Плодове и зеленчуциДата28.02.2018
Размер65.01 Kb.
#59694
ТипРегламент

Плодове и зеленчуци
ПРЕСНИ плодове и зеленчуци


Цел на режима: да се постигне баланс между търсене и предлагане на цени, които са справедливи за производителите, и да бъде насърчавана специализацията в рамките на Общността, като се отчита и влиянието на търговията с трети страни. Режимът обхваща малотрайни продукти и една от основните му цели е подобряване на тяхното качество.

Основен регламент: Регламент на Съвета (ЕС) 2200/96 за общата организация на пазара на плодове и зеленчуци.

Обхват: всички плодове и зеленчуци с изключение на картофи, винено грозде, банани, фуражен фасул и грах. Общата организация на пазара обхваща маркетингови стандарти за качество и контрол за съответствие, организации на производителите, интервенции, външнотърговски режим.


Маркетингови стандарти за качество: прилагат се по цялата верига с изключение на продажбите за лична консумация и продуктите за преработка, като обхващат:

● изисквания за качество.

● размер,

● етикетиране,

● опаковане,

● представяне на продуктите.

Стандартите определят 3 класа – екстра, клас 1 и клас 2, като за всеки продукт е приет отделен стандарт, съдържащ минимални изисквания във всеки от трите класа на качество. Извършват се проверки за съответствие чрез взимане на проби от отделните партиди и сравняването им с обявения клас качество.

Организации на производителите: основен елемент от Общата организация на пазара в сектор „Плодове и зеленчуци”. Създават се на маркетингов принцип, като основната им функция е да събират продукцията на членовете си и да я предлагат на пазара.

Организации на производителите (ОП) могат да бъдат признати в следните категории:

пресни плодове и зеленчуци;

● плодове и зеленчуци за преработка;

● черупкови плодове;

● цитрусови плодове;

● гъби.

Критерии за признаване:


♦ минимум 5-има членове;

♦ обем продукция на стойност не по-малко от 100 000 евро;

♦ реализация на цялата продукция на членовете на пазара (допускат се изключения до определено количество);

♦ дейност, насочена към усъвършенстване на производствения процес на членовете на ОП по отношение на качество, правила за производство, опазване на околната среда и т.н.;

♦ устав и правилник за работа, които да гарантират възможността членовете на ОП да упражняват демократичен контрол върху дейността й и да предвиждат финансовото им участие в оперативен фонд.

За организациите, неотговарящи на тези критерии, са предвидени преходни периоди, през които те получават предварително признаване и могат да се подпомагат от ЕС за покриване на изискванията.Дейност на ОП:

■ събират произведената от членовете им продукция и я предлагат на пазара;

■ изработват правила за производство, усъвършенстват производствения процес, събират информация (площи, получени продукти, производствен календар, обем на продажбите и запасите)

■ оказват помощ на членовете си при сортирането, пакетирането и съхранението на продукцията им и при прилагането на екологично съобразени практики;

■ водят централизирано счетоводство.

Операционни фондове и програми: ОП могат да създават операционни фондове, финансирани от членовете им и от средства на ЕС. За тяхното използване те трябва да разработят конкретни оперативни програми, насочени към:

♠ подобряване качеството на продуктите, което да увеличи търговската им стойност;

♠ представяне продуктите на потребителите и повишаване на продажбите;

♠ развитие на екологично чисти методи на земеделие;

♠ намаляване на количествата изтеглена продукция.

Интервенции: провеждат се от ОП и представляват изтегляне на излишъците от пазара на определени плодове и зеленчуци. Изтеглената продукция не трябва да се продава отново. Тя може да бъде разпределяна на благотворителни организации, да се използва за храна на животните, да се преработва в алкохол или да се унищожи. За изтеглената продукция ОП получават компенсации. Отделни производители могат също да се възползват от компенсациите, като в този случай размерът им се намалява с 10 %.

преработени плодове и зеленчуци


Цел на режима: да се подобри конкурентоспособността на сектора на световния пазар

Основен регламент: Регламент на Съвета (ЕС) 2201/96 за общата организация на пазара на продукти от преработени плодове и зеленчуци.

Обхват: преработени продукти от плодове и зеленчуци, произведени в ЕО (съгласно списък по чл. 1 от Регламент 2201/96 по отделни тарифни кодове).

Финансова помощ:

1. Осигурява се помощ за организации на производители, които доставят на преработвателната промишленост:

● домати,

● праскови.

на базата на теглото на суровината и национални прагове.
Външнотърговски режим: прилагат се лицензии за внос и износ и експортни субсидии (при наличие на експортна лицензия)


Българско законодателство

Наредба №9 от 26.03.2002 г. за изискванията за качество и контрол на съответствие на пресни плодове и зеленчуци (ДВ бр. 42 от 24.04.2002г.)


Наредба №24 от 05.07.2001 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци (ДВ бр. 69 от 07.08.2001 г.)
Наредба №37 от 27.08.2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на признати организации на производители по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) (ДВ бр. 77 от 01.09.2003 г.)


ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ


До 2007г.: до присъединяването на Република България към ЕС признати по Наредба №24 организации на производителите ще се подпомагат по Мярка 1.5 на САПАРД “Създаване на групи производители”. Помощта се дава през първите 5 години след създаване на организацията като процент от реализираната на пазара продукция. Размерът на помощта е съответно по 5% през първите две години, 4% през третата, 3% през четвъртата и 2% през петата година от стойността на реализираната продукция на организацията при ненадвишаване на определен таван - левовата равностойност на:

 • 35 000 евро за първата година

 • 30 000 евро за втората година

 • 25 000 евро за третата година

 • 25 000 евро за четвъртата година и

 • 20 000 евро за петата година.

2007 – 2009г:

индивидуални производители – Българя приема Схемата за единно плащане на площ (хектар) за период от три години, с възможност за удължаване два пъти за по една година. Тези производители, които: • обработват площ над определен минимален размер в границите 0.3 – 1.0 ха,

 • поддържат земята в добро земеделско състояние и

 • обработват земя, която попада под дефиницията на ЕВРОСТАТ за използвана земеделска площ (обработваемата земя), постоянните пасища, трайни насаждения и семейни градини)

получават плащане на хектар без значение какъв вид продукт произвеждат.
организации на производителите

 • Предварително признати ОП могат да се възползват от два вида помощи - за тяхното създаване и за покриване на част от необходимите инвестиционни разходи за признаването. Що се отнася до първия вид помощ (за улесняване на създаването и административното им функциониране), то през 5-те години тя възлиза съответно на 5%, 5%, 4%, 3% и 2% от стойността на пазарната им продукция, ако тя е < 1 000 000 евро или 2.5%, 2.5%, 2%, 1.5% и 1.5% от стойността на пазарната продукция, ако тя надвишава 1 000 000 евро. Помощта за всяка ОП обаче не може да надвишава 100 000 евро през първата и още толкова през втората година и съответна 80 000, 60 000 и 50 000 през третата, четвъртата и петата година.

 • Признати ОП, разработили оперативна програма, могат да наберат оперативен фонд както от Общността, така и от членовете им на принципа 50:50. Размерът на средствата, с които участва Общността обаче, не може да надвишава 4.1 % от стойността на пазарната продукция на дадената ОП.

 • ОП, извършващи интервенция, могат да получат компенсация за определени изтеглени от пазара продукти (карфиол, домати, патладжани, кайсии, праскови, нектарини, лимони, круши, десертно грозде, ябълки, мандарини, сладки мандарини без семки, портокали, пъпеши и дини). Размерът на компенсациите следва да бъде намален с нетните приходи, които ОП е получила от изтеглената продукция, и варира между 7 и 13 евро/100кг.

- ОП (временно или напълно признати), които произвеждат домати и праскови и ги предават за преработка в определени продукти (замразени белени домати, цели или нарязани; доматени флейки; белени домати, цели или нарязани; доматен сок и доматен концентрат; праскови в сироп и/или в естествен плодов сок) могат да получават подпомагане, изчислено на база тегло на суровината в рамките на предоставените на всяка страна национални прагове1. Продуктите трябва да са с добро търговско качество и подходящи за преработка. Друго условие е ОП да са сключили договор за преработка с регистрирано в страната членка преработвателно предприятие. Размерът на помощта е определен на 34.50 евро/тон за домати и 47.70 евро/тон за праскови.
След 2009г.:

индивидуални производители - България приема Схемата за единно плащане на стопанство, която не предвижда подпомагане на производителите на плодове и зеленчуци. Подпомагат се обаче производители на черупкови плодове (орехи, бадеми, лешници) при определена големина на парцелите (над 0.1 ха) и плътност на насажденията. Размерът на помощта е 120.75 евро/ха.организации на производителите – важат изброените за периода 2007 – 2009 г. варианти за подпомагане.


1 След приключване на преговорите по Глава 7 „Земеделие”, ЕС определи прагове за България за преработка на домати в размер на 156 343 тона и 17 843 тона за преработка на праскови, които ще бъдат в сила след приемането ни в ЕС.

Каталог: doc -> aktualno
aktualno -> Споразумения и договорености в търговията със селскостопански стоки
aktualno -> Физически блок
aktualno -> Министерство на земеделието и продоволствието
aktualno -> Основни елементи на Общата организация на пазара в сектора
aktualno -> Регламент на Съвета 1208/1981 относно класификацията на кланичните трупове. Частно и публично складиране (интервенция): частно складиране
aktualno -> Обща политика в рибарството на Европейския Съюз
aktualno -> Важен елемент с отражение върху винопроизводството е класифицирането на лозарските терени в България, в определени лозарски зони на базата на комплексни фактори като: географско разположение на страната, почвено-климатични условия, разположение на лозовите


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница