Пълно описание на обекта на поръчката и технически изискванияДата22.12.2018
Размер202 Kb.

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯІ. Предмет на поръчката:
„Създаване, изграждане и внедряване към модул „Даляни“ в ИСС на ИАРА“
ІІ. Характеристики на поръчката:


 1. Място на изпълнение на поръчката: Централно управление на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакулутури, находящо се на адрес: гр. София бул. „Христо Ботев“ №: 17


2. Финансови условия на поръчката:
2.1.Стойност на поръчката: до 30 000 лв. (тридесет хиляди лева) без ДДС.

2.2. Начин на плащане: по банков път по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка и представяне на фактура за извършената услуга. Плащането се извършва до 10 /десет/ дни от получаването на фактурата за извършена услуга


3. Изисквания към кандидатите за изпълнители:

3.1. Участниците следва да са изпълнили през последните 3 години минимум 2 договора със сходен предмет на стойност не по – малка от 20 000 лв.

3.2. Участниците трябва да имат на разположение минимум двама специалисти със съответното образование, който ще бъдат отговорни за изпълнение на обществената поръчка.
IV. Критерий за оценка на офертите: “най-ниска цена”
V. Изискванията при изготвяне и представяне на офертите:
4. Срок на валидност на офертата - 90 дни, считано от деня на подаването
5. Офертата трябва да съдържа и следните документи:

5.1. Списък на документите съдържащи се в офертата.

5.2. Оферта /образец приложение №: 4/

5.3.Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър - за българско ЮЛ; документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство - представя се заверено от участника копие „Вярно с оригинала”;

5.4. Списък с изпълнени договори през последните три години с предмет сходен на предмета на поръчката

5.5. Списък със специалистите, отговорни за изпълнение на обществената поръчка

5.5. Документи, удостоверяващи квалификацията на специалистите, отговорни за изпълнение на обществената поръчка.

5.5. Декларации (оригинал)за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки /образец приложение №: 2 и №: 3/;

5.6. Декларация (оригинал) за приемане на условията на проект на договор на обществената поръчка /образец приложение №: 5/

5.7. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка

5.8. Ценово предложение /образец приложение №: 6/.
6. Срок за получаване на офертите.

Офертата да бъде адресирана до Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. София, бул. “Христо Ботев” № 17 и се представя лично от участника или негов надлежно упълномощен представител, както и по пощата с обратна разписка или по куриер в деловодството на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, в срок до 17.30 ч. на …………….. 2013 г., включително.

Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от възложителя.

7. Представяне на офертите.

7.1. Офертите и всички останали документи към тях трябва да бъдат представени в запечатан и непрозрачен плик.

Върху плика с офертата се отбелязва следната информация:


 • адреса на възложителя;

 • наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакти и електронен адрес.

7.2. Предложението за изпълнение трябва да бъде изготвено, съгласно приложение “Предложение за изпълнение” подписано, подпечатано и поставено в плика с офертата.

7.3. Ценовото предложение трябва да бъде изготвено, съгласно приложение “Ценово предложение” подписано, подпечатано и поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.

7.4. При приемане на офертата на участника се издава входящ регистрационен номер.

Не се приема оферта в незапечатан плик или с нарушена цялост. Такива оферти незабавно се връщат на участника и това се отбелязва във входящия регистър.

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на определения изпълнител (чл.101е, ал.1 от ЗОП).

При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.Приложение №: 1
Във връзка с въведения режим за отдаване на даляни е необходимо да се направят следните нововъведения в Информационно-статистическата система на ИАРА и по-специално в модул „Стопански риболов” – разработване на нова страница „Даляни” към „Разрешителни за стопански риболов”:

 1. „Разрешително за далян” – в тази област да се предвидят следните полета:

  • Номер на разрешителното” – генерира се автоматично от системата, като се прилага принципа на формиране приложен при стопанския риболов – първите две цифри са номера на звеното, третата да е „6”, а останалите 5 цифри да са поредния номер, под който е издадено разрешителното;

  • Дата на издаване” – дд.мм.гггг;

  • Технически характеристики на уреда”:

  • Зона на действие” – да се предвиди възможност за избор между координатна система от 1970 година (11 знака) или географски координати които се определя от съответни точки с техните координати. За определяне на позициите на точките се използват географски координати (географска дължина и ширина). За определяне на зоната на действие трябва да се предвидят минимум 10 полета за въвеждане на точките, с по две под полета (като не е задължително да се полъпват всички полета):

   1. „СШ” – северна ширина – текстови полета 13 знака (Градус, минута, секунда, десета от секундата - 41*53'12,34");

   2. „ИД” – източна дължина - текстови полета 13 знака (Градус, минута, секунда, десета от секундата - 24*25'28.62").

Пример:

поле

под поле

координати

Т.1 - точка на връзване

СШ

41*53'12,34"

ИД

24*25'28.62"

Т.2

СШ

42*53'12,31"

ИД

25*25'27.62"

Т.3

Т.....

Т.10  • наименование на уреда/Име на далян” – текстово поле;

  • дълбочина на мястото, (m)цифров формат;

  • дължина на хавлията, (m)- цифров формат;

  • размери на къщата” - две полета с наименование „дължина, (m)”, “широчина, (m)”;

  • размер на окото на торбата, (mm)”;

  • сезонност на обекта” – с падащо меню, даващо възможност за следните опции: целогодишен, пролетен, есенен, пролетно-есенен;

  • категория - с падащо меню, даващо възможност за следните опции: първа, втора, друго, няма категория.

  • основания за ползване на обекта”, като се предвидят следните три полета текстово поле:

1. „Заповед на изп. Директор за определяне на зоната на действие”;

2. текстово поле „№”3. „Дата на издаване:…” - дд.мм.гггг;

  • Местоположение на обекта”, като се предвидят 4 текстови полета със следните наименования „местност”, „селище (землище)”, „община”, „област”.

  • Валидно до:” – необходимо е датата да се зарежда автоматично и да бъде 10 г. след дата на издаване на документа, но с възможност за корекции за по-кратък период (виж Забележката);

  • Годишна цена/такса (лв.) - цифров формат;

  • Срок за заплащане” – дд.мм.гггг.

Забележка: Когато действието на разрешителното бъде прекратено, съответно при прекратяване на юридическо лице да се предвиди факта след издаване на ново Разрешително на правоприемника да не се удължава първоначално определеният срок.

 1. „Титуляр”:

  • Юридическо лице – „Наименование”, „ЕИК”, „Адрес на регистрация”.

 2. „Правоспособен рибар” – (да фигурира само при издаване на Удостоверение за стопански риболов):

  • Име, презиме, фамилия”;

  • ЕГН;

  • Постоянен адрес”;

  • Свидетелство за правоспособност”:

 • „Номер”,

 1. „Данни за плавателния съд и документ за право за ползване” – полетата и възможностите да са както при „Разрешителни за стопански риболов”, страница „Въвеждане/Редактиране”:

  • Име”;

  • Външна маркировка”;

  • CFR”

Системата да дава възможност при настъпване на събития да бъде въвеждан друг плавателен съд, който е вписан в Регистъра на риболовните кораби.
Към страницата „Даляни” да се предвидят следните бутони:

 1. „Добави удостоверение” – отваря се страница със следните полета:

- „Номер” - генерира се автоматично от системата. Състои от 11 арабски цифри като първите осем цифри представляват номер на разрешително за стопански риболов със специализиран уред-далян, останалите цифри са пореден номер, под който е издадено удостоверението за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми”;

  • Дата на издаване” – автоматично да се зарежда текущата за деня за срок от една година;

  • Валидно за периода”– две позиции за дата от (дд.мм.гггг)” до (дд.мм.гггг)” – да се зарежда автоматично от датата на издаване за период от 1 година, като след изтичане срока на удостоверението, системата да не дава възможност да се издава годишното удостоверение в по-късен период;

  • Вид приход” – в полето се зарежда следната информация „”Право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми чрез специализиран уред”;

  • Цена” – зарежда се автоматично от „Разрешително за далян”;

 • „Титуляр”:

  • Юридическо лице – „Наименование”, „ЕИК”, „Адрес на регистрация”.

 • „Правоспособен рибар”:

  • Име, презиме, фамилия”;

  • ЕГН;

  • Постоянен адрес”;

  • Свидетелство за правоспособност”:

 • „Номер”,

 • „Дата”.

Необходимо е системата да дава възможност както при „Удостоверенията за стопански риболов” да се въвежда информация за дневници и файлове. 1. „Поднови удостоверение” – да има възможностите както при „Удостоверенията за стопански риболов”.

 2. „Прекрати”, „Запиши” – да има възможностите както при „Удостоверенията за стопански риболов”, като излиза прозорец изискващ информация за „Причината за прекратяване”

 3. „Презавери” – да има възможност както при „Удостоверенията за стопански риболов”


Да се предвидят следните допълнителни функции:

  • автоматично генериране на Разрешителни и Удостоверения, като индивидуалните данни, които се попълват да са с шрифт Times New Roman 12, Bold;

  • при изтичане на срока на валидност на Разрешителното (10 години) системата да не позволява генериране на ново удостоверение;

  • 10 дни преди изтичане на срока на валидност на Удостоверението при стартиране на системата да се генерира съобщение - предупреждение;

  • броят на издадените разрешителни да се отчита само във форма 7 като се добави нов ред: „Черно море – чл. 21, ал. 3 - разрешително за стоп. риболов в спец обект”.

  • броят на издадените удостоверения и дубликати да се отчита във форма 1 и 7, като се добави нов ред: „Черно море – чл. 21, ал. 3 - право за усвояване на ресурс чрез използване на далян”. Във форма 1 да се отчитат броят на издадените удостоверения и приходите (приходите се взимат от Разрешителното);

  • при издаване на Удостоверение да се генерира събитие към кораба, който обслужва даляна – в случай, че няма издадено през календарната година Удостоверение за този кораб. В случай, че има издадено удостоверение за текущата година в Регистъра на риболовния флот да не се генерира ново събитие – идеята е за календарната година в Регистъра на риболовните кораби да се генерира само едно събитие, касаещо получаването на първото за годината Удостоверение;

  • системата да не позволява при годишно прекратяване на удостоверения за стопански риболов да се прекратяват Удостоверенията за даляните и да се генерира ново събитие в Регистъра на риболовните кораби, означаващо, че корабът няма лиценз. Трябва да се предвиди и възможността по горния булет;

  • да се предвиди и следната възможност – при издаване на удостоверение за стопански риболов в началото на календарната година и приключване на удостоверение за далян (напр. в средата на годината) в Регистъра на риболовния флот да не се генерира събитие, че кораба няма лиценз;

  • системата да не допуска отписване на кораб от Регистъра на риболовните кораби при условие, че има издадено удостоверение и разрешително за далян;

  • количествата уловена риба да се отчитат в „Справки улови/продажби” и в „Допълнителни справки”;

  • издаването на удостоверения и дубликати да се отчита и в модула „Акстър-каса”.
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИРАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ СТОПАНСКИ РИБОЛОВ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАН УРЕД ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ ПО ЧЛ. 21 ЗРА

№ ............................./....................... г.

НА: ___________________________________________________________________________

(пълно наименование на юридическото лице)

Адрес: _____________________________________________________________________________

(седалище и адрес на управление на юридическото лице)

ЕИК (БУЛСТАТ):

Свидетелство за правоспособност № ________/ ......................................... г.

(Диплома, в случаите по чл. 14, ал. 3 ЗРА)


Основание за ползване на обекта - Заповед на изпълнителния директор за определяне на зоната на действие на специализирания уред: № .............../..................... г.

Технически характеристики на уреда, който е поставен:

Координати по навигационната карта на района:Поле

Под поле

Координати

Т. 1 - точка на връзване

СШ

00*00'00,00"

ИД

00*00'00.00"

Т. 2

СШ
ИД
Т. 3

СШ
ИД
Т. 4

СШ
ИД
Т. 5

СШ
ИД


Поле

Под поле

Координати

Т. 6

СШ

00*00'00,00"

ИД

00*00'00.00"

Т. 7

СШ
ИД
Т. 8

СШ
ИД
Т. 9

СШ
ИД
Т. 10

СШ
ИД


Име на мястото, на което ще бъде поставен специализираният уред: __________________________

Сезонност:


Местоположение на обекта (местност, селище,

община, област):_________________________________________
Дълбочина на мястото: __________________________

Категория:

Дължина на хавлията: ___________________________
Размери на къщата: _____________________________
Дължина:______________________________

Широчина:_____________________________
Данни за плавателния съд, използван за обслужване на специализирания уред:

Знаме: България
CFR:


Размери:

дълж. _________ шир. ___________
Височина на борда _______

Мощност:
Бруто тона:

Повиквателен сигнал:

Позивна:


MMSI:
Срок за заплащане на дължима годишна цена за придобиване на право за усвояване на ресурс:

Срок на валидност на разрешителното:ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИАРА : ____________________________________________________

гр. София Дата: г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИУДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ СТОПАНСКИ РИБОЛОВ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАН УРЕД ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ ПО ЧЛ. 21 ЗРА
№ ............................./....................... г.

НА: ___________________________________________________________________________

(пълно наименование на юридическото лице)снимка

Адрес: ___________________________________________________________________________(седалище и адрес на управление на юридическото лице)

БУЛСТАТ:

Лични данни на капитана или друго физическо лице, извършващи риболова от името


и за сметка на титуляря: _____________________________________________________________
__________

____________________________________________________________________
(Личен

(трите имена и адрес)
подпис)


Л.к. № ______________, издадена на ______________ г. от ______________; ЕГН


Свидетелство за правоспособност № ______ / ........................... г. от ____________________________________
(Диплома, в случаите по чл. 14, ал. 3 ЗРА)


Номер на риболовен дневник: от стр. _________ до стр. _________ от стр. ____________ до стр. ___________ДА ИЗВЪРШВА СТОПАНСКИ УЛОВ НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ:
1. На основание на разрешително за стопански риболов със специализиран уред за стопански риболов по чл. 21 ЗРА: _________________ 2. За периода: _______________
3. С уред, който е поставен:
Координати по навигационната карта на района:

Основание за ползване на обекта: (Вид документ)

№ , издаден на от
Име на мястото, на което ще бъде поставен специализираният уред:

Документ, удостоверяващ ползваната площ:
_________________________________________
_________________________________________Дължина на хавлията: ___________________________

№ , издаден на от
Размери на къщата: _____________________________

Местоположение на обекта (местност, селище, община, област):
Сезонност:Категория:4. С риболовен кораб:
Външна маркировка на кораба

Собственик на кораба (адрес) или
основанието за ползване ________
CFR
Размери:

Двигател № ___________________

Бруто тона:
дълж. _________ шир. ___________

Марка


Височина на борда:


Мощност: Гориво:Повиквателен сигнал:

Навигационно оборудване:


НАЧАЛНИК СЕКТОР: ____________________________________________________
(име и длъжност)

гр. на дата: г. Подпис/печат
Образец

(Приложение №2)


Декларация за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените поръчки

(попълва се от членовете на представителния орган на участника /кандидата)

Подписаният ...............................................................................................................................,

ЕГН ..........................., л.к. № ................................, изд. от .................................... на ........................г.

постоянен адрес: ......................................................................................................................................


в качеството си на ....................................................................................................................................

на „............................................................................................................................................................”

със седалище и адрес на управление: ....................................................................................................

ЕИК/БУЛСТАТ ........................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ:

Не съм осъждан с влязла в сила присъда (реабилитиран съм) за:


а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс;
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за невярно деклариране на обстоятелства, изискуеми по силата на закона.

дата: ....................... ДЕКЛАРАТОР:
град ......................... /трите имена,подпис/

Забележка:
1.Когато участниците са юридически лица изискванията по т.1 от настоящата декларация се прилагат, както следва:


  • при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89,

ал. 1 от Търговския закон;

  • при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския

закон, без ограничено отговорните съдружници;

  • при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141,

ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

  • при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2

от Търговския закона, при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

  • при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4

от Търговския закон;

  • при едноличен търговец - за физическото лице – търговец;

  • във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

  • когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.


Образец

(Приложение №3)


Декларация за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от Закон за обществените поръчки

(попълва се от членовете на представителния орган на участника /кандидата)

Подписаният ...............................................................................................................................,

ЕГН ..........................., л.к. № ................................, изд. от .................................... на ........................г.

постоянен адрес: ......................................................................................................................................


в качеството си на член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ тази длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник /излишното се зачертава/ на „.................................................................................................................” със седалище и адрес на управление: ....................................................................................................

ЕИК/БУЛСТАТ ........................................................................................................................................ДЕКЛАРИРАМ:

Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за невярно деклариране на обстоятелства, изискуеми по силата на закона.

дата:......................... ДЕКЛАРАТОР:

град ......................... /трите имена,подпис/

Образец

(Приложение № 4)До

Изпълнителния директор на

Изпълнителна агенция по

рибарство и аквакултури

София, бул. „Христо Ботев” № 17
[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

банкови сметки: […]


О Ф Е Р Т А
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 14., ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет:

Създаване, изграждане и внедряване към модул „Даляни“ в ИСС на ИАРА“

С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване, изграждане и внедряване към модул „Даляни“ в ИСС на ИАРА“.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без възражения и, ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законноустановения срок.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 90 календарни дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие.

Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата документация и неразделна част от нея „Ценова оферта“.

Лицето, което има представителна власт да подпише договора за възлагане на обществената поръчка е [имена и длъжност], в качеството му на [управител, изпълнителен директор, пълномощник и т.н.]. Представителната власт на лицето се удостоверява с [наименование на документа], който е приложен към тази оферта.

[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]


Образец

(Приложение № 5)ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на проекта на договор за обществената поръчка

Подписаният ................................................................................................................................

(трите имена)

……………………………………………………………………………………………….......(данни по документ за самоличност)

………….………..…………………………………….………............................(длъжност) ………………………………………………………………………..............................

(наименование на участника/член на обединение/подизпълнител)

в качеството си на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:

1. Съгласни сме с поставените в проекта на договор условия и ги приемаме без възражения.

2. В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществената поръчка.

.................... Декларатор: .......................

/дата/ /подпис, печат/


Образец

(Приложение № 6)
Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
IBAN, BIC:
ЕИК/ БУЛСТАТ:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
E-mail:

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

ГР. СОФИЯ, П.К. 1606

БУЛ. “ХРИСТО БОТЕВ” № 17
Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с публична покана за представяне на оферта за „Създаване, изграждане и внедряване към модул „Даляни“ в ИСС на ИАРА“


ние

от _________________________________________________________________

адрес /седалище и адрес на управление/ _______________________________ЕИК/БУЛСТАТ ________________,

представляван/о от __________________________________________________

ЕГН ___________________
Предлагаме следната ценова оферта:

При несъответствие между посочената с цифри и изписаната с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.


Тази оферта е със срок на валидност 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок /последния ден/ за подаване на оферти.


Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Подпис и печат

__________________________Образец

(приложение № 7)
Д О Г О В О Р

№………………………


Днес ................................... 2013 г. между

1. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. «Христо Ботев» №: 17, ет. 4 с БУЛСТАТ: 000649519, представлявана от Майдън Сакаджиев - Изпълнителен директор и Веселка Иванова в качеството си на началник на отдел „ФСО“ в дирекция „ФСДУС“, наричан по-нататък в договора за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”,

и

2. …………………………… , с ЕИК: ……………………… представлявано от …………………………… с ЕГН- …………………, със седалище и адрес на управление ……………………………………………………, наричано за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

на основание чл. 101е от Закон за обществените поръчки във връзка с чл.258-269 от Закон за задълженията и договорите, се сключи настоящият договор и страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни поръчка с предмет: „Създаване, изграждане и внедряване към модул „Даляни“ в ИСС на ИАРА“ съгласно предложеното от изпълнителя в офертата за участие, неразделна част от настоящия договор.

(2) Приетата оферта и документите за участие са неразделна част от този договор.

ІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРАЧл.2.(1) При изпълнение предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата от …………………. (………….) лева без ДДС или …………… (………………………) лева с ДДС съгласно ценовото предложение, неразделна част от Договора.

(2) Цената включва всички разходи по изпълнение на договора.

Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се разплаща с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, по следната банкова сметка на Изпълнителя:
ІІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.4. Срокът за изпълнение на настоящия договор е …………….. (…………….) месеца, считано от подписване на договора.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща уговорената цена по предвидените в договора ред и срокове.

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да контролира дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да изпълнява дейностите, предмет на договора при стриктното спазване на посочените параметри и изисквания в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по изпълнението на договора.

(3) Да извършва за своя сметка отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани по време на изпълнението на договора.

(4) Да изпълни качествено задълженията си по предмета на договора.

(5) Да носи пълна отговорност за действията и/или бездействието на подизпълнителите. Договорите с подизпълнители не пораждат никакви права по отношение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има правото да получи уговореното възнаграждение посочено в договора.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има правото да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация при извършване на дейностите предмет на този договор.
VІІ.НЕУСТОЙКИ. САНКЦИИ
Чл.8. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при извършване на дейностите, предмет на настоящия договор, при виновно неизпълнение, както и при некачествено и лошо изпълнение, на задълженията си, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от стойността на договора на ден, но не повече от 15 % от стойността на договора.
VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.9. Клаузите на настоящия договор могат да бъдат променяни и допълвани само по взаимно съгласие, изразено писмено.

Чл.10. Настоящия договор може да бъде прекратен:

(1) По взаимно писмено съгласие на страните.

(2) При виновно неизпълнение, както и при забавено, некачествено и лошо изпълнение, на задълженията на една от страните по договора същият може да се прекрати от изправната страна с 3-дневно писмено предизвестие до неизправната страна.

(3) Когато са настъпили съществени промени във финансирането на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да прекрати настоящия договор с писмено уведомление, в 3 –дневен срок от настъпване на обстоятелствата.

ІХ. СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 11. Всички съобщения, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни ако са направени в писмена форма и подписани от упълномощените лица.
Чл. 12. За дата на съобщението се смята:

(1) Датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението.

(2) Датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата.

(3) Датата на приемането – при изпращане по факс или телекс.
Чл.13. (1) Валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор са:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

гр. София

бул. „Христо Ботев” №: 17, ет. 4


За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(2) При промяна на адреса съответната страна е длъжна да уведоми другата в 3 дневен (тридневен) срок от промяната.
Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.14. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие по съдебен ред.

Чл.15. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и действащите нормативни актове.

Чл.16. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл.17. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.
Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МАЙДЪН САКАДЖИЕВ,

Изпълнителен директор
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница