Пълно описание на предмета на поръчката и технически спецификации за изпълнение на поръчката и методика за оценка на предложениятаДата19.05.2017
Размер132.96 Kb.
Приложение № 1

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна физическа охрана за период от 12 месеца на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград”

Предмет на обществената поръчка е Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна физическа охрана за период от 12 месеца на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград1. Изходна информация и изисквани дейности от Изпълнителя по поръчката
Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на функциите по пропускателния режим, охраната и сигурността в Института по физиология на растенията и генетика – БАН, база гр. София, „Околовръстен път”11 -13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград.
Пропускателният режим се осъществява на четири /4/ стационарни поста, от които три /3/ на територията на гр. София и един /1/ на територията на с. Рупите, обл. Благоевград. Възложителят предоставя собствена техническа база на трите стационарни поста за осъществяване на предмета на поръчката, състояща се подвижна бариера задвижвана ръчно и кабина за охраната.
Описание на постовете:

Института по физиология на растенията и генетика – БАН, база гр. София, „Околовръстен път”11 -13

Институтът по физиология на растенията и генетика – БАН, база гр. София, Околовръстен път”11 -13 км е разположен в землището на с. Казичане и с. Горни Лозен. В базата разположена в землището на с. Казичане са обособени два поста /Пост №1 и Пост №2/, а в базата разположена в землището на с. Горни Лозен-един пост /Пост №3/. • Пост №1. Постът е денонощен, находящ се на Околовръстен път 11-13 км. Под охрана се намират: входа на института от към Околовръстния път /оборудван е с бариера/ и подстъпите към него; административна сграда; сграда “Хетерозис”; сграда “Биохимия”, сгарада “Социално-битов комплекс”; І-ви блок оранжерии. Обслужва се от един охранител на смяна. Oсъществява се физическа охрана с газово оръжие и съвместно с охранителя от Пост №2 се извършва патрулиране в охранявания район.

 • Пост №2 Постът е денонощен, находящ се на автомагострала „Тракия” Под охрана се намират: входа на института от страна Изток – откъм автомагострала Тракия /оборудван е с бариера/ и подстъпите към него; сграда “Молекулярна”; сграда “ Гама – лаборатория”; Полски лабораторни – 3 бр.; сушилна тютюн; “Вегетац. Лаборатория”; кантон –трафопост; пароцентрала; помпена станция с кладенец; склад химикали; хангар за ССТ; два блока оранжерии; опитни полета. Обслужва се от един охранител на смяна. Осъществява се физическа охрана с газово оръжие и съвместно с охранителя от Пост №1 се извършва патрулиране в охранявания район.

 • Пост №3 През работни дни постът е нощен /от 16.30 ч. до 8.30 ч. на следващия ден/, а през почивни и празнични дни е денонощен, находящ се на автомагистрала „Тракия” от страна на КПП на КАТ. Под охрана се намират: Ремонтно-техническа работилница; лабораторна сграда; метален хангар; дърводелска работилница; складове – 2 бр.; заваръчно помещение; ковачница; обор-2бр.; склад за зърно; кантон – трафопост; дървени бараки – 3 бр. ; опитни полета. Обслужва се от двама охранители на смяна. Извършва се физическа охрана с газово оръжие през почивните и празничните дни – от 8.30 ч. до 16.30 ч.Института по физиология на растенията и генетика – БАН, база с. Рупите, обл. Благоевград.

 • Пост №1 /единствен/ Постът е денонощен, находящ се в землището на с. Рупите, обл. Благоевград. Под охрана се намира експериментална база за култивиране на водорасли, разположена на площ от 10 дка. Обслужва се от един охранител на смяна. Извършва се физическа охрана с газово оръжие.2. Технически изисквания към Изпълнителя за изпълнението на поръчката
2.1. Охрана на Института по физиология на растенията и генетика – БАН, база гр. София, „Околовръстен път”11 -13 км /Пост № 1 и Пост № 2/.

2.2. През работно време извършване на пропускателен режим и контрол на влизащите и излизащи в района транспортни средства на служителите на ИФРГ-БАН и наемателите на територията на института с пропуски от Възложителя и такива на външни организации и лица имащи повод за влизане в обекта, като данните за външните транспортни средства се отразаяват в специален дневник.

2.3. След работно време извършва обход на обекта;

2.4. Oсъществяване на нощна физическа охрана с газ-сигнално оръжие- охранители през работни дни от 16.30 ч. до 8.30 ч. на следващия ден, а през почивни и празнични дни е денонощен /Пост № 3/, находящ се на автомагистрала „Тракия” от страната на КПП на КАТ. Обход на обекта и при нужда комуникация с всички предоставени телефони и радиосредства.

2.5. Пост № 1/единствен/ - Института по физиология на растенията и генетика – БАН, база с. Рупите, обл. Благоевград. Осъществяване на контролно-пропусквателен режим на автомобили и служители на Възложителя, както и на трети лица имащи повод за влизане в обекта, след предварително уведомяване от Възложителя;

2.6. вземане на мерки за предотвратяване на опити за извършване на престъпни посегателства на територията на база – гр. София, Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград или неспазване на утвърдения от Възложителя Правилник за пропускателния режим.

2.7. при констатиране на нарушения задържане на нарушителите и информиране на Възложителя и контролните органи – полицията - не по-късно от 7 минути от установяване на нарушението;

2.8. изготвяне на план за охрана на обекта – включващ и 4-те поста /3 поста в гр. София и 1 пост в с. Рупите/ - и оранизиране на пропускателния режим на института и съхраняване на плана за охрана на обекта на обекта, който план включва:

2.8.1. особеностите на охранявания обект;

2.8.2. организация на охраната и пропускателния режим (постове, смени, въоръжение, комуникации и указания за тактиката на действие при различни ситуации – нападение на обекта, пожар, наводнение, заметресение или друго природно бедствие, подготовка или извършване на терористичен акт, аварии и други).

2.8.3. План и способи за взаимодействие с ръководството на Изпълнителя, органите на Министерство на вътрешните работи /МВР/, ръководството на Възложителя Възложителят ще предостави на Изпълнителя списък със сградите и вътрешни телефонни номера за връзка със сградите.

2.8.4. данни за газовото оръжието, което ще се използва на обектите;

2.8.5. данни за техническите средства, които ще се използват при изпълнение на поръчката – техническите средства, които участникът ще осигури за своя сметка за изпълнението на поръчката - радиостанции, комуникационно оборудване, GPS-и и други;

2.8.6. проект на правилник за пропускателния режим, който след подписване на договора да бъде утвърден от Възложителя или от упълномощено от него лице /да включва ежеседмични доклади до Възложителя и месечен обобщен доклад/. Възложителят си запазва правото на корекции по така предложения проект, преди неговото утвърждаване, при спазване на разпоредбите на ЗОП недопускащи промяна на договора;


2.8.7. списък и график за работа на охранителите.

Участникът трябва да представи като част от своето предложение за изпълнение на поръчката (Плик № 2 от офертата) проект на плана за охрана на обекта и оранизиране на пропускателния режим на инстиута – двете бази съгласно т. 2.8 и със съдържание на плана съгласно т. 2.8.1 – 2.8.7. Възложителят си запавза правото на корекции по така изготвеният от участника план, след подписването на договора и преди утвърждаването на плана от Възложителя, като тези корекции следва да бъдат съобразени с разпоредбите на ЗОП недопускащи промяна на договора.


2.9. Изпълнителят се задължава да извършва съответните корекции по разработеният от него план за охрана на обекта, във връзка с изпълнението на договора, при промяна в пропускателния режим на Възложителя. Корекциите да се съгласуват предварително с Възложителя като се спазват разпоредбите на ЗОП недопускащи промяна на договора.
2.10. За всеки случай на задържане, използване на физическа сила, помощни средства и газово и огнестрелно оръжие охранителят изготвя писмен доклад до ръководителя си, екземпляр от който незабавно се предава на съответните полицейски органи. При данни за извършено престъпление незабавно се уведомяват прокурорът и съответните полицейски органи.
2.11. При организиране на охраната Изпълнителят:
2.11.1. оценява състоянието и степента на сигурност на охранявания обект при необходимост, но не по-малко от веднъж годишно;

2.11.2. създава съответната организация за охрана и безопасност, включително чрез провеждане на задължителен ежедневен и периодичен инструктаж на охранителите;

2.11.3. изготвя и съхранява правила и указания за спецификата на извършваните видове охранителна дейност, утвърдени от възложителя или от упълномощен от него представител.
2.12. На Изпълнителя се забранява:
2.12.1. при осъществяването на дейността по предмета на поръчката да въвежда и използва методи или средства, които излагат на опасност живота и здравето на други лица или уронват честта и достойнството на гражданите;

2.12.2. да приема за изпълнение задължения, които противоречат на закон или друг нормативен акт;

2.12.3. да използва униформено облекло, символи и отличителни знаци, полицейски лампи, маскировъчни качулки или надписи, въведени за структурни звена на Министерството на вътрешните работи или за други държавни органи и показващи принадлежност към тях;

2.12.4. да предоставя или преотстъпва на други лица своя лиценз за извършване на частна охранителна дейност.

3. Други изисквания
Изпълнителят по настоящата обществена поръчка трябва да отговаря и за всички други задължения и за спазването на всички изисквания непосочени по-горе, но посочени в Закона за частната охранителна дейност и отнасящи се до предмета на поръчката.
При изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката, Изпълнителят следва да спазва действащото законодателство, изискванията на Възложителя, своето предложение за изпълнение на поръчката и ценовата си оферта, планa за охрана на обектa, включващ и план за оперативното взаимодействие с органите на МВР, утвърдения от Възложителя Правилник за пропускателния режим в обекта, както и други вътрешни актове (инструкции, заповеди и други), касаещи общата сигурност на Възложителя.
4. Срок за изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора.


5. Критерий за възлагане на поръчката: «икономически най-изгодната оферта».
Критерият за оценка на предложенията е икономически най-изгодната оферта. Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка са както следва:


 1. Предлагана цена /К1/– 40 т.


К1 = А1+Б1+В1
А1/ Предлагана единична цена на охранител за месец – 15 т.
Б1/ Предлагана единична цена на пост – 5 т.
В1/ Предлагана обща цена на охраната за месец – 20 т.


 1. Предложение за изпълнение на поръчката /К2/ – 60 т.


К2 = А2+Б2+В2+Г2
А2/ Предложение за организация на охраната, включващо и проект на правилник – 20 т.
Б2/ План и схема /скица/ на охраната – 9 т.
В2/ Разработени варианти за действие на охранителя при различни ситуации – 15 т.
Г2/ Създадена система за контрол и помощ на охранителите – 16 т.

Комплексната оценка представлява сума от оценките по отделните критерии /К1+К2/, максимум 100 т.
КО = К1 + К2

ІІ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата е:


КО (обща оценка) = К1 + К2, където:

1. Предлагана цена /К1/ - максимално 40 точки, както следва:


К1 = А1+Б1+В1
А1/ Предлагана единична цена на охранител за месец за съответните обекти– 15 т.
Оценката се извършва, като на най-ниската единична цена се дават 15 точки, а точките на всяка следваща единична цена се определят по формулата:

А1 = най-ниската предложена единична цена х 15

цената на участника
А1 – бр. точки получени от всеки участник
Б1/ Предлагана единична цена на пост – 5 т.

Оценката се извършва, като на най-ниската единична цена се дават 5 точки, а точките на всяка следваща единична цена се определят по формулата:Б1 = най-ниската предложена единична цена х 5

цената на участника
Б1 – бр. точки получени от всеки участник

В1/ Предлагана обща цена на охраната за месец – 20 т.
Оценката се извършва, като на най-ниската обща предложена цена се дават 20 точки, а на всяка следваща по формулата:
В1 = най-ниско предложена обща цена х 20

обща цена на участника
В1 – бр. точки получени от всеки участник.
Забележка: Да се направи финансов разчет на законоустановените и специфични задължителни разходи при образуване работната заплата на охранител, включително в предлаганата единична цена за охранител.
2.Предложение за изпълнение на поръчката /К2/ – 60 т.

К2 = А2+Б2+В2+Г2
А2/ Предложение за организация на охраната – максимален брой точки- 20 т.

Участникът трябва да предложи цялостна концепция за организация на охраната, съобразена с особеностите на обектите за охрана. Участникът трябва да посочи: 1. броя охранители, покриващи един пост, с изрично посочване на задачите и отговорностите на отделните служители – при изпълнение на това изискване /включително е необходимо задължително посочване и на задачите и отговорностите на отделните служители/ участникът получава 7 точки;

 2. броя на постовете - при изпълнение на това изискване участникът получава 6 точки;

 3. режим на сменост - при изпълнение на това изискване участникът получава 7 точки;

Максималният брой точки, който може да получи всеки от участниците по този критерий е 20 точки. Пълният брой точки получава участникът предложил цялостна концепция за организация на охраната, съдържаща информацията по букви a), b), c) и d).


Общият брой точки по критерий А2/ Предложение за организация на охраната/ се получава от сбора на получените точки по букви a), b) и c) и се изчислява по формулата:
А2 = a) + b) + c)
Забележка: За получаване на точки по всяка от буквите е необходимо участникът да е представил изисканата информация по съответната точка за всички обекти, включени в обема на поръчката. При представяне на информация само на част от обектите, участникът получава 0 точки за съответната буква!
Б2/ План и схема /скица/ на охраната на обектите – максимален брой точки– 9 т.
Участникът трябва да представи план и схема за охрана на обектите, които трябва да:

 1. са съобразени с особеностите и вида на охраната - при изпълнение на това изискване участникът получава 6 точки;

 2. е представил проект на правилник за организацията на охраната и пропусквателния режим в охраняваните обекти- при изпълнение на това изискване участникът получава 3 точки;

 3. е използвал съвременни средства за комуникация и оборудване с технически средства на охранителите - при изпълнение на това изискване участникът получава 3 точки.

Максималният брой точки, който може да получи всеки от участниците по този критерий е 9 точки. Пълният брой точки получава участникът предложил План и схема /скица/ на охраната на всички обекти, съдържащи информация за посочените елементи от плана и схемата на охрана по букви a), b), и c) .


Общият брой точки по критерий Б2/ План и схема /скица/ на охраната на обектите се получава от сбора на получените точки по букви a), b) и c) и се изчислява по формулата:
Б2 = a) + b) + c)
Забележка: За получаване на точки по всяка от буквите е необходимо участникът да е представил план и схема /скица/ на охраната на всички обекти, включени в обема на поръчката. При представяне само на план или на схема, както и представянето им само на част от обектите участникът получава 0 точки за съответната буква!
В2/ Разработени варианти за действие на охранителя при различни ситуации – максимален бр. точки -15 т.
Участникът трябва да представи вариантите за действие на охранителите:

 1. при различни природни бедствия, аварии, пожари, наводнения и сигнали за терористични актове и заплахи - при изпълнение на това изискване участникът получава 8 точки;

 2. представил е план за взаимодействие с органите на МВР- при изпълнение на това изискване участникът получава 7 точки;

Максималният брой точки, който може да получи всеки от участниците по този критерий е 15 точки. Пълният брой точки получава участникът разработил детайлно различните варианти за действие на охранителите, съобразени с конкретната обстановка, посочил начина на взаимодействие на охранителите с териториалните служби на МВР и ПАБ, съдържащи информация за посочените елементи по букви a) и b).


Общият брой точки по критерий В2/ Разработени варианти за действие на охранителя при различни ситуации/ се изчислява по формулата:
В2 = a) + b)
Забележка: За получаване на точки по всяка от буквите е необходимо участникът да е представил вариант на действие на охранителите на всички обекти, включени в обема на поръчката. При представяне на варианти на действие, включващи посоченото в буквата изискване, само на част от обектите, участникът получава 0 точки за съответната буква!

Г2/ Създадена система за контрол и помощ на охранителите – максимален бр. точки -16 т.
Участникът трябва да представи информация как се осъществява контрола и помощта на охранителите:

 1. през цялото денонощие - при изпълнение на това изискване участникът получава 8 точки;

 2. в почивни и празнични дни - при изпълнение на това изискване участникът получава 8 точки.

Максималният брой точки, който може да получи всеки от участниците по този критерий е 16 точки. Пълният брой точки получава участникът представил пълна и ясна информация за създадена система за инструктаж, контрол и помощ на охранителите, съдържащи информация за посочените елементи по букви a) и b).


Общият брой точки по критерий Г2/ Създадена система за контрол и помощ на охранителите се изчислява по формулата:
Г2 = a) + b)

Забележка: За получаване на точки по всяка от буквите е необходимо участникът да е представил информация за създадена система за контрол и помощ на охранителите на всички обекти, включени в обема на поръчката. При представяне на информация за създадена система за контрол и помощ на охранителите, включващи посоченото в буквата изискване, само на част от обектите, участникът получава 0 точки за съответната буква!

Оценката на офертата на всеки участник за предложенто Техническо предложение за изпълнение на поръчката /K2/ се определя като сума от оценките по /А2+Б2+В2+Г2/


III. Комплексната оценка на офертите се определя като сума от получените точки по критериите: Предлагана цена/К1/ и Предложение за изпълнение на поръчката /К2/.

КО= К1+К2
Максимална възможна комплексна оценка е 100 точки. Участникът, чиято оферта е получила най- висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред.

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница