План за защита на населението и националното стопанство при масови пожари в община омуртагстраница1/3
Дата21.07.2018
Размер469.17 Kb.
  1   2   3


ПЛАН
ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО ПРИ МАСОВИ ПОЖАРИ В ОБЩИНА ОМУРТАГ

П Л А Н
ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО ПРИ МАСОВИ ПОЖАРИ В ОБЩИНА ОМУРТАГ

ГР. ОМУРТАГ

2008
І. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ПРИ БЕДСТВИЯ.

 1. Възстановяване /изграждане на съоръжения.

  1. Критерии за определяне на съоръженията за възстановяване или изграждане

На възстановяване подлежат съоръженията, които биха:

 • ограничили разпространението на пожарите;

 • биха довели до навременното локализиране и ликвидиране на пожарите.
  1. Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане

В общината има около 12780 ха гори първи клас на пожарна опасност и 17460 ха – втори клас. Насажденията са разположени в пресечени местности, което затруднява локализирането и ликвидирането на възникнали пожари.

Изграждането на необходимата противопожарна инфраструктура в горите и земеделските земи (пътища, изкуствени водоизточници, подстъпи до водоизточниците, просеки под електропроводите, минерализовани ивици, пожарозащитни пояси, изорани ивици) биха създали условия за успешно гасене на възникналите пожари.

За осигуряване на вода за пожарогасителни нужди е необходимо възстановяването и поддържането в изправно техническо състояние на противопожарните хидранти.

При трайни засушавания и спадане на водните нива в язовирите се затруднява зареждането на противопожарните коли с вода. За разрешаването на този проблем е необходимо да се монтират допълнителни тръби и кранове към изпускателите на язовирите, които ще осигурят вода за пожарогасителни нужди до пълното изчерпване на водата.

Особено полезни за първоначалното ограничаване на разпространението на огъня до пристигането на екипите на РУ ПБС са противопожарните табла, разположени в близост до горските масиви с висок клас на пожароопасност.


  1. Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската администрация за осъществяване на дейността.

Цялостната дейност по поддържането на противопожарната инфраструктура в горите се организира от “Държавно лесничейство” гр. Омуртаг и от общинска фирма “Общински имоти”. Противопожарните хидранти се поддържат от ВиК гр. Омуртаг.


 1. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни обекти и съоръжения
  1. Определяне на критичните и потенциално опасни обекти, за които е необходимо изготвяне на експертизи.

Продължителните засушавания през последните години нанасят сериозни поражения на горите на територията на общината. Те са предпоставка за възникване на множество горски пожари, които през последните години се превърнаха в сериозно бедствие. При възникване на пожар в горски и полски масиви опасност представлява унищожаването на дървесината, влиянието върху околната среда и евентуалното преминаване на пожара в населени места.

Населени места, разположени в близост до горски масиви: • Зелена Морава

 • Веселец;

 • Горско село;

 • Змейно;

 • Веренци (м. Лещарка)

По-големи горски масиви от І-ви клас на пожароопасност:

 • Южно от гр. Омуртаг покрай път ІІ-48 – 278 ха

 • Северозападно от гр. Омуртаг покрай път І-4 – 200 ха

 • Северозападно от с. Зел. Морава – 266 ха

 • Южно от с. Горско село – 230 ха

 • Южно от с. Змейно – 81 ха

 • Южно от с. Птичево – 370 ха

 • Южно от с. Станец покрай път ІІ-48 – 157 ха

Предпоставка за възникване на големи полски пожари е и недобросъвестното отношение на земеделските производители при обработката на земята, като често унищожаването на сухата растителност и сламата става чрез умишлено палене.

Предпоставка за възникване на големи пожари в населените места от общината представляват и обектите от дървопреработващата и текстилната промишленост, цеховете за производство на каучукови изделия (чехли), бензиностанциите и газостанциите, а именно:
Обект и значими критични места

Обектът е застрашен от

Обектът застрашава

1

2

3

4

1

“Интер БГ” ООД – предприятие за производство на чехли

Пожар в складовете с продукция и последващо отделяне на токсични газове

Налична продукция -25 000 ч.Работещите и жителите на улиците: Кап. Петко Войвода, Захари Стоянов и Св. Ив. Рилски от обгазяване при източен вятър

2

“Бумеранг” ООД – предприятие за производство на чехли

Пожар с последващо отделяне на токсични газове, налична продукция:

-30000 чифта чехли

-5000 м2 донапрен

-10000 м2 платРаботещите в предприятието и жителите на улиците: Кап. Петко Войвода, Захари Стоянов и Ц. Церковски от обгазяване при източен вятър

3

ЕТ “Еспа 2005” – предприятие за производство на чехли

Пожар с последващо отделяне на токсични газове

Работещите в цеха; Жил.Бл. “Родопи” 51 при източен вятър, и “Рея Стил” и “Сателит 3” при западен вятър

4

“М-Трико” ООД – производство на трикотажни изделия

Пожар в складовете с последващо отделяне на токсични газове

Прежда 32/2 ПАН – 1 тонРаботещите в предприятието

5

“Рея стил” ЕООД – производство на трикотажни изделия

Пожар в складовете с платове и готова продукция

1,7 т/м - платовеРаботещите в предприятието

6


7

ЕТ “Ей Си” – производство на трикотажни изделия

Пожар с последващо отделяне на токсични газове

Работещите в цеха, в “Бюро по труда”, ЕТ “Петтра” и магазините на І етаж

8

ЕТ “Елица 49” - производство на трикотажни изделия

Пожар с последващо отделяне на токсични газове

Работещите в цеха

9

ЕТ “Петра” - производство на трикотажни изделия

Пожар с последващо отделяне на токсични газове

Работещите в цеха, Бюро по труда, ЕТ “Ей Си” и магазините на І етаж

10


11

“Кента” АД – Ремонт и модернизация на автобуси

-2,5 т. газьол

-60 кг. авто лак;

-50 кг. грунд;

-80 кг. грунд.Работещите

12

“Алтея” ООД

Пожар и изгаряне на 100 м3 дърва

Работещите

13

“Лисец” ЕООД

Бензин А-95 – 3 м3

Диз. гориво – 3 м3Работещите

14

“Лескомекс” ООД с. Камбурово

Пожар и изгаряне на дървен материал

Работещите

15

ЕТ “Олимп 131” – животновъдна ферма

Цистерни за нафта заровени в бетонови шахти с вместимост 25 т.; Слама

Работниците във фирмата

16

ЕТ “Алекс” с. Врани кон – производство на пластмасови изделия

Пожар с последващо отделяне на токсични газове

Работещите в цеха

17

Бензиностанция газостанция “Вяра 1” ООД гр. Шумен

Взрив и пожар с отделяне на токс. газове

Преминаващите през път І-4, “Си Ви Ем” ООД при югоизточен вятър, частни сгради – 2 бр.

18

Бензиностанция газостанция “Вяра 1” ООД гр. Шумен (разклан с. Станец)

Взрив и пожар с отделяне на токс. газове

Преминаващите през път ІІ-48


19

Бинзиностанция-газостанция “Кълвача газ”

Взрив и пожар с отделяне на токс. газове
20

Бензиностанция газо-станция “Интерпетрол”

Взрив и пожар с отделяне на токс. газове

Хотела до бензиностанцията

21

Бензиностанция газо-станция “Петрол”

Взрив и пожар с отделяне на токс. газове

ПГТЛП, “Гарант-газ” ООД, Автосервиз и “Кента” АД

22

Бензиностанция “Здравко Станев” ЕООД гр. Сливен

Взрив и пожар с отделяне на токс. газове

Преминаващите през ул. “Цар Освободител”

24

Бензиностанция газо-станция “Гарант газ”

Взрив и пожар с отделяне на токс. газове

Преминаващите през ул. “Цар Освободител”, “Кента” АД, Автосервиз, Бензиностанция “Петрол”

25

Бензиностанция “Ромпетрол”

Взрив и пожар с отделяне на токс. газове

Преминаващите през път ІІ-48, автосервиз, “Реджо и Ко” ЕООД, жителите на ул. “Шипка” от обгазяване при източен вятър

26

Бензиностанция ДЗС Врани кон

Взрив и пожар с отделяне на токс. газове
27

Бензиностанция ЗК Обител

Взрив и пожар с отделяне на токс. газове
28

Електропровод 110 кV – 2 бр. (26 км.)

Пожар с последващо отделяне на токсични газове

Горски и полски масиви

29

Склад “Гр. защита” гр. Омуртаг

Пожар с последващо отделяне на токсични газове
30

Склад “Гр. защита” с. Обител

Пожар с последващо отделяне на токсични газове
31

Склад “Гр. защита” с. Звездица

Пожар с последващо отделяне на токсични газове
32

Склад “Гр. защита” с. Плъстина

Пожар с последващо отделяне на токсични газове
33

Склад “Гр. защита” с. Илийно

Пожар с последващо отделяне на токсични газове
Трудногасими и опасни за здравето и живота на огнеборците са пожарите, които възникват в градското сметище. Те застрашават и преминаващия над сметището далекопровод 110 кВ, който е важна връзка на енергийния пръстен към Южна България.

Особено опасни се явяват пожарите в сградите с масово пребиваване на хора, а именно: • МБАЛ – Омуртаг – 227 персонал (леглова база – 150)

 • Ресторант “Чолака” – капацитет – 200 души

 • Ресторант “Орбита” – капацитет – 250 души

 • Гимназия “С. Велчев” – 340 души

 • ПГТЛП гр. Омуртаг – 370 души

 • Прогимназия “Акад. Д. Йорданов” – 500 души

 • Първо начално училище гр. Омуртаг – 405 души

 • Основно училище с. Врани кон – 263 души

 • Основно училище с. Зелена Морава – 245 души
  1. Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи.

Отговорни за изготвянето на експертизите са операторите на обектите.

С разпореждане на Кмета на общината се изграждат комисии за изготвяне на експертизи от наличните общински специалисти и привлечени специалисти от РУ ПБС.3. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на органите за управление, силите за реагиране и населението.
3.1. Определяне на необходимостта от изграждане /модернизация на съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване.

Към настоящия момент оповестяването се извършва с наличната КИС на Гражданска защита. Необходимо е изграждане на нова система за оповестяване на базата на сателитните и безжични връзки. Има изградена национална стратегия за модернизиране на АСО и по-точно от ОКИЦ – Дирекция Гражданска защита към общинския център и от там към кметствата, като връзката трябва да бъде двупосочна.


3.2. Набелязване конкретни мерки за изграждане или модернизация.

Общината има готовност за съдействие и осигуряване на подходяща база за изграждане на нова система за оповестяване и модернизиране на съществуваща такава по изискванията на специалистите по свръзките от МИС


3.3. Отговорни длъжностни лица от общинска администрация за осъществяване на дейността

В момента общинската администрация не е в състояние самостоятелно да изгради или модернизира система за мониторинг и ранно оповестяване.
 1. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението.


4.1. Отговорни длъжностни лица от общинската администрация за организиране и провеждане на обучението.

Съгласно чл. 17 от Закона за защита при бедствия, обучението на населението за начините на поведение и действие и изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия се организира от кметовете на общини, като обучение по желание. За целта се разпространяват брошури с правила за поведение и действие на населението при бедствия, аварии и катастрофи, а така също и чрез лекции по радиовъзел – Омуртаг.

Обучението на органите за управление и ръководителите на силите за реагиране се извършва от гл. инспектор по “Гражданска защита” съвместно с представителя на РУ ПБС в КЩ под ръководството на кмета на общината. За целта се организират и провеждат учебни сборове, щабни тренировки и учения.


 1. Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите за управление, силите за реагиране и населението при бедствия

Подготовката на съставните части на единната спасителна система се извършва чрез провеждане на тренировки и учения. Целта на тренировките е установяване състоянието на комуникационно-информационната система и готовността на екипите за реагиране при бедствия.

Ученията се планират и провеждат за подобряване на взаимодействието и координацията на съставните части на единната спасителна система и органите на изпълнителната власт за реагиране при бедствия.

Тренировките и ученията се провеждат по заповед на министъра на държавната политика при бедствия и аварии или на областния управител.


 1. Източници на финансиране

Финансирането на обектовите учения се извършва от съответните обекти (предприятия, училища, детски градини). Общинските учения с участието на частите на Единната спасителна система се финансират от Общината и МИС.

Материално техническото осигуряване за ученията се извършва от участвуващите единици в касаещия ги обем.
 1. Дейности за намаляване на риска
 • Строг контрол на сградите, дали отговарят на противопожарните изисквания;

 • Сключване на договор с фирми за предоставяне на помощ при големи горски пожари (хора, инвентар, машини, водоноски);

 • Изораване на ивици около сметища, иглолистни гори, пътища;

 • Назначаване на наблюдатели през пожароопасния сезон за своевременно откриване и сигнализиране за възникнали пожари;

 • Планиране на спасителните и пожарогасителни работи;

 • Изграждане и поддържане на противопожарната инфраструктура в горите и земеделските земи;

 • Упражняване на непрекъснат контрол за наличие на нарушители и тяхното санкциониране;

 • Премахване на нерегламентираните сметища;

 • Технически преглед на земеделските машини и за наличието и изправността на противопожарното им оборудване;

 • Осигуряване на “Държавно лесничейство” с необходимата специализирана техника за борба с пожарите;

 • Изграждане на Гасачески групи (Доброволни формирования) и осигуряване на екипировка;

 • Ангажиране на обществото в борбата с пожарите:

 • Обучение на населението;

 • Работа с неправителствени организации;

 • Ангажиране на медиите в борбата с пожарите.ІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
1. Организация на действията на органите за защита при бедствия. Начин на взаимодействие между органите на изпълнителната власт и връзки с областните и национални структури за справяне с бедствията /ОКИЦ/

1.1. Ръководство на организацията на действията на органите за защита при бедствия
Кризисният щаб (КЩ) се привежда в готовност - 20 мин.от подаването на сигнал "Бедствие" в работно време и 60 мин.от подаване на сигнала в извън работно време. Членовете на КЩ заемат работните си места в пункта за управление на общината, стъкмени и осигурени с пособия и справочни материали. Кмета на общината (секретаря) проверяват наличието на членовете на КЩ, след което ги запознава със създалата се обстановка.

За добиване на точна и вярна информация и за непосредствено ръководство на СНАВР в района на бедствието се изпраща оперативна група в състав:

1. Зам.-кмет на община Омуртаг - ..............................................................

2. Гл. инспектор “Гр. защита” - ..............................................................

3. Началника отдел “БКС” - ..............................................................

4. Началник ВиК - ..............................................................

5. Директор дирекция “СХД” - ..............................................................

6. Представител на РУ на МВР - ..............................................................

7. Представител на РУ ПБС - ..............................................................

8. Представител от МБАЛ - ..............................................................

и др.специалисти по решение на Кмета на общината.

За нуждите на оперативната група се придава за ползувяне автомобил “Бедфорд” № Т 92 72 ТТ, оборудван с моб. телефони за връзка. Неговата задача е в най-кратък срок да представи данни за размерите на бедствието, граници на зоните на възникналите пожари, наличие на водоизточници и възможност за използване на вода за пожарогасене.

Ст. експерта по ОМП чрез дежурния по ОбССУК изисква от БТК изграждане на преките канали за свръзка с дежурния по Обл.ССУК-Търговище. Поемат се директните канали за връзка с областта и МИС.

При възникване на масов пожар, Кмета на общината може да обяви “Бедствено положение”. Копие от заповедта се изпраща незабавно на Областния управител и на Министъра на държавната политика при бедствия и аварии. Отправя се искане за допълнителни сили и средства чрез ОКИЦ към Дирекция “Гражданска защита” – област Търговище и БЧК. Кметът на общината, когато осъществява ръководство и координация на СНАВР изпраща на МИС писмена информация за тяхното протичане.

Определените сили, средства и формированията на ГЗ се привеждат в готовност от ч + 2 до ч + 4. Сборно място за явяване на обектовите формирования е в районите на съответните обекти.

Командирите на формирования проверяват наличието на личния състав и техниката, получават задачи за инколониране и изнасяне към района на бедствието за извършване на СНАВР.

Членовете на КЩ след получаване на указанията и задачите за изпълнение от Кмета на общината, всеки в рамките на своята компетентност и законосъобразие привеждат в готовност своите сили и им поставят конкретни задачи според създадената обстановка за провеждане на СНАВР в района на бедствието.

Взаимодействието между областните, общинските и обектовите сили и формирования се организира от Кмета или Зам.-кмета на общината чрез ОКИЦ, като се уточнява: редът за изнасяне; разполагане в района и подхода към мястото на намеса; участъците и режима на работа; реда за преминаване през отделните КПП; видовете осигуряване. Съгласно чл. 65, ал. 2, т. 7 от Закона за защита при бедствия кмета на общината може да поиска координацията на СНАВР да се извършва от областния управител.

Взаимодействието между ръководителите на пожароопасни обекти, Държавно лесничейство, Общински имоти и фирмите за предоставяне на помощ при големи пожари се извършва съгласно Оперативните планове за действие при пожар, в които е указано:


 • От кого се извършва оповестяването за възникналия пожар в обекта, сградата, горския масив;

 • Основните подходи към горящия обект;

 • Местата на водоизточниците и начина за организиране на водоснабдяването на противопожарните средства;

 • Ръководителят на противопожарното ядро и тел. указател за оповестяването им;

 • Дежурните шофьори;

 • Отговорните лица за осигуряването на храна и вода за гасачите;

 • Кой ръководи пожарогасенето в района на пожара.

При пожар в производствени обекти ръководителят на гасителните работи установява връзка с техническия състав в обекта и с тяхна помощ уточнява наличието и местата на апаратурите под високо налягане, определя вида, количеството и мястото на взривоопасните и отровни вещества и взема мерки за тяхната защита.

Ръководителят на гасителните работи при пожари в големи горски масиви установява връзка с “Държавно лесничейство” гр. Омуртаг, кметовете на населени места и с предварително сформираните гасачески групи от населението вземат мерки за изгасянето на пожарите.

Спасяването на хората, оказването на медицинска помощ и евакуацията се осъществяват едновременно с развръщането на силите и средствата за гасене на пожара. При недостиг на сили и средства първо се извършват спасителните работи, а след това се продължава с гасенето на пожара.

Горските пожари се гасят във взаимодействие с Горските лесничейства, отговарящи за реда в горите. Непосредствена отговорност за гората в даден район носи съответното горско стопанство. Ако пожарът не е голям гасенето се извършва от съответното горско стопанство. При необходимост се привличат хора от местното население и гасаческите групи, като се използват подръчни средства за гасене.

За борба с масовите пожари, имащи характер на стихийно бедствие, се привличат и останалите части от Единната спасителна система – Формирования на Гр. защита, фирми разполагащи с необходимата техника и хора, съгласно сключените договори. Те устройват заградителни и опорни полоси за пускане на гасителни течности срещу огъня.

Ликвидирането на горския пожар се извършва на два етапа:

І-ви етап – Спиране разпространението на пожара (прекратяване на пламъчното горене).

ІІ-ри етап – Локализиране и доизгасяне на всички огнища на горене и тлеене вътре в пожара.

При появяване на вятър обикновено се наблюдава ново възпламеняване на пожара (особено в иглолистните гори). С цел навременното му локализиране и доизгасяне се организират денонощни дежурства до пълното преминаване на опасността от ново възпламеняване.

За оказване на помощ при извършване на гасителни мероприятия са договорени водоноски и личен състав с фирмите “Олимп 131” и “Алтея”.

С “Е-ОН” и “Електроенергиен системен оператор” ЕАД е организирано изключването на ел. захранването в района на пожара.

С ВиК ООД е създадена организация за пренасочване на необходимите водни количества за пожарогасенето.

При големи пожари на помощ за пожарогасенето се извикват сили от съседни общини чрез РУ ПБС и чрез НСПБС от други области.

При получаване на сигнал за възникнал пожар РУ ПБС в най-кратък срок организират изнасянето на ПП сили и средства към района на бедствието и изпълняват следните основни задачи: • Локализиране и потушаване на пожарите;

 • Спасяване на хора попаднали в огнищата на бедствието;

 • Hедопускане и ограничаване разпространението на пожарите чрез организиране изключването на ел.напрежението, спиране на кранове с лесно запалими и горими течности и газове;

 • Бързо освобождаване на резервоарите от лесно запалими течности и газове;

 • Складиране на пожароопасните материали на нови безопасни места;

 • Отстраняване на пропукани стени, балкони, комини и др. възпрепятстващи спасителните работи;

 • Устройване на подстъпи към естествените водоизточници;

 • Организиране на ПП безопасност в районите за настаняване на евакуираното население;

 • Подвозване вода за населението за питейни и битови нужди;

 • Осигуряване подходи към района на пожарите;

 • Осигуряване на непрекъснато подаване на водни количества за нуждите на гасителните мероприятия.

Действията на силите се осъществяват от:

1.Спасителните работи по откриване и извеждане на пострадалите се осъществява със силите на единната спасителна система и от доброволни групи от населението.

2. Регулирането на движението по засегнатите пътни участъци и обходни маршрути от силите на РУ НА МВР.

3.Укрепването или събарянето на повредени и застрашени от срутване конструкции и сгради се осъществява със силите на РУ ПБС и фирмите за строително-ремонтни работи в общината.

4.Отсраняването на авариите по КЕМ се осъществява със силите на "Е-ОН, ВиК и БТК.

5.Оказването на първа помощ на пострадали граждани се осъществявя със силите на ЦСМП и санпостове, а за специализирана, квалифицирана медицинска помощ от екипите и силите на МБАЛ и Медицински център - Омуртаг.

6.Настаняването на останалите без подслон граждани се организира от Секретаря на общината в сгради общинска собственост, обществени сгради, при близки и роднини, фургони (палатки), като се изготвя заявка до МИС и БЧК. Hеобходимите одеяла, облекла и обувки се осигуряват от дирекция СХД, съвместно с органите на БЧК.

7.Изхранването на личния състав на силите участвуващи в СНАВР и населението се осъществява от дирекция СХД, отдел ИП към общината.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница