Пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, еик и ин по зддсДата25.10.2018
Размер87.5 Kb.
#97873

________________________________________________________________________________

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/До

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
гр. Козлодуй

О Б Р А З Е Ц НА О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура с предмет:

Доставка на работно облекло за контролирана зона - гащи и фланелки”


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, с настоящата оферта заявяваме, че желаем да участваме в откритата процедура за избор на изпълнител при условията обявени в документацията и приети от нас без възражения.

Задължаваме се, в случай, че нашата оферта бъде приета, да изпълним качествено дейностите по предмета на поръчката с цена, посочена в Приложение № ІІІ. и в сроковете, посочени в Приложение № ІІ..

Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията посочени в документацията за участие в процедурата.

Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 90 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.


Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата:
I. Документи и информация

I.1. Представяне на участника, което включва:

I.1.1. Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

I.1.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП.

I.1.3. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.

I.1.4. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.

I.1.5. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка с предмет: Доставка на работно облекло за контролирана зона - гащи и фланелки.

I.1.6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор.II. Техническо предложение

II.1. Спецификация на работното облекло /по образец/ за доставка с включени наименование, описание, произход, стандарт и др., които трябва да бъдат специфицирани в съответствие с изискванията на техническата спецификация

II.2. Протокол за изпитване, издаден от акредитирана изпитвателна лаборатория, по следните показатели:

1/ състав на плата;

2/ плътност на плата;

3/ плетка на плата;

4/ здравина на шевовете – за готовото изделие,

5/ маркировка върху готовото изделие

6/ размер на готовото изделие.

II.3. Списък на документацията съпровождаща стоката при доставка

II.4.. Друга информация /ако Участника смята за необходимо да представи/
III. Ценово предложение

III.1. Ценова таблица за обособена позиция.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________ (име и фамилия)


______________________ (дата)
______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (наименование на участника)
ОБРАЗЕЦ по т. III.1. към офертата

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
за участие в открита процедура с предмет:

Доставка на работно облекло за контролирана зона - гащи и фланелки”


Обособена позиция № ........... /наименование/
ID

Наименование

Мярка
бр./чифт


Кол-во

Единична цена в лв. без ДДС

Обща цена в лв. без ДДС

1

2

3

4

5

6

7

...ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лв. без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010, цифром и словом:

...............................................................................................................................

................

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)

______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)

______________________ (наименование на участника)

ОБРАЗЕЦ
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП

от Участник в процедура с предмет:

Доставка на работно облекло за контролирана зона - гащи и фланелки”
Долуподписаният /-ната/

с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на

от МВР, гр. , адрес: ,

представляващ в качеството си насъс седалище и адрес

на управление: , тел./факс: , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № ,

ИН по ЗДДС №
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. За Участникът, когото представлявам не е налице свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки.

2. За Участникът, когото представлявам не е налице обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.


г. Декларатор:
Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП

от участник в процедура с предмет:

Доставка на работно облекло за контролирана зона - гащи и фланелки”
Долуподписаният /-ната/

с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на

от МВР, гр. , адрес: ,

представляващ в качеството си на със седалище и адрес

на управление: , тел./факс: , вписано в търговския регистър при съд по ф.д. № / г. ЕИК ____________ и ИН по ЗДДС _______________
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Няма да предложа на подизпълнители видове работи от предмета на обществената поръчка/Ще предложа на подизпълнител/и следните видове работи*:

І.Видове работи от предмета на поръчката:…………………………………………….. ..…….....................................................................................................…….…………………..

със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( ...........%) на следния подизпълнител: ........................................................................................................... (наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията на му)
ІІ. Видове работи от предмета на поръчката:……………………..……...............................................................................................със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( ...........%) на следния подизпълнител: .................................................................................................................... (наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията на му)
ІІІ. Видове работи от предмета на поръчката:…………….……………………....……

със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( ...........%) на следния подизпълнител: ........................................................................................................... (наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията на му)


............................................. г Декларатор: ..........................

*Невярното се зачертава.ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

от Участник в процедура с предмет:

Доставка на работно облекло за контролирана зона - гащи и фланелки”
Долуподписаният /-ната/

с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на

от МВР, гр. , адрес: ,

представляващ в качеството си насъс седалище и адрес

на управление: , тел./факс: , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № ,

ИН по ЗДДС №
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Приемам условията в специфичните и общите условия на проекта на договор, приложен към документацията за участие в процедурата.

г Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОПОБРАЗЕЦ
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

от Участник в процедура с предмет:

Доставка на работно облекло за контролирана зона - гащи и фланелки”

Долуподписаният /-ната/

с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на

от МВР, гр. , адрес: ,

представляващ в качеството си на

със седалище и адрес

на управление: , тел./факс: , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № ,

ИН по ЗДДС №
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Следната предоставена, във връзка с горецитираната обществена поръчка информация има конфиденциален характер :

1....................................................................................... на основание ............

2.......................................................................................... на основание ............

3..................................................................................... на основание ............ , представлява техническа/търговска тайна.

(описва се всяка информация от техническото предложение за изпълнение на поръчката, която според участника има конфиденциален характер, както и правното основание, въз основа на което същата се квалифицира като конфиденциална )

Същите да бъдат считани за конфиденциални, да бъдат пазени като такива, както и да не бъдат предоставяни или разгласявани на трети страни, с изключение на случаите в които, същите са изискани от Държавни органи.

Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от кандидати и участници посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите в които информацията е съгласно чл. 44 от ЗОП.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.


г. Декларатор:
Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА


Наименование на участника:

Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация

Седалище по регистрация:

Посочете държавата и адрес на седалището на участника

Точен адрес за кореспонденция

Посочете улица, град, пощенски код, държава

Лице за контакти

Посочете име, фамилия и длъжност

Телефонен номер

Посочете код на населеното място и телефонен номер

Факс номер

Посочете код на населеното място и номер на факс

Електронен адрес
Интернет адрес
Правен статус

Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация

Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България ..........

ЕИК /Булстат и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен/
Банкови реквизити

Банка:

IBAN:

BIC:

Предмет на поръчката

Доставка на работно облекло за контролирана зона - гащи и фланелки”

Номер на поръчката

Посочете номер на поръчката от Регистъра за обществени поръчки

Дата на изготвяне на офертата

Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 17 септември 2015 г.


До: (Наименование на Възложителя)
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
______________________ (име и фамилия)
______________________ (дата)
______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (наименование участника)

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница