Пълномощно долуподписаниятДата30.11.2017
Размер64.44 Kb.
#35734
ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ________________ (трите имена на лицето)1, ЕГН __________, притежаващ л.к. № __________, издадена на ________ г., от МВР – гр. ____________, адрес: гр. ____________, ул. ______________ № _____, ет. _____, ап. _____, в качеството си на акционер, притежаващ ____________ (брой акции с цифри) (______________________) (брой акции с думи) обикновени безналични акции с право на глас от капитала на “ВАРНА ПЛОД” АД, вписано в търговския регистър, с ЕИК 103106697, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Академик Курчатов” № 1, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с настоящото


упълномощавам
За пълномощник физическо лице2

________________ (трите имена на лицето), ЕГН __________, притежаващ л.к. № __________, издадена на ________ г., от МВР – гр. ____________, адрес: гр. ____________, ул. ______________ № _____, ет. _____, ап. _____,

или

За пълномощник юридическо лице

_____________” (фирма на юридическото лице – пълномощник), вписано в търговския регистър с ЕИК ______________ (ако юридическото лице не е пререгистрирано в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието по реда на § 4, ал. 1 от Закона за търговския регистър – съответна информация за окръжен съд по регистрация, номер на фирмено дело, идентификационен код по БУЛСТАТ и др.), със седалище и адрес на управление: гр. ________, р-н ____________, ул. ______________ № _________,


да ме представлява на общото събрание на акционерите на “Варна плод” АД, което ще се проведе на 30 юни 2017 г., от 11:00 ч. в гр. Варна, ул. „Академик Курчатов” № 1, а при липса на кворум на 15 юли 2017 г., от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

  1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г., доклада на Одитния комитет за 2016 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г., доклада на Одитния комитет за 2016 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г.

Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

  1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2016 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2016 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема доклад за дейността на дружеството за 2016 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2016 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.

Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

  1. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г.

Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

  1. Вземане на решение за преизбиране на действащите членове на Съвета на директорите на „Варна Плод“ АД за нов тригодишен мандат, определяне на възнаграждението им и размера на гаранцията за управление.

Проект за решение: ОСА преизбира действащите членове на Съвета на директорите на „Варна Плод“ АД за нов тригодишен мандат, определя възнаграждение в размер на триста процента от средната работна заплата за дружеството и размер на гаранцията за управление равен на три месечни брутни възнаграждения за всеки член на Съвета на директорите.

Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

  1. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит за финансовата 2017 г.

Проект за решение: ОСА избира одитор предложен от Съвета на директорите за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2017 г.

Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

6. Вземане на решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2016 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

Проект за решение: ОСA взема решение за отнасяне на печалбата за 2016 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

7. Освобождаване от длъжност на членовете на Одитния комитет на дружеството.

Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност членовете на Одитния комитете: Андрей Николаев Василев и Росица Николаева Кирязова.

Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

8. Вземане на решение за избор на нови членове и Председател на Одитния комитет на „Варна Плод“ АД и определяне на възнаграждението им.

Проект за решение: ОСА избира предложените от СД членове и Председател на Одитния комитет на „Варна Плод“ АД в състав: Зорница Ройдева, Петя Иванова и Росица Кирязова, с възнаграждение съобразно решението на Общото събрание на акционерите.

Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

9. Приемане на правилник /статут/ на Одитния комитет на дружеството.

Проект за решение: ОСА приема правилник /статут/ на Одитния комитет на дружеството.

Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

10. Разглеждане на предложение от „ЕЛПРОМ” АД до „ВАРНА ПЛОД“ АД за промяна на лихвения процент по Рамков договор за отпускане на временна финансова помощ от 10.05.2011 г.

Проект за решение: ОСА взема решение за промяна на лихвения процент по направено предложение от „ЕЛПРОМ” АД до „ВАРНА ПЛОД“ АД по Рамков договор за отпускане на временна финансова помощ от 10.05.2011 г.

Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

11. Внасяне на промени в Устава на „ВАРНА ПЛОД” АД, както следва:

11.1. Промяна в чл. 19, т. 9 от Устава, като съдържанието е било:

„чл. 19. Съветът на директорите:

9. се овластява съгласно изискванията на чл. 196 от ТЗ, в срок от пет години след регистриране на настоящето изменение на Устава да увеличи капитала на дружеството до 500 000 (петстотин хиляди) лева. Решението за увеличаване на капитала се взема с пълно мнозинство от СД, съобразено с изискванията на чл. 112а, ал. 2 от ЗППЦК.

Проект за решение: ОСА променя чл. 19, т. 9 от Устава, като придобива следното съдържание:

„чл. 19. Съветът на директорите:

9. се овластява съгласно изискванията на чл. 196 от ТЗ, в срок от пет години след регистриране на настоящето изменение на Устава да увеличи капитала на дружеството до 500 000 (петстотин хиляди) лева. Решението за увеличаване на капитала се взема с пълно мнозинство от СД, съобразено с изискванията на ЗППЦК.

11.2. Отняма на чл. 20, ал. 4 от Устава.

Проект за решение: ОСА отменя чл. 20, ал. 4 от Устава.

11.3. Промяна в чл. 24а, ал. 2 от Устава, като съдържанието е било: „чл. 24а. /2/ Тримесечният отчет включва счетоводен отчет със съдържанието по чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството за изтеклото финансово тримесечие, както и друга информация, определена от регулаторните органи.“

Проект за решение: ОСА променя чл. 24а, ал. 2 от Устава, който придобива следното съдържание: „чл. 24а. /2/ Тримесечният отчет включва счетоводен отчет със съдържанието, съобразно изискванията на Закона за счетоводството, за изтеклото финансово тримесечие, както и друга информация, определена от регулаторните органи.“

Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

12. Други

Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По всички останали предложения, които бъдат направени по точките от дневния ред, пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.


Упълномощаването обхваща/не обхваща и въпросите, които бъдат включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са обявени съгласно чл. 223 и 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има право/няма право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.


_________ 2017 г. Упълномощител: _____________________

(подпис на лицето)

(имена на лицето)

1 Текстът в курсив е пояснителен и не представлява част от текста на пълномощното. Същият може да бъде изтрит в окончателния текст на пълномощното.

2 Предложен е текст за упълномощаване на физическо или юридическо лице. Моля изтрийте идентификационната информация за типа пълномощник, който не е релевантен за упълномощаването, от окончателния текст на пълномощното.


()Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница