Пълномощно долуподписаниятДата17.09.2016
Размер35.27 Kb.


ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,

…………………………………………………, ЕГН ……………., л.к. № ………………, изд. на ……………. г. от МВР - ……………., с адрес: гр./с. ………………..., ж.к. ………………..…………………, ул./бул. ……………………………….. № ………., бл. ……, ет. ……, ап. ……, в качеството си на Управител на дружество …………………………………………………………………..……., вписано в ………………………………………………………………………………………………….., със седалище и адрес на управление:…………...…………………………………………………………………………….……,ЕИК/БУЛСТАТ ……………………………., което дружество е акционер, притежаващ ………………….. (…………………………………………………………………………..) броя безналични акции от капитала на “МЕТИЗИ” АД гр. Роман, (съгласно книгата на акционерите издадена и заверена от Централния депозитар към дата 17.05.2011г. /седемнадесети май две хиляди и единадесета година/, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка със чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

…………………………………………………………………….…………, ЕГН ……………………., л.к. № …..…………….., изд. на …………………. г. от МВР …………………, с адрес: гр./с. ………..………..., ж.к. ………………..…………………, ул./бул. ……………………………….. № ………., бл. ……, ет. ……, ап. ……,

Да представлява ……………………………………… на Редовното годишно общо събрание на акционерите на “МЕТИЗИ” АД гр. Роман, което ще се проведе на 31.05.2011 г. в 11 ч., в сградата на Дружеството - гр. Роман, Индустриална зона 1, КАТО ГЛАСУВА С ВСИЧКИ ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ………………………………………. АКЦИИ, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. по т.1 „Доклад на СД за дейността на дружеството през 2010 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2010 година” –

Да гласува ......................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................;

2. по т. 2 „Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2010 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2010 година” –

Да гласува ......................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................;

3. по т. 3 „Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година” –

Да гласува ......................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................;

4. по т. 4 „Отчет на Директора за връзки с инвеститорите; проект за решение – ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите” –

Да гласува ......................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................;

5. по т. 5. „Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010 година; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 година;” –

Да гласува ......................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................;6. по т. 6. “Избор на регистриран одитор за финансовата 2011 година; проект за решение – ОС избира „Бендида одитинг” ООД, вписано в Търговския регистър при СГС по фирмено дело 5542/1998г. с БУЛСТАТ BG121673741, с адрес: гр. София, жк. Дървеница, Бл. 21, Вх. Б, ет. 3, с отговорен одитор г-жа Данка Стоева Стоянова-Миланова, вписана в регистъра на ИДЕС като специализиран одитор под № 0382, притежаваща диплом № 0382 от 22.01.2001г. за дипломиран експерт-счетоводител, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2011 година; –

Да гласува ......................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................;

7. по т. 7. “ Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение текущата печалба от 22 537.23 лв. да бъде отнесена във фонд „Резервен” -

Да гласува ......................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................;
В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът ИМА/НЯМА право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът ИМА/НЯМА право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.


УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ...........................................................................................................стр. 1 от 2
Пълномощно за представителство на Редовното - годишно общо събрание на акционерите на „Метизи” АД на 31.05.2011г.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница