Пълномощно – образецДата24.07.2016
Размер56.73 Kb.
#3930


ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ


В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си на представляващ ……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, ул……………….№., ет……., ЕИК …………….., - акционер на ……………………., притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „………………..” АД - гр.............., на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа


или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си акционер на ……………………., притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „………………..” АД - гр.............., на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

………………………, ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на .......................г., с адрес:…………….., ул…………………, №….., ет. ………, ап…………,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, ул……………….№., ет……., ЕИК …………….., представлявано от …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството му на .....................................


да ме представялава / да представлява управляваното от мен дружество на Извънред-
ното общо събрание на акционерите на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ, гр.София, ЕИК 131148642, на 16.09.2010 г., от 10.00 часа в гр.София, ул.„Антим I” №14 и да гласува с ……………….. броя акции от капитала на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:
I. Одобряване на годишния финансов отчет на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ, ЕИК 131148642, за 2009 г.;

Проектoрешение:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ одобрява годишния финансов отчет на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ” за 2009 г.


Начин на гласуване: за, против, по своя преценка, въздържал се
II. Промени в Устава на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ.

Проекторешения:

1. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ приема следното решение - одобрява промени в Устава на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ, както следва:


Чл. 50, ал.2, изречение първо придобива следната редакция: „Освен месечното възнаграждение по ал.1, председателят, заместник-председателят на съвета на директорите и двамата изпълнителни директори получават допълнително възнаграждение (тантиеми) в общ размер не повече от 0.5 (нула цяло и пет десети) процента от печалбата за разпределяние съгласно одитирания финансов отчет на Дружеството за съответната финансова година.

Чл. 55 придобива следната редакция: „Максималният размер на всички раходи по управление и обслужване на дружеството, в това число разходите за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на Дружеството, на обслужващите дружества, на оценителите и на банката-депозитар не могат да надхвърлят 5 (пет) на сто от средната годишна стойност на активите по баланса на Дружеството.


2. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ приема решение, с което изменя Устава на дружеството по следния начин:
«1. В чл. 33, ал. 2 изречение първо придобива следната нова редакция: „Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, като от обявяването й до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни.”

2. В чл. 34, ал. 1 думата „обнародването” се заменя с думите „обявяването в Търговския регистър”.

3. В чл. 37, ал. 4 думите „3/4 (три четвърти)” се заменят с думите „2/3 (две трети)”.

4. В чл. 40, ал. 1 изречение първо придобива следната нова редакция:

Съветът на директорите се състои най-малко от три, но не повече от седем физически и/или юридически лица.”

5. В чл. 41, ал. 2, изречение първо думата „двама” се заменя с думите „един или повече”.

6. В чл. 41, ал. 2, изречение второ думите „Изпълнителните директори” се заменят с думите „Изпълнителният/изпълнителните директор/и”.

7. В чл. 41, ал. 3 изречение първо думите „изпълнителните директори” се заменят с думите „изпълнителния/изпълнителните директор/и”; думата „представляват” се заменя с думите „представлява/представляват”, а думата „заедно” се заличава.

8. В чл. 41, ал. 4 in fine думите „и се обнародват” се заличават.

9. В чл. 42, ал. 1, т. 2 придобива следната нова редакция:

дава предварително разрешение за сключването, прекратяването и развалянето на договорите с обслужващите дружества, с банката – депозитар, както и за други необходими за дейността на дружеството договори с трети лица, когато стойността на договорите надвишава 100 000 лева, освен в случаите, когато българското законодателство предоставя предварителното разрешение в компетентност на Общото събрание.”

10. В чл. 42, ал. 1, т. 3 думите „представлява дружеството при” се заменят с думите „взема решения относно”.

11. В чл. 47, ал. 1, изречение второ се заличава.

12. В чл. 50, ал. 2, изречение първо придобива следната нова редакция:

Освен месечното възнаграждение по ал. 1, председателят, заместник-председателят на съвета на директорите и изпълнителният директор / изпълни-телните директори получават допълнително възнаграждение (тантиеми) в общ размер не повече от 0.5 (нула цяло и пет десети) процента от печалбата за разпределяне, съгласно одитирания финансов отчет на Дружеството за съответната финансова година”.

13. В чл. 58, ал. 1, изречение първо думата „представя” се заменя с думата „обявява”, а думите „като съобщение за това се обнародва в „Държавен вестник” се заличават.»


Начин на гласуване: за, против, по своя преценка, въздържал се
III. Промени в състава на Съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ- София, ЕИК 131148642.

Проекторешения:
1. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ приема следното решение:

«Освобождава като членове на Съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ, ЕИК 131148642 следните лица: „Балканска Консултантска Компания“ ООД, ЕИК 130415252, "Ти Би Ай Инвест" ЕАД, ЕИК 130999800 и „Редстоун България“ ЕООД, ЕИК 131424980, като ги освобождава от отговорност за дейността им като такива.»


2. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ приема следното решение:

«Избира за нов член на Съвета на директорите «ДЕЛТА ФУД» ООД, ЕИК 130874145, със седлище и адрес на управление: 1784 София, р-н „Младост”, бул.”Цариградско шосе”, 7-ми км.,II к., ет.3, представлявано от Христо Петров Христов, ЕГН6310246760.»


Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се
IV. Разни.
Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има/ няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ, пълномощникът има / няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин и има / няма право да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.


УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:


Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница