Пълно описаниe на обекта на поръчката


Кабинет образна диагностика и остеодензитометричен кабинетстраница5/6
Дата05.03.2018
Размер0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6

Кабинет образна диагностика и остеодензитометричен кабинет

 1. ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

  1. Кабинет за дигитален графично-скопичен апарат

Достъпът до кабинета е откъм коридора на поликлиниката. Дигиталните графично-скопични апарати ново поколние изискват командно помещение. Част от предверието и едната съблекалня се обединяват за командно помещение. Помешението се налага да има два прозореца, защитени с оловно стъкло, за да има възможност персоналът да наблюдава пациента във времето, когато се правят снимките. Този тип апарати изискват наличието на тоалетна за пациенти в непосредствена близост с процедурното помещение, без да се налага пациентът да излиза в коридора. Пациентите, подлежащи на скопия, ще използват съществуващите помещение за подготовка пациенти и тоалетна пациенти, разположени до процедурното.

Рентгеновият кабинет се състои от следните помещения


 • Процедурно помещение

 • Командно помещение

 • Съблекалня

За рентгеновия кабинет е изработен технологичен лъчезащитен проект. Проектното решение създава условия за безпроблемно изнасяне на стария апарат както и внасянето и монтаж на новия. Зазижда с врата съблекалня към коридора. Зазижда се врата съблекалня към процедурно помещение. Изгражда се нова стена 12см тухлен зид плътни силикатни тухли, която прегражда командното помещение. Изгражда се нова стена от плътни силикатни тухли 25см в зоната под оловния позорец 100/80см за защита на персонала. Изграждат се два прозореца с оловен еквивалент с размери 40/40см на височина долен ръб 130см г.п. и 100/80см на височина долен ръб 90 г.п.

Подови настилки: • Премахват се старите настилки от линолеум, прокарват се кабелни канали

 • Полага се саморазливна замазка и върху нея PVC антистатична рулонна настилка за всички помещения

Стени :


- Запазва се съществуващата баритова мазилка, която подлежи на измерване при извършване на СМР дейностите на помещението.

- латекс за всички помещения

Тавани:


 • боядисване на тавана с латекс

 • гипсокартон в зоната на инсталациите

Дограми:

Прозорци: • запазване на съществуващата дограма на прозорците по фасадата

 • оловните прозорци в командното помещение – с оловен еквивалент 1.8мм

Врати:

 • Двойната врата към коридора – MDF с оловен еквивалент 1.5мм

 • Двете врати, отворени към процедурното – MDF с оловен еквивалент 1мм

 • Врата към командно помещение - MDF с оловен еквивалент 1мм

Приложена е спесификация на новата дограма.

КАБИНЕТ ОСТЕОДЕНЗИТОМЕТРИЯ

Кабинетът се намира в Травматологично отделение на трети етаж в блок А на МБАЛ Самоков. Кабинетът е 21.20 кв.м и в него ще се разположи рентгенов апарат остеоденситометър. Кабинетът е бил предназначен за рентгенова апаратура и изпълнен както такъв, но досега не е бил използван за тази цел. Изработен е технологичен лъчезащитен проект за помещението.

Направените изчисления за лъчезащита от апарата не изискват строителни дейности като лъчезащитни мерки както и специализирана дограма. Строителните дейности предвижват само освежителен ремонт на кабинета и подмяна на лампи, контакти, радиатори и мивка, които са дадени като количества в проектната документация по изброените части.

Подова настилка:

- Премахва се старата настилка от линолеум

- Полага се саморазливна замазка и върху нея PVC антистатична рулонна настилка

Стени :

-боядисване на стени с латекс

- фаянс в зоната на мивката на Н=150см

Тавани:


-боядисване на тавана с латекс

Дограми:


Прозорци:

 • запазване на съществуващата дограма на прозорците по фасадата

Врати:

 • подмяна на врата с нова MDF врата

БЕЗОПАСНА И ДОСТЪПНА СРЕДА

Проектът е разработен с осигуряване на достъп за хора с увреждания, съгласно “Наредба № 6 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии”. Изпълнените за това мероприятия са:

1. Вратите са със светла ширина, позволяваща предвижването на количките на хора с увреждания

2. Ширината на фоайетата и коридорите осигурява необходимата достъпна среда

3. Предвидена е тоалетна за хора с увреждания в близост до рентгеново отделение
ЧАСТ ЕЛЕКТРО-
Захранващи линий и табла

Проекта предвижда преустройство на част от болницата. От РТрентгени се захранва табло PDB на дигитален графично-скопичен апарат. От ЕРТ се захранва табло ТО /осветление и контакти/. Захранващите кабели са оразмерени по токово натоварване и пад на напрежението и са отразени на схемата на таблото.Осветителна инсталация

Осветлението на обекта е съгласно БДС ЕN 12464-1 за осветеност на помещенията. Предвидени са осветителни тела в зависимост от предназначението на помещенията. Приложени са светотехнически изчисления. Осв.тела са съобразно легендата на чертежите.Осветлението е отделено на самостоятелен токов кръг. Предвидени са лампени излази във всички помещения. В рентгенов кабинет са предвидени лум. осв. тела 4х18W със защитно стъкло, командна зала е предвидени лум. осв. тела 4х14W и съблекалня осв. тела 2х26W. Управлението на осветлението се командват с ключове и ротационни димери. Осветителната инсталация ще се изпълни с проводник NYY. За безопасно напускане на помещенията при пълно отпадане на напрежението е предвидено и осветително тяло за евакуационно осветле-ние с пиктограма показваща пътя на евакуация. Осветлението е захранено с кабел NYY 3х1,5. Осветителните тела са със собствени акумулаторни батерии, осигуряващи автономна работа минимум 60 минути.Силова инсталация

Контактните излази ще се изпълнят с проводник NYY 3х4мм2 до разклонителна кутия и NYY 3х2,5мм2 до консуматора в гофрирана тръба. Всички контакти са тип “Шуко” за скрита инсталация. Контактите ще се монтират на височина 0,5м от пода за общи нужди. В помещенията е отразена технология и съгласно в нея са нанесени технол.консуматори съобразно мощностите им. Съгласно задание от ОВ в отделните помещения са предвидени климатици.Слаботокова инсталация

От магистрално трасе съществуващо се изтеглят слаботоковите инсталации.Телефонна и интернет мрежа

От съществуващ комутационен шкаф се изтегля кабел до телефон-ните излази. Кабелната телефонна и интернет мрежа се изгражда с неекраниран меден кабел SFTP4х2х0,4 мм на принципа на технология тип “звезда”. Интернета е предвиден телефонен. Хоризонтално се изпълняват в гофр.тръби ф16.Заземителна инсталация

От съществуваща заземителна клема се изтегля ПВА2 1х16 до табло апарат. Заземителната уредба е съществуваща и съпротивлението трябва да е 2 ома.ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСТНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

При разработването на проекта са спазени изискванията на следните правилници и нормативни документи: Наредба №3 “За устройство на електрическите уредби и електропроводните линии” от 09.06.2004 г., БДС EN 12464-1 Светлина и осветление. Осветление на работни места, Наредба N2 за ЗБУТ при изпълнение на СМР,Наредба N Із-1971г. От 29.10.2009г. “Противопожарно-строителни технически норми и правила.Проектно решение

Предвидени са следните мероприятия по ЗБУТ и ПАБ, съгласно номенклатурата на факторите:КОД 01 –Електрообезопасяване

1.Предвидено е заземяване на технологичните съоръжения, корпусите на всички двигатели, кабелни скари и метални конструкции, които могат да попаднат под напрежение.

2.Корпусите на всички ел.машини, двигатели, осветителни тела, контакти се свързват задължително към петия проводник на ел. мрежата, който не е защитен никъде по дължината си с предпазна апаратура и има сигурна метална връзка.

3.Срещу авария ел. съоръжения и захранващите ги линии са предвидени:

- за защита от къси съединения – автоматични двуполюсни и четириполюсни прекъсвачи, комплектовани с дефектно токова защита,

4.Съгласно „Нормите за проектиране на мълниезащитата на сгради външни съоръжения”, са осигурени технически средства за защита от пряк удар на мълния, защита от ел. магнитна индукция и статично електричество.КОД 04 – Изкуствено осветление

1.За всички помещения е осигурена нормена осветеност, отговаряща на изискванията на БДС EN 12464-1 и са отчетени специфичните изисквания на технологията за осветеност и начин на монтаж на осв. тела с цел получаване на необходимата осветеност в помещенията.

2.Предвидено е евакуационно осветление.

КОД 09 –Пожарна безопастност

1.На приложените чертежи са нанесени пожарната опастност на различните видове помещения.

2.Осветителните тела, контактите, разклонителните кутии, кабелите са съобразени с изискванията на ПСТН и Наредба №3.

Специфични изисквания към електроинсталациите

1.Контролът на преходното съпротивление на заземителната уредба трябва да се извършва не по-рядко един път в годината в сухите летни месеци, съгласно изискванията на правилниците.

2.С цел осигуряване нормална безопасна работа на електропотребителите да се извършват изпитания на ел. двигателите не по-рядко от един път на две години.

3.За периодичността на текущите ремонти да се изработят местни заводски инструкции в зависимост от конкретните условия.

4.Аварийният запас от електросъоръжения, части и детайли трябва да отговарят на конкретните нужди с цел осигуряване при необходимост нормалната експлоатация на ел. съоръженията в помещенията.

5.Оглед и почистване на прах и замърсяване на електросъоръженията, двигатели, апаратура и други съоръжения да се провежда в срокове, определени съобразно местните условия, но не порядко от един път на три месеца.Специфични изисквания към осветителната инсталация

1. В процеса на експлоатация, осв. уредби да се подлагат на следните периодични проверки:

-не по-рядко от един път в годината да се измерва степента на осветеност в контролните точки и нивото на общата осветеност;

-състоянието на осв. уредба (наличието на стъкла, решетки и мрежи на осв. тела, изправност на уплътненията на осв. тела със специално изпълнение) да се проверяват с периодичност, определена от лицата, които отговарят за ел. инсталациите;

2. По време на измерване на осветеността да се измерва напрежението в точката на захранване и в най-отдалечената точка на осветителната инсталация.

3. Оглед и проверка на осветителната мрежа се извършва със следната периодичност:

-измерване на изолационното съпротивление на кабели – 1 път в годината;

- измерване на товарите и стойността на напрежение в отделни точки на ел. инсталацията – 1 път в годината;

-проверка на състоянието на работното осветление и проверка на съответствието на номиналните токове на прекъсвачите и стопяемите вложки на предпазителите с работните - 1 път в годината;

4.Почистване на осв. тела, подмяна на изгорелите лампи и ремонт на инсталацията да се извършват при изключено напрежение.

5.Едновременно с почистване на всички осв. тела да се проверява изправността на закрепващите детайли и на контактите.

Всички инсталации да се изпълнят съгласно изискванията на разпоредбите за този вид строителство.

Противопожарна защита

Възможност за пожар се създава само при нарушена изолация на кабелите и проводниците. Опасност от експлозия няма. Отворите на таблата да се уплътнят с противопожарни материали /стъклена вата, азбесто-цимент и др/. 1. ЧАСТ ОВиК

Кабинетите са разполжени на втория етаж на поликлиничното тяло. Сградата е строена и въведена в експлоатация през седемдесетте години на 20-ти век. Дограмата на всички помещения е сменена с нова – PVC рамки с двоен стълопакет. В момента се извършва обследване за енергийна ефективност, въз основа на което ще бъдат предписани енергоспестяващи мерки, касаещи и строителните ограждения. Kъм кабинета за дигитален графично-скопичен апарат са обособени три помещения: Рентгенов кабинет, Команден пост и Съблекалня. Кабинетът за остеодензитометрия се състои от едно помещение. Сградата се отоплява от съществуваща централна водно-помпена отоплителна инсталация с топлоизточник – котелна уредба на гориво природен газ. Тръбната мрежа е от черни газови тръби, а отоплителните тела са чугунени радиатори и гладкотръбни лири.

Изчислителни параметри на външния въздух и климата

Населено място: гр.Самоков

Надморска височина: 950 m

Барометрично налягане: 90,4 kPa

Температура по сухия термометър зима / лято: -18 / 30 оС

Относителна влажност зима / лято: 90/39,5 %

Средна годишна зимна температура: 7,5оС

Брой отоплителни дни при гранична температура 12оС: 220 денонощия

Отоплителни денградуси при средна вътрешна температура 19оС: 3300 DD

Плътност при изчислителни параметри зима/лято: 1,27 / 1,06 kg/m3

Специфичен топлинен капацитет зима/лято: 1,005 / 1,025 kJ/(kg.K)

Изчислителни параметри на вътрешния въздух
Съгласно БДС 14776 в помещенията с постоянни работни места:

Категория на труд: лека

Температура оптимална по с. т. зима/лято: 20-23/22-25 оС

Температура допустима извън постоянни работни места зима/лято: 15-26/28-33 оС

Относителна влажност: от 40 до 60 %

Скорост на въздуха: зима/лято: 0,2/0,2 m/s

Плътност при средни изчислителни параметри зима/лято: 1,1 / 1,09 kg/m3

Специфичен топлинен капацитет зима/лято: 1,025 / 1,025 kJ/(kg.K)Вредности в помещенията, топлинни и охладителни товари:

- Във всички помещения въздухът се замърсява само от пребиваващите хора.


- Отоплителният товар за помещенията се обуславя от топлинни загуби от топлопреминаване и вентилация.

- Охладителният товар се обуславя от топлинни притоци от топлопреминаване, слънчево греене, топлоотделяния от технологични съоръжения, хора, осветление и вентилация.Технически решения

Вентилацията(пресен въздух) и климатизацията(отопление и охлаждане) се осъществяват от отделни инсталации, независими една от друга. За помещенията на дигитален графично-скопичен апарат е предвидена механична вентилация и климатизация. За кабинета за остеоденситометрия по задание не се предвижда механична вентилация и климатизация. Този кабинет ще се вентилира чрез отваряеми прозори.Вентилация

Предвидена е обща приточно-смукателна вентилационна инсталация с утилизация на топлината на отработения въздух. Предвиден е компактен комбиниран приточно-смукателен вентилационен блок, състоящ се от следните основни съоръжения: нагнетателен и смукателен вентилатор, рекуперативен утилизационен топлообменник въздух-въздух, филтър за отработен въздух, високоефективен филтър за пресен въздух и автоматика. Вграденият рекуперативен топлообменник е с висок коефициент на ефективност и с повишена влагопропускливост от отработения към пресния въздух, като по този начин се избягва понижение на относителната влажност в помещенията. По тази причина не се предвижда функция овлажняване в климатичните инсталации. Материалът на рекуператора не пропуска други газове от тракта на отработения въздух към пресния такъв, освен водните пари. Предвиден е и предварителен електрически въздухоподгревател, канален тип, за пресния въздух, оразмерен да го подгрява над температурата на замръзване в рекуператора с цел избягване на такова откъм страната на отработения въздух. Подгревателят ще работи автоматично, като ще се включва само при сигнал за ниска температура на пресния въздух от осезател, монтиран във въздуховода. Вентилационният блок е с ниско ниво на шум, съизмеримо с това на климатизатора ( 23 до 33 dB/A/), поради което е предвиден за монтаж в рентгеновия кабинет. По същата причина - ниско ниво на шум, въздуховодите са оразмерени за ниска скорост на въздуха. Всички съоръжения ще се монтират високо, непосредствено под тавана. Дебитът на вентилационния въздух е определен чрез изчисления за удовлетворяване на изискванията на нормативните документи - на база брой пребиваващи хора и кратност на въздухообмен. Подаването и изсмукването на въздух в помещенията ще става от вентилационни регулируеми /дебит и направление/ решетки, монтирани на въздуховодите. Организацията на въздухообмена за рентгеновия кабинет е по схема горно подаване и долно засмукване, а за останалите помещения – по схема “горе-горе”. Засмукването на пресен въздух ще става от фасадата, а изхвърлянето на отработен въздух – над покрива. Системите работят на 100% външен въздух. Командването на системите ще става с дистанционно електронно управление, комплексна доставка с вентилационния блок.Климатизация

Чрез климатичната инсталация ще се поддържа целогодишно температурния режим, като моментната отоплителна или охладителна мощност се регулира автоматично според товара. Предвидени са автономни за всяко помещение /без съблекалнята/ моносплит инверторни термопомпени системи на директно изпарение с вътрешни тела за високостенен монтаж. Последните са с вградена високоефективна антибактериална плазмена филтърна система Външните тела са с въздушно охлаждане/отопление/ на кондензатора/изпарителя/ и ще се монтират на фасадата. Изчислителната им охладителна и отоплителна мощност е определена въз основа на изчисления за съответните товари - топлинни загуби и печалби с отчитане на фазовото закъснение от акумулация. Охладителните мощности са оразмерени за покриване на печалбите от топлопреминаване, слънчево облъчване, вътрешни топлоизточници (технологични топлоотделяния, осветление и хора) и вентилация, а отоплителните – въз основа на загуби само от топлопреминаване през огражденията и инфилтрация. Командването на климатичните инсталации ще става с електронни дистанционни управления, комплексна доставка със съоръженията. Системите работят на 100% рециркулационен въздух. Отвеждането на кондензата от вътрешните тела ще става чрез тръбна мрежа към канализацията през сифон. В климатизираните помещения се запазват и конвенционалните отоплителни тела – радиатори, които са с автоматично действие – термостатни вентили и ще работят главно при екстремно ниски външни температури.Отопление

Съгласно заданието, за всички помещения по този проект е предвидена замяна на съществуващите чугунени радиатори с нови алуминиеви. Последните ще се свържат със съществуващата тръбна мрежа чрез термостатни радиаторни вентили и секретни връщащи вентили за настройка /при необходимост/ на проектните дебити на топлоносителя. Предвидена е и подмяна на тръбните връзки /аншлуси/ към радиаторите с такива от полиетиленова тръба с алуминиева вложка. Мощностите на радиаторите са определени въз основа на изчисления за потребна топлина, като е отчетено намалението на топлинните загуби от инфилтрация вследствие сменената дограма.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

(ЧЛ. 28, АЛ. 1 Т. 4 ОТ ЗОП)

 1. При изпълнението на поръчката да се спазва техническите нормативни актове по изпълението, документирането и приемането на строителството, съгласно ЗУТ (СУТ обн. ДВ, бр. 1/02.01.2001г., изм. ДВ бр. 54/15.07.2011г.) и следните наредби към него: Наредба №1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи (Наредба №1, обн. ДВ бр. 72/2003, изм. И доп. ДВ. Бр.23/2011г.), Наредба №2/31.07.2003, за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти ( Наредба №2, обн.ДВ, бр.72/15.08.2003, изм и доп.ДВ, бр.29/07.04.2006г.), Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и проколи по време на стрителството (Наредба №3, обн. ДВ, бр.72/15.08.2003, изм.ДВ, бр.29/07.04.2006г.), както и всички действащи в Република България нормативни актове. Да се спазват всички изисквания и заложени параметри в отделните части на Инвестиционния проект.

 2. Всички влагани материали трябва да притежават сертификат за качество, декларация за произход и декларация за съотвествие, които се представят на Възложителя;

 3. Фаянсовите плочки се полагат след представяне на мостри и одобряването им от Възложителя;

 4. Рулонната и PVC антибактериална настилка (нетекстилна основа) се полага след представяне на мостри и одобряването им от Възложителя;

 5. Всички външни ръбове при фаянс и шпакловки (гипсокартон) да се защият с предпазни ъглови профили;

 6. Всички материали за слаботоковите инсталации да бъдат придружени със съответния сертификат;

 7. При извършване на бояджийски работи, всички цветове да се съгласуват задължително с проектанта, като за антибактериалня водоустойчив латекс трябва да бъде придружен със съответния сертификат ;

 8. Специализираната дограма за кабинет дигитално-графично скопичен да бъде придружена със съответният сертификат

 9. участникът следва да представи реалистичен и изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството подробен линеен график за изпълнение на СМР ( по обекти, подобекти, и пера, съгласно количествената сметка и по месеци и десетдневки), придужен с диаграма на работната ръка и диаграма на необходимата механизация, който да отразява взимовръзките в строителството и да обосновава и доказва предложения в офертата срок за изпълнение на поръчката.

Участниците трябва да предвидят в линейния график времето за доставка на материали, необходими за строителството, което да е съобразено с възможностите и капацитета на производителите/доставчиците да осигурят регулярност на доставка на голям обем от необходимите материали.

 • да се посочат сроковете и последователността на изпълнение на отделните видове СМР;

 • Начален срок за изпълнение на предмета на Договора е датата на протокола за предаване/откриване на строителната площадка;

 • Крайният срок за изпълнение предмета на Договора е датата на подписване на Акт. Обр. 16;

 • При попълване и сотйностяване на „количествена сметка” по отелните части на Инвестиционния проект от Документацията всеки участник е длъжен да направи оглед на обекта, за да се запознае подробно с „Технически условиа и изсквания” от Документацията и да вземе всико в предвид при определяне на единичните цени по всички позиции.

 • Не е задълбително участниците да пилагат офертата паспорти, сертификати, гаранционни карти и други документи, удостоверяващи съответсието на материали, машини и съоръжения с изискванията на Възложителя.

Материали за Архитектурни монтажни и ремонтно-строителни работи

Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на изпълниетля трябва да бъде придружено със сертифкат за качество в съотвествие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и трябва да бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите. Всички произведени продукт или оборудване, които ще бъдат вложени в работите да бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни части, придружени с наръчници за екслпоатация и подръжка, където да могат да се приложат такива. При липса на сертификат да се прилагат лабораторни документи и заключения, които да доказват тяхната годност за употреба.Материалът за изпълнение на бояджийските работи трябва да бъде съгласно посочените в проектната документация (постна боя, блажна боя, латексови бои). Бояджийските материали да бъдат набавени от утвърден производител и трябва дабъдат доставени готово смесени в уплътнени (залепени) нови контейнери на производителя. Всеки контейнер трябва да носи търговската марка и името, индентификацията за съдържанието и уптвания за качесвтена употреба.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница