Пълно описаниe на обекта на поръчката


КОД 09 –Пожарна безопастностстраница4/6
Дата05.03.2018
Размер0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6

КОД 09 –Пожарна безопастност

1.На приложените чертежи са нанесени пожарната опастност на различните видове помещения.

2.Осветителните тела, контактите, разклонителните кутии, кабелите са съобразени с изискванията на ПСТН и Наредба №3.

Специфични изисквания към електроинсталациите

1.Контролът на преходното съпротивление на заземителната уредба трябва да се извършва не по-рядко един път в годината в сухите летни месеци, съгласно изискванията на правилниците.

2.С цел осигуряване нормална безопасна работа на електропотребителите да се извършват изпитания на ел. двигателите не по-рядко от един път на две години.

3.За периодичността на текущите ремонти да се изработят местни заводски инструкции в зависимост от конкретните условия.

4.Аварийният запас от електросъоръжения, части и детайли трябва да отговарят на конкретните нужди с цел осигуряване при необходимост нормалната експлоатация на ел. съоръженията в помещенията.

5.Оглед и почистване на прах и замърсяване на електросъоръженията, двигатели, апаратура и други съоръжения да се провежда в срокове, определени съобразно местните условия, но не порядко от един път на три месеца.Специфични изисквания към осветителната инсталация

1.В процеса на експлоатация, осв. уредби да се подлагат на следните периодични проверки:

-не по-рядко от един път в годината да се измерва степента на осветеност в контролните точки и нивото на общата осветеност;

-състоянието на осв. уредба (наличието на стъкла, решетки и мрежи на осв. тела, изправност на уплътненията на осв. тела със специално изпълнение) да се проверяват с периодичност, определена от лицата, които отговарят за ел. инсталациите;

2.По време на измерване на осветеността да се измерва напрежението в точката на захранване и в най-отдалечената точка на осветителната инсталация.

3.Оглед и проверка на осветителната мрежа се извършва със следната периодичност:

-измерване на изолационното съпротивление на кабели – 1 път в годината;

- измерване на товарите и стойността на напрежение в отделни точки на ел. инсталацията – 1 път в годината;

-проверка на състоянието на работното осветление и проверка на съответствието на номиналните токове на прекъсвачите и стопяемите вложки на предпазителите с работните - 1 път в годината;

4.Почистване на осв. тела, подмяна на изгорелите лампи и ремонт на инсталацията да се извършват при изключено напрежение.

5.Едновременно с почистване на всички осв. тела да се проверява изправността на закрепващите детайли и на контактите.

Всички инсталации да се изпълнят съгласно изискванията на разпоредбите за този вид строителство.Противопожарна защита

Възможност за пожар се създава само при нарушена изолация на кабелите и проводниците. Опасност от експлозия няма. Отворите на таблата да се уплътнят с противопожарни материали /стъклена вата, азбесто-цимент и др/. 1. ЕЛЕКТРО/ПОВИКВАТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ –

Болничната система е изградена на базата на система EliocardTM Call programme и се състои от: • Главна конзола за приемане на повикванията;

 • Модул за захранване и управление на индикацията;

 • Захранващ модул шина;

 • Устройство за конфигуриране;

 • Интерфейсен модул четири или две посоки;

 • Контакт с бутон за повикването;

 • Високоговорител;

 • Микрофон;

 • Надвратни светлинни индикатори;


Главна конзола за приемане на повикванията:

 • приема повикванията от всички стаи;

 • показва номера на стаята посредсвтом седем, четири ссветодиодни дисплея;

 • подрежда повикванията в зависимост от техния приоритет и от ред на получаването им;

 • позволява свързването на максимум 128 стаи;

 • автоматично самотестване за коектно функциониране на всеки 15 мин.;

 • съхраняване на повикванията във вградената памет на конзолата в случай на отпадане на електрозахранването;

 • корпус устойчив на почистващи разтвори употребявани в болниците;

 • основа посзволяваща монтирането на конзолата под определен ъгъл;

 • позволява се монтирането на стена и допълнително предлагана основа;


Интерфейсен модул на четири или две посоки

 • Свързва се към главната конзола посредством шина;

 • Управлява повикванията от пациента;

 • Към нея се опроводяват светлинни индикатори в коридорите и до леглата на пциентите;

 • Монтира се в окчаеният таван ма коридора посредством допълнителни аксесоари;

Предвидена е повиквателна болнична система за всички болнични стаи със следната конфигурация: • Главната конзола за приемане на повикванията се предвижда да се монтира в помещение „сестрински пост” на предварително у казаното място от инвеститорс (на бюрото или стената);

 • Модул за захранване и управление на индикацията и захранващият модул шина се монтират на ДИН шината и табло ЕРТ9.2.

 • ИНтерфейсните модули четири или две посоки да се монтират в кутии на тавана;

 • Контакти с бутон за повикване на всяко легло по един брой;

 • Бутоните за нулиране се предвиждат за всяка болнична стая. Мястото и височината на монтаж е до ел. ключовете и на хоризонтално отстояние от тах 20 см с цел предпазване от объркване на бутоните в стаята. Възможно е да се монтират и един до друг;

 • Надвратните светлинни индикатори се монтират пред всяка болнияна стая на 20 см над касата на вратата в близост до пожароизвестителните светлинни надвратни индикатори;

Инсталацията да се изпълни с кабели изтеглени от гофретирани тръби ф 13.5мм по метална кабелна скара слаботокови системи 100/40см в окачен таван и под замаската:

 • ТЧП 4х1мм2 – от главната козола до интерфейсните модули;

 • FTP4x2x0,5 мм от интерфейсния модул до надвратен индикатори, до контакти с бутон за повикване, до микрофон и говорител;

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ


Пожароизвестителната инсталация е изградена на базата на модулна аналогова адресируема пожароизвстителна централа от серията Solution F1. Използваният контролен панел е с възможност за конфигуриране на до 18 контура, 1024 програмируеми зони, памет 1000 събития, разширение от 2 до 18 кръга, захранване 24DC/7,5А. На всеки кръг могат да се включат до 127 адресни модула. В случай на пожар пожароизвестителната централа поадва сигнал към систмата за гласово оповестяване и евакуация. Във възка с поведението на горене на съхраняваните материали са предвидени следните адресируеми датчици, които покриват европейската норма EN54\7;
-Фотолелктричен димен датчик ALG-E предназначен за откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие, като реагира над определен праг на концентрация на дим в охраняваната среда. Има подвижна камера която може да бъде лесно почистена или подменена, улеснявайки поддръжката;

- Аналогов темпратурен датчик ACB-E – комбиниран стандартен термичен детектор (терморезистор) с управляваща електроника за преобразуване на аналогова величина (околна температура) в цифров вид и комуникация с централния панел;

- Стандартна основа за датчици сериа YBN-R/3;

- Ръчен програмируем пожароизвестител HCP-E – предвидена е възможност за тест чрез специален ключ. Оборудван с улесняващи монтажа конектори. Осигурява момнтална реакция. Статусен LED светодиод. Наличие на гъвкав пластмасов елемент (в съотсвествие с EN54). Позволява повърхниостен или скрит монтаж.

За обекта е възприета концепцията за адресируема система с разпределителна интелигентност. При тази система всяка адресна точка има сосбтвен микроконтролер с голям обем памет и поема част от фукнциите на централата. Аналоговата стойност на сигнала от един или повече сензори в пожароизвестителя (ПИ) се оценява в него съобразно програмираните данни на системата в зададен работен режим. (тревога, подпрагова тревога, повреда и др.).

ПИ следят състоянието на околната среда и се приспособяват към нея, следят сосбветното си състояние и го оценяват на базата на самообучение и определят степента на замърсеност, поверда на сензор, предпрагова тревога, необходимостта от облужване и други състояния на ПИ. Предвид пълната заимозаменяемост на всички видове автоматични ПИ в процеса на изграждане и експлоатация на инсталацийте е възможно целесъобразно заменяне на един вид с друг, ако е продиктувано от изменения в използването на определни помещения или се появат достатъчни причини за това.

Предивдено е пожароизвестяване във всчки помещения с иключение на помещения с мокри процеси в тях. Пожароизвестителните датчици се присъединяват към девети кърг на централата. Всеки от адресируемите пожароизвестители имат собствен адрес и при задействането му на дисплея на пожароизвестителната централа се изписва адреса и мястото на монатж на изветистеля.

Адресируеми ръчни ожароизвестители са предвидени на изходите и на пътя за евакуация. Монтират се на стена на висо1ина 1,40м от готов под. За алармиран при възникване на пожар за предвидени адресируеми сирени, монтирани в съответния кръг.Разположение на централните съоръжения

Пожароизвестителната централа се монтира в помещение „Охрана”, намиращо се на първия етаж. ПИЦ е предвидена за монтаж на одобно място за облужване на височина 1,50м от готов под и около нея е осигрено свободно пространство не по-малко от 0,5м а над нея 1,00м. Същата да се нивелира. Захранването на централата е с ~220V да бъде осъществено от ел табло с непрекъснат режим на работа на самостоятелен токов кръг без други консуматори с кабел NYY 3x1,5мм2.

Зхранването на пожароизвестителната централа се резервиа с 2 броя акумулаторни батерии 12V/7Ah, свързани последователно. Капацитетът на батерийте е изчислен да подържа системата 48 часа в нормално състояние, като е предвиден и резерв. При отпадане на основното заханване пожароизвестителната централа автоматично преминава към захранване от акумулаорни батерии монтирани в нея. При възстановяване на основното захранване централата автоматично се връща към него и акумолаторните батерии преминават в режим на подзаряд. При свързването на жилата на контура да се спазва стриктно полярността. Жилата и екранните проводници се свързват посредством кабелни накрайници. Екранните проводници от двете страни на веки контурен елемент се свързват сигурно към определната за това клема. ПИЦ се заземява с третото жило за захранващият кабел.
Монтаж на пожарогасителя

Автоматичните пожарогасители се разполагат върху таваните на не по-малко от 30 см от луминисцентни осветителни тела, обикновено в центъра на свободно каре, между две осветителни тела, по възможност близо до пресечната точка на диагоналите на помещенията. Повърхността на монтиране на основните трябва да бъде равна. При неравности и кривини те трябва да се изравняват. Не се допуска деформиране на основите чрез прекомерно притягане. Ръчните пожарогасители се монтират на места добре видими удобни за задействане и същевременно защители от случайно задействане и повреди. РАзполагат се на височина 1,40м. от готов под. Разположени са в близост до изходите, като е спазено изискването от която и да е точка на дадения етаж не трябва да се изминава повече от 40м до дотигане на тъчен ПИ.


Кабелна мрежа

Пожароизветителните линии се изпълняват с пожарогасителен кабел, неразпространяващ горенето, с червена обвивка тип ELAN GR3 450V 2x1,00mm2 изтеглен в гофрирана тръба. Захранването на централата с ~220V се изпълнява с кабел NYY 3x1,5мм2 на самостоятелен токов кръг без други консуматори. Отделните линии от ПИЦ до съответните адресни точки (пожароизвестителите) става без прекъсване, а само на клемите на адресните точки.


Приемни изпитания

Приемните изпитания за въвеждане в експлоатация на пожароизвестителната инсталация трябва да включват: • функциониране на всички автоматични и ръчни ПИ;

 • правилният обем информация с централата, включително съответствие на наиманованията на отдделните адреси с действителността;

 • правилното управление на сигнализационните и външни устройства и системи в обекта съобразно програмирането;

 • обсъждане, съгласуване и въвеждане на необходимите изменения в системата (софтуерни – в програмния файл и хардуерни – в инсталацията и конфигурацията на централата и цялата система) доколкото това е необходимо;

 • събиране на цялата необходима информация за изгитвяне на екзекутивите;

 • провеждане на 72 часови проби с участието на възложителя, ползватели и други заинтересовани лица;

За правилната организация на поддръжката и техническата експлоатация на системата е необходимо профилаката да се извършва от квалифицирани специалисти или да се възложи на фирма оторизирана за тази дейност;
Захранването на пожароизвестителната централа с ~220V да се осъществи от ел. табло с непрекъснат режим на работа на самостоятелен токов кръг. За надежното функциониране на системата ел. таблото предназначено за захранване на централата, трябва да се заземи отделно от общия контур на сградата по контур слаботокова мрежа – заземление със стойност под 10 ома.
Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност и опазване на околната среда
Осъщвествените в проекта технически решения имат за задача пожарната безопасност на обекта. Пожароизвестителната инсталация е предвидената пожароизвестителна централа и пожароизвестителните датчици, напълно отговарят на изискванията на БДС EN54 за пожарната безопасност на обекта. Системата осигурява звукова и светлинна сигнализация при възникване на пожар. За защита срещу поражения от електрически ток е предвидено заземяване на централата, чрез трето жило на захранващият кабел. Пожароизвестителната инсталация е с безопасно, свъхниско напрежение. Монтажно-инталационните работи трябва да се извършват от квалифициран персонал – инструктиран за безопасна работа. Всички монтажни и инсталационни работи да се извършват при изключено напрежение и с изправни инструменти. Обслужваият поажоизвестителната инсталция персонал трябва да има съответната квалификация за текущи прегледи и ремонт или същите да се възложат на оторизирана за това фирма. За предпазване на съоръженията от пожар по време на работа да се предвиди ръчен пожарогасител, действащ с СО2. Да се спават инструкцийте, правилниците, наредбите и законите третиращи Безопасност и хигиена на труда, противовопжарна защита и санитарно оазване.

 1. ЧАСТ ОВиК

Вентилацията(пресен въздух) и климатизацията(отопление и охлаждане) се осъществяват от отделни инсталации, независими една от друга. За всички помещения е предвидена механична вентилация, а климатизация – само за помещенията в които пребивават болни и сестринския пост, съгласно заданието.

Вентилация

Помещенията са разделени на групи според степента на замърсяване и по този признак да обособени 10 броя вентилационни инсталации:За помещенията е имало вентилационна инсталация, монтирана на тавана, която е демонтирана. Останали са само отвори с решетки в междуетажната плоча. По този проект се предвиждат изцяло нови вентлационни инсталации.За всяка от първите три групи, А, Б и В са предвидени по една обща за групата приточно-смукателна вентилационна инсталация с утилизация чрез рекуперация на топлината на отработения въздух. Предвидени са компактни комбинирани приточно-смукателни вентилационни блокове, състоящи се от следните основни съоръжения: нагнетателен и смукателен вентилатор, рекуперативен утилизационен топлообменник въздух-въздух, филтър за отработен въздух, високоефективен филтър за пресен въздух и автоматика. Вграденият рекуперативен топлообменник е с висок коефициент на ефективност и с повишена влагопропускливост от отработения към пресния въздух, като по този начин се избягва понижение на относителната влажност в помещенията. По тази причина не се предвижда функция овлажняване в климатичните инсталации. Материалът на рекуператора не пропуска други газове от тракта на отработения въздух към пресния такъв, освен водните пари. Предвидени са предварителни електрически въздухоподгреватели, канален тип, за пресния въздух, оразмерени да го подгряват над температурата на замръзване в рекуператора с цел избягване на такова откъм страната на отработения въздух. Подгревателят ще работи автоматично, като ще се включва само при сигнал за ниска температура на пресния въздух от осезател, монтиран във въздуховода. Всички съоръжения ще се монтират на таванския етаж, като въздуховодите ще преминават през отвори в междуетажната плоча.

Дебитите на вентилационния въздух са определени чрез изчисления за удовлетворяване на изискванията на нормативните документи - на база брой пребиваващи хора или кратност на въздухообмен. Подаването и изсмукването на въздух в помещенията ще става от вентилационни регулируеми дифузори, монтирани на тавана. Организацията на въздухообмена е по схема „горе-горе”. Засмукването на пресен въздух ще става от фасадата, а изхвърлянето на отработен въздух – над покрива. Системите работят на 100% външен въздух, като за Б и В е предвидено създаване на подналягане с цел възпрепятстване изтичане на замърсен въздух към коридора. Командването на системите ще става с дистанционно електронно управление, комплексна доставка с всеки вентилационния блок. Останалите вентилационни инсталации Г, Д, Е, Ж, З, И и К са само смукателни, като в помещенията ще се поддържа подналягане с цел предотвратяване разпространението на вредности в останалите помещения. Предвидени са центробежни и осови вентилатори за канален монтаж, разположени също в тавана. Останалите характеристики на системите са като на първите три инсталации. Системите ще се командват ръчно. На местата на преминаване на въздуховодите през междуетажната плоча, която представлява хоризонтална противопожарна преграда, са предвидени пожарни клапи с огнеустойчивост EI60 и клас по реакция на огън А2, с автоматично задействане чрез стопяема връзка.

Климатизация

Климатизация е предвидена, съгласно заданието, за следните помещения: зала реанимация, изолатори и сестрински пост. Чрез климатичната инсталация ще се поддържа целогодишно температурния режим, като моментната отоплителна или охладителна мощност се регулира автоматично според товара. Предвидени са автономни за всяко помещение моносплит инверторни термопомпени системи на директно изпарение с вътрешни тела за високостенен монтаж. Последните са с вградена високоефективна антибактериална плазмена филтърна система Външните тела са с въздушно охлаждане/отопление/ на кондензатора/изпарителя/ и ще се монтират открито на покрива. Изчислителната им охладителна и отоплителна мощност е определена въз основа на изчисления за съответните товари - топлинни загуби и печалби с отчитане на фазовото закъснение от акумулация. Охладителните мощности са оразмерени за покриване на печалбите от топлопреминаване, слънчево облъчване, вътрешни топлоизточници (технологични топлоотделяния, осветление и хора) и вентилация, а отоплителните – въз основа на загуби само от топлопреминаване през огражденията и инфилтрация. Командването на климатичните инсталации ще става с електронни дистанционни управления, комплексна доставка със съоръженията.

Системите работят на 100% рециркулационен въздух. Отвеждането на кондензата от вътрешните тела ще става чрез тръбна мрежа, предвидена в проекта по част ВиК.

В климатизираните помещения се запазват и конвенционалните отоплителни тела – радиатори, които са с автоматично действие – термостатни вентили и ще работят главно при екстремно ниски външни температури.Отопление

Съгласно заданието, за всички помещения по този проект е предвидена замяна на съществуващите чугунени радиатори с нови алуминиеви. Последните ще се свържат със съществуващата тръбна мрежа чрез термостатни радиаторни вентили и секретни връщащи вентили за настройка /при необходимост/ на проектните дебити на топлоносителя. Предвидена е и подмяна на тръбните връзки /аншлуси/ към радиаторите с гъвкави такива от полиетиленова тръба с алуминиева вложка. Мощностите на радиаторите са определени въз основа на изчисления за потребна топлина, като е отчетено намалението на топлинните загуби от инфилтрация вследствие сменената дограма. 1. ЧАСТ МЕДИЦИСКИ ГАЗОВЕ –

Захранването с медицински газове ще се осъществява за кислорода от съществуваща кислородна станция разположена на к.0.00 в двора на болницата, а сгъстеният въздух от ресивера към компресора, разположен в съществуващо компресорно. За вакуум ще се използват мобилни електричеки вакуум помпи. Тръбната разводка на медицинската газова система е изцяло външен монтаж открит монтаж. Всички елементи на медицинската газова система, влизащи в съприкосновение с пренасяния газ трябва да бъдат от мед, съгласно EN 13348:1998 или месинг. Тръбната мрежа се изгражда с посочените в работните чертежи дименсии от медни тръби, съгласно БДС 737-3:2004+А1:2004, като дименсиите на тръбопроводите са оразмерени по номограма въз основа на максимален разход на съответния газ. При полагане на тръбопроводите трябва да се спазва от ляво надясно и от долу нагоре разположението на тръбите носещи съответния газ- кислород и сгъстен въздух . Свързването на тръбопроводите се извършва посредством заваряване, а присъединяването на контролно-измервателните уреди, спирателните и предпазни елементи- чрез фланцови съединения и холендрови връзки. На тръбопроводите предназначени за пренасяне на кислород трябва да се поставят контролно измервателни уреди предназначени специално за кислород. Тръбопроводите се закрепват по стените на височина не по-малко от 2,20м от нивото на готов под и се укрепват със скоби поставени на разстояние в хоризонталните участъци на не повече от 1м и на неповече от 1,50м във вертикалните участъци. Скобите за укрепване да са от некорозивна или поцинкована стомана. Тръбопроводите се прекарват на разстояние не повече от 40-50мм един от друг по стените, а по таваните на не повече от 30мм. Разстоянието между открито положените тръбопроводи за кислород и изолирани силови ел. кабели трябва да е не по-малко от 50мм, а ако ел проводниците не са изолирани не по-малко от 1м. При преминаването на тръбопроводите през стени, тръбите се полагат в обсадни тръби с по-голям диаметър. Не се допуска преминаване на тръбопроводите за кислород по стените и таваните на помещения, където се съхраняват взривоопасни материали, през територията на складове за горивни материали и мокри помещения, по покриви на здания, както и прекарването им по външни стени на по-малко от 0,5м под и над отворите на прозорци. Преди монтажа всички медни тръби, контролно измервателни уреди и предпазни елементи, влизащи в медицинската газова система трябва бъдат продухани и обезмаслени. След монтажа тръбната разводка и съоръженията се заземяват, като заземителното съпротивление не надвишава 4Ω . Не се допуска медицинската газова система да се използва за заземяване на други съоръжения. Терминални газови изходи за кислород, сгъстен въздух са предвидени за всяко интензивно легло. Дозите да са вградени в стените и ще са монтират така, че да се осигурява свободно манипулиране на пациентите от всички страни.Оста на дозите да е на 1,4м от нивото на готов под и на 0,2м от оста на ел. контакти.

Всяка инсталационна колона съдържа:Всеки инсталационен фриз съдържа :

- 2 дози за кислород;

- 2 дози за сгъстен въздух;

Към дозите за кислород се предвиждат ротаметри за дозиране и овлажняване на кислорода. Ротаметрите да са пригодени за индиректно включване към терминала. Към дозите за вакуум се предвиждат вакуум-регулатори комплект с предпазен съд, съд за секрети, силиконов шлаух и аспирационен накрайник. Вакуум регулаторите да са пригодни за индиректно включване към терминала. За присъединяване на консуматорите към терминала се предвиждат накрайници ( щек-куплунг ) за различните видове газ. Щек-куплунзите се предвижда да са система за монтаж на носеща шина. За да се осигури ремонтопригодност, техническо поддържане и добра експлоатация на вътрешната медицинска газова система се предвижда монтиране на етажни газово-разпределителни табла със спирателна арматура и контролни манометри. Това дава възможност да се спират медицинските газове за отделни части без това да пречи на нормалното функциониране на медицинската газова система на болницата.В етажнното газоворазпределително табло се включва и сигнално табло и контролно-измервателни датчици. При промяна на налягането на медицинската газова система от работните параметри се задейства алармен светлинен и звуков сигнал. Етажното гозоразпределително табло да се монтира на височина 1,70м от нивото на готов под.

След приключване на всички проби, изпитания и положителен резултат и преди пускане в експлоатация на медицинската газова система за осигуряване на безопасността при експлоатацията и поддържането на медицинската газова система тръбопроводите да се маркират съгласно БДС EN737-3:2004+А1:2004, т. 10.1 и т10.2. Производителят е задължен в продължение на 12 месеца от датата на предаване на медицинската газова система да отстранява безвъзмездно повредите или несъответствията с изискванията по медицинската газова система при условие, че при експлоатацията са спазени всички изисквания на инструкцията за монтаж, експлоатация и поддържане. Всяка медицинска газова система да бъде снабдена с паспорт и инструкция за монтаж, експлоатация и поддържане.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница