Пълно описание на обекта на поръчката предмет на обществената поръчкаДата16.05.2017
Размер123.98 Kb.
#21512
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

„Химико-технологични, фитопатологични и полско-лабораторни анализи на сортове растения, заявени за официално държавно сортоизпитване за биологични и стопански качества“І. ПОЗИЦИИ И КОЛИЧЕСТВА:

Обособена позиция № 1:

Химикотехнологичен анализ, експертна и дегустационна оценка на тютюнКултура

Вид анализ

Прогнозен брой проби

Тютюн

Химикотехнологичен анализ, експертна и дегустационна оценка

16

Позиция № 1 включва:

- химични анализи включващи: съдържание на никотин, % (ISO 15152), редуциращи въглехидрати (захари), % (ISO 15154), съдържание на общ азот, % (БДС 15836-88), съдържание на пепели, % (ISO 2817), съдържание на амоняк и хлор (само за тип Бърлей), ISO 2817

- технологични анализи /сух тютюн/ включващи: запълваща способност /плътност/ на рязан тютюн, g/cm3, условен рандеман (бр. цигари/kg сух тютюн), процент главен нерв (при едролистните тютюни), процент първокласен материал (БДС 16255-85), свободна горяемост на тютюна, min (БДС 12976-93)

- експертна оценка (по класи) по показателите: беритба, зрялост, цвят, интензивност на цвета, структура, съдържателност, хомогенност на листа по цвят и еластичност (само за Бърлей) - представя се кратко писмено заключение за качествата на пробата, сравнена със съответната за произхода контрола (органолептична /визуална/ оценка (БДС 9271)

- дегустационна оценка включваща: определяне на аромат, вкус, физиологична сила на тютюна - сензорна оценка (БДС 9271-85)

Обособена позиция № 2

Химикотехнологичен анализ и дегустационна оценка на винаКултура

Вид анализ

Прогнозен брой проби

Винена лоза

Химикотехнологичен анализ и дегустационна оценка

16

Позиция № 2 включва:

- химични анализи на вината: относителна плътност (Commission Reg. /EС/ № 128/2004), алкохол, об. % (Наредба ДВ бр. 99/2005, Прил. 4, т. 3, Commission Reg. /EС/ № 128/2004), общ сух екстракт, g/dm3 (Наредба ДВ бр. 99/2005, Прил. 4, т. 4), редуциращи захари, g/dm3 (Наредба ДВ бр. 99/2005, Прил. 4, т. 5), обща киселинност, като винена киселина, g/dm3 (Наредба ДВ бр. 99/2005, Прил. 4, т. 13), летливи киселини, като оцетна киселина, g/dm3 (Наредба ДВ бр. 99/2005, Прил. 4, т. 14), общ серен диоксид, mg/dm3 (Наредба ДВ бр. 99/2005, Прил. 4, т. 25), свободен серен диоксид, mg/dm3 (Наредба ДВ бр. 99/2005, Прил. 4, т. 25), малвинхлорид, mg/dm3 (Resolution OENO 22/2003), pH (Наредба ДВ бр. 99/2005, Прил. 4, т. 24), микроскопска картина (БДС 15143), общо алкохолно съдържание, об. % (Наредба ДВ бр. 99/2005), беззахарен екстрат, g/dm3 (Наредба ДВ бр. 99/2005); стабилност срещу оксидазно пресичане (Практикум по винарска технология); зрителна оценка на вината: бистрота (2 бална оценка) и цвят (2 бална оценка); вкусова и обонятелна оценка: аромат (4 бална оценка), вкус (12 бална оценка) и пенливост (12 бална оценка); дегустационна оценка на младо вино (100 - бална система), съгласно методика за извеждане на конкурсни сортови опити с лоза на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и Методика на оторизирана дегустационна комисия.

- дегустационна оценка – по четири степенна скала.

Обособена позиция № 3

Химикотехнологичен анализ на средна проба и авторски семена от зимна рапицаКултура

Вид анализ

Прогнозен брой проби

Зимна рапица

Химикотехнологичен анализ на средна проба и авторски семена

310

Позиция № 3 включва:

- на средна проба: съдържание на масло, % а.с.в. (ISO 6883), мастно-киселинен състав на маслото: ерукова киселина в маслото, % (ISO 5508, ISO 5509), глюкозинолати в протеиновата (обезмаслена част) на семето, m.mol/g (ISO 9167-1; ISO 9167-2), сурови влакнини в семенната обвивка, ВНИИЖ, IUPAC)

- на авторски семена: мастно-киселинен състав на маслото: ерукова киселина в маслото, % (ISO 5508, ISO 5509), глюкозинолати в протеиновата (обезмаслена част) на семето, m.mol/g (ISO 9167-1; ISO 9167-2)

Обособена позиция № 4

Химикотехнологичен анализ на пивоварен ечемикКултура

Вид анализ

Прогнозен брой проби

Ечемик пивоварен

Химикотехнологичен анализ на пивоварен ечемик и малц

72

Позиция № 4 включва:

- технологичен анализ на пивоварен ечемик по следните показатели: водно съдържание, %, абсолютна маса (маса на 1000 зърна), g, изравненост над сито 2,5 mm, %, белтъчно съдържание, % абс.с.в.

- микромалцуване на проби пивоварен ечемик

-технологичен анализ на проби малц по следните показатели: водно съдържание, %, време на озахаряване, min, екстрактно съдържание на малц, %, екстракта разлика на малц, %, цвят на малца, ед. ЕВС, вискозитет на лабораторната пивна мъст от малц, mPa.s, разтворим азот на малц, mg/100g, общ белтък, % а.с.в.

Анализите следва да се извършат съгласно методите утвърдени от Комитета по анализите на Европейската пивоварна конвенция, описани в European Brewery Convention Analytica – EBI (1998), Verlag Hans Carl Getränke – Vachverlag, Nűrnberg.

Обособена позиция № 5

Алвеографски анализ анализ на пшеница, зимна обикновенаКултура

Вид анализ

Прогнозен брой проби

Пшеница

Зимна, обикновенаАлвеографски анализ

315

Позиция № 5 включва:

- алвеографски анализ за определяне: влага, % (БДС EN ISO 712:1997), сила на брашното, W и еластичност/разтегливост, P/L (ISO 5530-4).Обособена позиция № 6

Химикотехнологичен анализ на пшеница, зимна обикновенаКултура

Вид анализ

Прогнозен брой проби

Пшеница

Зимна, обикновенаХимикотехнологичен анализ

180

Позиция № 6 включва:

- влага, % (БДС EN ISO 712:1997), обща стъкловидност, % (БДС 13378-76), твърдост на зърното, % (експресен метод с “Инфраматик”, съдържание на суров протеин, (Nx5,7) % с.в. (БДС ISO 1871:2001 Селскостопански хранителни продукти. Определяне съдържанието на азот по метода на Келдал. Общи положения), добив на мокър глутен, % (БДС 13375-88), отпускане на глутена, mm (БДС ISO 13375), компресибилитет, усл. ед. (БДС 13375-88), число на хлебопекарната сила, усл. ед. (БДС 13375-88), седиментационно число (БДС ISO 5529:1997 Метод на Zeleny).Обособена позиция № 7

Технологичен анализ на пшеница, зимна обикновенаКултура

Вид анализ

Прогнозен брой проби

Пшеница

Зимна, обикновенаТехнологичен анализ

175

Позиция № 7 включва:

- влага (зърно и брашно), % (БДС EN ISO 712:1997), пробно смилане (няма общоприет стандартизиран метод), валориграфски показатели - образуване на тестото, min, размекване на тестото, усл. ед., валориметрична стойност, усл. ед. (БДС ISO 5530-4), показатели на хляба по БДС (специфичен обем, cm3/g, формоустойчивост, h/d, сензорна оценка по профилна скала, показатели на хляба по “ремикс” метод - за група “А” силни сортове пшеница (специфичен обем, формоустойчивост, сензорна оценка по профилна скала)Обособена позиция № 8

Технологичен анализ на пшеница, зимна твърдаКултура

Вид анализ

Прогнозен брой проби

Пшеница

зимна, твърдаХимикотехнологичен анализ

28

Позиция № 8 включва:

- показатели на зърно: стъкловидност, % (ISO 5532-80), съдържание на суров протеин (Nx5,7), % с.в. (БДС ISO 1871:2001), SDS - седиментационно число, cm3 (ICC 151), добив на мокър глутен, % (БДС 13375-88), отпускане на глутена, mm (БДС 13375-88), компресибилитет на глутена, усл. ед. (БДС 13375-88), жълти пигменти, ppm d.b. (ISO 11052:1994); показатели на грис: отпускане на глутена, mm (БДС 13375-88), фаринографски показатели - максимална консистенция, BU, ширина на фаринограмата, BU, стабилност на тестото, BU (Общо приет метод на Irvine, G. N., J. W. Bradley, G. C. Martine. 1961. Фаринографска техника за макаронено тесто. Cereal Chem., 38: 153-164 - приложение 3), компресибилитет на глутена, усл. ед. (БДС 13375-88), жълти пигменти, ppm d.b. (ISO 11052-94:1994); показатели на макаронен продукт: жълти пигменти, ppm d.b. (ISO 11052-94:1994), число на кулинарно качество, 1-8 (Alause, J 1977), електрофоретичен глиадинов тип (глиадинова електрофореза за определяне на типа на глутена).Обособена позиция № 9

Анализ за студоустойчивост на зимна рапица, тритикале, зимен овес, зимна обикновена и твърда пшеница, зимен двуреден и многореден ечемикКултура

Вид анализ

Прогнозен брой проби

Зимна рапица, тритикале, зимен овес, зимна обикновена и твърда пшеница, зимен двуреден и многореден ечемик

Анализ за студоустойчивост по полско лабораторен метод

157

Позиция № 9 включва:

- анализ на студоустойчивостта на зимни зърненожитни култури и зимна рапица по полско-лабораторен метод: залагане на опита, закаляване, замразяване в камери с температури на третиране за тритикале, обикновената пшеница и ръж -13оС, -16оС, -19оС, за твърда пшеница -11оС, -14оС, -17оС, за зимен овес -8 оС, -10 оС, -12 оС, за зимен ечемик -10 оС, -12оС, -14оС, за зимна рапица - 11 оС, -14 оС, -17 оС, оценка по скала със съответните сортове стандартиОбосбена позиция № 10

Фитопатологичен анализ за устойчивост на патогени на изкуствен инфекциозен фон на тритикале, зимен овес, зимна обикновена и твърда пшеница, зимен двуреден и многореден ечемикКултура

Вид анализ

Прогнозен брой проби

Тритикале, зимен овес, зимна обикновена и твърда пшеница, зимен двуреден и многореден ечемик

Фитопатологичен анализ за устойчивост на патогени на изкуствен инфекциозен фон

200

Позиция № 10 включва:

- анализ на сортове тритикале, заявени за сортоизпитване за БСК и на сортове стандарти за устойчивост при условия на изкуствено заразяване към причинителите на: брашнеста мана (Erisyphe graminis f.sp. tritici), листна (кафява) ръжда (Puccinia reconditе f.sp. tritici), стъблена (черна) ръжда (Puccinia graminis f.sp. tritici).

- анализ на сортове зимен овес, заявени за сортоизпитване за БСК и на сортове стандарти за устойчивост при условия на изкуствено заразяване към причинителите на: брашнеста мана (Erysiphe graminis f. sp. avenae), коронеста ръжда (Puccinia coronifera), стъблена ръжда (Puccinia graminis f. sp. avenae).

- анализ на сортове зимна обикновена пшеница, заявени за сортоизпитване за БСК и на сортове стандарти за устойчивост при условия на изкуствено заразяване към причинителите на: брашнеста мана (Erisyphe graminis f.sp. tritici), листна (кафява) ръжда (Puccinia recondite f.sp. tritici), стъблена (черна) ръжда (Puccinia graminis f.sp. tritici).

- анализ на сортове зимна твърда пшеница, заявени за сортоизпитване за БСК и на сортове стандарти за устойчивост при условия на изкуствено заразяване към причинителите на: брашнеста мана (Erisyphe graminis f.sp. tritici), листна (кафява) ръжда (Puccinia recondite f.sp. tritici), стъблена (черна) ръжда (Puccinia graminis f.sp. tritici).

- анализ на сортове ечемик двуреден и многореден, заявени за сортоизпитване за БСК и на сортове стандарти за устойчивост при условия на изкуствено заразяване към причинителите на: листна (кафява) ръжда (Puccinia hordei) и брашнеста мана (Erysiphe graminis f. sp. Hordei). Отчита се по интегрирана петстепенна скала за коригирана степен на нападение, отразяваща както степента, така и типа на нападение (P) в %.

- анализ на сортове ечемик двуреден и многореден, заявени за сортоизпитване за БСК и на сортове стандарти за устойчивост при условия на изкуствено заразяване към причинителите на: фузариоза по класа (Fusarium sp.). Отчита се % на заразените зърна.

Обособена позиция № 11

Фитопатологичен анализ за устойчивост на патогени на изкуствен инфекциозен фон на люцернаКултура

Вид анализ

Прогнозен брой проби

Люцерна

Фитопатологичен анализ за устойчивост на патогени на изкуствен инфекциозен фон

14

Позиция № 11 включва:

- анализ на сортове люцерна, заявени за сортоизпитване за БСК и на сортове стандарти за устойчивост при условия на изкуствено заразяване към причинителите на: брашнеста мана, индекс на нападение в % (Erysiphe communis f. sp. medicaginis), ръжда, индекс на нападение в % (Uromyces striatus), кореново и стъблено гниене, индекс на нападение в % (Phytophthora sp., Verticillium albo-atrum, Fusarium oxysporum, Sclerotinia sclerotiorum).Обособена позиция № 12

Фитопатологичен анализ за устойчивост на патогени на изкуствен инфекциозен фон на памукКултура

Вид анализ

Прогнозен брой проби

Памук

Фитопатологичен анализ за устойчивост на патогени на изкуствен инфекциозен фон

6

Позиция № 12 включва:

- анализ на сортове памук, заявени за сортоизпитване за БСК и на сортове стандарти за устойчивост при условия на изкуствено заразяване към причинителите на: вертицилийно увяхване в индекс, % (Verticillium dahliae, Verticillium albo-atrum).Обособена позиция № 13

Фитопатологичен анализ за устойчивост на патогени на изкуствен инфекциозен фон на слънчогледКултура

Вид анализ

Прогнозен брой проби

Слънчоглед

Фитопатологичен анализ за устойчивост на патогени на изкуствен инфекциозен фон

188

Позиция № 13 включва:

- анализ на хибриди слънчоглед, заявени за сортоизпитване за БСК и на хибриди стандарти за устойчивост при условия на изкуствено заразяване към причинителите на: мана раса 700 (Plasmopara halstedii), мана раса 731 (Plasmopara halstedii), фомоза (Phoma macdonaldi), фомопсис (Phomopsis helianthi).Обособена позиция № 14

Фитопатологичен анализ за устойчивост към местна популация на синя китка (раса A-G) на изкуствен инфекциозен фон на слънчогледКултура

Вид анализ

Прогнозен брой проби

Слънчоглед

Фитопатологичен анализ за устойчивост към местна популация на синя китка (раса A-G) на изкуствен инфекциозен фон

50

Позиция № 14 включва:

- анализ на хибриди слънчоглед, заявени за сортоизпитване за БСК и на хибриди стандарти за устойчивост при условия на изкуствено заразяване към синя китка (Orobanche cumana) - местна популация раса А-G.Обособена позиция № 15

Фитопатологичен анализ за устойчивост на патогени на изкуствен инфекциозен фон на царевицаКултура

Вид анализ

Прогнозен брой проби

Царевица

Фитопатологичен анализ за устойчивост на патогени на изкуствен инфекциозен фон

250

Позиция № 15 включва:

- оценка на хибриди царевица, заявени за сортоизпитване за БСК и на хибриди стандарти за устойчивост при условия на изкуствено заразяване към причинителите на: фузариум по кочана (Fusarium moliniforme), фузариум по стъблото (Fusarium graminearum), обикновена главня (Ustilago zeae), царевична мозайка (Maize dwart mosaic virus /MDMV group).
Каталог: uploads -> files -> News
News -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации
News -> „ Новото при reach, clp, Споделяне на добри практики, Енергийна ефективност и зелена икономика”
News -> Изложение «месомания 2016»
News -> I общи положения Ч
News -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации
News -> Бразилия и аржентина
News -> Програма 19 ноември 2015, София, Централ Хотел Форум 9: 30-10: 00 Регистрация
News -> Месалина оод, представител на марка за дамска мода kensol
News -> Biomeda 2000 Ltd
News -> Програма научно практическа конференция "Нови моменти в областта на науката и производството на мляко и млечни продукти"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница