Плащане чрез акредитив Същност на документарния акредитивДата21.12.2017
Размер95.86 Kb.
#37161
Плащане чрез акредитив

Същност на документарния акредитив (Letter of credit)

Акредитивът e форма на плащане, при която банка по нареждане на свой клиент и съгласно поставени от него условия поема ангажимент да:

 • извърши плащане в полза на трето лице (бенефициент) или на негова заповед;

 • акцептира и изплати теглените от бенефициента полици;

 • упълномощи друга банка да негоцира полици;

Главното при тази форма на плащане е едностранното, независимо от други отношения волеизявление на банката – издател на акредитива, да заплати, акцептира или негоцира предоставените ù документи и полици. Следователно за разлика от инкасовата форма, където банките имат само представителни функции, при акредитива имаме ясно изразената воля на банката като лице ползващо се с доверие сред публиката и платежоспособност да заплати определена сума при спазване на поставени предварително условия. В това се състои особената сигурност на тази форма на плащане, защото освен думата на контрагента по външнотърговска сделка, износителят или доставчикът получава и готовността (гаранцията) на банката да заплати цената на доставката.

Страни по акредитива

1. Наредител – лицето, по чието изрично нареждане банката издава акредитив;

2. Банка издател е тази банка, която с едностранно волеизявление се задължава да извърши плащане или акцептиране. Тя извършва и документалното оформяне на текста по акредитива на базата на постъпилото от наредителя нареждане;

3. Бенефициент по акредитива е лицето в чиято полза банката издател се е задължила чрез издаването на акредитив да извърши плащане или акцептиране. Бенефициентът е доставчик по търговски договор, следователно той е получател на паричните средства на сделката и по негово настояване се използва тази форма на плащане. В този договор се вписва задължението за плащане чрез документарен акредитив, както и следните елементи: вид, сума, валута, валидност, документи и др., които трябва да отговарят на посочените в нареждането към банката издател условия при откриването на акредитива;

4. Авизираща банка – обикновено това е банката, обслужваща бенефициента. Нейното предназначение е да съобщи на бенефициента не само, че в негова полза е открит акредитив, но и да го запознае с условията за усвояване на акредитива.

Това са основните участници в акредитивната операция, но в отделни случаи може да вземат участие и други банки;

5. Потвърждаваща банка е банката, която добавя своето едностранно задължение да плати по акредитива към ангажимента на банката издател. Подобна операция се налага, когато бенефициентът не е убеден в коректността или платежоспособността на банката издател. Наличието на допълнителна гаранция по акредитива се налага за банките издателки на акредитиви, които са представителки на страни с лоша кредитна репутация. Най-често това са страните с дългови проблеми;

6. Банка платец по акредитива е банката, която е упълномощена от банката издател да извърши плащане по акредитива при спазване на поставените в него условия. За разлика от банката издател и потвърждаващата банка, които са задължени по акредитива, на банката платец е делегирано единствено правомощието да заплати. Тя няма други ангажименти към бенефициента;

7. Акцептираща банка е банката, която акцептира теглените от бенефициента менителници, когато по акредитива е договорено разсрочено плащане. Най-често акцептираща е банката издател или авизиращата банка;

8. Рамбурсираща банка е банката, която предварително предоставя необходимите средства за заплащане на акредитива на банката издател или банката платец. Рамбурсираща банка се включва, когато между банка издател и банка платец няма открити кореспондентски сметки.


Реквизити на нареждането за откриване на акредитив

Тъй като условията по акредитива са определящи за правилното и безпроблемно протичане на платежната операция, от особено значение е съставяне на изчерпателно нареждане за откриване на акредитив. Поради по-голямата приложимост на акредитива в платежните отношения в международен аспект ще посочим основните реквизити на нареждането за откриване на акредитив според Еднообразните правила и обичаи за документарните акредитиви (ЕПОДА):

1. Наредител по акредитива – трябва да се посочи пълното наименование на наредителя, точния адрес, средства за комуникация – телефон, факс, телекс и др.

2. Бенефициент на акредитива – пълното наименование, седалище и адрес за кореспонденция, елементи от съдебната регистрация.

3. Начин за откриване на акредитива и за предаване на документи и съобщения. Начинът на откриване е от особено значение за бързото протичане на платежната операция. Ако в акредитивното нареждане не е посочено изрично как да се открие акредитивът, банките сами избират по какъв начин да осъществят комуникацията.

4. Определяне вида на акредитива – отменяем или неотменяем; прехвърлим или непрехвърлим; потвърден или непотвърден; делим или неделим; покрит или непокрит. • В зависимост от това дали наредителят има право едностранно да променя условията за усвояване на акредитива или е необходимо изричното писмено съгласие на бенефициента, акредитивите биват неотменяеми и отменяеми. Поради това, че отменяемите акредитиви (revocable letter of credit) не създават необходимата гаранция за бенефициента, те рядко намират приложение в практиката. Най-често използван е неотменяемият акредитив (irrevocable letter of credit). При него до изтичането на срока банката издател и наредителят не могат да променят акредитивните условия без изричното съгласие на бенефициента. В Еднообразните правила и обичаи за документарните акредитиви с цел защита интересите на бенефициентите е предвидено, че, ако не е изрично посочено в нареждането, откритият акредитив се счита за неотменяем.

 • В зависимост от това дали сумата по акредитива може да се усвоява изцяло или на части, акредитивите се разделят на делими и неделими. Делимият акредитив дава възможност на доставчика да извършва доставките на партиди и след предоставяне на придружаващите всяка партида документи да усвоява съответната част от акредитива. По презумпция се счита, че акредитивите са делими, т.е. ако не е изрично посочено обратното, акредитивът се счита за делим.

 • Прехвърлим е акредитив, по които освен бенефициента правото на усвояване може да се ползва и от трето лице. За да бъде прехвърлим, акредитивът трябва изрично да бъде посочен като такъв. Прехвърлимият акредитив дава възможност на бенефициента да прехвърли правата по акредитива като посочи на банката лицето, което ще се ползва от него. По този начин се уреждат отношенията между посреднически фирми –търговци и производители.

 • Потвърден е този акредитив, при който освен задължението за плащане на банката издател е прикрепено и задължение на още една потвърждаваща банка. Ангажиментът на потвърждаващата банка е изричен и е при условията и до изтичане на валидността на потвърдения акредитив. При изискване за потвърждаване на акредитив бенефициентът обикновено посочва и банката, която желае да потвърди акредитива – това може да бъде авизиращата или друга банка, която се ползва с необходимото доверие.

5. Авизираща банка – често банките сами избират от услугите на коя банка да се ползват при авизиране на бенефициента, но банката издател може да представи списък от банките кореспонденти, които биха могли да се използват като авизиращи. На базата на тази информация доставчикът и купувачът могат да изберат взаимно приемливата авизираща банка.

6. Сума и валута на акредитива. В тази част от нареждането се посочва точната или приблизителната сума на акредитива, както и валутата. Ако купувачът не е в състояние да определи точната сума, се посочва приблизителна, като се избира допустимо отклонение в двете посоки от 10%. Възможно е да се запише количеството стока по определена борсова цена към определена дата.

7. Срок на валидност на акредитива – това е времетраенето на ангажимента на банката към бенефициента. В рамките на този срок сумата по акредитива трябва да бъде усвоена. Най-често се определя точната дата, на която изтича валидността на акредитива или пък се посочва точният брой дни след откриването на акредитива. От значение е да се определи къде трябва да се представят документите, за да се съобрази бенефициентът с времетраенето на доставката на документите. Например, ако се изисква представяне на документи пред банката издател, трябва да се предвиди по-дълъг срок за валидност на акредитива. Ако в нареждането не е посочено изрично, се счита, че срокът на акредитива е времето до представяне на документите в авизиращата банка. Освен това платецът и бенефициентът могат да удължат валидността на акредитива по взаимно съгласие.

8. Начини за усвояване на акредитива. Три са възможните начини за упражняване на правото по открития акредитив от страна на бенефициента. Те са незабавно плащане (на виждане), разсрочено плащане (при изтичане на определен срок след представяне на документите), акцептиране на представена от бенефициента полица и негоциране.Негоцирането представлява покупко-продажба на материализираното в акредитива и съпътстващите го документи вземане. При тази операция се намесва упълномощена от банката издател негоцираща банка, която изкупува от бенефициента материализираните вземания и по-късно ги предявява пред банката – издател на акредитива, за плащане. Обикновено негоциращата банка придобива вземането от бенефициента без право на регресен иск.

9. Описание на стоката (по вид, количество, опаковка);

10. Условия на доставка (франкировка) – определя се видът на транспортното средство, с което ще бъде превозена стоката;

11. Товарен пункт и предназначение – определя се мястото, от където се натоварва стоката и точното ù местоназначение;

12. Изисквани документи за усвояване на акредитива –посочват се изчерпателно и трябва да съответстват на останалите условия по акредитива;

13. Инструкции към авизиращата банка относно това какво трябва да предприеме срещу представяне на документите – да ги препрати към банката издател или да плати.


Задължения по разноските по акредитива

Разноските по акредитива са банковите комисиони, пощенските и куриерски разходи и др. След постъпване на нареждането за откриване на акредитив банката пристъпва към издаването му. Съдържанието на акредитива се изготвя на база полученото нареждане от наредителя и съдържа гаранцията на банката за плащане при спазване на посочените условия. При гарантиране на плащане по акредитива банката се излага на кредитен риск по отношения на наредителя. За да бъде компенсирана банката за поетия риск, от клиента се изисква да внесе покритие по акредитива, което се отнася по отделна блокирана акредитивна сметка. Тази сметка се задължава (дебитира) при усвояване на акредитива от получателя. Фирмите с висок кредитен рейтинг най-често договарят непокрити акредитиви. При този вид акредитиви ангажиментът на банката по гарантиране на плащането има изцяло задбалансов характер. Големите традиционни клиенти често се възползват и от възможностите за разсрочено плащане по непокрития акредитив, като по този начин имат достатъчно време да реализират стоката и да изплатят акредитива на падеж. По този начин те получават краткосрочен кредит от доставчика, който е гарантиран с издадения от банката срочен акредитив.

След изготвянето на акредитива откриващата банка по наредения от платеца начин уведомява авизиращата банка за открития акредитив и за условията, по които той може да бъде усвояван. Авизиращата банка издава авизо за открития акредитив, като изпраща по един екземпляр на откриващата банка и на бенефициента. Така бенефициентът получава условията, при които може да получи сумата по извършваната доставка. За да усвои сумата по акредитива, бенефициентът трябва да спази всички условия, поставени от наредителя, и по-специално да представи пълен набор от изискваните документи в рамките на предвидения срок.

Като форма на плащане акредитивът се използва най-често в международната търговия. Той дава сигурност на продавача, че ще си получи вземането и на купувача, че условията по сключеният договор ще бъдат изпълнени стриктно. След експедицията на стоката доставчикът представя комплекта от документи на посочената в кредитните условия банка най-често авизиращата. Тя проверява съответствието им както с акредитивните условия, така и помежду им и изготвя документната пратка към откриващата банка. Оригиналът на пратката заедно с единия комплект документи се изпраща на откриващата банка, а другият комплект се изпраща с втора пратка. Банката – издател на акредитива, проверява акредитивната пратка от документи и ако те отговарят на поставените от наредителя условия, уведомява платеца и извършва дължимата престация. В зависимост от това как е възприето да изпълни задължението, банката извършва следното: • ако акредитивът е платим „на виждане“ бенефициентът получава веднага равностойността на депозираните от него документи;

 • ако акредитивът е платим на определен срок, бенефициентът има гаранцията, че на падежа ще получи дължимата от банката сума по равностойността на предоставените документи;

 • ако условието по акредитива е акцептиране на трати, теглени от бенефициента, банката акцептира веднага или след изтичане на определен срок в зависимост от условията по акредитива;

 • ако условието по акредитива е негоциране, банката издател предоставя правото на негоциращата банка за изкупуване на вземането по акредитива. Бенефициентът получава от негоциращата банка равностойността на представените по акредитива документи, намалени с лихвите и комисионите на негоциращата банка. На датата на изплащане на акредитива негоциращата банка получава плащането от банката издател.


Стенд-бай акредитив (Stand-by letter of credit)

Stand-by акредитивът е междинна форма на акредитив и банкова гаранция. Наредител при него е продавачът, а бенефициент – купувачът. Банка издател е банката на продавача. При изпълнение на търговските задължения от страна на наредителя (продавач) акредитивът не се усвоява. Със stand-by акредитива се заместват банковите гаранции за добро изпълнение, връщане на аванс и др.


Предимства на акредитивната форма на плащане

Акредитивът е форма на плащане, която се използва, когато доставчикът иска да минимизира кредитния риск. Чрез допълнителната гаранция на банката – издател на акредитива, той елиминира този риск. Освен намаляване на риска акредитивът позволява банката на получателя евентуално да кредитира последния преди изпълнението на поръчката за доставка, като впоследствие кредитът се погаси с плащането по акредитива. По този начин доставчикът получава обезпечено с гаранцията на банката издател финансиране, което улеснява изпълнението на поръчката.Акредививните форми на плащане са интересен парадокс. От индивидуална гледна точка поради изискването за строго спазване на изискванията, поставени от наредителя, те са изключително негъвкав платежен инструмент. Но, от друга страна, те са една от най-гъвкавите платежни форми, защото могат да се приспособят за различни цели. Например периодично подновяващи се споразумения, издадени в полза на посредници, на индивиди, които заплащат образованието си или дължат определена издръжка, в допълнение към основните видове акредитиви, включително и стенд-бай акредитива.
Каталог: referats
referats -> Специализирани микропроцесорни системи (курс лекции) Учебна година 2008/2009
referats -> Програмата Internet Explorer
referats -> Високоскоростни компютърни мрежи. Високоскоростни км-класификация
referats -> Бройни системи основни бройни системи
referats -> Морфология и расология съдържание
referats -> 1 Строеж на атомите – модели Ръдърфор, Бор, квантово механични представи основни принципи, атомни орбитали, квантови числа
referats -> Международно наказателно право понятие за международното наказателно право
referats -> Тема 11. Връзка на асемблер с езиците от високо ниво
referats -> Въведение в операционите системи
referats -> Тема първа


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница