Планиране на местното икономическо развитие план за икономическо развитие на


ІІІ. НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕстраница7/13
Дата19.07.2018
Размер1.34 Mb.
#75831
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13ІІІ. НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ

Моля, отделете няколко минути да попълните въпросника. Вашето мнение и съдействие саособено важни за нас. Благодарим! !


РЕЗУЛТАТИ:

1.

Кои са основните структуроопределящи отрасли на местната икономика?

а

химическа промишленост

2

б

селско стопанство

95

в

обувна промишленост
г

туризъм и услуги

4

д

хранително - вкусова промишленост

5

е

дървопреработвателна промишленост

7

ж

други: шивашки цехове

48
строителство
2.

Кои от посочените дейности е наложително да бъдат включени в Стратегията на община Брусарци, като приоритетни за икономическото и развитие?

2.1.

Подобряване на икономическа среда:
а

развитие на нови форми на реализация на общинската собственост - стопанисване, експлоатация, управление

22

б

подпомагане развитиета на малкия и среден бизнес

56

в

създаване на условия за икономическа активност и за привличане на инвестиции в общината

64

г

развитие на стопански дейности щадящи околната среда

13

д

други

2


2.2.

Развитие на селското стопанство
а

развитие на фамилното и кооперативно земеделие

56

б

създаване на предприятие за високотехнологична преработка на селскостопански продукти

21

в

подобряване качеството на произвежданите селскостопански продукти

4

г

създаване на фермерски сдружения

22

д

развитие на биологично земеделие и биологични производства

30

е

възстановяване и поддръжка на напоителните съоръжения

23

ж

подготовка на висококвалифицирани кадри за селското стопанство

9

з

друго

2


2.3.

Развитие на туризма
а

създаване и подобряване на материално техническата база и инфраструктура за развитие на туризма

59

б

разнообразяване на туристическите услуги и подобряване на тяхното качество

17

в

създаване на система за организационно административно подпомагане развитието на туризма, маркетинг и реклама на местни туристически продукти

22

г

подготовка на високо квалифицирани кадри в областта на туризма

8

д

друго

14


2.4.

Стабилизиране заетостта и подобряване качеството на работната сила
а

насърчаване и подкрепа за започване и развитие на собствен малък и среден бизнес

45

б

развитие на система от активни мерки срещу безработицата, чрез местни програми за заетост

76

в

участие в Програми за повишаване на квалификацията на заетите лица

18

г

друго

5


3.

Кои дейности свързани със социалното развитие на общината трябва да бъдат изведени като приоритет за развитие?
а

съхраняване и увеличаване на човешкия и кадрови потенциал на общината. Обществен ангажимент и грижа за подобряване на естествения приръст, намаляване заболеваемостта и рисковите фактори за здравето на населението

38

б

повишаване на общата и специфична трудова заетост и намаляване на дела на хората живеещи в бедност, развитие чувството за териториална принадлежност и намаляване на миграцията

88

в

социална интеграция на хората в неравностойно положение

14

г

друго

5


4.

На какво според вас се дължи намаляването на безработицата в последните години?
а

активизиране на частното предприемачество в региона

9

б

активно участие на общината и местния бизнес в програми на МТСП

42

в

липса на високотехнологични производства в общината

12

г

устройване на работа извън територията на общината и страната

35

д

друго: регистрация в бюрото по труда

35
няма намаляване на безработицата
5.

Как може да се осигурят достатъчно работни места за икономически активното население на общината?
а

осигуряване на заетост в съществуващите бизнес-структури

13

б

стратегически инвестиции на зелено и създаване на нови производства

60

в

насърчаване на местната икономическа активност за привличане на сродни производства

12

г

разработване и реализация на местни програми за осигуряване на заетост по Закона за насърчаване на заетостта

36

д

други

9


6.

Какви форми на алтернативна заетост са подходящи за населението в общината?
а

развитие на алтернативна заетост - туризъм и услуги свързани с туризма

7

б

биологично земеделие

48

в

пчеларство

30

г

производство на култивирани билки

17

д

други : гъбарствоживотновъдство

41


7.

Какви трябва да бъдат според вас приоритетите на общината за развитие на техничиската инфраструктура?

7.1.

В и К
а

подмяна на водопреносната мрежа

30

б

подобряване качеството на питейната вода за населението

58

в

допълнителни източници за водоснабдяване

22

г

други

20


7.2.

Транспорт
а

подобряване състоянието на уличната и пътна мрежа в общината

80

б

оптимизиране на транспортните услуги и връзки между населените места в общината и извън нея

31

в

други: обиколен градски транспортпострояване на околовръстен път

18

7.3.

Подобряване на околната среда
а

ликвидиране на нерагламентираните сметища

64

б

изграждане съвременни депа за твърди битови отпадъци

26

в

поетапно въвеждане на разделно събиране на отпадъците

37

г

други:

6


8.

Местно самоуправление и демократизация на обществото
а

публично обсъждане на важни за обществеността въпроси с органите за местно самоуправление

37

б

прозрачност на местното самоуправление

40

в

местното самоуправление в услуга на обществото и "за" обществото

56

г

внедряване на система за обслужване на бизнеса с възможности за обратна връзка /Гише на предприемача/

10

д

други

9


ІV. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО
Анкетата е проведена на територията на Община Брусарци.

Обхванати са 17 фирми и 131 граждани на общината. Прави впечатление, че не всички юридически лица са взели участие в анкетата. Отговорилите не са използвали анонимността, но учудващо е нежеланието на останалата част от местния бизнес да използва възможността да окаже влияние върху бъдещето на общината и в частност на своето развитие. В част от попълнените формуляри на някои въпроси, отговори не са дадени (може би не са разбрани).

Анализът на направената анкета показва:

1. Юридически лица.

Общите впечатления са силно негативни, мислене на дребно, без ясна мисъл напред, без мечта за по-добро, примиренчество със сегашното статукво, търсене на вина в заобикалящата среда. Голяма част от отговорите са отрицателни и взаимно свързани в последователността си – първият отговор «не» гарантира такъв отговор на цяла поредица от въпроси. • Бизнес средата в община Брусарци се характеризира с преимуществен дял на ЕТ-над 95% от анкетираните. Като форма на собственост- всички са частни фирми.

 • Преобладаващага част не са регистрирани по ДДС. Това дава отражение върху цената на крайният продукт създаван от тях и на техните балансови резултати.

 • Впечатление прави, че само 30 % от анкетираните фирми имат сертификат за качество или лиценз.

 • По голямата част от фирмите не членуват в работодателски сдружения, интересно какво се крие зад отрицателния отговор на отказ за членство-може би неосъзнатото предимство да си част от по-голямо цяло.

 • 95 % от тях се занимават с търговия на дребно, продавайки продукти и стоки от първа необходимост. Те не създават принаден продукт, а липсата на регистрация по ДДС оскъпява цената на продаваните неща. Една от фирмите се занимава с производство, предполага се че е земеделски производител.

 • Обстоятелството, че са ЕТ обуславя и ниският размер на ДМА-почти всички са до 50 х.лв. откроява се земеделския производител с над 200 х.лв., като се очаква че това е техника за обработка на земята.

 • Малки са паричните запаси, не всички анкети са попълнени в този раздел възможно и поради желание за анонимност, разбираемо е това чувство в малкото населено място.

 • Почти всички ползват собствени сгради и съоръжения, което е нормално за този тип селища, с големи свободни площи и малко търсене. Изненадващо анкетираните са преценили като добро и много добро състоянието на сградите, което не отговаря на действителността погледната от страничен наблюдател.

 • ДМА са с малка амортизация, половината декларират под 5 г. възраст, а останалата от 5-10 г.

 • Всички имат персонал под 10 човека, вероятно семеен бизнес. Единственно земеделския производител има по-голям персонал, вероятно със сезонна заетост.

 • През изминалите 3 години никой не е създал нов продукт, което е нормално за търговията. Не може да се приеме за новост вписаното от един участник “въведено самообслужване”.

 • 75 % не очакват бъдещо развитие в близките 3 год.

 • Едва 40 % имат някакъв капацитет (друг въпрос е какво е ноговото измерение, такъв въпрос няма в анкетата). За съжаление до момента никой не е получавал външно финансиране, въпреки че около 60 % имат идеята за някакъв вид финансиране. Само производителят счита, че може да реинвестира част от печалбата си, т.е. той не само има печалба, но знае и какво да прави с нея.

 • Никой не се занимава с внос/износ. Единици са търсещите нови пазари и то в рамките само на България.

 • Състоянието с екологията е трагично. Всички отговори на този раздел са отрицателни, с изключение отново на земеделския производител. По много отговори той се откроява от останалите, надраснал ги е в мащабите на мисленето си.

 • Община Брусарци е с добре развита пътна и ж.п. мрежа. Всички се ползват от услугите на шосейния транспорт, но за съжаление само няколко признават за проблемите при транспортирането. Никой не изразява ясно недоволство от тежкото състояние на пътната настилка, недостатъчната инфраструктура.

 • Последното намира отражение и в отговорите на следната група въпроси. Въпреки липсата на канализация, управление на отпадъците, липса на газ и Интернет, единици са дали най-ниската оценка. Отново установяваме задоволяване с минималното.

 • Естественно анкетираните намират вина за липсата на икономически растеж “ниска покупателна способност” и “напускане на страната от младите хора”. Почти никой не е засегнал причините за липсата на икономически растеж. Само двама са споменали за “липсата на квалифицирана работна сила”, което е причина за ниската производителност. Навярно липсата на годишна печалба не позволява коментирането на размера на такси, данъци , горива, лихвен процент и др.подобни. Тази картина не позволява анкетираните да поставят по-висока оценка от “3” на условията за бизнес в Общината.

 • Само половината от анкетираните са готови да се включат в обществен съвет за икономическо развитие и в бизнес –каталози.


2. Физически лица.

Средата, в която живее едно население създава и приоритетите на неговото мислене и очакванията за промяна. • Селското стопанство, това е икономическата действителност и ежедневието на преобладаващата част от населението.

 • Преобладаващата част смятат, че в Стратегията на общината трябва да са две неща на първо място- подкрепата на МСП и привличане на инвестиции. Единици мислят за смяна на собствеността. Интересно е несвързваното на създаване на нови технологии в полза на околната среда и желанието за биологично земеделие и поливни площи. Има подръжници и идеята за местни земеделски сдружения

 • Туризмът засега е непознато нещо и само около 22 % мислят в тази насока.

 • Отново мислене на дребно-желание за местни програми за заетост, а не насърчаване за създаване на нови работни места чрез разширяване на производството.

 • Възможно е поради значителен брой хора в неравностойно положение, това за 40 % от хората, да е най-важната дейност свързана със социалното развитие на общината.

 • Естественно това население не усеща намаляването на безработицата.

 • Като форма на алтернативна заетост е пчеларството, билкопроизводство и гъбарство (но не е точно указано събиране или производство, което навява на мисли за първото)..

 • Подобряване на уличната и пътна мрежа, водоснабдяването са основните очаквания на преобладаващата част от хората.

 • Ликвидиране на сметищата и подобряване на околната среда искат повече от половината анкетирани.

 • Прозрачност в местното самоуправление, публичност-основите на демокрацията са желанието на 70 % от анкетираните.


V. АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВИСТИЦИИ
Брусарци е център на община, в която влизат още 9 населени места: Смирненски, Буковец, Одровци, Киселево, Дъбова махала, Княжева махала, Крива бара, Дондуково, Василовци.

Разстоянието от общинския център – гр. Брусарци до областния град Монтана е 37 км, а до гр. Лом – 25 км. Граничи с общините Монтана, Лом, Медковец и Ружинци.

На запад от град Брусарци минава околовръстен път, който свързва общината с областните градове Монтана и Видин.

В селата Смирненски и Киселево се намират язовири, които са подходящи за летен плаж и риболов.

Община Брусарци се намира в северната част на Монтанска област и попада в Северозападен район за планиране.

Селищата в община Брусарци се захранват с вода от 12 броя водоизточници. През последните три години се изградиха водоснабдителни мрежи в селата Василовци, Дондуково и Киселево, което в голяма степен реши проблемите на населението в тези населени места от социална гледна точка. Две от населените места – Дъбова махала и Одоровци не са водоснабдени, въпреки че водните ресурси в община Брусарци са достатъчни за 100 % водоснабдяване на населението.

Община Брусарци има спечелен проект по ПУДООС за водоснабдяване на село Дъбова махала.

Около 70 % от водоснабдителната мрежа на територията на общината е изпълнена с азбестоциментови тръби, които са остарели и амортизирани. Доказателство за това са честите аварии по водопроводната мрежа.

Но територията на община Брусарци няма територии със статут на защитени. Животинският свят в района се характеризира с богато видово разнообразие на птици. Установени са над 100 вида птици, по – голяма част постоянни, друга част – прелетни. Освен с богатата си орнитофауна, в района се срещат и бозайници – зайци, катерици, лисици, диви свине и др..

На територията на община Брусарци и по точно в общинският град се строи хотел, който ще бъде основен фактор за развитието на туризма в бъдеще. Има възможности за развитие на селски туризъм, въпреки липсата на туристически обекти. Насоки трябва да се търсят в отдаването на семейни къщи под наем.

На склона до язовира в село Смирненски има хижа, която се намира в окаяно състояние, но с възможности за възстановяване. Едно такова начинание може да увеличи туристическият потенциал на общината.

В община Брусарци няма изградени туристически маршрути. Брусарци се намира на 42 км от град Белоградчик, където се намират туристичеки обекти със световно значение – Белоградчишките скали, пещера Магура и др.

Обработваемата земя в община Брусарци е само 17 % от селскостопанския фонд, а останалите 83% са пустееещи площи. Това предполага възможности за привличане на инвестиции в областа на селското стопансто и по точно в производството на екопродукти, които изискват земите да не за обработвани с химически торове и препарати в последните 5 години.

На територията на общината официално функционира една земеделска кооперация (ЗК” Лебед” с 500 члена) в село Смирненски. Същата кооперация обработва 13 000 дка земя.

Напоителните системи на територията на общината са в трагично състояние. Разрушени канали, извадени тръби и хидранти – това е всичко от добре развитата преди 15 години хидромелиорация.

Възстановяване на системата за поливно земеделие е основен фактор за достигане на европейско ниво на растениевъдството, от което икономическия ефект за общината ще бъде значителен.

В общината има добри условия за развитие на животновъдството. То е съсредоточено в малки семейни животновъдни ферми.

Ниските изкупни цени на животинската продукция демотивират земеделските стопани да се занимават със животновъдство, за да печелят. Процесите, които протичат в този сектор са много динамични.

На изток от Брусарци има кариера за добив на глина, което предлага възможности за привличане на инвестиции в керамичното производстово.

Състоянието на пътищата и пътната маркировка на територията на общината не се подържат периодично и са в лошо състояние. Достъпността на селата до общинския град и на общината до областния град Монтана се осигурява от редовни автобусни линии сутрин и вечер.

На територията на община Брусарци няма изградена канализационна мрежа. 100% от населението използва септични ями.

Съобщенията в общината се осъществяват на този етап от аналогови централи, покриващи всички населени места. Общият брой на абонатите е около 2 200 бр.

В четири от населените места (Брусарци, Василовци, Крива бара, Смирненски и част от Княжева махала) функционира кабелна телевизия.

На територията на общината няма доставчици на Интернет, а малкото потребители на тази услуга ползват за тази цел възможностите, които предоставя БТК.

Пътната мрежа на територията на общината е част от републиканската пътна мрежа с обща дължина 68,8 км, от които:


 • ІІІ клас – 31, 6 км

 • ІV клас – 37, 2 км.

В момента се изгражда четвъртокласен път ІV – 11 209 Брусарци – Долно Церовене в участъка от км 1+900 до км 5+800.

Третокласната пътна мрежа се поддържа от Окръжно пътно управление – Монтана. Състоянието на 70 % от настилката е незадоволително.

Четвъртокласните пътища се поддържат от общината изключително с целеви средства, отпускани от МРРБ. Поради крайно недостатъчните финанси, съществен ремонт не може да се направи и с всяка измината година тяхното състояние силно се влошава.

Голяма част от уличната мрежа в самите населени места е без трайна настилка. Състоянието на тротоарните настилки в общината е сравнително добро само по главните улици. Има нужда от редовни текущи ремонти и частично изграждане на нови тротоари.

През територията на община Брусарци минава ЖП линията София – Видин, Лом. Брусарци се явява възлова гара по тази линия.

Населените места в общината са електрифицирани на 100 %. Особени проблеми с енергоснабдяване на селищата няма. В село Смирненски до язовира има ВЕЦ.

На територията на община Брусарци няма изградена газопроводна мрежа.
Дейности които да подобрят инфраструктурата:


 • Разширяване, рехабилитация и изграждане на транспортната инфраструктура на общинските пътища;

 • Дефинира техническото планиране на една бъдеща градска пътна мрежа, която включва движението на МПС, на велосипеди, на паркирани коли и места за контейнери за смет;

 • Ремонт и реконструкция на улична мрежа в община Брусарци – пътища и мостове;

Повишаването на ефективността при водопотреблението е свързано главно с намаление загубите при преноса на вода, изискващо преди всичко ремонт и реконструкция на амортизираната водопроводна мрежа. Освен тази генерална мярка са приложими и други действия от технологичен и организационен характер, водещи до оптимизиране схемата на водоподаване в общината.Дейности:

 • Реконструкция и изграждане на нова водопроводна мрежа за намаляване загубите на вода и повишаване качеството на питейната вода;

 • Водоснабдяване на селата Дъбова махала и Одровци;

 • Изграждане на канализационна мрежа в цялата община;

Бавният темп на модернизация на съобщителната мрежа води до информационно-комуникационно изоставане и задълбочаване на териториалните дисбаланси на икономическото развитие. Доизграждането и модернизацията на съобщителната мрежа ще улеснят достъпа на населението до публични услуги в сферата на образованието, здравеопазването, услуги на местната администрация, данъци и друго социално обслужване, а това изисква изработване на цифров модел на кадастралния план за населените места в общината.

Община Брусарци няма натрупан опит в енергийната ефективност. По тази мярка може да се планират следните дейности:


 • Енергийни обследвания на общински сгради;

 • Повишаване осветеността на отделни части (паркове, градини в централната част) изграждане на допълнително на уличното осветление;

 • Саниране на общински сгради, включващо смяна на дограма и изолиране на сградата в т.ч. училища и детски градини;

 • Изработване, приемане на общинска програма за обновяване на жилищата и подкрепа на жителите за участие в нея;

 • Осъществяване на разяснителна информационна дейност за енергийна ефективност с цел намаляване на енергопотреблението;

Дейностите, oсъществяващи и гарантиращи сигурността и предотвратяване на престъпленията са:

 • Осигуряване на общинска охрана в училищата, целодневните детски градини и други детски заведения с оглед опазване здравето на децата и предотвратяването на прояви с престъпни деяния;

 • Актуализиране на програма за закрила на децата от насилие и приобщаване на младите хора към социалния живот;

 • Осъществяване на строг контрол върху дейността на търговски обекти и обекти за развлечения, относно продажбата и сервирането на алкохолни напитки и тютюневи изделия на непълнолетни лица;

 • Чрез насърчаване на инвестициите се повишава конкурентно способността на икономиката и се постига стабилен и устойчив икономически растеж.

 • С повишаване обема на преките чуждестранни и местни инвестиции:

 • ще се подобри инвестиционния и бизнес климат на територията на общината;

 • ще се повиши нивото на заетост и доходите на населението;

 • ще се подобри имиджа на общината като привлекателно място за инвестиции;

Развитието на нови дейности, свързани с инвестиционната политика ще доведат до насърчаване на инвестициите на територията на общината.

Провеждането на инвестиционен маркетинг за позициониране на Община Брусарци на инвестиционните пазари ще спомогне за преодоляване на конкуренцията в привличането на чуждестранни инвестиции.
VІ. Анализ на пазара на труда И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА

НОВИ РАБОТНИ МЕСТА

Към 31.12.2006 г. в община Брусарци 633 човека са потвърдили своята регистрация, като безработни лица. Отчетено е най-ниското в сравнение с последните години равнище на безработица 26,01%. Това се вижда от следната графика:

Показателят безработица за периода 2001-2006г.

Година

Безработица %

Изменение %
2001

33.77

-
2002

34.45

+1.68
2003

35.15

+0.7
2004

32.80

-2.35
2005

30.07

-2.73
2006

26.01

-4.06


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница