; разширяване и укрепване на мрежата на защитените територии; разработване на Планове за управление на съществуващи защитени територии и предложения за нови защитени територии; насърчаване на екологичното селско стопанство и стимулиране на взаимодействието между селско стопанство и защитата на природата; помощ при устойчивото развитие в районите на проектите; разработване на политика за екотуризма; екомониторинг.

Програмата включва проекти на територията на Централния Балкан, Източните Родопи, Добруджа, Странджа, влажните зони край Черноморското крайбрежие и провеждането на биологичен мониторинг и опазване на природните ресурси в различни региони на България.


СЪДЪРЖАНИЕ


БЛАГОДАРНОСТИ 1

СЪДЪРЖАНИЕ 1

РЕЗЮМЕ 6

Главна управленска политика 9

Най-значими предписания и дейности 9

Част 0: ВЪВЕДЕНИЕ 10

0.1. Основание за разработването на плана 11

0.2. процес на разработване – участници, обществени обсъждания 11

ЧАСТ 1: ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЕКТА 11

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 11

1.0. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ С ГРАНИЦИТЕ НА ОБЕКТА 11

1.1. ЗАКОНОВ СТАТУС 12

1.1.1. Законов статус на обекта 12

1.1.2. Предназначение на обекта 13

1.1.3. Статус и предназначение в миналото 13

1.1.4. Закононарушения в резервата: 13

1.1.5. Справка за база данни 13

1.2. УПРАВЛЕНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 13

1.2.1. Организационна структура и администрация 13

1.2.2. Персонал и неговите отговорности 14

1.2.3. Сгради 14

XAРАКТЕРИСТИКА НА АБИОТИЧНИТЕ ФАКТОРИ 14

1.3. КЛИМАТ 14

1.3.1. Климат на района около Атанасовското езеро. 14

1.3.3. Климат на Атанасовското езеро 14

1.4. ГЕОЛОГИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ: XAРАКТЕРИСТИКА И ПРОЦЕСИ 14

1.4.1. Геология 14

1.4.2. Геология на наносите 15

1.4.3. Хидрология и хидрография 15

1.4.4. Хидрохимия 17

1.5. ПОЧВИ И ПОЧВЕНИ ПРОЦЕСИ 19

1.5.1. Почвена xaрактеристика 19

1.5.2. Почвено плодородие 19

1.5.3. Пресушавания 19

БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 19

1.6. СЪОБЩЕСТВА, ЕКОСИСТЕМИ ИЛИ БИОТОПИ (КОРИНЕ БИОТОПИ) 19

1.7. СТРУКТУРА НА РАСТИТЕЛНОСТТА 21

1.7.1. Приземен етаж. 21

1.7.2. Тревен етаж. 21

1.7.3. Подраст и храстов етаж 23

1.7.4. Дървесен етаж 23

1.8. ФЛОРА 24

1.8.1. Алгофлора. Фитопланктон 24

1.8.2. Висши растения 25

1.9.ФАУНА 25

1.9.1. Безгръбначни животни 25

1.9.1.1. Зоопланктон и зообентос 25

1.9.1.2. Артемия (Artemia salina) 27

1.9.1.3. Разред Водни кончета (Odonata) 28

1.9.2. Риби 28

1.9.3. Земноводни и влечуги 30

1.9.4. Птици 30

1.9.5. Бозайници 32

КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО - ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 34

1.10. НАСТОЯЩО ИЗПОЛЗВАНЕ В ГРАНИЦИТЕ НА РЕЗЕРВАТА 34

1.10.1. Селско стопанство 34

1.10.2. Горско стопанство 34

1.10.3. Почивно дело и туризъм 34

1.10.4. Лов 34

1.10.5. Риболов 34

1.10.6. Образование 34

1.10.7. Научни изследвания 34

1.10.8. Демонстрации 34

1.10.9. Жилища 35

1.10.10. Промишленост 35

1.10.11. Други 35

1.11. НАСТОЯЩО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ РАЙОНИ 36

1.11.1. Използване на земята 36

1.11.2. Характеристика на съществуващите селища 36

1.11.3. Политика на планиране 36

1.11.4. Икономически аспекти 37

1.11.5. Други (пътят Бургас - Варна) 37

1.12. ИЗПОЛЗВАНЕ В МИНАЛОТО 37

1.12.1. Праистория и археология 37

1.12.2. История 37

1.13. ЛАНДШАФТ И ЕСТЕТИЧЕСКИ КАЧЕСТВА 37

1.14. ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОПИСАТЕЛЕН МАТЕРИАЛ 37

1.14.1. Бази данни 37

1.14.2. Географски карти 38

1.14.3. Архивни карти: 38

1.14.4. Фотоснимки 38

1.14.5. Публикувани пропагандни материали, филми и др. 38

ПЪРВА ОЦЕНКА 39

1.15. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 39

1.15.1. Крехкост 39

1.15.2. Рядкост 39

1.15.3. Естественост 39

1.15.4. Типичност 39

1.15.5. Специални интереси 39

1.15.6. Размери 40

1.15.7. Разнообразие 40

1.15.8. Стабилност и нестабилност 40

1.16. СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ 40

1.16.1. Потенциална стойност 40

1.16.2. Международно или национално предназначение 40

ЧАСТ 2. ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ 41

2.1. ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 41

2.1.1. Основна дългосрочна цел 41

2.1.2. Определяне на главните цели: 43

2.1.3. Определяне на второстепенните цели 44

2.2. ОГРАНИЧЕНИЯ 44

2.2.1. Тенденции от естествен характер на територията на резервата и буферната зона 44

2.2.2. Тенденции от естествен характер вън от резервата и буферната зона 44

2.2.3. Тенденции от антропогенен характер на територията на резервата и буферната зона 44

2.2.3.1. Използване на земята и икономически тенденции 44

2.2.3.2. Използване на водите 44

2.2.3.3. Влияние на пътя Варна - Бургас върху Атанасовското езеро 45

2.2.3.4. Влияние на далекопроводите в района на резервата (вкл. далекопровода между северната и южна половина на Атанасовското езеро) 45

2.2.4. Тенденции от антропогенен характер вън от територията на резервата 45

2.2.5. Ограничения от административно – финансов характер 46

ВТОРА ОЦЕНКА 47

2.3. Ефект на ограниченията върху дългосрочните цели 47

2.3.1. Върху опазване на разнообразието от местообитания 47

2.3.2. Върху опазване на видовото разнообразие 47

2.4. ПОТЕНЦИАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА РЕЗЕРВАТА “АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО” 47

2.4.1. За увеличаване на разнообразието от местообитания 47

2.4.2. За увеличаване на биологичното разнообразие 48

2.4.3. За увеличаване използването на Атанасовското езеро от обществеността за нуждите на природозащитното възпитание и образование и познавателния туризъм 49

ЧАСТ 3. ЗОНИРАНЕ, РЕЖИМИ И НОРМИ за резервата и буферната зона 50

3.1. Зониране, РЕЖИМИ И НОРМИ за резервата 50

Раздел 1. Зона “А” (ядро на резервата) 50

Раздел 2. Зона “Б” 51

раздел 3. Зона “С” (Специална зона) 52

3.2. Зониране, РЕЖИМИ И НОРМИ за буферната зона 52

ЧАСТ 4. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ 53

4.1. СТРАТЕГИИ ЗА СТОПАНИСВАНЕТО НА АТАНАСОВСКОТО ЕЗЕРО 53

4.1.1. Управление на видовете 53

4.1.1.1. Привличане към гнездене 53

4.1.1.2. Увеличаване на гнездещи популации 53

4.1.1.3. Увеличаване на популациите на бозайници и риби 53

4.1.1.4. Контрол или намаляване размера на популациите 53

4.1.2. Използване от обществеността 53

4.1.3. Научно-изследователска дейност 53

4.1.4. Улеснения за посещения 53

4.1.5. Стопанисване на сгради 54

4.2. ПРОГРАМИ 54

4.2.1. Програма за опазване на разнообразието от местообитания в резервата с някои по-значими проекти: 54

4.2.2. Програма за увеличаване числеността на застрашените и редки видове птици в резервата 54

4.2.3. Програма за научно-изследователска дейност и мониторинг 54

4.2.4. Програма за развитие на туризма, екологичното образование и обучение. 55

4.3. ПРОЕКТИ 55

4.3.1. Разширяване и уточняване на границите на буферната зона на ПР “Атанасовско езеро” 55

4.3.2. Поддържане на високо водно ниво в сладководното блато в североизточната част на резервата “Атанасовско езеро” 55

4.3.3. Залесяване на части от буферната зона 56

4.3.4. Ремонтиране на изкуствени платформи за гнездене в резервата 56

4.3.5. Орнитологичен мониторинг на Атанасовското езеро 56

4.3.6. Създаване на база данни за инвентаризация на Атанасовското езеро 57

4.3.7. Построяване на Административно-информационен център на Атанасовското езеро 57

4.3.8. Организиране на летен семинар за определяне и броене на грабливи и водолюбиви птици 60

4.3.9. Ангажиране на безработни за възстановяване на екологичните условия в буферната зона на резервата “Атанасовско езеро” с оглед развитието на познавателния туризъм 60

4.4. Оперативни задачи 61

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 61

4.5. РАБОТЕН ПЛАН 62

4.5.1. Средносрочен план за стопанисване на Атанасовското езеро 62

4.5.2. Годишен план за първата година 63

Библиография 64

Приложение 1. Списък на растителните и животински видове в поддържания резерват “Атанасовско езеро”. 68

Приложение 2. Карти на поддържания резерват “Атанасовско езеро” 68

Приложение 3. Речник на термините/ имената 68

Приложение 4. Други материали (таблици, фигури и др.) 68

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. СПИСЪК НА ПТИЦИТЕ НА АТАНАСОВСКОТО ЕЗЕРО 68

приложение 6. списък на кадастралните единици на територията на поддържания резерват “атанасовско езеро” и буферната му зона 68

Къдроглави пеликани © Г. Пчеларов
Каталог: files -> file -> Nature -> Protected areas -> Planove za upravlenie
Planove za upravlenie -> Централна лаборатория по обща екология софия, 2001
Nature -> Проекто-план за действие за келереров центрантус
Nature -> Решение на Министерски съвет №678 от 07. 11. 2013 г. (ДВ, бр. 99 от 2013 г.): Обявявам защитена зона
Nature -> За оценка на степента на въздействие върху защитена зона „родопи източни”
Nature -> Родопи източни” (BG0001032) и „Крумовица” (BG0002012) на „цялостен работен проект за проучване на подземни богатства – скално-облицовъчни материали в площ „саръкая”
Planove za upravlenie -> План за управление на защитена територия "данов хълм " пловдив
Planove za upravlenie -> Екология и околна среда
Planove za upravlenie -> Министерство на околната среда и водите защитена местност “злато поле” план за управление


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница