План за въвеждане на цифрово наземно телевизионно радиоразпръскване (dvb-t) в Република Българиястраница1/11
Дата13.09.2016
Размер2.02 Mb.
#9382
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


СПРАВКА

за отразяване на предложенията от получените становища по време на общественото обсъждане на проекта на План за въвеждане на цифрово наземно телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България
План за въвеждане на цифрово наземно телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република БългарияПредложение
Изготвил становищетоПриема/Не се приемаМотиви

Конкретни предложения:

III. Цели на прехода и въвеждането на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T). Цел на Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България (План 2012)

III.1. Цели на прехода и въвеждането на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване

Главна цел при въвеждането на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване е ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър, осигуряване на по-добро качество и програмно разнообразие, както и предоставяне на допълнителни услуги за потребителите.

Преходът от наземна аналогова към наземна цифрова телевизия има и няколко допълнителни цели:

√ да осигури свободен достъп до цифровите версии на обществените и търговски доставчици на аудиовизуални медийни услуги;

√ да запази тези зрители, които и в момента приемат наземно телевизионен сигнал;

√ да се привлекат и нови зрители към наземно приемане на телевизионен сигнал, като поне 30% от семействата (домакинствата) в Република България да бъдат информирани и/или да имат техническа готовност за приемане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване. По този начин няма да се допусне доминиране на кабелното и спътниковото разпространение на телевизионни програми, като се отчита принципа за технологична неутралност.

Във всички случаи приемането чрез наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване трябва да е алтернатива на приемането от спътникови и кабелни мрежи по следните показатели:


  • цена – за да се запазят настоящите зрители и особено за да се привлекат нови зрители; програмите, излъчвани от предаватели за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, трябва да са свободни (некриптирани) и съответно безплатни за приемане. В случай че има криптирани програми, то в рамките на Първия етап техният брой да е ограничен;

  • атрактивност на програмите – препоръчва се от европейските държави, преминали вече към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване. Възможен подход е в националните програми да се предават и местни програми;

  • допълнителни услуги – по този параметър наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване трудно се конкурира със цифровите кабелни мрежи и IPTV, особено при цифровизиране на кабелните мрежи;

  • мобилно приемане и портативно приемане в сгради – сферата, в която наземната телевизия е без конкуренция.


Конкретните задачи на прехода са:

√ Своевременно информиране на населението, с ясна и ефективна кампания, относно предимствата на наземното цифрово радиоразпръскване и начините за приемането му;

√ Осигуряване на достъп на населението до програми, разпространявани чрез наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване;

√ Осигуряване на възможност за снабдяване на населението с крайни декодиращи устройства.


III.2. Цел на План 2012

Основната цел на План 2012 е да осигури предвидим и плавен преход от наземно аналогово към наземно цифрово телевизионно излъчване, като към 1 септември 2013 г. България да е преминала изцяло към наземноцифрово телевизионно радиоразпръскване, което ще осигури постигането на целите на прехода по III.1, към момента на преустановяване на наземното аналогово излъчване, считано от 1 септември 2013 година. Планът включва етапите, сроковете и условията за въвеждане на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване, както и мерки за подпомагане на социално слаби лица и семейства за осигуряване на устройства, позволяващи достъп до радио- и телевизионни програми. В Плана се предвиждат действия за ефективно и навременно информиране на населението относно въвеждането на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване.
  • Последният булет да придобие вида:

„√ да се привлекат и нови зрители към наземно приемане на телевизионен сигнал и по този начин да не се допусне доминиране на кабелното и спътниковото разпространение на телевизионни програми, като се отчита принципа за технологична неутралност.”.

Мотиви: Информационната кампания следва да е национална и в тази връзка поставянето на цел да са информирани поне 30% от семействата (домакинствата) в Република България е нелогично с оглед ефективността на тази информационна кампания. От друга страна налагането на изискване за техническа готовност за приемане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване на поне 30% от семействата (домакинствата) е дискриминационно условие, което е в пълно противоречие на принципа за технологична неутралност и не може да бъде цел на прехода. Крайният потребител не може да бъде задължен по какъвто и да било начин да има готовност да гледа наземна цифрова телевизия. Въпрос на негов личен избор е по какъв начин, чрез наземна, спътникова, кабелна или мрежа за широколентов достъп до интернет, ще приема телевизионни програми.


КРС

Не се приема.

Текстът е редактиран, с оглед основната цел на Плана – плавен и успешен преход от наземно аналогово към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване.

Приемаме за логично поставената главна цел да е ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър при въвеждането на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване. Безспорно такава цел е и осигуряване на по-добро качество и програмно разнообразие, както и предоставяне на допълнителни услуги за потребителите.

Не можем обаче да се съгласим с възприетото схващане, че преходът от наземна аналогова към наземна цифрова телевизия има може да има допълнителна цели, която да се изразява в това „да се привлекат и нови зрители към наземно приемане на телевизионен сигнал, като поне 30% от семействата (домакинствата) в Република България да бъдат информирани и/или да имат техническа готовност за приемане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване”. За БАККО буди недоумение и обстоятелството, че държавата си поставя за цел да не допусне доминиране на кабелното и спътниковото разпространение на телевизионни програми, под претекст че така ще се отчита принципа за технологична неутралност.

Неприемливо за нас е държаната политика да е насочена към това във всички случаи приемането чрез наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване да е алтернатива на приемането от спътникови и кабелни мрежи по така очертаните показатели:


  • цена – за да се запазят настоящите зрители и особено за да се привлекат нови зрители; програмите, излъчвани от предаватели за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, трябва да са свободни (некриптирани) и съответно безплатни за приемане. В случай че има криптирани програми, то в рамките на Първия етап техният брой да е ограничен;

  • атрактивност на програмите – препоръчва се от европейските държави, преминали вече към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване. Възможен подход е в националните програми да се предават и местни програми;

  • допълнителни услуги – по този параметър наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване трудно се конкурира със цифровите кабелни мрежи и IPTV, особено при цифровизиране на кабелните мрежи;

  • мобилно приемане и портативно приемане в сгради – сферата, в която наземната телевизия е без конкуренция.


По такъв начин очертаните цели представляват съществено нарушение на конкурентното законодателство и са водещ аргумент БАККО да потърси защита на своите членове, както в рамките на националните така и на европейските институции в тази посока, ако в резултат на общественото обсъждане не последва тяхното преформулиране.
Аргументи :

Считаме, че е недопустимо в държава членка на Европейския съюз, която има претенциите да развива пазарна икономика и да подкрепя свободната стопанска инициатива, каквато и да е дейност на държавните институции да бъде насочена към запазване и дори увеличаване на дял от който и да е пазар.

Независимо дали става дума за конкуренция на пазара на разпространение на безплатни цифрови радио и телевизионни програми, (на който участват сателитни и наземни доставчици на такива услуги), или на този за разпространение на платени цифрови програми (на който участват и кабелни оператори), или на общия пазар на разпространение на каквото и да е медийно съдържание (платено и безплатно), няма абсолютно никаква причина държавата да дава предимство на дадена технология, а от там и на конкретни предприятия, които предоставят такава услуга.

Напротив, с оглед принципа на „технологична неутралност по отношение на мрежите при предоставянето от предприятията на електронни съобщителни услуги”, прогласен в чл. 5 на ЗЕС държавните органи са длъжни да се въздържат от всякаква намеса на конкурентния пазар на разпространение на медийно съдържание. Няма пречка държавата да съдейства за бързото преминаване от аналогово към цифрово разпространение на телевизионните програми, но според нас това трябва да стане при равнопоставеност и такива условия, от които могат да се възползват всички участници на съответни пазар (клиенти и доставчици).

Цитираният текст на Плана противоречи не само на ЗЕС, но и на общите разпоредби на чл. 1, ал. 2 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на конкуренцията, които забраняват издаване на каквито и да е актове, които водят или биха могли да доведат до накърняване на конкуренцията, какъвто несъмнено би бил Плана в който е поставена цел да се постигне 30% дял на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване.

Така на практика, в нарушение на чл. 107, ал. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в Плана открито се заявява, че с него се цели предоставянето на държавна помощ в сектора на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване за сметка на сектора на разпространение на сателитна и кабелна цифрова телевизия. Предоставянето на държавна помощ в полза на предприятията разпространяващи наземно цифрови радио и телевизионни програми вече на няколко пъти е обявявано от Европейската комисия за несъвместимо с европейския пазар и за нарушение на европейското законодателство. За тези нарушения са налагани и съответните санкции на държавите които са го позволили.

Не на последно място следва да се отбележи, че легитимна цел на Плана може да бъде само и единствено осигуряването на безпроблемен преход от аналогово към цифрово наземно радиоразпръскване. По този начин максимално бързо ще бъде освободен цифров дивидент, който ще може да се ползва за други обществено полезни услуги, които пък ще се ползват отново от същите крайни потребители. В този смисъл, ако въобще в Плана трябва да бъде посочена някаква цел, за която той се създава, това не може да е нищо друго освен осигуряването на бързо и безпроблемно преминаване от аналогово към цифрово радиоразпръскване.


БАККО

Приема се.

Текстът е редактиран.

Считаме целите за неправилно и тенденциозно формулирани в посока привличане на клиенти от ползващите вече достъп до цифрови телевизионни програми чрез друга технология. Такава държавна политика по своето естество е антиконкурентна и създава предпоставки за нееднакво отношение към различните технологии за достъп до цифрови телевизионни програми и в тази връзка принципа на равнопоставеност при предоставяне на електронни съобщения (чл. 5 от ЗЕС).

1.1. Считаме, че така формулираната „допълнителна” държавна цел в т. III, т. 1 от Проекта следва да отпадне:


да се привлекат и нови зрители към наземно приемане на телевизионен сигнал, като поне 30% от семействата (домакинствата) в Република България да бъдат информирани и/или да имат техническа готовност за приемане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване. По този начин няма да се допусне доминиране на кабелното и спътниковото разпространение на телевизионни програми, като се отчита принципа за технологична неутралност.
Посочването на конкретни пазарни дялове в плана за развитие на DVB-T може да се окачестви като рисково от пазарна и конкурентноправна гледна точка не способства за утвърждаване на балансирана и пропотребителски ориентира конкурентна среда. Ефективната конкуренция като понятие, с което борави конкурентното право, се тълкува с оглед практиката на Европейската комисия и на българската Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) като механизъм, чрез който се постигат преимущества за потребителите като ниски цени, висококачествени услуги, по-широк спектър на предлагани услуги, както и нововъведения и модернизация. Това безспорно е така, но фиксирането на пазарен дял от около 30 % буди съмнения за това, че се постигне ефективна конкуренция.
При извършването на оценка и ефекта, който ще се породи се изследва пазарното положение, както и фактори, влияещи върху пазарната позиция и промяната в структурата на пазара. Характеристиката на всеки пазар, тенденциите за неговото развитие и бариерите за навлизане на него също служат като база за прогностичните заключения. В този смисъл, от една страна, Европейската комисия винаги тълкува пазарните дялове с оглед пазарните условия и с цел да прецени конкурентната значимост на участниците на пазара. От друга страна, българската КЗК е обобщила своя опит за определяне положението на предприятията на съответния пазар в Методика, приета с Решение № 393/2009 г. Съгласно посочената Методика на КЗК пазарен дял от 30-40 % също налага вниманието на Комисията с цел превенция срещу установяване на господстващо положение и злоупотреба с него. Съгласно европейската практика, притеснителен съвкупен пазарен дял би могъл да бъде дял, надхвърлящ 30-40 %, тъй като в този случай може да се увеличи рискът за конкуренцията от гледна точка на пазарната сила и намаляване на броя на конкурентите. Предвид горното, смятаме че посочването на дял от около 30 % е най-малкото неподходящо и би създало потенциални проблеми с действащия в страната конкурентноправен режим, който е напълно хармонизиран с европейското право на конкуренцията.
Не на последно място, бихме искали да обърнем внимание че по последни оценки делът на хората гледащи телевизия наземно е едва 20%, т.е. държавата цели да увеличи този дял на 30% за сметка очевидно на кабел и сателит. Ето защо разписването на такава държавна цел и самото намесване на държавата чрез помощи на един свободен пазар в полза на една технология за сметка на други две винаги би се третирало като непозволена държавна помощ.
Във връзка с изложеното считаме, че посочената като допълнителна държавна цел следва да отпадне от Проекта.

1.2. Считаме, че така разписаната цел в Проекта носи в себе си възможност за антиконкурентно привличане на нови клиенти:


цена – за да се запазят настоящите зрители и особено за да се привлекат нови зрители; програмите, излъчвани от предаватели за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, трябва да са свободни (некриптирани) и съответно безплатни за приемане. В случай че има криптирани програми, то в рамките на Първия етап техният брой да е ограничен
Посоченият „параметър” няма да се яви „алтернатива на приемането от спътникови и кабелни мрежи”, така като е посочено в Проекта. Последният не отговаря на разпоредбите на ЗЗК относно свободното пазарно поведение. Съгласно разпоредбата на чл. 36, ал. 4 от ЗЗК се забраняват продажбите на вътрешния пазар на значителни количества стоки за продължително време на цени, по-ниски от разходите за производството и реализацията им, с цел нелоялно привличане на клиенти.
Следва да се има предвид, че към настоящият момент предприятията, предоставящи достъп до цифрови телевизионни програми заплащат на доставчиците на аудио-визуални медии услуги авторски права за излъчване на база на брой клиенти на предприятието. Следователно предлагане на безплатни за приемане телевизионни програми в случаите на заплащане на авторски права на доставчиците на аудио-визуални медии услуги винаги би представлявало нарушение на ЗЗК и в тази връзка би било антиконкурентно. Поради това считаме за задължително в планът да се разпише, че за изрично определените в плана 7 (седем) телевизионни програми, които ще се предоставят свободно и безплатно не следва да се заплащат авторски и сродни права, независимо от ползваната технология.
Ето защо от посоченият по-горе текст би следвало (а) да се премахне възможността за свободно безплатно приемане или (б) в планът да се въведе допълнителен текст, който ясно заявява спазването на принципа на разнопоставеност на предприятията, предоставящи достъп до цифрови телевизионни програми, независимо от ползваната технология, включително и по отношение на цени за авторски и сродни права.БТК

Приема се по принцип.

Приема се по принцип.

Не се приема.


Нова редакция.

Текстът е редактиран.

Телевизионните програми се предоставят безплатно и свободно за крайните потребители (зрителите), но не и на предприятия, които реализират приходи, като предоставят достъп на абонатите си до съответното програмно съдържание.


1. Текстът на третия булет да придобие вида:

„√ да се привлекат и нови зрители към наземно приемане на телевизионен сигнал, като минимум 30% от домакинствата в Република България да имат техническа готовност за приемане на цифровия телевизионен сигнал, т.е. да разполагат с техническо оборудване за приемане на сигнала (пенетрация на DVB-T).”Мотиви: Текстът в Плана, под формата на изброяване в булети формулира най-важните цели на прехода, съпътстващи преустановяването на аналоговото радиоразпръскване. По отношение на привличането на нови зрители Планът приема за задоволителен резултат постигането на една от двете цели – информирането на 30% от домакинствата или факта, че те имат техническа готовност за приемане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване.

Считаме, че регламентирането на толкова нисък праг на нивото на информираност на гражданите противоречи на идеята за преминаване изцяло към цифрово радиоразпръскване на телевизионни сигнали. Според нас цел на прехода би следвало да бъде наличието на информационна кампания, която да обхване максимално широк кръг от гражданите на страната и в този смисъл информираност на 30% от населението би трябвало да се разглежда като много ниска и неприемлива цел, ако желанието ни е да имаме успешен преход към цифрово разпространение. От друга страна, въвеждането на минимален праг за техническа съоръженост – най-малко 30% от домакинствата, е реалистична цел и по наше мнение може да бъде изпълнена предвид факта, че към момента около 20% от населението на страната гледа единствено аналогова наземна телевизия. В допълнение, според нас е необходимо в Плана да съществува ефективен механизъм за оценка на реалната готовност на зрителите да преминат изцяло към цифрова телевизия. Залагането на количествен измерител, който да докаже доколко зрителите са съоръжени с необходимите устройства би бил стимул за провеждането на добре организирана и ефективна информационна кампания.2. В текста

Конкретните задачи на прехода са:

Своевременно информиране на населението, с ясна и ефективна кампания, относно предимствата на наземното цифрово радиоразпръскване и начините за приемането му;

Осигуряване на достъп на населението до програми, разпространявани чрез наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване;

Осигуряване на възможност за снабдяване на населението с крайни декодиращи устройства.“
предлагаме да се въведе нова допълнителна задача на прехода, както следва:
„√ гарантиране на многопрограмност – програмите на всички mustcarryканали да бъдат гарантирани с 95% покритие на населението“;
Мотиви: Считаме, че е необходимо Проектът да въведе изискване за минимален брой програми, които да бъдат разпространявани чрез всяка една от мрежите на мултиплекс оператора. Това ще даде гаранция, че мултиплекс операторът ще прилага принципа на разнопоставеност по отношение на всички програми с must carry статут, съгласно разпоредбите на §37 и §37а от Преходните и заключителни разпоредба на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ). Програмите, които към момента на стартиране на прехода имат must carry статут, са общо 11 – седем програми от списъка, посочен в Плана и по две допълнителни програми на Нова и „БТВ Медиа Груп“ АД.


Нова Телевизия

Приема се, по принцип.

Не се приема.Целите на Плана са редактирани, за да бъдат в съответствие с конкурентното законодателство и да гарантират основната цел на Плана – успешен преход от наземно аналогово към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване.

Проучването на техническата готовност е включено като елемент от информационната кампания, РазделІX.2 от Плана.


Каналите със статут на mustcarry по принцип са регламентирани съгласно законови норми в §37 и §37а от ПЗР на ЗИД на ЗРТ. Правата на каналите, които имат национално аналогово покритие (Нова и бТВ) би следвало да осигурят гледаемост по времето на прехода (симулкаст периода) на зрителите, които получават достъп до програмите чрез наземно аналогово излъчване. Предвид предстоящата конкурсна процедура и съответно, изграждане на нова мрежа, към момента не е възможно да се направи подобно разпределение по отделните мрежи. От техническа гледна точка на една мрежа да има не повече от 7 програми, отчитайки гарантирането на определено качество.Да отпадне текста:

„Преходът от наземна аналогова към наземна цифрова телевизия ….. на възможност за снабдяване на населението с крайни декодиращи устройства.” до т. ІІІ.2Мотиви: Считаме, че е недопустимо в държава членка на Европейския съюз, която има претенциите да развива пазарна икономика и да подкрепя свободната стопанска инициатива, каквато и да е дейност на държавните институции и да бъде насочена към запазване и дори увеличаване на дял, от който и да е пазар.

Независимо дали става дума за конкуренция на пазара на разпространение на безплатни цифрови радио и телевизионни програми, (на който участват сателитни и наземни доставчици на такива услуги), или на този за разпространение на платени цифрови програми (на който участват и кабелни оператори), или на общия пазар на разпространение на каквото и да е медийно съдържание (платено и безплатно), няма абсолютно никаква причина държавата да фоворитизира дадена технология, а оттам и конкретни предприятия, които предоставят дадени услуги.

Напротив, с оглед принципа на „технологична неутралност по отношение на мрежите при предоставяне от предприятията на електронни съобщителни услуги”, закрепен в чл. 5 на ЗЕС държавните органи са длъжни да се въздържат от всякаква намеса на конкурентния пазар на разпространение на медийно съдържание. Това означава, че ако използването на технологията за наземно аналогово радиоразпръскване бъде премахната по силата на международно споразумение същата не следва автоматично да бъде заменена с друга конкретна технология.

Вместо това би следвало да се поощри конкуренцията между съществуващите алтернативни технологии като се запази възможността пазарът сам да запълни настъпилия вакуум. Няма пречка държавната да съдейства за бързото запълване на този вакуум, но това трябва да стане при равни условия, от които могат да се възползват всички участници на съответния пазар (клиенти и доставчици).

Цитираният текст на плана противоречи не само на ЗЕС, но и на общите разпоредби на чл. 1, ал. 2 във връзка с чл. 2, ал.1, т. 2 от ЗЗК, които забраняват издаването на каквито и да е актове, които водят или биха могли да доведат до накърняване на конкуренцията, какъвто несъмнено би бил Плана, който цели 30% дял на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване, който дял може да постигне само за сметка на сателитните и кабелни оператори.

На практика, в нарушение на чл. 107, ал. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в Плана открито заявява, че с него се цели предоставянето на държавна помощ в сектора на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване за сметка на сектора на разпространение на сателитна и кабелна цифрова телевизия. Предоставянето на държавна помощ в полза на предприятията разпространяващи наземно цифрово радио и телевизионни програми вече на няколко пъти е обявявано от Европейската комисия за несъвместимо с европейския пазар и за нарушение на европейското законодателство. За тези нарушения са налагани и съответни санкции.

Не на последно място следва да се отбележи, че легитимната цел на Плана може да бъде само и единствено осигуряване на безпроблемен преход от аналогово към цифрово наземно радиоразпръскване. По този начин максимално бързо ще бъде освободен цифров дивидент, който ще може да се ползва за други обществено полезни услуги, които пък ще се ползват отново от същите крайно потребители. В този смисъл, ако въобще в Плана трябва да бъде посочена някаква цел, за която то се издава, това не може да е нищо друго освен осигуряването на бързо безпроблемно преминаване от аналогово към цифрово радиоразпръскване.


Тошево нет ООД

Приема се частично.

Приема се.В случая не се фаворизира определена технология. Държавата осигурява възможност за тази част от зрителската аудитория, която поради ограничени икономически възможности има достъп до съдържание чрез наземно аналогово излъчване. Същевременно, текстовете, свързани със снабдяването на населението с крайни декодиращи устройства са редактирани, като е спазен принципа на технологичната неутралност. Това са лицата със специални социални нужди, отговарящи на определени критерии, за да получат помощ за отопление, съгласно нормите за социално подпомагане.

Редактирани са и текстовете, които се отнасят до целите на плана в съответствие с конкурентното законодателство
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница