Пълно описание на предмета на поръчката предмет на поръчкатастраница1/4
Дата08.05.2018
Размер0.53 Mb.
  1   2   3   4
 1. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

 1. Предмет на поръчката - разширение на съществуващата сървърна система на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, чрез закупуване на сървър за блейд шаси Fujitsu PRIMERGY BX900 S2, специализирани софтуерни продукти, дискове за дисков масив Fujitsu ETERNUS DX600 S3, шаси с дискове за дисков масив Fujitsu ETERNUS DX100 S3, интегрирането им в сървърната система на възложителя и гаранционното им поддържане.

 2. Обособени позиции

Предметът на обществената поръчка не се разделя на обособени позиции.

Не се допуска представяне на варианти в офертата. 1. Място на изпълнение на поръчката - сървърната система на „МБАЛ „Света Марина“ ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1.

 2. Прогнозна стойност на поръчката

Прогнозната стойност на поръчката е до 69 166,67 лв. (шестедесет и девет хиляди сто шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС.

В прогнозната стойност се включват:4.1. Цената на хардуерното оборудване, посочено в техническите спецификафии;

4.2. Цената на специализираните софтуерни продукти (софтуера), посочени в техническите спецификации;4.3. Доставка, монтаж, конфигуриране, настройки, миграция на данни и пренастройки на виртуални операционни системи;

4.4. Гаранционно поддържане на хардуерното оборудване и на софтуера.

 1. Срок на валидност на офертите - 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

 2. Предоставяне на разяснения

При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят публикува най-късно на следващия работен ден в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.


 1. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

 1. Изисквани работни характеристики

Таблица 1

I

Блейд сървър - 1 брой,

напълно съвместим и предназначен за сървърно блейд шаси Fujitsu PRIMERGY BX900 S21

Процесори

2 броя;

Всеки с по 14 физически и 28 логически ядра;

Честота минимум 2.6 GHz;


2

Инсталирана памет

Минимум 256 GB DDR4-2400 ECC;

3

DIMM слотове

Минимум 24 броя;

4

Вътрешни дискове

Вграден флаш модул за стартиране на хипервайзор ESXi;

5

Мрежа

Минимум 4 броя вградени 1Gb Ethernet порта;

Минимум 2 броя 8 Gb Fiber Channel порта;6

Oперационна система

4 броя лицензи за Windows Server 2012 R2 Standard или по-висока версия;

Инсталиране и конфигуриране на 4 бр. виртуални сървъра;7

Разширние на софтуер за сървърна виртуализация

2 броя VMware vSphere 5 Standard for 1 processor.


II

Надграждане на дисков масив Fujitsu ETERNUS DX600 S3

8

Дискове

12 броя 3.5" 4TB NLSAS7.2 for HDDE;

С възможност за гореща замяна;

Напълно съвместими и предназначени за дисково шаси

ET DX5/600S3 HD-DEncl. 3.5;

Конфигуриране и настройка на LUNs по посочени от възложителя параметри.III

Надграждане на дисков масив Fujitsu ETERNUS DX100 S3

9

Дисково шаси

1 брой;

Напълно съвместимо и предназначено за дисков масив Fujitsu ETERNUS DX100 S3;

Височина на шасито 2U;

Включени всички необходими SAS кабели за свързване към двата контролера на дисковия масив, релси за монтаж в шкаф, захранващи кабели;

24 броя слотове за дискове 2.5“;

2 броя входно-изходни модула, монтирани в шасито: IO Module 12G;

2 броя захранващи модула в резервирана конфигурация, монтирани в шасито;


10

Дискове

7 броя 2.5" SAS 1.2TB 10k rpm;

С възможност за гореща замяна;

Напълно съвместими, предназначени и монтирани в изискваното дисково шаси по т. 9;

Конфигуриране и настройка на LUNs по посочени от възложителя параметри.


 1. Срок за доставка, монтаж, настройки - до 45 (четиридест и пет) календарни дни след получаване на писмена заявка от възложителя.

 2. Други изисквания

 1. Предлаганото хардуерно оборудване следва да е ново, неупотребявано, в оригинална фабрична опаковка, да фигурира в продуктовата листа на производителя и да не е свалено от производство към датата на подаване на офертата.

 2. Предлаганото хардуерно оборудване следва да отговаря на нормативите на Европейските и международните стандарти за електромагнитна съвместимост, радиочестотни смущения и нива на шум.

 3. Предлаганото хардуерно оборудване следва да е напълно съвместимо със съществуващото в сървърната система на възложителя.

За целта е необходимо участникът да представи писмо/ декларация/ удостоверение или друг вид документ, издаден от производителя на хардуерното оборудване, от който да е видно, че оферираното хардуерно оборудване е напълно съвместимо със съществуващото в сървърната система на възложителя. В документа следва да са посочени каталожните номера на хардуерното оборудване, които следва да бъдат еднакви с тези, оферирани от участника.

 1. Предлаганите дискове следва да не нарушават гаранционните условия на дисковите масиви, в които ще се монтират (Fujitsu ETERNUS DX600 S3 и Fujitsu ETERNUS DX100 S3).

 2. Всички компоненти, модули и дискове за надграждане на дисков масив Fujitsu ETERNUS DX100 S3 следва да са от продуктовата листа на един производител.

 3. Конфигурирането и настройката на софтуера следва да е по посочени от възложителя параметри.

 4. Гаранционното поддържане на хардуерното оборудване следва да е не по-малко от 36 месеца, с обслужване на място.

 5. Гаранционното поддържане на софтуера следва да е не по-малко от 12 месеца.

 6. Времето за реакция и за извършване на диагностика при възникнал софтуерен или хардуерен проблем следва да е не повече от 2 часа, считано от часа на получена заявка.

 7. Времето за отстраняване на софтуерен проблем следва да е не повече от 8 часа, считано от часа на неговото диагностициране.

 8. Времето за отстраняване на хардуерен проблем, включващ и замяна на дефектирала част с нова, при необходимост, следва да е не повече от 48 часа, считано от часа на неговото диагностициране.

 9. В случаите по т. 3.11, при необходимост, изпълнителят следва да преконфигурира софтуерно сървърната система на възложителя до отстраняването на проблема.

 10. След отстраняване на хардуерния проблем, при необходимост, изпълнителят следва отново да преконфигурира софтуерно сървърната система на възложителя.

 11. Нивото на гаранционно поддържане следва да е по схема 7 дни x 24 часа.

 12. Отстраняването на възникнал хардуерен проблем следва се извършва на място при възложителя, а при невъзможност - в сервизна база на изпълнителя.

 13. Всички разходи, свързани с отстраняването на проблеми, ремонти и подмяна на дефектирали части и оборудване, както и тяхното транспортиране, при необходимост, от възложителя до сервизна база на изпълнителя и обратно, по време на гаранционния срок, са за сметка на изпълнителя.

 14. Оферираното хардуерно оборудване следва да отговаря напълно на техническите спецификации, описани в Таблица 1.

За целта е необходимо участникът да представи:

а) на хартиен носител - каталози, проспекти, брошури, декларации за съответствие или друг вид документ, по преценка на участника, от съдържанието на които да са видни техническите характеристики на оферираното оборудване, и/или

б) хипервръзка/и към интернет адреса на официалния сайт на производителя на оборудването, от където да са видни техническите характеристики на оферираното оборудване.


 1. Лицензиите на софтуера следва да бъдат на името на възложителя.
 1. ИЗИСВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

 1. Лично състояние на участниците

 1. На основание чл. 54 ЗОП, ал. 1, т. 1 - 5 и т. 7, във връзка с чл. 97, ал. 5 ППЗОП, възложителят отстранява участник, когато:

1.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

1.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1.1, в друга държава членка или трета страна;

1.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила. Възложителят няма да отстрани участник, в случай че се докаже, че размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година и/или се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

1.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

1.1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.1.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване, участниците следва да попълнят съответните декларации.

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 , 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. *

* Съгласно чл. 40, ал. 2 ППЗОП лицата, които попълват и подписват декларациите за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 , 2 и 7 ЗОП, са, както следва:

1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ);

2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 отТЗ;

3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал.1 и2 от ТЗ, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл.147, ал.1 от ТЗ;

4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал.1 и чл. 244, ал.1 от ТЗ;

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 отТЗ;

6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;

7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;

9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството надържавата, в която са установени.

Съгласно чл. 40, ал. 3 ППЗОП в случаите по т. 8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Мерките, за доказване на надеждност са съгласно чл. 56, ал. 1 ЗОП. 1. Други основания за отстраняване от участие

Съгласно чл. 107 ЗОП освен на основанията по чл. 54 ЗОП, ал. 1, т. 1-5 и т. 7, възложителят отстранява от процедурата:

1.2.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в документацията;

1.2.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

1.2.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 ЗОП;

1.2.4. участници, които са свързани лица.


 1. Критерии за подбор на участниците

 1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност

Възложителят няма поставени изисквания.

 1. Икономическо и финансово състояние

Възложителят няма поставени изисквания.

 1. Технически и професионални способности

На основание чл. 63, ал. 1, т. 5 възложителят поставя изискване участникът да разполага с лица с определена професионална компетентност, относима към предмета на поръчката. Те следва да притежават необходимите технически знания и подготовка.

Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да разполага с поне едно лице, което ще отговаря за монтажа, конфигурирането, настройките, миграцията на данни и пренастройки на виртуалните операционни системи, както и за гаранционното поддържане на хардуерното оборудване и софтуера.Лицето е необходимо да притежава документ, удостоверяващ че същият е преминал обучение за обслужване на програмни продукти, модули на PACS (Picture Archiving аnd Communication System), които са интегрирани в болничната информационна система на възложителя.

При подаване на офертата участникът декларира обстоятелството по т. 2.3, като представя декларация образец №14, в която описва образователната и професионална кавалификация на лицето, както и документа за преминато обучение, който притежава.На основание чл. 67, ал. 6 ЗОП, преди сключване на договор за обществена поръчка, участникът, определен за изпълнител, е необходимо да представи актуален документ, удостоверяващ съответствието с поставеното от възложителя изискване (документ за преминато обучение).

 1.   Изисквания към участници обединения

В случай че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

Когато участникът е  обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

2.4.1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2.4.2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

2.4.3. уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.

         Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обеденението за целите на настоящата обществена поръчка.

В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че обединението не е регистрирано по БУЛСТАТ, при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на договора за възлагане на поръчката. 1. Използване капацитета на трети лица и на подизпълнители

2.5.1. На основание чл. 65, ал. 1 ЗОП участникът може да се позовава на капацитета на трети лица по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участникът може да се позове на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Съгласно чл. 65, ал. 4 ЗОП третите лица трябва да отговарят на посочените критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, както и за тях трябва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. В тази връзка третите лица следва да попълнят съответните декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 ЗОП, както е указано по- горе.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

2.5.2. На основание чл. 66, ал. 1 ЗОП участникът може да използва подизпълнители, като следва да удостовери това в офертата си, както и дела от поръчката, който ще им възложи. В този случай той трябва да представи доказателство за поетите от подзипълнителя задължения. Съгласно чл. 66, ал. 2 ЗОП подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.


 1. Други условия

Съгласно чл. 101, ал. 8-11, всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Възложителят не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.
 1. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Всяко предложение, допуснато до оценка, отговарящо на изискванията на ЗОП и поставените от възложителя условия, ще се класира въз основа на критерий най-ниска цена.

На първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена. На второ място се класира участник, предложил следващата по-висока цена.

Съгласно чл. 72, ал. 1 ЗОП, когато предложение в офертата на участник, свързано с цена, която подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.


 1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 1. Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени следните условия:

 1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата;

 2. отговаря на критериите за подбор.

 1. Съгласно чл. 58 ЗОП за доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:

 1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство/а за съдимост;

 2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника.
 1. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА

Документите, свързани с участието, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

3. наименованието на поръчката.

Оферти се приемат всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа в деловодството в на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1.

При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай че законният представител на участника не присъства при отваряне на офертите, е необходимо да овласти представителя си с изрично писмено пълномощно, което се представя на комисията преди отваряне на офертите. 1. Каталог: uploaded -> system documents
  system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
  system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
  system documents -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществената поръчка
  system documents -> Решение за откриване на процедурата; Обявление за обществената поръчка
  system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
  system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
  system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница