Пълно описание на обекта на обществената поръчка: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обектДата22.01.2019
Размер50 Kb.
#111039
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:

Проектиране и изпълнение / инжeнеринг / на строително монтажни – работи за облицовка фасади, подмяна дограма, нов навес на вход западна фасада и на вътрешни мрежи по безопасност и охрана (СОТ, видеонаблюдение, пожароизвестяване, втори ел.захранващ кръг ) на Съдебната палата Пазарджик”


МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: УПИ VІІІ, пл.сн. № 657, кв. 207 по плана на гр. Пазарджик, ул. Хан Крум № 3, гр. Пазарджик


І. ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.
1.Съдебната палата Пазарджик е построена през периода 1936 - 1938 год. Имота е собственост на Министерство на правосъдието съгласно Акт за държавна собственост № 4849 / 22.11.2005 год. Имота се идентифицира като УПИ VІІІ, пл.сн. № 657, кв. 207 по плана на гр. Пазарджик, целият с площ 1932,72 кв.м., ведно с построените в него масивна сграда на четири етажа, със ЗП = 836,95 кв.м., двуетажна масивна сграда – пристройка със ЗП = 166,83 кв.м., едноетажна масивна сграда – пристройка със ЗП = 19,84 кв.м., едноетажна масивна сграда – пристройка със ЗП = 10,43 кв.м., едноетажна масивна сграда – пристройка със ЗП = 5,52 кв.м. и едноетажна масивна сграда – гаражи със ЗП = 124,26 кв.м.

Конструкцията на основната сграда и пристройките към нея е скелетна стоманобетонова, монолитно изпълнение с ст.бетонови елементи на подовите конструкции. Стените са носещи, тухлена зидария. Сградата отвън е измазана с гладка вароциментова мазилка, входа е оформен с три арковидни отвора. Дограмата е дървена, двукрили двукатни прозорци, като прозоречните отвори са обрамчени с камък.


1. Проектирането трябва да включва ТЕХНИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ и изготвяне на ИДЕЕН И РАБОТЕН ПРОЕКТ. за облицовка на фасадата с каменна облицовка, като се обследват топлотехническите параметри на сградата, с оглед нейното саниране. Идейният проект следва да се изготви само за част архитектура за решение на вида на облицовката и при запазване на общия силуетен план и визуално въздействие. При разработката да се запазят съществуващата облицовка на входа и цокъл от видим камък, както и изпълненото обрамчване на прозорците. При решението на подмяна на дограмата да се търси запазване на растера, касетирането и цветово решение в съответствие с облицовката и функционалното предназначение на сградата. Идейният проект може да бъде изготвен и в повече от един вариант, като фаза РАБОТЕН ПРОЕКТ се изготвя след одобрение от страна на Възложителя на ИДЕЙНИЯ ПРОЕКТ.

РАБОТЕН ПРОЕКТ по части: архитектурна за облицовка на фасадата, подмяна на дограма, нов навес на вход западна фасада, слаботокова ел.инсталации /озвучителна инсталация, пожароизвестителна система, сигнално-охранителна система, видео-охранителна система/, препокриване с керемиди, .

2.  Изготвяне на комплект проектно – сметна документация, включително и количествено – стойностните сметки за реализиране на преустройството.

3. Извършване на строително-монтажни работи по изпълнение на инвестиционния проект, съгласно изготвената проектно – сметна документация, по горепосочените т.1 и 2.ІІ. ПРОЕКТИРАНЕ.

Изготвянето на идейния и работен проект ще се базира на следните изходни данни: издадена виза за проектиране.1. Изисквания към изготвяне и одобряване на проекта:

а) Фази и части на проектиране:

Tехническото задание определя двуфазно проектиране, както следва:- ИДЕЕН ПРОЕКТ за проектни части: архитектура – за облицовка на фасадата с каменна облицовка, като се обследват топлотехническите параметри на сградата, с оглед нейното саниране. Идейният проект следва да се изготви само за част архитектура за решение на вида на облицовката и при запазване на общия силуетен план и визуално въздействие. При разработката да се запазят съществуващата облицовка на входа и цокъл от видим камък, както и изпълненото обрамчване на прозорците. При решението на подмяна на дограмата да се търси запазване на растера, касетирането и цветово решение в съответствие с облицовката и функционалното предназначение на сградата. Идейният проект може да бъде изготвен и в повече от един вариант, като фаза РАБОТЕН ПРОЕКТ се изготвя след одобрение от страна на Възложителя на ИДЕЙНИЯ ПРОЕКТ.

РАБОТЕН ПРОЕКТ по части: архитектурна за облицовка на фасадата, конструктивно становище, подмяна на дограма, възстановяване на входни врати по детайл, препокриване с керемиди, ремонт на водосточни тръби и улуци, възстановяване настилка външно стълбище и стълбищна площадка, настилка слаботокова ел.инсталации /озвучителна инсталация, пожароизвестителна система, сигнално-охранителна система, видео-охранителна система/.


б) Изисквания към отделните части на проектиране:

1. Сградата – съдебна палата Пазарджик е паметник на куртурата, като при проектиране следва да се запази облика на сградата.

2. Да се представи конструктивно становище за оценка на състоянието на конструкцията и дадени предписания или проектна разработка в зависимост от избора на Възложителя при одобряване на идейния проект

3. В зависимост от прието от Възложителя архитектурно решение за облицовка на фасадата, да се представят конкретни технически изисквания, детайли и технология на изпълнение.

4. Да се проектират следните видове нови инсталации:


  • Евакуационно осветление - да се предвидят специални осветителни тела, имащи вградена акумулаторна батерия, която се включва при отпадане на основното електрическо захранване. Върху тези, монтирани над вратите да се поставят самозалепващи се лепенки с надпис “ИЗХОД”

  • Озвучителна уредба за съдебните зали

  • Пожароизвестителна система;

  • Видео-охранителна система на етажите и входовете;

  • Сигнално-охранителна система;

  • Командно-контролна апаратура за видео и сигнално-охранителните инсталации

  • Да се изготви проект по част ПБЗ – строителните работи да бъдат планирани и изпълнени по начин, осигуряващ пълна достъпност на граждани и служители до сградата, без да се създават предпоставки за нарушаване работата на съдилищата

5. Проектът да бъде съобразен с изискванията на Наредба №4/10.01.2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт.Забележки: Да се представят точни количествени сметки, поотделно за строителните, ремонтните и демонтажните работи, единичните изпитания и седемдесет и два часовите проби при експлоатационни условия на електрическите и сигнално-охранителните инсталации.
(в) Съгласуване на проекта и получаване разрешение за строеж.

Издаването на виза за проектиране, съгласуването на проекта с експлоатационните дружества, съответните държавни и общински органи и получаването на Разрешение за строеж е задължение на изпълнителя, като таксите и разходите свързани със заплащането им, са за сметка на Възложителя и не трябва да бъдат включени в ценовото предложение на Изпълнителя.

Проектите да се изработят в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на СМР, доставка и монтаж на технологично оборудване и обзавеждане.

След приемане на Идейния проект от Възложителя да се пристъпи към изготвяне на работния проект. На основата на идейния да се пристъпи към получаване на разрешение за строеж. На Възложителя да се представят 3 броя комплекта от проекта на хартиен носител и 1 комплект на електронен носител.ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИ РАБОТИ
Строителните и монтажните работи, които ще се изпълняват на обекта - предмет на поръчката ще бъдат съгласно изготвените количествено - стойностни сметки, по всички части на работният проект. Същите трябва да бъдат изпълнявани в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации определени в чл.169, ал.1 от ЗУТ.
ІV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГА
Поръчката да се изпълни за срок до 16 месеца.
V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Гаранционните срокове се определят съгласно минималните гаранционни срокове, уредени в Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България.
VІ. ЗАСТРАХОВАНЕ
Задължително застраховане по Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Изготвил: / инж. Б. Янева / гл. експерт „Инвестиции”

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница