Пълномощно подписаниятДата25.10.2018
Размер69.5 Kb.
#98315
ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният .................................................., в качеството си на управител на ................................................., с адрес на управление: ............................


У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М
....................................................., за следното:
1. Да извършва от името и за сметка на ........................всякакви правни и фактически действия, като ме представлява, в качеството ми на едноличен собственик и управител пред всички лица (физически и юридически), организации и учреждения (държавни, общински, данъчни, съдебни и др.) в страната и извън нея, а също така и следните примерно изброени правни действия, изброяването, на които не ограничава извършването на всички останали възможни правни действия:

2. Да извършва всички действия, свързани с търговската дейност на ........................, включително да издава фактури , да участва в търгове и конкурси да сключва договори за сметка на ........................; да получава парични суми от клиенти и аванси по сделки, както и комисионни възнаграждения по договори, да подава заявки и приема доставки, включително и на територията на други държави. Да ме представлява и подписва навсякъде във връзка със задълженията ми към други лица фирми.

3. От името и за сметка на ........................ да осъществява пряко митническо представителство по смисъла на т.1 от чл.1 от ЗМ, с генерален обем на представителната власт в рамките на Закона за митниците, Правилника за прилагане на закона за митниците и другите нормативни актове по прилагането му, за извършване на действия и процедури при внос и износ, за получаване на поисканото митническо направление на стоки; да закупува материали, да освобождава стоки и да получава съответните парични суми по депозити от всички митнически учреждения. Важи за пред всички митнически бюра, дирекции и учреждения;

4. Да урежда трудовите отношения с наетите в ........................, работници, както и всякакви други отношения, непосредствено свързани с тях, включително да сключва, изменя, заличава и прекратява трудови договори и допълнителни споразумения от името и за сметка на .........................

5. Да ме представлява пред банки и други финансови институции и да извършва всякакви действия, сделки, включително да открива и закрива банкови сметки, да се разпорежда неограничено със сумите по тях, и всякакви други операции, без ограничение, по всякакви мои сметки, влогове, застраховки др.

6. Да тегли и внася неограничено суми по банкови сметки на дружество .........................

7. Да съставя и подписва всякакви декларации от мое име.

8. Да се явява от мое име но съдебни дела, в защита на мои имуществени и други интереси, с право от мое име да сключва спогодби, и да се отказва от права, да оттегля искове, да призава чужди права.

9. Да ме представлява и подписва всякакви документи във връзка с дейността на представляваното от мен ........................;

10. Да получава от името на ........................писма, колетни пратки, пощенски записи и др. подобни, като за целта го представлява прел пощите и пред фирмите, занимаващи се с куриерски услуги.

11. Да извършва всякакви правни действия от мое име и за моя сметка, лично и в качеството ми на собственик на ........................и да ме представлява пред всички лица, организации и учреждения в страната и извън нея, включително и да извършва разпоредителни действия, а също и следните неизчерпателно и примерно посочени по-долу правни действия, изброяването на които не ограничава извършването на всички останали възможни правни действия.

12. Да ме представлява пред органите на Националната Агенция за Приходите, включително да бъде лице за контакт, във връзка с дейността на фирмата при всички процесуални действия по административното и ревизионното производство - ревизии, обжалвания, възражения, становища, искания и др., с право да му се връчва заповед за ревизия, ревизионен доклад, ревизионен акт, заповед за прекратяване на ревизионно производство, и с право да преупълномощава адвокат в съдебното производство.

13. Да подава на органите на Националната Агенция за Приходите от мое име: - заявления за подаване на декларации и справки по електронен път; - данъчни и Интрастат-декларации, справки, информации и доуги подлежащи на подаване документи или данни на хартиен или електронен носител; - декларации и уведомления по Кодекса на труда, включително и подаване по електронен път на данъчни и Интрастат-декларации, справки и други подлежащи на подаване документи и данни, както и да приема електронни изявления отнасящи се за упълномощителя като задължено лице, издавани от служителите на Н A П. Упълномощаването включва подписване на декларации и съобщения от мое име. Да ползва правото ми за електронен обмен на данни с органите по приходите, като ползва електронния си адрес.

14. Да ме представлява пред органите на Националната Агенция по Приходите, като получи пълен достъп до услугата «Предоставяне на данъчна и осигурителна информация», да подава от мое име искания по чл.87 ал.5 и ал.6 от ДОПК относно информация за всички обстоятелства, отразени в личната ми данъчно-осигурителната сметка, както и на представляваното от мен дружество ........................, включително да получава удостоверения за наличието или липсата на задължения, както и да има пълен достъп до личната ми и на представляваното от мен дружество данъчна и осигурителна информация. Да ползва правото ми за електронен обмен на данни с органите по приходите, като ползва електронния си адрес.

15. Да ме представлява пред органите на Националния Статистически Институт във връзка с дейността на фирмата и да подава от мое име информации на хартиен и електронен носител, включително и подаване по електронен път на отчети, декларации и справки, както и да приема електронни изявления, отнасящи се за упълномощителя. Да ползва правото ми за електронен обмен на данни с органите на НСИ, като ползва електронния си адрес.

16. Да ме представлява пред котролните органи на Националния Осигурителен Институт във връзка с дейността на фирмата при всички процесуални действия в административното ревизионно производство - ревизии, възражения, обжалвания, справки и др., с право да му връчват заповеди за ревизия, констативни протоколи, ревизионен акт, и с право да преупълномощава адвокат в съдебното производство. Да ползва правото ми за електронен обмен на данни с органите на НОИ, като ползва електронния си адрес.

17. Да ме представлява пред Националната Здравноосигурителна Каса във връзка е дейността на представляваното от мен ........................като подава и получава от мое име всякакви информации на хартиен и електронен носител \включително подаване по електронен път\ на сведения, справки, декларации, обяснения, заявления, уведомления и други носители на информация, както и да приема и получава електронни изявления, отнасящи се за упълномощителя. Да ползва правото ми за електронен обмен на данни с органите на НЗОК, като ползва електронния си адрес.

18. Да ме представлява пред Агенцията по вписванията и Търговски регистър, да заявява всякакви обстоятелства за вписване, промени в обстоятелства, да обявява и заличава актове на представляваната от мен фирма, да подава заявления, молби и въпросници за данни, да прави справки и да получава всякакви удостоверения, включително и подаване по електронен път на заявления и регистрационни документи, както и да приема електронни изявления, отнасящи се за упълномощителя. Да ползва правото ми на електронен обмен на данни със служителите на Агенцията по вписванията, като ползва електронния си адрес.

19. Да ме представлява пред органите на Общинска администрация - Русе във връзка с дейносттта на фирмата и да подава и получава от мое име информации на хартиен и електронен носител, включително и подаване по електронен път на заявления, сведения, справки, декларации, обяснения и други носители на информация, както и да приема електронни изявления, отнасящи се до упълномощителя. Да ползва правото ми за електронен обмен на данни е органите на Общинска Администрация Русе, като ползва електронния си адрес.

20. Да ме представлява пред органите на Изпълнителна Агенция „Главна Инспекция по Труда" нейните териториални дирекции и отдели към дирекции, във връзка с дейносттта на фирмата и да подава от мое име информации на хартиен и електронен носител, включително и подаване по електронен път на сведения, справки, декларации, уведомления, обяснения и други носители на информация, както и да приема електронни изявления, отнасящи се до упълномощителя. Да ползва правото ми за електронен обмен на данни с органите на Изпълнителна Агенция „Главна Инспекция по Труда" и нейните териториални дирекции и отдели към дирекции.

21. Да ме представлява пред Мобилтел ЕАД, в качеството ми на управител и представляващ ........................, като от мое име подписва и получава всякакви документи, договори, анекси, споразумения и ме подписва където е необходимо във връзка с тях.

22. Да ме представлява пред „Българска телекомуникационна компания" АД (БТК) и ВИВАКОМ \VIVACOM\ в качеството ми на управител и представляващ ........................, като от мое име подписва и получава всякакви документи, договори, анекси, споразумения и ме подписва където е необходимо във връзка с тях.

23. Да ме представлява пред Прокуратурата на Република България, нейните органи и структури: Районна прокуратура - Русе, Окръжна прокуратура - Русе, във връзка е дейността на представляваното от мен дружество.

24. Да ме представлява пред Министерстсвото на вътрешните работи, неговите областни дирекции, сектори и отдели, както и пред Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" във връзка с дейността на представляваното от мен дружество.

25. Да ме представлява пред органите и администрацията на Министерство на здравеопазването, както и пред Регионалните здравни инспекции (РЗИ) във връзка е дейността на представляваното от мен ........................включително да бъде лице за контакт в процедурите по предоставяне на административни услуги и да подава от мое име информации на хартиен и електронен носител, включително и подаване по електронен път на сведения, справки, декларации и обяснения, всякакви формуляри, образци и др.

26. Да ме представлява пред Водоснабдяване и канализация ООД - гр. Русе, в качеството ми на управител и представляващ ........................да открива и закрива партиди, да сключва и прекратява договори и анекси към тях, да ме подписва където е необходимо.

27. Да ме представлява пред енергоразпределителните дружества, включително ЕнергоПро ЕАД, в качеството ми на управител и представляващ ........................, като от мое име подписва и получава всякакви документи, договори, анекси, споразумения и ме подписва където е необходимо във връзка с тях.

28. Да ме представлява пред ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД, в качеството ми на управител и представляващ ........................като от мое име подава и получава всякакви документи, сключва и прекратява договори, анекси, споразумения и ме подписва където е необходимо във връзка с тях.

29. Да ме представлява пред КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ във връзка с дейността на представляваното от мен дружество ........................и регистриранията на дружеството като администратор на лични данни, да подава заявления и получава удостоверения за регистрация, както и да заявява промени.

30. Да ме представлява пред КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в качеството ми на управител и представляващ ........................като от мое име подава и получава всякакви документи, сключва и прекратява договори, анекски споразумения и ме подписва където е необходимо във връзка с тях.

31. Да ме подписва, където е необходимо във връзка с горното упълномощаване, включително като използва и Удостоверението си за универсален електронен подпис.

32. Да представлява ........................пред органите на КАТ и МДТ, с право да регистрира/пререгистрира придобити от дружеството МПС;

33. Да получи от мое име, в качеството ми на управител на ........................регистрационните талони на МПС - тата и контролните номера, като за целта плаща необходимите такси и се подписва, където е необходимо;

34. Да спира от движение собствените на дружеството автомобили или да ги бракува;

35. Да заплаща от името и за сметка на ........................нужните за регистрацията застраховки, да подписва, както и да извършава всички необходими действия за реализиране на правата по това пълномощно;

36. Да попълва всякакъв вид декларации, както и приложение 2, към чл. 12а, ал. 1, т. 6 и чл. 12б, ал. 1, т. 6;

37. Да управлява в страната и чужбина, както и да стопанисва собствените на дружеството автомобили;

38. Да ме представлява пред всички физически и юридически лица, данъчни и застрахователни институции, Митници, Гранична полиция, органите на КАТ, МВР и всякакви други органи и институции в страната и чужбина при извършването на всички правни и фактически действия, свързани с всички придобити от фирмата автомобили и правомощията по настоящото пълномощно;

39. Да сключва застрахователни договори, да внася застрахователни премии и да получава суми при настъпили застрахователни събития: при нанесени щети (частични или пълни) на автомобила, при кражба на същия или пълна конструктивна загуба;

40. Да продава, дарява или заменя автомобилите, изцяло или на части, с каквото и на когото намери за добре, при цена и всички други условия, каквито сметне за целесъобразни, с оглед най-добра защита на моите права и законни интереси, включително да договаря сам със себе си, при условията на член 38 от ЗЗД, по отношение на всички придобити от мен и дружеството автомобили, както и да получава от мое име продажната цена или друга договорена от него насрещна престация;

41. Да ме представлява пред Нотариус, физически и юридически лица, органи и институции с право да придобива по какъвто и да е начин (покупка, замяна, дарение) от името и за сметка на дружеството автомобили. Да заплаща продажната цена или друга договорена от него насрещна престация;

42. Да ме представлява пред ВСИЧКИ ТЪРГОВСКИ БАНКИ в страната, включително и в следните банки: „ТИ БИ АЙ БАНК” EАД; „БАНКА ДСК” EАД; „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД; „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД; „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД; „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД; „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД; „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД; „СИБАНК” EАД; „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, като упражнява следните права от мое име и за моя сметка: Да се разпорежда неограничено със средствата по откритите на мое име банкови сметки във всички банки, включително да открива други банкови сметки на мое име без ограничение на вида и валутата на сметката, да се разпорежда неограничено със средствата по всички банкови сметки, като внася и тегли неограничено суми в брой, да извършва всякакви преводи включително за част или за цялата наличност по съответната сметка, като включително и при необходимост да ги закрие. Да сключва договори за срочен депозит, при условия по преценка на пълномощника и да внася пари на депозит. Да се разпорежда неограничено с внесените на депозит суми, включително да тегли такива суми преди датата на падежа на депозита. Да извършва всякакви правни и фактически действия, неупоменати изрично в настоящото пълномощно, но имащи връзка с описаните по-горе действия, да сключва всякакви договори, като валидно ме задължава с подписа си, включително да получава информация от банката за наличността по сметките, открити на мое име, да получава и подава всякакви искания, заявления и други документи при упражняването на правата по това пълномощно. Да подава документи за издаване,преиздаване на дебитни карти и получава ПИН кодовете към тях, както и да получава същите, поради изтичане на срока им. Да извършва всякакви операции чрез интернет банкиране, като ме подписва навсякъде където е необходимо.

43. Да прехвърля от мое име притежаваните от мен дялове в дружеството ........................на когото намери за добре и при цена каквато прецени, включително и на себе си, както и да получи от мое име продажната цена на дяловете по избран от нея начин.

В тази връзка да ме представлява и подписва навсякъде, където е необходимо пред Нотариус, Агенцията по вписванията, Търговски регистър, като подготвя, подписва, подава и получава всякакви документи, свързани с прехвърляне на дружествени дялове в дружеството, като извършва от мое име всички правни и фактически действия, свързани с упражняването на дадените й права.

Да ме представлява лично (като притежател на дяловете) във ........................ пред Агенцията по вписванията, нотариус и други институции, с право да подава и получава всякакви документи и заявления, като за целта се подписва, където е необходимо;

Да ме представлява и при разпореждане със всички мои дружествени дялове, като подписва всякакви договори, и други документи, включително и при заличаване, ликвидация, несъстоятелност и всички други случаи.

44. Да преупълномощава трети лица с част или с всички права по настоящото птлномощно, както и да договаря сам със себе си при условияна на чл. 38 от ЗЗД; Настоящото пълномощно е безсрочно.

Упълномощител:........................................………………………………………………………………………………………
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница