Пленарна асамблея 14 и 15 юли 2010 гстраница1/8
Дата01.04.2017
Размер447.3 Kb.
#18235
  1   2   3   4   5   6   7   8BG

Европейски икономически и социален комитет

Брюксел, 27 юли 2010 г.
ПЛЕНАРНА АСАМБЛЕЯ
14 И 15 ЮЛИ 2010 г.

ОБОБЩЕНИЕ НА ПРИЕТИТЕ СТАНОВИЩАНастоящият документ е достъпен на официалните езици на уебсайта на Комитета

на следния адрес:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.home#/boxTab1-

Посочените становища могат да бъдат намерени онлайн чрез търсачката на Комитета:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions-search


Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË

Тел.+32 25469011 — Факс +32 25134893 — Интернет адрес: http://www.eesc.europa.eu

Съдържание:1. ДЕМОКРАЦИЯ И ГРАЖДАНСТВО 3

2. ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ 4

3. ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ 9

4. ИНДУСТРИЯ И КОНЮНКТУРА 11

5. ВЪТРЕШЕН ПАЗАР 16

6. УБЕЖИЩЕ И ИМИГРАЦИЯ 17

7. ТРАНСПОРТ 20

8. ЕНЕРГЕТИКА 22

9. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ 25

10. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 27

11. ПРАВО И ПРОЦЕДУРА 28

12. РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА 30

13. ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ 32

14. РИБАРСТВО И МОРСКО ДЕЛО 35В първия ден от пленарната сесия, проведена на 14 и 15 юли 2010 г., участва г н Michel Barnier, член на Европейската комисия, отговарящ за вътрешния пазар и услугите, който представи инициативите на Комисията относно вътрешния пазар и международните капиталови пазари.
В работата, продължила на 15 юли, четвъртък, участие взе г-н Olivier Chastel, държавен секретар по европейските въпроси в правителството на Белгия, който представи пред Асамблеята работната програма и приоритетите на белгийското председателство на Съвета на ЕС.
На пленарната сесия беше представен и доклад относно заключенията от двугодишната конференция на ЕИСК от 2010 г. „Образованието като основно средство за борба със социалното изключване“.
На тази пленарна сесия Комитетът пристъпи и към преразглеждане на Правилника за дейността, с цел да се отчетат, по-специално, разпоредбите на новия Договор за функционирането на Европейския съюз.
На сесията бяха приети следните становища:

1.ДЕМОКРАЦИЯ И ГРАЖДАНСТВО

 • Гражданската инициатива


Главен докладчик: г-жа Anne-Marie SIGMUND (AT – Други интереси)
Отправен документ: COM(2010) 119 окончателен – 2010/0074 (COD)– CESE 993/2010
Основни въпроси:

 • Комитетът приветства основните принципи на предложението на Комисията, по специално тристепенния подход, свързан с формално регистриране, проверка за допустимостта по същество и политическа оценка.
 • Комитетът вижда своята роля в две фази: най-напред в качеството си на „фасилитатор“ на нови граждански инициативи, който им позволява да се свържат в мрежа, евентуално да организират срещи и т.н., и на второ място - като институционален помощник, който подкрепя оценката от страна на Комисията на дадена успешна инициатива посредством становища, организиране на изслушвания и др. Наред с това Комитетът ще участва и в комуникационни кампании.
 • Комитетът обаче предлага също и следните подобрения:

 • ясно позоваване на ценностите на Съюза като основание за отказ на регистрация;

 • отказ от идентификационни номера при събирането на изявления за подкрепа във връзка с дадена инициатива;

 • посочване на местопребиваването като принцип на класифициране на поддръжниците;

 • удължаване на срока до 18 месеца;

 • разработване на софтуер с отворен код за събиране на подписи онлайн;

 • намаляване на минималния брой на държавите членки до 1/4;

 • намаляване на кворума за проверката за допустимост на 50 000 поддръжници;

 • преразглеждане на регламента след три години;

 • създаване на междуинституционално сътрудничество.


За връзка: г-н Christian Weger

(тел.: 00 32 2 546 95 86 – електронен адрес: christian.weger@eesc.europa.eu)

2.ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

 • Последиците от застаряването на населението върху системата на здравеопазването и социалната система“


Докладчик: г-жа Renate HEINISCH (DE – Други интереси )
Отправен документ: проучвателно становище CESE 972/2010
Основни въпроси:

По мнение на ЕИСК за справяне с последиците от застаряването на населението върху системата на здравеопазването и социалната система са необходими следните мерки:


На национално равнище:


 • засилване на превенцията, насърчаване на здравето и здравното образование сред всички възрастови групи и подобряване на качеството на здравните услуги и на грижите за възрастни хора;

 • оценяване чрез оценка на здравните технологии (ОЗТ) на грижите от разстояние (telecare) и други здравни технологии (свързани със средата, в която се осъществяват грижите), с цел подпомагане на независимия живот и подобряване на ефективността и качеството на грижите за възрастните хора;

 • създаване на цялостна, децентрализирана инфраструктура по местоживеене, която позволява пряк контакт между възрастните хора и работещите в сферата на здравните грижи и професиите, свързани с предоставянето на грижи (деинституционализация);

 • въвеждане чрез националното законодателство на задължение за застраховане, обхващащо предоставянето на грижи за възрастните хора (напр. застраховка за предоставяне на грижи);

 • откриване на националните здравни и социални системи за експерименти, за да се даде възможност за развитие на системата;

 • запознаване на обществеността с тези въпроси чрез учене през целия живот (УЦЖ);

 • признаване на ролята на лицата, полагащи грижи, и техните нужди.


На европейско равнище:


 • изготвяне на план за действие за достойно остаряване в добро здраве въз основа на заключенията на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO) от 30 ноември 2009 г.;

 • отдаване на приоритет в стратегията „Европа 2020“ на темата за „активно и достойно остаряване в добро здраве“;

 • хармонизиране на терминологията, определенията, инструментите за оценка, наръчниците, критериите, процедурите;

 • поставяне на акцент върху активното и достойно остаряване в добро здраве през следващите две Европейски години;

 • изготвяне на Европейска харта за правата на нуждаещите се от помощ и грижи лица;

 • създаване в Комисията на специална междуведомствена работна група по въпросите на остаряването и здравето (включително „здравеопазване, грижи, пенсии и финансова устойчивост“);

 • създаване в рамките на ЕИСК на кръгла маса, категория или постоянна проучвателна група „Активно и достойно остаряване в добро здраве в диалог между поколенията“ за изготвяне на интердисциплинарна стратегия в тези области;

 • включване на геронтологията и демографските изследвания като приоритет в 8 ата рамкова програма за научни изследвания;

 • изброяване, сравнение и оценяване на целите на държавите-членки в областта на здравеопазването;

 • подкрепа за държавите-членки при прилагането на посочените по-горе мерки чрез средства от структурните и кохезионните фондове и отворения метод на координация;

 • подкрепа за оценката на здравните технологии (ОЗТ), извършвана от няколко държави, за оценка на новите ИКТ решения, свързани с нуждите на възрастните хора от грижи;

 • създаване също и в медиите на нов образ на третата възраст;

 • изготвяне на европейски насоки за съчетаване на професионалния, семейния живот и полагането на грижи.

За връзка: г-жа Maria Judite Berkemeier

(тел.: 00 32 2 546 98 97 – електронна поща: mariajudite.berkemeier@eesc.europa.eu)


 • Отвореният метод на координация и социалната клауза в контекста на стратегията „Европа 2020“


Главен докладчик: г-н Jan OLSSON (Други интереси – SE)
Отправен документ: проучвателно становище CESE 976/2010
Основни въпроси:


Каталог: resources -> docs
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Награда на еиск за организираното гражданско общество за 2014 г. Отличие за изключителни постижения в инициативи на гражданското общество
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> „Гърция и Великите сили през Втората световна война
docs -> Bg rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Януари 2012 г. Съдържание стр


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница