Пълно описаниe на обекта на поръчкатастраница3/6
Дата05.03.2018
Размер0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6

Външни проектни условия:

-отоплителната инсталация е приравнена към втора група- инсталации с нормални изисквания, осигуряващи нормираната температура през зимата.

Изчислителна зимна температура Θе(0.4%)= -18C.

- вентилационните и климатични инсталации се приравняват към първа група- инсталации с повишени изисквания, осигуряващи нормираните параметри на въздуха.

Изчислителна зимна температура Θеmin= -18C.

Изчислителна зимна относителна влажност φеII= 95%.

Изчислителна лятна температура Θеmax= 31C.

Изчислителна лятна относителна енталпия φе= 39.5%.

Надморска височина- 950 m.

Брой на отоплителните дни- 220

DD=3300 –денградуси

Средногодишна температура- 7.5 C.Вътрешни проектни условия:

Температурата на въздуха в помещенията е съгласно НАРЕДБА N:15/ 19.08.2005 год и БДС 14776. В зависимост от изискванията към създавания микроклимат да се приравнява към категория- В- очаквано средно ниво и се осигуряват следните изчислителни параметри на микроклимата:

- през зимния период:

температура в работната зона- 222 С

относителна влажност- не се следи

ниво на ÷звуковото налягане- 35 dB(A)

- през летния период:

температура в зоната на обитаване - 242 С

относителна влажност- не се следи

ниво на звуковото налягане- 35 dB(A)

вредности в помещенията не се отделят.

Технически решения:

За родилното отделение е проектирана нова вентилационна (климатична) механична инсталация, работеща с 100% пресен въздух, със загряване, охлаждане и рекуперация на топлината на изхвърляния въздух. Съгласно медицинския стандарт по профилактика и контрол на вътрешноболничните инфекции и изискванията към чистотата на въздуха в лечебните заведения, указани в него, отделението подада в трета група.Изисквания произтичащи от това:

- вид на въздушния поток- турболентен.

- кратност на въздухообмена- 12÷20 (приет 16).

- степен на филтрация на подавания въздух- F7÷F9.

- клас на чистота на въздуха по БДС EN ISO 14644-1 e 8 EN ISO.

- надналягане по отношение на съседни зони- 10÷15 Ра.

Минималното количество пресен въздух на човек за трета група е 100 m³/h.

Технически подход при проектирането на инсталацията:

- Максимално използване на съществуващите въздуховодни трасета.

- Намаляване на дължината на въздуховодните трасета от вентилационната камера до обслужваните помещения.

- Максимална енергийна ефективност на системата с използването на рекуперация на отпадната топлина на изхвърляния въздух и използването на термопомпен инверторен водовъздушен агрегат.

- Подобряване на организацията на въздухообмена, съобразена с архитектурните дадености и технологични изисквания.

- Ниски шумови нива на климатичните съоръжения.Описания на климатичната система:

Източниците на енергия за системата са термопомпен инверторен водовъздушен агрегат в температурния интервал от - 15÷+ 40°С. При температури на външния въздух по- ниски от -15°С е предвиден електрически калорифер. Термопомпеният агрегат е монтиран на открито на около 7 м от сградата на бл. Б на метална конструкция върху виброгасителни тампони. Охладителната мощност на агрегата при стандартни условия е 48 kW, а отоплителната- 53.5 kW с EER= 2.65, ESEER=3.87 и COOP=2.95. Агрегатът е снабден с хидробокс с две помпи и разширителен мембранен съд. За вентилационната камера е предвидено да се използва свободно помещение до техническото в сутерена. Климатична камера е хоризонтална, за вътрешен монтаж, с испекционна страна от дясно по потока на чистия въздух, хигиенно изпълнение, с ротационен рекуператор с честотно управление с коефициент на ефективност - 75%, на две нива с челни излази; с отоплително- охладителна секция; с ел. нагревателна секция:~15 kW с инверторно управление; "plug"-вентилатори с инверторно управление, въздушни филтри-F9, комплект с многолопаткови регулиращи секции и меки връзки. Нагнетявано количество пресен въздух: 4860 m³/h респ. изхвърлян въздух- 4560 m³/h. Вертикалните въздуховодни щрангове преминават транзитно през първо и второ ниво на сградата в зидани шахти. Крайните разпределителни и събирателни въздуховоди са хоризонтални и са снабдени със стенни решетки с хоризонтални подвижни ламели и регулиращи секции. Тези въздуховоди, съгласно архитектурната част от проекта, ще бъдат скрити. За регулиране на дебита на въздуха през отделните клонове са поставени регулиращи клапи. Тръбната инсталация между климатичната камера и хидробокса на термопомпения агрегат е изпълнена от полипропиленови тръби с алуминиев слой. Тръбните линии са прекарани през котелното и техническото помещения. Във вентилационното помещение допълнително са разположени буферен съд от 300 l и разширителен затворен, мембранен съд- 18 l. В рамките на вентилационното помещение тръбните линии са от стоманени безшевни тръби за по-удобен монтаж на спирателната, регулираща, пречистваща и предпазна арматура. Студоносителят (топлоносителят) е 35%- воден разтвор на етилен гликол. Инсталацията се пълни със етиленгликоловия разтвор след трикратна и' промивка с вода с помощта на ръчна помпа. Допълването по време на експлоатация може да става с вода през автоматичен допълващ вентил (допълващото количество вода се очаква да е незначително). За вторично доохлаждане или доотопление в двете родилни зали и приемния кабитет са разположени три броя термопомпени, инверторни, високостенни сплит агрегата, два от които са налични. Съгласно техническото задание се подменят чугунените радиатори, аншлусите и частта от щранговете, заградена от външните повърхности на пода и тавана на съответното помещение. Новите радиатори са алуминиеви с възможност за лесно почистване, аншлусите са от полиетиленови тръби с алуминиева вложка, дифузозащитени, а частта от щранговете се подменят с нови със съответния диаметър стоманени черни газови тръби. Обикновения радиаторен вентил се подменя с термостатичен такъв с термоглава с вграден осезател. За да работи равномерно целия отоплителен клон на сградата е необходимо при подмяната на радиаторните вентили, всичките нови такива да се избират с еднакво хидравлично съпротивление при напълно отворен вентил, равняващо се на 1 m. воден стълб.

Пожарна безопасност, материали, изолации:

Старите и новите въздухопроводни трасета на климатичната инсталация са преминавали и се предвижда да преминават транзитно през котелното и техническото помещение в сутерена под бл. Б както и извън неговото петно. Отоплителните котли в момента се захранват с природен газ. Категорията на пожарна опасност на котелното е Ф5Г. В котелното има изградена постояннодействуваща смукателна вентилация с два осеви вентилатори. При извършване на монтажните и демонтажни работи следва да се следи концентацията на газ в помещението и да се изпълняват изискванията за работа в среда с потенциална опасност от обгазяване. В помещението не трябва да се изпълняват заваръчни работи и рязане на метали с флекс. Преди започване на монтажните и демонтажни работи да се провери изправността на газоанализатора в котелното и смукателната вентилационна система, да се отвори вратата на аварийния вход. При неналичие на газ във възхуха, може да се започнат съответните монтажни дейности.

Всички въздуховоди са от поцинкована ламарина-1 мм с клас на реакция на огън не по-ниска от клас А2. Въздуховодите, преминаващи транзитно през котелното и техническото както и през вертикалните шахти трябва допълнително да бъдат защитени до достигане на огнеустойчивост най-малко EI 45. Това се постига чрез изолирането им с ISOLLSTOP FIRE 60 System, което гарантира клас на реакция на огън А1-do,s1. Изолационната система за пожарозащита на правоъгълни въздуховоди с пожароустойчивост от минимум 60 минути представлява еднослойна изолация от плочи минерална каменна вата с плътност 80кг/м3 и дебелина 40 мм с алуминиево фолио ISOLPLATE 80AL, която се закрепва към въздуховода със заваръчни пинове (пирони), а плочите челно се залепят една за друга по дължина и ширина с високо температурно лепило (до 1000°C) на основата на «водно стъкло». Фланците се защитават допълнително с лента широка 200 мм и дебелина 40 мм от ISOLPLATE 80AL, която се залепва с лепило на основата на водно стъкло върху фланците. Стоманените въздуховоди от гладка ламарина, предназначени за огнезащита, трябва да бъдат изработени, така че да се гарантира максимална херметичност. Необходимо е поставянето на уплътняваща лента между фланците и огнеустойчив мастик с високотемпературна устойчивост до + 600 °C, здраво хванати с 4 бр. болтове на ъглите на фланците и скоби между тях през 20см. Фланците на въздуховодите могат да бъдат с височина до 30 мм. Въздуховодите, разположени в помещенията на родилното отделение, се изолират с обикновена клетъчна каучукова изолация с алуминиево фолио и дебелина 6 мм. Тръбната мрежа на термопомпения агрегат се изолира с каучукова клетъчна изолация с клас на реакция на огън А1-do,s1. Изолацията на тръбите, минаваща на открито се защитават допълнително с фолио с UV защита и защита от вода и птици. Вентилационната камера е включена към системата за Пожароизвестяване и при пожар се изключва. Има възможност за ръчно включване на вентилаторите.

Ограничаване на вредния шум:

Предвидените за монтаж на ОВ съоръжения са с ниски шумови характеристики, а именно:

Термопомпен агрегат: звукова мощност: L(w)= 75.9 dB(A); звуково налягане L(p): 43.9 dB(A), съгласно ISO 3744

Климатична камера:

звукова мощност на вход пресен въздух: L(w)= 64 dB(A);

звукова мощност на изход пресен въздух: L(w)= 82 dB(A);

звукова мощност на вход замърсен въздух: L(w)= 68 dB(A);

звукова мощност на изход замърсен въздух: L(w)= 81 dB(A);

звукова мощност в околното пространство: L(w)= 60 dB(A);

Така посочените шумови характеристики на използваните съоръжения генерират шум под допустимите граници за околното пространство и обитаемата среда.Управление на климатичната инсталация:

Управлението на климатичната система става с контролер, изпълнителни механизми и осезатели. Схемата за управление на системата е дадена в чертежа с технологичната функционална схема на инсталацията. След определяне на фирмата доставчик на климатичната камера следва да се възложи инженерингова доставка на КИП и А, вкл. проектно решение.ОАИЛ


 1. ЧАСТ АРХИТЕКТУРА –

Изграждане на нови стени:

Реконструкцията на санитарния пропусник и на санитарните възли изисква нови 12см стени итонг за обособяване на новите тоалетни. Бърху новите стени се полага мазилка, шпакловка, грунд и фаянс на Н=210см. Предвидените материали са описани в приложената към основния чертеж таблица:

Подови настилки: • Премахват се старите настилки от линолеум, полага се саморазливна замазка и върху нея PVC рулонна настилка за кабинети и коридор пред тях и PVC рулонна антибактериална настилка за реанимационна зала, сестрински пост, изолатори

 • Гранитогрес за останалите помещения

 • PVC рулонна настилка за фоайето, свързващо ОАИЛ и Операционен блок.

Стени :

 • антибактериално стъкло със сребърни йони за стени в реанимационна зала, сестрински пост и изолатори

 • латекс за стени в кабинети

 • фаянс на Н=210см за санитарни помещения

 • фаянс на Н=150см за манипулационна, кухненски бокс, изливно и в зоната на мивките.

 • водоустойчив латекс за стени на санитарни помещения и чистачно

Тавани:

 • боядисване на тавана с латекс

 • гипсокартон, боядисан с латекс в зоната на новите инсталации

 • водоустойчив латекс за санитарни помещения

Дограми:

 • запазване на съществуващата дограма на прозорците по фасадата

 • подмяна на вътрешните врати с врати от алуминиеви профили със стъклопакети в зоната на зала реанимация

 • подмяна на вратите на кабинети с MDF врати

 • алуминиева дограма със стъклопакети за предасансьорното предверие – зона посетители

Съществуващият подпрозоречен плот се облицова с ламинирана плоскост с цвят по избор на проектанта.

По коридорите се предвижда предпазна ламинатна дъска на Н=80см горен ръб.Приложена е спесификация на новата дограма.ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

По функционална пожароопасност сградата е клас Ф1,подклас Ф1.1.

По степен на пожароустойчивост – І степен.

Евакуация: Евакуацията се осъществява директно през коридорите към стълбищните клетки. Вратите се отварят по посока на евакуацията. Вратите към отделениятя са димоуплътнени, самозатварящи се. Ширината на вратите отговарят на нормативните изисквания. Сградата е с негорима монолитна конструкция. 1. ЧАСТ ВиК

Oтделението по анастезия и интензивно лечение е разположен на девети етаж в девететажното тяло на МБАЛ –гр.Самоков, в блок Б. Отделението е в непосредствена връзка с Операционния блок на болницата, разположен на същия етаж. Сградата е монолитна стоманобетонна конструкция и е изпълнена според проект от 1986г. Представеният проект е изготвен въз основа на проучвания и заснемане на място на съществуващите ВиК инсталции. Настоящият проект е разработен така, че при полагането на водопроводните и канализационни тръби разкъртването и разбиването на стени и подове по помещенията да се сведе до минимум. Трасетата на инсталациите се запазват. В сградата има същесвуваща противопожарна инстлация, разположена в коридорите и фоайетата. Същата се подменя изцяло поради крайна амортизация. Тъй като стените на коридора са с дебелина 25см, препоръчително е ръчните противопожарни средства 1бр. 5кг.СО2 и 1бр. 9l водопенен пожарогасител да се поставят в кутии за скрит или полу скрит монтаж в коридора. Топла вода се осигурява централно за болницата от съществуваща абонатна станция. Препоръчва се подмяната на вертикланите водопроводни и канализационни клонове със съответните диаметри. При изготвяне на проекта са спазени изискванията на Наредба № 4/2005г. за Проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталациии, Наредба № І3 – 1971/2009г. на МРРБ МВР за строително - техническите правила и норми, за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба № 4 от 2001г. за обхвата на инвестиционните проекти и ЗУТ.

ПРОВЕРКА НА НЕОБХОДИМИТЕ ОРАЗМЕРИТЕЛНИ

ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА ЗА ПИТЕЙНО - БИТОВИ НУЖДИ

Провека при най – натоварения клон ВВК5

1.Хидравлично оразмеряване на водопроводната инсталация.

1.2. Определяне на еквивалентния брой прибори за смесена вода Е а

- тоалетна мивка 2 . 0, 50 = 1,00

- душ 2 . 1,00 = 2,00

- тоалетна чиния 2 . 0, 50 = 1,00

-----------------------------------Е а об.в. = 4,00

2.2. Определяне на общото максимално секундно водно количество. Определям го по формулата:

q макс сек = 5 q е сек . z сек л/сек

- потребители 2 човека,

q н.max ч. = 14 л/сл. Чл.18 Приложение N3, т.4

q н макс ч . М уч 14 . 2

Р сек = ---------------------- = --------------- = 0,0097

720 . Е а сгр 720 . 4,00

Еа . Р сек = 4,0 . 0,0097 = 0,039

От приложение N 7, таблица 2 отчитам z сек = 0,254 л/сек

q макс сек об к = 5 . 0,20 . 0,254 = 0,254 л/сек

Следователно съществуващата водопроводна инсталация към ВВК5 може да проведе необходимото водно количество.

Тръба тип PP-R Ф25x2,8mm за PN16 провежда нужното водно количество V = 1,0 м/сек и I = 0,100 м/м1

КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ

Отпадните фекално-битови води, ще са заустeни към съществуващата вертиклана канализационна инсталация на сградата.По желание на инвеститора вертикалите се подменят по съществуващите трасета. Разпределителна мрежа е от РVС тръби ф50 и ф110.

Височината на полагане на канализационните тръби и прибори е подробно отразена в чертежа “Аксонометрия канализация”.

А. Определяне на оразмерителното максимално сек. отпадно водно количество- Проверка при ВКК5

Съгласно т.6.3,1 на БДС EN 12056-2 се определя по формулата :Qww = kV Σ DU л/сек , където

К - коефициент на едновременност К = 0,7 > Таблица 3

ΣDU – сума от специфичните оттоци

Проверка на прибори ВКК5

ΣDU = 2т.м. x 0,3+ 2кл. x 2,0+2пс. x 0,6 = 5,8 > Таблица 2

От Таблица № В.3 отчитам за к = 0,7 Qсан.пр. = 2,2 л/сек

Хидравлична проводимост при ф110 – ВКК5 провежда:

Q табл. =5,6л/сек (Таблица 12)

Следователно съществуващата канализационна инсталация ВКК5-ф110 е достатъчна за поемане на отпадното водно количество.Приемане на В и К инсталациите

Приемането на В и К строителството да стане съгласно действащите нормативни документи ПИПСМР и ЗУТ. При изпълнението на строежа е необходимо стриктно до се спазва проекта. В противен случаи, след завършване на строежа при допуснати съществени отклонения от основния проект инвеститорът е необходимо да изготви и преодобри преработен инвестиционен проект.Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност:

При изпълнение на СМР да се спазват действащите в момента норми и правила по БХТПБ и разпоредбите на “Правилника по безопасност на труда при изпълнение СМР” от 1998 г. в т.ч. Доставката на материали, изделия и оборудване да се допуска, след като строителната площадка е подготвена за съхранение. Товарно-разтоварните работи и временно складиране и съхранение на материали и оборудване да се извърши по начин, изключващ самоволното им изместване. Всички заваръчни работи да се извършват от правоспособни заварчици, снабдени с очила, ръкавици, азбестови одеала и други средства, предпазващи от възникване на пожари. При монтаж на тръбопроводи в близост до кабели, техническият ръководител на монтажа да вземе необходимите мерки за защита на работниците от попадане под напрежение. Забранява се оставяне и складиране на материали на подходите към противопожарните средства.

При изпълнение на СМР да има в наличие подръчни противопожарни средства:

- Пожарогасител с СО2

- Кофпомпа с вода

- Азбестови одеала3. ЧАСТ ЕЛЕКТРО

Захранващи линий и табла

Проекта предвижда преустройство на част от болницата. От главни табла сутерен се захранват Етажни разпределителни табла – резервирано и нерезервирано. Захранващите кабели са оразмерени по токово натоварване и пад на напрежението и са отразени на схемата на таблата.Осветителна инсталация

Осветлението на обекта е съгласно БДС ЕN 12464-1 за осветеност на помещенията. Предвидени са осветителни тела в зависимост от предназначението на помещенията. Приложени са светотехнически изчисления. Осв.тела са съобразно легендата на чертежите. Предвижда се три вида осветление - основно, дежурно и евакуационно. Осветлението е отделено на самостоятелен токов кръг. Предвидени са лампени излази във всички помещения. Осветителната инсталация ще се изпълни с проводник NYY 3х1,5мм2. Силовите магистрали минават в означените на чертежите места. В зала реанимация и изолатор са предвидени лум. осв. тела 4х14W със защитно стъкло. В кабинет лекари, старша сестра, апаратна, манипулационна, стая зя отдих е предвидено лум. осв. тела 4х18W. В санитарните възли са предвидени осв. тела КЛЛ 2х18W, а в коридорите лум. осв. тела 2х36W. Управлението на осветлението се осъществява от ключове за кабинети, импулсни релета за реанимация и коридори. За безопасно напускане на помещенията при пълно отпадане на напрежението е предвидено и осветително тяло за евакуационно осветле-ние с пиктограма показваща пътя на евакуация. Осветлението е захранено с кабел NYY 3х1,5 по кабелна скара в тръба. Осветителните тела са със собствени акумулаторни батерии, осгуряващи автономна работа минимум 60 минути.Силова инсталация

Контактните излази ще се изпълнят с проводник NYY 3х4мм2 до разклонителна кутия и NYY 3х2,5мм2 до консуматора в гофрирана тръба. Всички контакти са тип “Шуко” за скрита инсталация. Контактите ще се монтират на височина 0,5м от пода за общи нужди и 1,30м за технологични контакти. В помещенията е отразена технология и съгласно в нея са нанесени технол.консуматори съобразно мощностите им. Съгласно задание от ОВК в отделните помещения са предвидени климатици. На предпазителите на контактите в таблата е предвидена дефектно токова защита.Слаботокова инсталация

От магистрално трасе съществуващо се изтеглят слаботоковите инсталации.Телефонна и интернет мрежа

От съществуващ комутационен шкаф се изтегля кабел до телефонни-те излази. Кабелната телефонна и интернет мрежа се изгражда с неекрани-ран меден кабел SFTP4х2х0,4 мм на принципа на технология тип “звезда”. Интернета е предвиден телефонен. Хоризонтално се изпълняват в гофр.тр. ф16.Контрол на достъп

Контролът на достъп ще е едностранен – отваряне отвътре на вън ще става чрез дръжката на вратата. Системата е резервирана с акумулаторна батерия 12V/7Ah. Захранването на системата ще се осъществява от Етажно разпределително табло-резервирано ЕРТ 9.2. До ел. таблото ще се положи кабел ШВПЛ 3х0,75 кв.мм. Инсталацията ще се изпълни с проводник CQR 6 жилен екраниран – CAB6S. За компонентите от контрола на достъп ще се изпълни с проводници CQR 8 жилен и CQR 4 жилен. За захранване на ел. брава ще се използва проводник ШВПЛ 2х0,5 кв.мм. Определянето на групите и съответната степен на достъп ще се извърши след организиране режима на работа в обекта. Местата на монтаж на датчиците са показани на чертежите. Магнитните контакти ще се монтират на касата на вратата на 0,20 м навътре от горния ъгъл от страна на бравата, по посока на пантите. Клавиатурите и четците ще се монтират на височина 1,50м. готов под.

Мониторна мрежа

От монитор майка намиращ се в сестрински пост се захранват мони-торите в реанимацията и помещения изолатор с кабел SFTP4х2х0,4 мм положен във гофрирани тръби ф16.ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСТНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

При разработването на проекта са спазени изискванията на следните правилници и нормативни документи: Наредба №3 “За устройство на електрическите уредби и електропроводните линии” от 09.06.2004 г., БДС EN 12464-1 Светлина и осветление. Осветление на работни места, Наредба N2 за ЗБУТ при изпълнение на СМР.Проектно решение

Предвидени са следните мероприятия по ЗБУТ и ПАБ, съгласно номенклатурата на факторите:КОД 01 –Електрообезопасяване

1.Предвидено е заземяване на технологичните съоръжения, корпусите на всички двигатели, кабелни скари и метални конструкции, които могат да попаднат под напрежение.

2.Корпусите на всички ел.машини, двигатели, осветителни тела, контакти се свързват задължително към петия проводник на ел. мрежата, който не е защитен никъде по дължината си с предпазна апаратура и има сигурна метална връзка.

3.Срещу авария ел. съоръжения и захранващите ги линии са предвидени:

- за защита от къси съединения – автоматични двуполюсни и четириполюсни прекъсвачи, комплектовани с дефектно токова защита,

КОД 04 – Изкуствено осветление

1.За всички помещения е осигурена нормена осветеност, отговаряща на изискванията на БДС EN 12464-1 и са отчетени специфичните изисквания на технологията за осветеност и начин на монтаж на осв. тела с цел получаване на необходимата осветеност в помещенията.

2.Предвидено е евакуационно осветление.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница