Пълномощно долуподписаният /трите имена по документ за самоличностДата25.10.2018
Размер44 Kb.
#98311


ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният /трите имена по документ за самоличност/, ЕГН ……………….., л.к. № …………….., изд. на …………г. от МВР-………… в качеството си на /управител, представляващ/ с фирма /име на дружеството/ ЕТ/ със седалище и адрес на управление: …………………………………., ЕИК………………..

УПЪЛНОМОЩАВАМ


/трите имена по документ за самоличност/, ЕГН …………….., л.к. № ………………., изд. на ………….г. от МВР–…………, със следните права:

Да извършва от името и за сметка на /име на фирмата/ всякакви правни и фактически действия, като ме представлява, в качеството ми на /управител, представляващ/, пред всички лица (физически и юридически), организации и учреждения (държавни, общински, данъчни, съдебни и др.) в страната и извън нея, а също така и следните примерно изброени правни действия, изброяването, на които не ограничава извършването на всички останали възможни правни действия:

1. Да извършва каквито намери за добре правни и фактически действия, по управление на движимото и недвижимото имущество на ............................................ Да извършва действия по разпореждане с движимото и недвижимо имущество, включително да прехвърля и да придобива от името и за сметка на ............................................ недвижими имоти при каквито намери за добре условия.

2. От името и за сметка на ............................................ да извършва покупко-продажба на МПС, да ме представлява при регистрацията и застраховането им; да управлява МПС собственост на ............................................;

3. От името и за сметка на ............................................ да води преговори, подписва договори, да следи за изпълнението на договорите, да получава плащания по тях, да прави изявления за разваляне, прекратяване, допълване и прочие на договорите, да извършва всякакви други необходими действия;

3. От името и за сметка на ............................................ да осъществява пряко митническо представителство по смисъла на т.1 от чл.1 от ППЗМ, с генерален обем на представителната власт в рамките на Закона за митниците, Правилника за прилагане на закона за митниците и другите нормативни актове по прилагането му, за извършване на действия и процедури при внос и износ, за получаване на поисканото митническо направление на стоки; да закупува материали, да освобождава стоки и да получава съответните парични суми по депозити от всички митнически учреждения. Важи за пред всички митнически бюра, дирекции и учреждения;

3. Да представлява ............................................ пред всички държавни, административни и общински служби, Национална агенция за приходите, НОИ, Агенция по вписванията - Търговски регистър (включително и за подаване на годишни финансови отчети в качеството си на съставител), структурите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, да съставя, получава и подписва документи и справки, предава и приема електронни изявления, подава данъчни декларации, молби, заявления и декларации, включително при регистрация и дерегистрация по ЗДДС пред ТД-НАП, получава и подписва актове и постановления и подписва същите от името и за сметка на фирмата, да получава достъп до данъчна и осигурителна информация като за целта може да използва и квалифициран електронен подпис (КЕП).

4. Да представлява ……………………………….., пред всички банки на територията на Република България, като открива и извършва всякакви действия на разпореждане с откритите на името на ……………………………… банкови сметки (левови, валутни и др.), вкл. да внася и тегли суми без ограничение, да нарежда банкови преводи и др. банкови операции, да закрива сметките, да открива на името на ……………………………………. нови сметки и да извършва с тях гореописаните действия. Да получава банковата кореспонденция; да дава сведения и всички други необходими документи.

5. Да представлява …………………………………. пред мобилните оператори, като сключи от името и за сметка на ……………………………………. договори за абонамент за предоставяне на услуга за мобилна комуникация (да закупи SIM карта), да определи условията на абонамента, да закупи GSM-апарат, да заяви включването на допълнителни услуги.

Да представлява …………………………………..пред “/име на мобилния оператор/ във връзка с всички въпроси по вече сключени договори за абонамент, включително да променя тарифата, да включва и изключва допълнителни услуги, да иска и получава справки и разпечатки, да спира абонамента, включително да променя тарифата, да включва и изключва допълнителни услуги, да иска и получава справки и разпечатки, да спира и възстановява абонамента, да прекратява абонамента, да иска и получава дубликат от SIM-картата в случай на кражба, изгубване или други причини, да плаща сметки, да получава PUK код (както и други видове кодове), да извършва от мое име всички останали възможни действия.Да прехвърля абонаменти на лице или лица, които избере, включително на себе си.

6. Да получава от името на ………………………………. писма, колетни пратки, пощенски записи и др. подобни, като за целта го представлява пред пощите и пред фирмите, занимаващи се с куриерски услуги.

7. Да представлява …………………………………………….. пред всички физически и юридически лица, пред органите на КАТ, митниците, граничните органи, данъчните служби, общините и навсякъде другаде, където е необходимо във връзка със собствените на ………………………………………… МПС.

8. Да представлява …………………………………………. пред застрахователните компании във връзка със застраховането на МПС, уведомяване за настъпване на застрахователното събитие, образуване на производство за щета и получаване на застрахователното обезщетение.

9. Да преупълномощава трети лица с правата по настоящото пълномощно. /ако упълномощителят желае да даде това право/

10. Да ме подписва и ангажира навсякъде, където това е необходимо, с оглед упражняване правата на пълномощното.

При съмнение относно обема на делегираната представителна власт пълномощното да се тълкува в полза на упълномощения.Настоящото ПЪЛНОМОЩНО правя лично и го обявявам за безсрочно.

Упълномощител: .............................................
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница