Пълно описаниe на обекта на поръчкатастраница1/6
Дата05.03.2018
Размер0.83 Mb.
#60957
  1   2   3   4   5   6

ОБЩИНА САМОКОВ

2000 Самоков, ул. «Македония»№ 34; тел. 0722/ 6 66 30; 6 66 66; факс 0722/6 0050


ПЪЛНО ОПИСАНИE НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА


Предмет: ” Строително-монтажни работи по привеждане на помещенията на МБАЛ Самоков ЕООД – гр. Самоков в съответствие с действащите медицински стандарти и технически изисквания на предвиденото за закупуване медицинско оборудване.”

Строително-монтажните работи ще се реализират съгласно изготвен работен проект. Обхватът и работите са подробно описани в обяснителните записки. При изпълнение на строително-монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва стриктно работния проект, предоставен от Възложителя.

Операционен блок;

ОАИЛ;


Родилни зали;

Кабинет образна диагностика и остеодензитометричен кабинетДоставка и монтаж на болнични асаньори;


V. МАТЕРИАЛИ

1.Собственост

Всички материали, оборудване и отпадъци, включени и/или получени при почистването на строителната площадка, които не са необходими и не са включени в проекта по Договора са собственост на Възложителя, ако в Договора не е записано друго и трябва да бъдат разположени извън строителната площадка.2. Съхранение

Депата за стоителните отпадъци трябва да се съгласуват предварително от Изпълнителя със заинтересованите служби и ведомства.

Материалите, които са годни за повторна употреба и са включени в проекта по Договора трябва да бъдат внимателно отстранени, почистени, запазени, сортирани, надписани, защитени и складирани на подходящи места или натоварени и транспортирани до подходящ склад, както е предписано в проекта по Договора. Повредените материали по вина на Изпълнителя трябва да бъдат заменени с нови за негова сметка.

3. Стандарти и методи на изпитване

Всички строителни материали/продукти/, които се влагат в строежа трябва да са с оценено съответствие съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съотвествието на строителните продукти”, приета с ПМС №325 от 06.12.2006г. Строителните продукти трябва да са придружени с „Декларация за съотвествие”.


VI. ИЗПЪЛНЕНИЕ
ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК


 1. ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Операционният блок се състои от следните помещения

 • травматологична операционна с помещение за гипс и гипсировъчна кухня;

 • АГ операционна

 • Септична операционна;

 • Асептична операционна;

 • Операционна лапароскопия

 • Подготовка персонал към всички операционни зали

 • Подготовка пациенти към всички операциони зали

 • Три експрвесни стерилизации

 • Помещение материали;

 • Помещение инструментариум;

 • Почивка екип;

Фукционалното зониране, което определя организацията по извършване на лечебната дейност се запазва. Не се предвижда смяна на предназначението на помещенията – извършват се строителни ремонтни дейности, които да подобрят качеството на обслужване на пациентите. Изграждане на нови стени и пробиване на отвори не с епредвижда. За почистване на помещенията на операционния блок се използва чаистачно, което е разположено на етажа в близост на операционния блок.

Предвидените материали са:  1. Подови настилки –

 • PVC антибактериална настилка за помещения подготовки персонал, пациенти, операционни, стеризлизация, коридори и спомагателни помещения;

  1. Стени -

 • Полагане на PVC антибактериална облицовка по стени в операционни зали;

 • Полагане на гиспокартон върху външни стени в зоните с прозорци;

 • Антибактериален водоустойчив латекс за стени по всички помещения без операционни;

  1. Тавани –

 • Боядисване на таван с латекс;

 • Окачен таван в зоната на коридорите, подготовка лекари и пациенти и частично в операционни зали;

  1. Дограми –

 • Запазване на съществуващата дограма на прозорците по фасадата;

 • Подмяна на вътрешните врати с алуминиеви профили със стъклопакети; ( По приложена спецификация);ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Сградата е II-ра степен на пожароустойчивост, категория В.

Евакуация: Евакуацията се осъществява директно през коридора към стълбищната клетка. Вратите се отварят по посока на евакуацията. Вратите към отделението са димоуплътнени, самозатварящи се. Ширината на вратите отговарят на нормативните изисквания. Сградата е с негорима монолитна конструкция .

БЕЗОПАСНА И ДОСТЪПНА СРЕДА

Проектът е разработен с осигуряване на достъп за хора с увреждания, съгласно “Наредба № 6 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии”. Изпълнените за това мероприятия са:

- Вратите са със светла ширина, позволяваща предвижването на количките на хора с увреждания

- Ширината на фоайетата и коридорите осигурява необходимата достъпна среда
 1. ЧАСТ ОВиК

Отоплението на сградата е съществуващо, като от котелната централа на гориво природен газ е изградена двупътна отоплителна инсталация на режим 80/600 С.

Третира се подмяна на чугунените отоплителни тела с отоплителни тела от А1 глидери Н500 (135W/гл; ∆t = 500 C). Отоплителните тела се монтират на 10 см от пода и 3 см от стена. Отолителните тела са комплектовани с радиаторен вентил чглов ½’’ секретен вентил ъглов ½’’ и секретен обезвъздушител. Аншлусите се изпълняват от гъвкава тръба ф16/2 от А1 вложка. Ремонта се изпълнява през летният период след спиране отоплението и частично изтакане. След подмяна на отоплителните тела инсталацията се напълва и пробва на плътност.

2.1 Климатизация:

С оглед на икономия на енергия и поетапно изграждане на климатизацията са предвидени 3 броя климатични инсталации, които да гарантират необходимият нормативен микроклимат ма операционните. КИ-1:5650/5650м3 пресен в/х 1500м3/ч; отработен в/х 1500 м3/ч. Смесеният въздух минава през филтри G4 и F8 и преди пускане на камерата през филтър НЕРА12.

Климатична инсталация зона оси 3 и 9 обхваща два броя операционни, стерилизация, подготовка лекари; два броя подготовка пациент и част от коридора за баланс по въздух. Предвидени са климатична камера за вътрешен монтаж; шумозаглушители, въздуховоди от поцинкована ламарина, изолация, регулиращи клапи, пожарни клапи и нагнетателни всмуквателни решетки. Инсталацията се монтира на тавана, като на покрива се монтира термопомпения агрегат. Камерата се монтира на нивелирана рама с височина 50мм. Управлението е от табло за контрол и управление, доставка и окабеляване от него до консуматорите от специлизирана фирма за хладилна и климатична техника.

КИ-2:5650/5650 м3 пресен в/х 1500м3/ч; отработен в/х 1500 м3/ч.

Смесеният въздух минава през филтри G4 и F8 и преди пускане на камерата през филтър НЕРА12.

Климатична инсталация зона оси 9 и 15, обхваща два броя операционни, стерилизация, подготовка лекари; два броя подготовка пациент и част от коридора за баланс по въздух. Предидени са климатична камера за вътрешен монтаж шумозаглушители, въздуховоди от поцинкована ламарина, изолация, регулиращи клапи, пожарни клапи и нагнетателни всмуквателни решетки. Инсталацията се монтира на тавана, като на покрива се монтира термопомпения агрегат. Камерата се монтира на нивелирана рама с височина 350 мм като преди неа се заустват въздуховоди 250/150 за две решетки. Управлението е от табло за контрол и управление, доставка и окабеляване от него до консуматорите от специлизирана фирма за хладилна и климатична техника.

КИ-33400/3400м3/ч; пресен в/х 880м3/ч; отработен в/х 880 м3/ч;

Смесеният въздух минава през филтри G4 и F8 и преди пускане на камерата през филтър НЕРА12.

Климатична инсталация зона оси 15 и 23 обхваща един брой опреционна, стерилизация, подготовка лекари; подготовка пациент; гипс кухня; гипс и част от коридора за баланс за въздух; Предвидени са климатична камера вътрешен монтаж шумозаглушители, въздуховоди от поцинкована ламарина, изолация, регулиращи клапи, пожарни клапи и нагнетателни всмуквателни решетки. Инсталацията се монтира на тавана, като на покрива се монтира термопомпения агрегат. Камерата се монтира на нивелирна рама с височина 50 мм. Управлението е от табло за контрол и управление, доставка и окабеляване от него до консуматорите от специлизирана фирма за хладилна и климатична техника.

2.2 Климатизатори –

За помещение почивка екип е предвиден един брой климатизатори система сплит, инверторна термопомпа с охладителна мощност 3,5 кW; отоплителна мощност 4,8 кW и консумирана мощност 1,22 кW;


 • Ред на изпълнение на ремонта:

 • Демонтаж на старите въздуховоди, почистване на тавана и осигуряване на осветление;

 • Оглед на отворите в таванната плоча и съгласуване с проекта;

 • Затваряне на отвори и разширяване на други, ако е необходимо;

 • Монатаж на всички кутии за решетиките и пожарните клапи;

 • Поетапно или цялостно изграждане на трите инсталации, започвайки в зависимост от последваща достъпност;

 • Затруднен монтаж поради малка височина;

 • Изисквания към въздухопроводите за плътност и доставка преди монтажа обработени отвътре със спирт и затворени с полиетилен;


3 ЧАСТ ‘ЕЛЕКТРО’ -

3.1 Захранващи линии и табла –

Предвижда се преустройство на част от болницата. Болницата съгласно чл. 40 от Наредба 3 „За устройство на електрическита уредби и електропроводните линии” от 09.06.2044г е първа категория на електрозахранване. От глаените табла сутерен се захранват етажни разпределителни табла – резервирано ( от дизел генератор за нулев категория) и нерезервирано (първа категория). Местопложението на силнотоковите магистрали се запазват, като се предвжида да се променят сечението на захранващите кабели към таблата, както и етажни разпределителни табла. От главни разпределителни табла сутерен се захранват етажни разпределителни табла – резервирано за табла операционни и нерезервирано за контакти и осветление. Пред всяка операционна се оособяват табла операционни и табла вентилация. Захранващите кабели са оразмерени по токово натоварване и пад на напрежението и са отразени на схемата на таблата. Увеличението на мощността е несъществена спрямо същесвтуващата мощност в момента.


  1. Осветителни инсталации –

Осветлението на обекта е съгласно БДС EN 12464-1 за осветеност на помещенията. Предвидени са осветителни тела в зависимост от предназначението на помещенията. Приложени са светотехнически изчисления. ОСветителните тела са съобразно легендата на чертежите. Предвижда се три вида осветеление- основно, дежурно и евакуационно. Осветлението е отделено на самостоятелен токов кръг. В операционните зали са предвидени луминисцентни осветителни тела 2х58W със защитно стъкло. В подготовка персонал, подготовка пациенти и стерилизация е предвидени луминисцентни осветителни тела 4х18W със защитно стъкло.

Упрвалението на осветлението се осъществява от ключове за подготовка пациенти, подготовка персонал и стерилизация. Управлението на осветлението в операционни зали и коридоритее с импулсни релета. Осветителните инсталация ще се изпълни с проводник NYY. За безопсното напускане на помещенията при наплно отпадане на напрежението е предвидено и осветително тало за евакуационно осветление с пиктограма показваща пътя на евакуация. Осветелението е захранено с кабел NYY 3х1,5 по кабелна скара в тръба. Осветителните тела са със собствени акумулаторни батерии, осигуряващи автономна работа минимум 15 минути.  1. Силова инсталация

Контактните излази ще се изпълнят с проводник NYY 3х4мм2 до разклонителна кутия и NYY 3х2,5мм2 до консуматора в гофрирана тръба. Всички контакти са тип „Шуко” за скрита инсталация. Контактите ще се монтират на височина 0,5 м от пода за общи нужди на 1,30м за технологични контакти. В помещенията е отразена технология и съгласно в нея са нанесени технологични консуматори съобразно мощностите им. Съгласно задание от ОВ в отделения за предвидени климатици. Табло вентилация е от специализирана фирма.

  1. Слаботокова инсталация –

От магистрално трасе съществуващо се изтеглят слаботоковите инсталации;

  1. Телефонна и интернет мрежа –

От съществуващ комутационен шкаф се итегля кабел до телефонните излази. Кабелната телефонна и интернет мрежа се изгражда с неекраниран меден кабел SFTP4х2х0,4мм на принципа на технология тип ‘звезда’;

  1. Заземителна инсталация-

За защита на персонала от опасно високи допирни напрежения е предвидена и разработена заземителна инсталация. Предижда се направа на заземителна уредба и от нея вертикално се изтегля проводник ПВА2 1х16 до заземителна клема. От заземителна клема в коридора се изтегля проводник ПВА2 1х6 по кабелна скара. На заземяване поделжат операционна маса, настилка и кабелна скара. Предвижда се и заземителен болт в операционната.

  1. Здравословни и безопасни условия на труд –

Спзени за изискванията на следните правилници и нормативни документи: Наредба No. 3 „За устройството на електрическите уредби и електропроводните линии” от 09.06.2004г. БДС EN 12464-1 Светлина и осветление. Осветление на работни места, Наредба No. 2 на ЗБУТ при изпълнение на СМР.

Предвидени са следните мероприятия по ЗБУТ и ПАБ, съгласно номеклатурата на факторите:КОД 01- Електрообезопасяване

 • Предидено е заземяване на технологичните съоръжения, корпусите на всички двигатели, кабелни ксари и мтеални конструкции, които могат да попаднат под напрежение;

 • Корпусите на всички ел. машини, двигатели, осветителни тела, контакти се свързават задължително към петия проводник на ел. мрежата, който не е защитен никъде по дължината си с предпазна апаратура и има сигурна метална връзка;

 • Срещу авария ел. съоръжения и захранващите линии са предвидени: - за защита от къси съединения – автомаични двуполюсни и четириполюсни прекъсвачи, комплектовани с дефектно токова защита;

 • Съгласно „Нормите за проектиране на мълниезащитата на сгради и външни съпръжения” са осигурени технически средства за защита от пряк удар на мълния, защита от ел. магнитна индукция и статично електричество;

 • За помещението на ел. табла са осигурени: диелектрически килимчета, диелектрически боти, ръкавици, предпазни очила, предупредителни табели, пожарогасители, противогази, взривозащитени ел. фенери.

КОД 04-Изкуствено осветление

 • За всички помещения е осигурена нормена осветеност, отговаряща на изискванията на БДС EN 12464-1 и са отчетени специфичните изисквания на технологията на осветеност и начин на монтаж на осв. тела с цел получване на необходимата осветеност в помещенията;

 • Предвидено е евакуационно осветление;

КОД 09 - Пожарна безопасност

 • На приложените чертежи са нанесени пожарната опасност на различните видове помещения;

 • Осветителните тела, контактите, разклонителните кутии, кабелите са съобразени с изискванията на ПСТН и Наредба №3;

 • Помещенията ел. таблата да се оборудват с пожарогасители „ЯРТРУС”.


Специфични изисквания към електроинсталациите

1.Контролът на преходното съпротивление на заземителната уредба трябва да се извършва не по-рядко един път в годината в сухите летни месеци, съгласно изискванията на правилниците.

2.С цел осигуряване нормална безопасна работа на електропотребителите да се извършват изпитания на ел. двигателите не по-рядко от един път на две години.

3.За периодичността на текущите ремонти да се изработят местни заводски инструкции в зависимост от конкретните условия.

4.Аварийният запас от електросъоръжения, части и детайли трябва да отговарят на конкретните нужди с цел осигуряване при необходимост нормалната експлоатация на ел. съоръженията в помещенията.

5.Оглед и почистване на прах и замърсяване на електросъоръженията, двигатели, апаратура и други съоръжения да се провежда в срокове, определени съобразно местните условия, но не порядко от един път на три месеца.Специфични изисквания към осветителната инсталация

1.В процеса на експлоатация, осв. уредби да се подлагат на следните периодични проверки:

-не по-рядко от един път в годината да се измерва степента на осветеност в контролните точки и нивото на общата осветеност;

-състоянието на осв. уредба (наличието на стъкла, решетки и мрежи на осв. тела, изправност на уплътненията на осв. тела със специално изпълнение) да се проверяват с периодичност, определена от лицата, които отговарят за ел. инсталациите;

2.По време на измерване на осветеността да се измерва напрежението в точката на захранване и в най-отдалечената точка на осветителната инсталация.

3.Оглед и проверка на осветителната мрежа се извършва със следната периодичност:

-измерване на изолационното съпротивление на кабели – 1 път в годината;

- измерване на товарите и стойността на напрежение в отделни точки на ел. инсталацията – 1 път в годината;

-проверка на състоянието на работното осветление и проверка на съответствието на номиналните токове на прекъсвачите и стопяемите вложки на предпазителите с работните - 1 път в годината;

4.Почистване на осв. тела, подмяна на изгорелите лампи и ремонт на инсталацията да се извършват при изключено напрежение.

5.Едновременно с почистване на всички осв. тела да се проверява изправността на закрепващите детайли и на контактите.

Всички инсталации да се изпълнят съгласно изискванията на разпоредбите за този вид строителство.

Противопожарна защита

Възможност за пожар се създава само при нарушена изолация на кабелите и проводниците. Опасност от експлозия няма. Отворите на таблата да се уплътнят с противопожарни материали /стъклена вата, азбесто-цимент и др/.4. ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

4.1. Техническо решение.

4.1.1 Пожароизвестителната инсталация е изградена на базата на модулна аналогова адресируема пожароизвестителна централа от серията Solution F1 на фирма NSC Sicherheitstechnik Gmb. Използуваният контролен панел е с възможност за конфигуриране на до 18 контура, 1024 програмируеми зони, памет от 1000 събития, разширение от 2 до 18 кръга, захранване 24DC/7,5A. На всеки кръг могат да се включат до 127 адресни модула. В случай на пожар пожароизвестителната централа подава сигнал към системата за гласово оповестяване и евакуация. Имайки предвид поведението на горене на съхраняваните материали, са предвидени следните адресируеми датчици, които изцяло удовлетворяват изискванията на европейската норма EN 54/7 (датчиците са производство на фирма HOCHIKI):

 • Фотоелектричен димен датчик ALG-E-предназначен за откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие, като реагира над определен праг на концентрация на дим в охраняваната среда. Има подвижна камера, която може да бъде лесно почистена или подменена, улеснявайки поддръжката.

 • Аналогов температурен датчик АСВ-Е - комбиниран стандартен термичен детектор (терморезистор) с управляваща електроника за преобразуване на аналоговата величина (околна температура) в цифров вид и комуникация с централния панел.

 • Стандартна основа за датчици серия YBN-R/3

 • Ръчен адресируем пожароизвестител HCP-E-предвидена е възможност за тест чрез специален ключ. Оборудван с улесняващи монтажа конектори. Осигурява моментална реакция. Статусен LED светодиод. Наличие на гъвкав пластмасов елемент, (в съответствие с EN54). Позволява повърхностен или скрит монтаж.

От направените проучвания и преценка на обекта е възприета концепцията за адресируема система с разпределена интелигентност. При тази система всяка адресна точка има собствен микроконтролер с голям обем памет и поема част от функциите на централата. Аналоговата стойност на сигнала от един или повече сензори в пожароизвестителя (ПИ) се оценява в него съобразно програмираните данни на системата и се докладва в цифров вид като решение за преминаване на системата в зададен работен режим (тревога, подпрагова тревога, повреда и др.). ПИ следят състоянието на околната среда и се приспособяват към нея, следят собственото си състояние и го оценяват на базата на самообучение и определят степента на замърсеност, повреда на сензор, предпрагова тревога, необходимостта от обслужване и други състояния на ПИ. Приели сме за обекта пожароизвестителна централа, която изпълнява всички задължителни и опционни функции на БДС EN 54. Притежава заключение от НС „ПАБ” за приложимост в Република България. Предвид пълната взаимозаменяемост на всички видове автоматични ПИ, в процеса на изграждане и експлоатация на инсталациите е възможно целесъобразно заменяне на един вид с друг, ако е продиктувано от изменения в използването на определени помещения или се появят достатъчно причини за това.

4.2. Описание и обосновка на приетите решения

Предвидено е пожароизвестяване във всички помещения на операционния блок. Пожароизвестителните датчици се присъединяват към девети кръг на централата. Всеки от адресируемите пожароизвестители има собствен адрес и при задействането му на дисплея на пожароизвестителната централа се изписва адреса и мястото на монтаж на известителя. Адресируеми ръчни пожароизвестители са предвидени на изходите и на пътя за евакуация. Монтират се на стена на височина 1,40м от готов под. За алармиране при възникване на пожар са предвидени адресируеми сирени, монтирани в коридорите.4.3. Разположение на централните съоръжения

Пожароизвестителната централа се монтира в помещение „Охрана”, намиращо се на първи етаж. ПИЦ е предвидена за монтаж на удобно място за обслужване, на височина 1,50м от готов под и около нея е осигурено свободно пространство не по-малко от 0,5м, а над нея 1,00м. Същата да се нивелира. Захранването на централата с ~220V да бъде осъществено от ел.табло с непрекъснат режим на работа на самостоятелен токов кръг без други консуматори с кабел NYY 3х1,5мм². Захранването на пожароизвестителната централа се резервира с 2 броя акумулаторни батерии 12V/7Ah, свързани последователно. Капацитетът на батериите е изчислен да поддържа системата 48 часа в нормално състояние, като е предвиден и резерв. При отпадане на основното захранване пожароизвестителната централа автоматично преминава към захранване от акумулаторните батерии, монтирани в нея. При възстановяване на основното захранване централата автоматично се връща към него и акумулаторните батерии преминават в режим на подзаряд.

При свързването на жилата на контура да се спазва стриктно полярността. Жилата и екранните проводници се свързват посредством кабелни накрайници. Екранните проводници от двете страни на всеки контурен елемент се свързват сигурно към определената за това клема.

ПИЦ се заземява с третото жило на захранващия кабел.4.4. Монтаж на пожароизвестители

Автоматичните пожароизвестители се разполагат върху таваните на не по-малко от 30 см от луминисцентни осветителни тела, обикновено в центъра на свободно каре, между две осветителни тела, по възможност близо до пресечната точка на диагоналите на помещението. Повърхността на монтиране на основните трябва да бъде равна. При неравности и кривини те трябва да се изравняват. Не се допуска деформиране на основите чрез прекомерно притягане. Ръчните пожароизвестители се монтират на места, добре видими, удобни за задействане и същевременно защитени от случайно задействане и повреди. Разполагат се на височина 1,40 м от готов под. Разположени са в близост до изходите, като е спазено изискването от която и да е точка на дадения етаж не трябва да се изминава повече от 40 м до достигане на ръчен ПИ.

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница