Планове за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожариДата03.01.2022
Размер93.5 Kb.
#113110
2 бедствия аварии и катастрофи
Свързани:
Bъведение в PC-2016g


УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР …………………………
П Л А Н
ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

Част първа

I. Общи положения

1. Характеристика на района , в който се намира .......................


2. Строителна характеристика на

Обща площ (кв.м) -

Застроена площ (кв.м) -

Незастроена площ (кв.м) -

Брой на сградите (секциите) -

Етажност на всяка от тях -

Степен на пожароопасност -

Тип строителство съгласно чл. 123 от Наредба № 5 от 2001 г. -

Подземни етажи (брой, характеристика) -

Полуподземни етажи (характеристика) -

Първи етаж (характеристика) -

Втори етаж (характеристика) –

………………

Подпокривно пространство (характеристика/ -Наличност на:

Скривалище (вместимост - брой хора) -

Противорадиационно укритие (вместимост - брой хора) -

3. Училището /детска градина/ е разположена в близост до:

- жп гара

...............................................................................................................................................................

- главен път с интензивно движение

...............................................................................................................................................................

- язовир (заливна зона)

...............................................................................................................................................................

- речна заливна зона

...............................................................................................................................................................

- други хидротехнически съоръжения

...............................................................................................................................................................

- хвостохранилища

...............................................................................................................................................................

- предприятия с рискови производства

...............................................................................................................................................................

(взривоопасни, пожароопасни, произвеждащи или работещи с промишлени отровни вещества, йонизиращи лъчения и др.)

...............................................................................................................................................................

Други опасности:

- свлачищни терени


4. Училището /детска градина/ има общо личен състав: ………..деца, ………педагогически персонал, …………..помощен персонал.
II. Цели на плана

1. Да се извърши организация за работа и действия на ръководството, при възникване на бедствия, аварии и катастрофи (БАК), застрашаващи живота и здравето им, след извършване и оценка на обстановката

2. Да се набележат мероприятия за намаляване на опасностите при възникване на БАК.

3. Запазване живота и здравето на личния състав .

III. Възможни бедствия и аварии на територията на областта, общината. кметството и вероятна прогноза за последствията от тях /описва се накратко вероятната прогноза съгласно Общинския план за защита/.

1. от земетресение;

2. от наводнение;

3. от снежни бури, поледици и обледявания;

4. от пожар;

5. от крупни промишлени аварии;

6. от авария в АЕЦ.
ІV. Разпределение на задълженията, отговорните структури и лицата за изпълнение на предвидените мерки.

Органи и групи за действия при бедствия, аварии и катастрофи

1. Щаб за изпълнение на плана

1.1.Състав на щаба (определя се със заповед на председателя на щаба в зависимост от конкретните условия и възможности на учебното заведение).

Председател на Щаба е: директора на учебното заведение

1.2. Задачи на щаба:

1.2.1. да организира защитата на личния състав при бедствия, аварии и катастрофи;

1.2.2. да планира превантивни мероприятия и организира тяхното изпълнение;

1.2.3. да поддържа органите и групите в готовност за действия при бедствия, аварии и катастрофи.

2. Група за наблюдение и оповестяване

2.1. Състав на групата (определя се със заповед на председателя на Щаба в зависимост от конкретните условия и възможности).

2.2. Задачи на групата:

2.2.1. да организира непрекъснато наблюдение при обявена опасност от бедствия, аварии и катастрофи в района

2.2.2. да обходи района след бедствие, авария или катастрофа и да осигури първата информация за пострадали и състоянието на сградния фонд;

2.2.3. да подпомогне председателя на Щаба при изясняване на цялостната обстановка след бедствие, авария или катастрофа;

2.2.4. да информира своевременно Щаба за възникнали промени в обстановката.

3. Санитарен пост

3.1. Състав на поста (определя се със заповед на председателя на Щаба от предварително обучени лица от персонала за оказване на първа медицинска помощ/.

3.2. Задачи на поста:

3.2.1. да участва в провеждането на всички санитарни и противоепидемиологични мероприятия ;

3.2.2. да подпомогне в реална ситуация изпратените медицински сили в усилията им за спасяване на живота на пострадалите.

5. Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за защита (херметизиране на помещения)

5.1. Състав на групата (определя се със заповед на председателя на Щаба).

5.2. Задачи на групата:

5.2.1. ако има изградено защитно съоръжение (скривалище или ПРУ), да:

- поддържа изграденото защитно съоръжение съгласно инструкциите;

- направи разчет и разпределение на децата за настаняване в помещенията на защитното съоръжение при необходимост;

- постави и следи за наличността на указателни табелки - образец № 12;

- подготвя в случай на необходимост защитното съоръжение за експлоатация;

- следи за реда и дисциплината в защитното съоръжение, когато то се използва по предназначение;

5.2.2. ако няма изградено защитно съоръжение, при необходимост да:

- определи подходящи за херметизиране помещения в сградата;

- организира при необходимост бързото затваряне на вратите, прозорците и отдушниците в сградата;

- раздаде предварително осигурените подръчни средства за херметизиране на помещенията - образец № 10;

- организира при необходимост бързото херметизиране на предварително определените помещения;

- следи за реда и дисциплината в херметизираните помещения, когато те се използват по предназначение.

6. Група за противопожарна защита

6.1. Състав на групата (определя се съгласно инструкциите на РСПБЗН и заповед на председателя на Щаба).

6.2. Задачи на групата (определят се съгласно инструкциите на РСПБЗН и заповед на председателя на Щаба).
V. Време за готовност за реагиране

1. Щаба за изпълнение на плана

1.1. Щаба се оповестява:

- при опасност и критична ситуация, породена от бедствие, авария или катастрофа и пожар (т.е. при реална обстановка);

- при провеждане на учение по плана на Общинския щаб за изпълнение на плана;

- при проверка на готовността на щаба;

- по решение на председателя на Щаба.

1.2. Привеждане в готовност на Щаба

Щаба за изпълнение на плана се събира на определеното място, анализира обстановката, внася корекции в зависимост от конкретната обстановка и се доуточняват:

- мероприятията за незабавно изпълнение;

- редът за действия;

- задачите;

- редът за обмен на информация;

- съставът и задачите на органите и групите за взаимодействие и връзката с тях.

2. На групите

2.1. Оповестяване на групите

Оповестяването на групите се извършва съгласно образец № 4.

2.2. Привеждане в готовност на групите

Групите се събират на................................................................................................;

(определеното място)

доуточняват се задачите; получават се видовете имущества

VI. Управление на действията при бедствия, аварии и катастрофи

Извършва се от ..........................................................................................................,

(трите имена на председателя на Щаба)

а при отсъствие или невъзможност от.......................................................................

.....................................................................................................................................

(трите имена на секретаря на Щаба)

В случай че има жертви, пострадали, необходимост от евакуация от високите етажи и други особени случаи и при участие на професионални и доброволни формирования, ръководството се извършва от

.....................................................................................................................................

(трите имена на председателя (секретаря) на Щаба)

до пристигането на специализирани екипи и се продължава с действия под ръководството на общия ръководител на спасителните работи.
VII. Ред за въвеждане на плана и информиране на личния състав

Планът се въвежда в действие в зависимост от бедствието (аварията) и мащабите.

1. Оповестяване на личния състав:

За оповестяване се използват установените сигнали на "Гражданска защита" или други, предварително известни, чрез наличните възможности (отбелязва се по какъв начин ще се извърши оповестяването):

- радиоуредба;

- звънец;

- по друг, познат на всички установен начин

Забележка: Ако характерът на бедствието е такъв, че позволява поетапност в работата, за да се избегне паника, е целесъобразно първоначално да бъдат информирани ръководството, педагогическият, административният, обслужващият персонал и работниците, които да извършат мероприятията по информиране и организиране на действията


2. Осигуряване с индивидуални средства за защита (ИСЗ):

Индивидуалните средства за защита на личния състав се съхраняват във:

- ..........................................................................................................

(уточнява се мястото на съхранение)

2.2. Раздаване на ИСЗ

Раздаването става въз основа на предварително изготвен разчет

При раздаването се използва раздавателно-приемателна ведомост

VІІІ. Указател с телефонни номера

Записват се телефонните номера на длъжностните лица от Щаба, Общинския щаб и представителите на други ведомства и организации, имащи отношение към защитата при БАК.

Карта


Нанасят се:

- местонахождението ;

- маршрут за извеждане пеша;

- местата за изчакване на автобусите;

- местата за разполагане след възникване на бедствието;

- възможните заливни зони от:

- реки;

- язовири;

- хвостохранилища;

- други хидросъоръжения;

- обекти, съхраняващи и работещи с ПОВ, и прогнози на зоните;

- места на ОУПБЗН, ЦСМП, РСПБЗН, РУП, болници.

Схема

Изготвя се обща схема на обекта и схема на всеки етаж. На схемите се нанасят:- общи помещения, складове и др.;

- стълбища и асансьори;

- санитарни възли;

- защитни съоръжения (скривалища, противорадиационни укрития (ПРУ);

- местата на съсредоточаване на хора;

- местата за съхраняване на опасни вещества.


Част втора

План за действия при силни земетресения

1. Наличие в близост на обекти, които при земетресение биха предизвикали вторични поражения………………………………..

2. Органи и сили, с които ще си взаимодействат………………………..

3. Ред за действие на Щаба.

След преминаване на труса (около 60 сек) Щаба извършва следното:

3.1. Организира наблюдение за уточняване на обстановката - пострадали, пропуквания, разрушения, пожари, повреди по комунално-енергийната система и др., и определя пътищата за извеждане на децата и персонала;

- изключването на комунално енергийните мрежи се извършва от ………………………….

- отварянето на аварийните изходи се извършва от ……………………

3.2. Организира извеждането на личния състав веднага след първия трус (след около 60 сек) на определеното място........................................................................................................................

(посочва се мястото)

3.3. Организира оказването на първа долекарска помощ на пострадалите и транспортирането им до болнични заведения;

3.4. Прави проверка на изведените деца; aко има липсващи, организира издирването им в сградата;

3.5 Прави необходимите донесения до Общинския щаб и поддържа непрекъсната връзка с дежурния по Общински съвет за сигурност за получаване на помощ и указания.

4. Определяне местата и маршрутите за извозване.

5. Действия след напускане зоната на разрушения.

5.1. Издирва и уведомява родителите на пострадалите деца;

5.2. Издирва и устройва децата, чиито семейства са пострадали.


Част трета

План за действия при наводнения

1. Прогнозна оценка за въздействие върху учебното заведение. …………………….

2. Сигнали за оповестяване. ………………………..

3. Органи и сили, с които ще си взаимодействат………………………..

4. Ред за действие:

4.1. При опасност от наводнение:

Дейността на Щаба, след като бъде уведомена от дежурния по Общински съвет за сигурност, се изразява във:

4.1.1. организира дежурство и осигурява връзка с Общинския щаб;

4.1.2. осигурява изпълнението на всички решения, взети от Общинския щаб;

4.1.3. организира изнасянето на ценно имущество и документи от помещенията, в които има опасност от наводнение;

4.1.4. организира временно прекратяване на заниманията в помещения, застрашени от наводнение;

4.1.5. доуточняват се маршрутите и местата за установяване до преминаване на опасността.

4.2. След възникване на наводнение:

4.2.1. оповестява личния състав;

4.2.2. прекратява заниманията;

4.2.3. прави проверка на изведените деца; ако има липсващи, организира издирването им в сградата;

4.2.4. организира своевременно извеждане на децата и персонала на безопасно място и дава указания за тяхното поведение съобразно конкретната обстановка;

4.2.5.съобщава на Общинския щаб за състоянието на учебното заведение и при необходимост иска конкретна помощ;

5. Места и маршрути за извеждане пеша……………………………

6. Действия след напускане на наводнената зона:

6.1. Издирва и се грижи за деца, чиито семейства са пострадали от наводнението;

6.2. Издирва и уведомява родителите на пострадали деца.
Част четвърта

План за действия при снежни бури, поледици и обледявания

1. Наличие в близост на обекти, съхраняващи, работещи или превозващи силно действащи отровни вещества, които биха предизвикали вторични поражения при проява на снежни бури, поледици и обледявания. ………………………..описва се ако има такива

2. Органи и групи, с които ще си взаимодействат.

3. Ред за действие.

Дейността на Щаба, след като бъде уведомена от дежурния по Общински съвет за сигурност,се изразява във:

3.1. Осигурява режим на водните и парните инсталации за изключване възможността от възникване на аварии и усложняване на обстановката;

3.2. Осигурява почистването и опесъчаването на района пред и в двора на учебното заведение;

3.3. Поддържа непрекъсната връзка с Общинския щаб за помощ и указания;

3.4. Организира транспортирането на децата и личния състав до местоживеенето, ако учебното заведение се намира в друго населено място или е извън населен район;

3.5. При невъзможност за придвижване до местоживеенето организира настаняването на децата и личния състав в подходящи условия и изхранването им до осигуряване на възможността за завръщането им по домовете;

3.6. Организира осигуряването на първа и лекарска помощ при необходимост;

3.7. Организира информиране на родителите и близките за здравословното състояние на децата и личния състав и тяхното местонахождение;

3.8. Организира информиране на децата и личния състав за правилата за действия при създадената обстановка;

3.9. При необходимост изготвя предложение с точна мотивация до Общинския щаб за временно прекратяване на занятията.

4. Места за настаняване. ………………………….


Част пета

План за действия при аварии и катастрофи в промишлени обекти, застрашаващи живота на хората

1. Органи и групи, с които ще си взаимодействат.

2. Ред за действие.

След получаване на сигнал или съобщение за авария, съпроводена с отделяне на силно действащи отровни вещества, дейността на Щаба се изразява в следното:

2.1. Организира събиране на информация за часа на аварията, вида и количеството на изтеклите (изхвърлените) в околната среда токсични вещества, посоката и скоростта на вятъра и вертикалната устойчивост на въздушните маси, отдалечеността на учебното заведение от обекта;

2.2. Оценява обстановката и набелязва мероприятия за изпълнение;

2.3. Незабавно оповестява намиращия се в учебното заведение личен състав и дава указания за действия;

2.4. Осигурява охрана.

2.5. Ако параметрите на аварията позволяват извеждане от сградата :

2.5.1. организира максимално бързото извеждане на децата и личния състав от сградата и застрашения район в посока, перпендикулярна на разпространението на токсичния облак на безопасно място .............................................................................................................

(посочват се маршрутите и безопасните места)

2.5.2. изготвя и предава донесение до дежурния по Общински съвет за сигурност (ОбСС) за създалата се обстановка и предприетите защитни мероприятия;

2.5.3. осигурява първа долекарска помощ при необходимост и взема мерки за транспортиране на пострадалите до болнично заведение.

2.6. Ако параметрите на аварията не позволяват извеждане от сградата:

2.6.1. организира своевременното затваряне на вратите, прозорците, отдушниците и херметизирането на предварително определените за целта помещения с подръчни средства и материали;

2.6.2. организира своевременното раздаване на наличните ИСЗ и памучно-марлени превръзки за защита на дихателните органи и съответните разтвори за неутрализиране на промишлените отровни вещества;

2.6.3. организира извеждането на децата в безопасната част (предварително определените за целта помещения) на учебното заведение, в зависимост от промишлените отровни вещества;

2.6.4. съобщава на дежурния по Общински съвет за сигурност (ОбСС) за създалата се обстановка и предприетите защитни мероприятия;

2.6.5.Осигурява първа долекарска помощ в случаите, когато има обгазени и пострадали и взема мерки за транспортиране на пострадалите до болнично заведение.

Забележки:

1. Когато в учебното заведение няма защитно съоръжение или ПРУ, предварително се определят помещения за херметизация, които се херметизират с предварително осигурени изолиращи материали (лейкопласт, тиксо, хартиени ленти и лепило, тъкани и др.).

2. За осигуряване на личния състав 100 % с ИСЗ предварително се осигуряват противогази и се закупуват или изработват необходимият брой памучно-марлени превръзки.
Част шеста

План за действие на личния състав за гасене на пожари

І. Последователност на действията при пожар

1. Съобщаване за възникнал пожар;

1.1. Работещият, забелязал или установил запалване или пожар, незабавно съобщава на тел. 112 и на    …………………………

(описва се на кого трябва да се съобщи – отговорник по ПБ, ръководител на обекта)

1.2. При известяване по т. 1.1 се съобщава следното:

а) длъжност и фамилия;

б) наименование на обекта;

в) вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора.

2. При постъпване на сигнал за пожар към ръководителя на обекта същият известява в зависимост от обстановката:

2.1. Отговорниците по ПБ в следната последователност:

………………………………………………………………………………

(име, фамилия, длъжност, телефон за връзка)

…………………………………………………………………………

(име, фамилия, длъжност, телефон за връзка)

2.2. Пребиваващите във всички зони за необходимостта от евакуация, както следва:

а) в съседни помещения и зони на зоната, в която е възникнал пожарът;

б) в помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения етаж;

в) при необходимост се евакуират административният и помощният персонал от помещения, разположени на по-ниски етажи.

2.3. Други ведомства – електроразпределителни компании, В и К дружества и др.

3. Отговорниците по ПБ организират незабавното напускане на застрашените лица от зоната (помещението).


II. Действия за локализиране на пожар и за свеждане на опасностите и щетите до минимум

1. Изключване на електрическото захранване на етажа (сградата), в която е възникнал пожар.

2. Гасене на огнището на запалване (пожар) чрез пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари.

3. Затваряне на вратите към помещението или към зоната, обхваната от пожара, след приключване на евакуацията, за да не се допусне задимяване на съседни части на сградата.

4. Предоставяне на информация за евакуацията след пристигане на органите за ПБЗН, за извършените действия по пожарогасенето и др.
III. Функции и отговорности на длъжностните лица при пожар

1. Всеки работещ, забелязал пожар, е длъжен да съобщи в съответния център за спешни повиквания и да уведоми ръководителя на обекта (отговорника по ПБ), както и застрашените лица.

2. Ръководителят на обекта или длъжностното лице, назначено със заповед за осъществяване на организация и контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, преценява естеството на опасността и взема решение за необходимостта от евакуация.

3. Ръководителят на обекта (отговорникът по ПБ):

3.1. подпомага с информация органите за ПБЗН след тяхното пристигане;

3.2. изключва цялостно или частично електрозахранването на обекта;

3.3. изключва технологичното оборудване (ако на обекта има такова).
Част седма

План за действие при авария в АЕЦ или трансгранични радиоактивни замърсявания

1.Органи и групи, с които ще си взаимодействат.

2. Дейност на Щаба при авария в АЕЦ или трансгранично радиоактивно замърсяване.

2.1. Дейност на Щаба при опасност от радиоактивно замърсяване.

Дейността на Щаба се изразява във:

2.1.1. оценка на обстановката и набелязване на мероприятия;

2.1.2. оповестяване на личния състав;

2.1.3. инструктиране на личния състав;

2.1.4. осигурява се във всяка учебна стая или кабинет един прозорец за проветряване, покрит с плътен памучен плат;

2.1.5. осигуряват се средства и се херметизират всички останали прозорци, врати и отдушници;

2.1.6. прекратяват се заниманията на открито и

всички дейности, изискващи събирането на много деца на едно и също място, като излети, екскурзии, игри и т.н. ;

2.1.7. до .... часа на .... целият личен състав да си подготви памучно-марлени превръзки;

2.1.8. подготвят се табелки с надпис "Водата - забранена за пиене";

2.1.9. от хранителния блок се раздават за консумация само пакетирани в солидни опаковки храни;

2.1.10. изгражда се комисия в състав:.....................................................................

която да упражнява ежедневен контрол върху личната хигиена и мерките за противорадиационна защита в хранителния блок;

2.1.11. да се монтират "виндфанг" (полиетиленови завеси) пред входовете на хранителния блок и детската градина;

2.1.12. да се осигурят необходимите количества повърхностно-активни препарати (перилни) за дезактивиращи разтвори и текстилни материали за почистване;

2.1.13. да се осигурят необходимите разтвори и дезактивиращи вещества за обработка на хранителните продукти в хранителния блок;

2.1.14. са се подготвят и оборудват места за изтупване на връхните дрехи и съхраняването им;

2.1.15. са се определят и оборудват места за измиване на ръцете;

2.1.16. да се приведе в изправност остъклението и затварянето на прозорците и вратите;

2.1.17. организира извършването на анализ на водата и храната в радиометричните лаборатории на общината или областта;

2.1.18. планира и провежда ежедневни инструктажи за радиационна защита на личния състав;

2.1.19. ако се получат указания от Общинския щаб за раздаване на йодни таблетки, цялостната дейност се организира и провежда от медицинско лице съвместно с изградените санитарни постове;

2.1.20. да се разяснява на децата какво да е тяхното поведение след отлагане на радиоактивен прах; акцентира се върху изисквания за тяхната лична хигиена;

2.2. Дейност на Щаба след радиоактивно замърсяване.

Извършените подготвителни мероприятия преди радиоактивното замърсяване на района се привеждат в действие и допълнително се извършва следното:

2.2.1. проветряването на помещенията става за кратко време и само през прозорец с опънат плътен памучен плат;

2.2.2. забранява се излизането на децата извън сградата на учебното заведение до второ нареждане;

2.2.3. забранява се пиенето на вода от водопровода до второ нареждане;

2.2.4. движението извън учебното заведение става само с памучно-марлени превръзки;

2.2.5. почистването става само с мокър парцал и с поливане с вода;

2.2.6. пред входовете, стълбището и хранителния блок се поставят мокри изтривалки, които се сменят често в зависимост от степента на радиоактивно замърсяване;

2.2.7. площадките пред учебното заведение се измиват ежедневно с вода;

2.2.8. забранява се тичането по коридорите и занималните, за да не се вдига прах;

2.2.9. в хранителния блок не се допускат деца с връхни дрехи и недобре почистени обувки;

2.2.10. изгражда се комисия за ежедневен контрол на храната в хранителния блок; до осмото денонощие се препоръчва даване на суха храна в подходяща опаковка.

3. Осигуряване на мероприятията.
ПРИЛОЖЕНИЯ:


  1. Заповед за назначаване Щаб за изпълнение на плана /на основание чл. 36 от Закона за защита при бедствия/

  2. Заповед за назначаване на групите

  3. Ред за оповестяване на Щаба и групите

  4. Сигнали на „Гражданска защита”

  5. Заявка за необходимите ИСЗ

  6. Правила за поведение при различните видове бедствия

Забележка: Практическото проиграване на плана за защита при бедствия се извършва не по малко то два пъти годишно.Изготвил:

/………………………../

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница