Пълномощно – образецДата04.01.2018
Размер81.94 Kb.
ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ


В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си на представляващ ……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, ул……………….№., ет……., ЕИК …………….., - акционер на ……………………., притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД - гр. София, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа


или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си акционер на ……………………., притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД - гр. София, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжаУПЪЛНОМОЩАВАМ


В случай на пълномощник физическо лице

………………………, ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на .......................г., с адрес:…………….., ул…………………, №….., ет. ………, ап…………,

Или


В случай на пълномощник юридическо лице

……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, ул……………….№., ет……., ЕИК …………….., представлявано от …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството му на .....................................

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД - гр. София, на 30.06.2014 г. в 14.00 часа в гр. София, а при липса на кворум на първата обявена дата за ГОСА на 18.07.2014 г. в 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с …………….......…........ броя акции от капитала на дружество „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД - гр. София по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:


1. Неконсолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2013 год.

Предложение за решение: ОСА приема неконсолидирания доклад за управлението и дейността на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД през 2013 год.
Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се
2. Консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2013 год.

Предложение за решение: ОСА приема консолидирания доклад за управлението и дейността на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД през 2013 г.
Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се
3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Предложение за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.
4. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Предложение за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Начин за гласуване:За, против, по своя преценка, въздържал се
5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Предложение за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.
Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се
6. Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Предложение за решение: ОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.
Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се
7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г. съгласно чл. 40л ЗНФО.

Предложение за решение: ОСА приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.

Начин за гласуване:За, против, по своя преценка, въздържал се
8. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК.

Предложение за решение: ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2013 г.
Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се
9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2013 г.

Предложение за решение ОСА приема решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството, който за отчетната 2013 г., е печалба в размер на 3 782 853.20 лв. (три милиона седемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин петдесет и три лева и 20 ст.), да бъде разпределена за покриване на загубите натрупани през предходните години.
Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се
10. Избор на одитор за финансовата 2014 г.

Предложение за решение: ОСА избира специализирано одиторско предприятие „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС” ООД, рег  № 130 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2014 г.
Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

12. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2013 г. на членовете на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2013 г.

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД за дейността им през 2013 г.
Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се
13. Освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД.

Предложение за решение: ОСА приема направеното предложение от Съвета на директорите да бъдат освободени от длъжност следните членове на Съвета на директорите на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, както следва:

1. „Нове – АД – Холдинг” АД, ЕИК 121024920, представлявано от Изпълнителния директор Мирослав Александров Илиев, ЕГН 7908107006;

2. Иван Янков Иванов, ЕГН 6704250920;

Начин за гласуване:За, против, по своя преценка, въздържал се

14. Избор на нови членове на Съвета на директорите на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД.

Предложение за решение: ОСА приема направеното предложение от Съвета на директорите да бъдат избрани следните нови членове на Съвета на директорите на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, както следва:

1. Татяна Христова Димитрова, ЕГН 5411131011;

2. Антон Василев Божков, ЕГН 8311206468;

Начин за гласуване:За, против, по своя преценка, въздържал се
15. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на основание чл. 116в ЗППЦК.

Предложение за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение членовете на Съвета на директорите на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД да получават месечно възнаграждение, както следва:

  • председател на Съвета на директорите – 1 500 лева;

  • изпълнителен член (изпълнителен директор) – 1 500 лева;

  • всеки друг член – 1 000 лева.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

16. Определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД.

Предложение за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение, на основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК, гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД да бъде в размер на тримесечното брутно възнаграждение на съответния член на съвета.
Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се
17. Приемане на решение за смяна на седалището и адреса на управление на дружеството от: гр. София 1000, р-н „Обороще” ул. „Московска” 3, на гр. София 1618, р-н „Витоша”, кв. „Манастирски ливади”, ул. „майстор Алекси Рилец” 38

Предложение за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за смяна на седалището и адреса на управление на дружеството от: гр. София 1000, р-н „Обороще” ул. „Московска” 3, на гр. София 1618, р-н „Витоша”, кв. „Манастирски ливади”, ул. „майстор Алекси Рилец” 38.
Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се
18. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ" АД, съгласно изискванията на Наредба 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.

Предложение за решение: ОСА приема, разработената от Съвета на директорите, Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ" АД, съгласно изискванията на Наредба 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.
Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се
19. Приемане на изменение в Устава на дружеството в съответствие с взетите решения:

Предложение за решение: ОСА приема направеното предложение от Съвета на директорите Устава на дружеството да бъде изменен в съответствие с взетите решение и съобразно предложения Проект за Устав
Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се
20. Разни
Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се
Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:
Каталог: uploads -> assets
assets -> 143 основно училище “георги бенковски”; град софия район “подуяне”; улица “тодорини кукли” №9
assets -> 143 основно училище "георги бенковски"; град софия
assets -> Сцена раковина 16h : djforceMan / dj кирил Мелконов
assets -> Отправят т ъ р г о в о п р е д л о ж е н и е
assets -> Програма на училищни прожекции във Фестивален и конгресен център, Кафе-театър Януари-Юни 2011 Дата
assets -> Vous avez la possibilité de vous inscrire aux examens du delf et du dalf et du delf juniors sans vous déplacer
assets -> Джерман – софия”ад документ за предлаганите ценни книжа част III от проспекта за първично


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница