Пълномощно – образец за представяне на акционер в извънредното Общо събрание на „Костенец-ххи” ад, насрочено за 24. 02. 2015 гДата24.07.2016
Размер59.96 Kb.
#3929


ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представяне на акционер в извънредното Общо събрание на „Костенец-ХХИ” АД, насрочено за 24.02.2015 г.


В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си на представляващ ……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, ул……………….№., ет……., ЕИК …………….., - акционер на ……………………., притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Костенец-ХХИ” АД - гр. Костенец, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа


или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си акционер на ……………………., притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Костенец-ХХИ” АД - гр. Костенец, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа
УПЪЛНОМОЩАВАМ


В случай на пълномощник физическо лице

………………………, ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на .......................г., с адрес:…………….., ул…………………, №….., ет. ………, ап…………,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, ул……………….№., ет……., ЕИК …………….., представлявано от …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството му на .....................................

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „Костенец-ХХИ” АД, което ще се проведе на 24.02.2015 г. от 11.00 часа в град Костенец, ул. “Съединение” № 2, Административна сграда, и да гласува с всички притежавани от мен / от управляваното от мен дружество/ акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:
1. Промяна на състава на Съвета на директорите.
Предложение за решение:

ОСА освобождава като член на Съвета на директорите „БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ“АД” и „БГ ТИШУ ПЕЙПЪР“ АД.


Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;


2. Приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа относно целесъобразността и условията за предоставянето от дружеството на обезпечения.
Предложение за решение: „ОСА приема мотивирания доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба 2 от 17.09.2003 г. на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа относно целесъобразността и условията за предоставянето от дружеството на обезпечения.
Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;


3. ОСА дава съгласие за предоставяне на обезпечение под формата на залог на търговското предприятие чрез сключване на договор за особен залог на търговското предприятие на "Костенец-ХХИ" АД, гр. Костенец в полза на "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ" АД, ЕИК: 130477342, “К КЕПИТАЛ” АД, ЕИК: 175282454, “САФИН” АД, ЕИК: 106626340, “Г и М Консулт” АД, ЕИК: 175282415, за обезпечаване на вземания по договор за прехвърляне на вземане, сключен между страните на 09.10.2014г. Договорът ще съдържа следните съществени условия:

а. Сума, за която се учредява залога: EUR 12 945 519.67 (дванадесет милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди петстотин и деветнадесет евро и шестдесет и седем евро цента);

б. Срок на погасяване: 5 години (пет години), считано от 09.10.2014г. главницата е платима на равни месечни вноски, считано от 01.06.2015 г., платими на 5-то число на всеки календарен месец, като първата погасителна вноска по главницата следва да бъде на 01.07.2015 г. Задължението за заплащане на цената става изцяло предсрочно изискуемо при просрочие на която и да е вноска по погасяване на главницата.

в. Лихвен процент: – 4% (четири процента) върху дължимата сума за периода 31.12.2014 г. - 31.03.2015 г.; 6% (шест процента) върху дължимата сума за периода 31.03.2015г. – 30.06.2015г., 8% (осем процента) върху дължимата сума за периода 30.06.2015г. – 30.09.2015г. и 10% (десет процента) на годишна база върху неизплатената част от дължимата сума за периода след 30.09.2015г. до пълното погасяване на задължението. Всички лихви са дължими до 5-то число на месеца, за който се отнасят. Задължението за заплащане на цената става изцяло предсрочно изискуемо при просрочие на която и да е вноска по погасяване на лихвата.


Предложение за решение:

ОСА дава съгласие за предоставяне на обезпечение под формата на залог на търговското предприятие чрез сключване на договор за особен залог на търговското предприятие на "Костенец-ХХИ" АД, гр. Костенец в полза на "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ" АД, ЕИК: 130477342, “К КЕПИТАЛ” АД, ЕИК: 175282454, “САФИН” АД, ЕИК: 106626340, “Г и М Консулт” АД, ЕИК: 175282415, за обезпечаване на вземания по договор за прехвърляне на вземане, сключен между страните на 9.10.2014г. Договорът ще съдържа следните съществени условия:а. Сума, за която се учредява залога: EUR 12 945 519.67 (дванадесет милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди петстотин и деветнадесет евро и шестдесет и седем евро цента);

б. Срок на погасяване: 5 години (пет години), считано от 09.10.2014г. главницата е платима на равни месечни вноски, считано от 01.06.2015 г., платими на 5-то число на всеки календарен месец, като първата погасителна вноска по главницата следва да бъде на 01.07.2015 г. Задължението за заплащане на цената става изцяло предсрочно изискуемо при просрочие на която и да е вноска по погасяване на главницата.
в. Лихвен процент: – 4% (четири процента) върху дължимата сума за периода 31.12.2014 г. - 31.03.2015 г.; 6% (шест процента) върху дължимата сума за периода 31.03.2015г. – 30.06.2015г., 8% (осем процента) върху дължимата сума за периода 30.06.2015г. – 30.09.2015г. и 10% (десет процента) на годишна база върху неизплатената част от дължимата сума за периода след 30.09.2015г. до пълното погасяване на задължението. Всички лихви са дължими до 5-то число на на месеца, за който се отнасят. Задължението за заплащане на цената става изцяло предсрочно изискуемо при просрочие на която и да е вноска по погасяване на лихвата.”
Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;


4. Овластяване на лицата, които представляват дружеството да сключат договор за учредяване на особен залог на търговско предприятие в предвидената от закона форма, както и всички необходими документи за редовното му вписване в Централен регистър на особените залози към Министерство на правосъдието и Търговския регистър.
Предложение за решение:

ОСА овластява лицата, които представляват дружеството да сключат договор за учредяване на особен залог на търговско предприятие в предвидената от закона форма, както и всички необходими документи за редовното му вписване в Централен регистър на особените залози към Министерство на правосъдието.”


Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;5. Разни.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се”, пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени, съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.
Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.


Упълномощител:
Каталог: invest -> osa
invest -> Доклад за дейността на група софарма
invest -> Общ преглед визия 2007 – 2013 Γ
invest -> Доклад от съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/»
invest -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
invest -> Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г
invest -> Template for representation of a shareholder natural person at a gms
invest -> Местоположение /ориентир на имота: Жк. Възраждане, упи ii-1339, кв. 16 Ценова листа
invest -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
invest -> Балканкар заря” ад „Балканкар заря”
osa -> Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница