Пълномощно юридическо лице ниво на достъп 1Дата13.09.2016
Размер45.46 Kb.
#9279

пълномощно юридическо лице - ниво на достъп 1


Power of attorney for a legal entitylevel of access 1


П Ъ Л Н О М О Щ Н О


P O W E R O F A T T O R N E Y


Подписаният _______________________________________________________________________________________, ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане _____________________________, място на раждане: _____________________________, притежаващ документ за самоличност № ______________________, изд. на _____________________ г. от _____________________________, валиден до _____________________г., с адрес ____________________________________________________________________________________________, в качеството си на управител/изпълнителен директор /председател и представляващ _______________________________________________, юридическо лице, регистрирано съгласно законодателството на _______________________________________, ЕИК/БУЛСТАТ/рег. № ____________________, седалище и адрес на управление ______________________________________________________________________________________,


The undersigned ____________________________________________________________________________________, Personal No/date of birth ________________________________, place of birth: __________________, holder of document for personal identification No ________________________________, issued on _____________________ by ______________________________, valid until ________________________, address ____________________________________________________________________________________________, in the capacity of a manager/executive director /chairperson and representative of

______________________________________________________________________________________, a legal entity duly incorporated and existing in accordance with the laws of _________________________________________,UIC/BULSTAT/reg. No_____________________, seat and registered address _______________________________________________________________________________У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М


DO HEREBY A U T H O R I Z E


__________________________________________________________________, ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане _____________________________, място на раждане: _____________________________, притежаващ документ за самоличност № ______________________, изд. на _____________________ г. от _____________________________, валиден до _____________________г., с адрес __________________________________________________

_________________________________________________,  _____________________________________________________________________________________________________, Personal No/date of birth ____________________________, place of birth _______________ holder of document for personal identification No _____________________________________, issued on ____________________________ by _____________________,valid until ______________________________,

address__________________________________________
Да ме представлява пред „Първа инвестиционна банка” АД („ПИБ”, „Банката”), като упражнява следните права от мое име и за сметка на юридическото лице, което представлявам, включително и чрез Виртуален банков клон на „Първа инвестиционна банка” АД, а именно:


To represent me before First Investment Bank AD(„Fibank”, the „Bank”) with full power and authority to act in my name and legally bind the legal entity I represent, including through the Virtual banking branch of First Investment Bank AD, with reference to the following transactions:


1. Да открива банкови сметки без ограничение на вида и валутата на сметката и да се разпорежда неограничено със средствата по всички открити на името на юридическото лице, което представлявам, банкови сметки в „Първа инвестиционна банка” АД, като внася и тегли неограничено суми в брой, да извършва всякакви преводи включително за част или за цялата наличност по съответната сметка, като включително и при необходимост да ги закрие. Да заявява и извършва покупко-продажба на валута, подписва искания и съгласия за директен дебит, както и да потвърждава заявки за сторниране на платежни нареждания.

1. To open bank accounts without restriction as to their type or currency and to dispose without limitations with the balances available on all bank accounts opened with First Investment Bank AD in the name of the legal entity I represent by making deposits and withdrawals without limitations, transferring the entire balance available on the respective account or a part thereof and closing the bank accounts, if necessary; to request and to execute purchase and sale of foreign currency, to sign requests and consents for direct debit and to confirm requests for reversal of payment orders.2. Да сключва договори за срочен депозит, при условия по преценка на пълномощника и да внася пари на депозит. Да се разпорежда неограничено с внесените на депозит суми, включително да тегли такива суми преди датата на падежа на депозита.

2. To conclude term deposit contracts on any terms and conditions the attorney may deem appropriate and to deposit monies to such accounts; to dispose without limitations of the amounts kept on deposit accounts and to withdraw such amounts before the maturity date of the deposit.

3. Да подава, подписва искания и сключва договори за всички услуги предлагани чрез e-fibank, включително, но не само искане за регистрация за Масови преводи, както и да заявява промяна на сметки и други параметри в услуга Масови преводи, като подписва необходимите документи за съответната промяна. Да декларира данни и обстоятелства касаещи дружеството, което представлявам, в т.ч. да декларира от мое име в предвидените от закона случаи произхода на паричните средства, предмет на операцията или сделката, всички свързани с това данни и обстоятелства, както и всяка допълнителна информация, изискана от Банката, като валидно ме задължава с подписа си, включително да получава информация от банката, в това число и по електронен път за наличността по сметките, открити на името на дружеството.


3. To submit and sign requests and conclude contracts for all services offered through e-fibank, including but not only request for registration for Mass transfers, as well as to request changes of accounts and of other parameters in the Mass transfers service by signing the necessary documents for the respective change. To declare facts and circumstances concerning the company I represent, including to declare on my behalf, in the cases provided by law, the origin of funds subject to the transfer or transaction, any facts and circumstances relating thereto, as well as any additional information required by the Bank by validly binding me with his signature and also to receive information from the Bank, including information in electronic form, for the balance on the accounts opened in the name of the company I represent.

Настоящото пълномощно се състави и подписа на български и английски език. В случай на противоречие между българския и английския текст, българският ще се ползва с предимство.

This Power of Attorney was drawn up and signed in Bulgarian and English. In the event of any ambiguity of interpretation thereof, and for all official purposes, the provisions set forth herein in Bulgarian shall prevail.

Това пълномощно не се ограничава със срок.

This power of attorney shall not be limited by term.


УПЪЛНОМОЩИТЕЛ/GRANTOR:____________________________Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница