„Пловдивски електроненДата25.01.2018
Размер152.52 Kb.

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0064 „Пловдивски електронен университетеУ):
национален еталон за провеждане на качествено е-обучение
в системата на висшето образование”


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюзЗадание (описание) на мултимедийни елементи

Име на автора:

Яна Божинова Янкова

телефон:

0898 303 779

e-mail:

yankovayana@abv.bg

Организация

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Предназначени за

Дисциплина

История на музиката

1 част


История на музиката

1 част

Специалност

Джаз и поп изпълнителско изкуство,

МузикаПедагогика на обучението по музика

Професионално направление

8. 3. Музикално и танцово изкуство

1.3. Педагогика на обучението по
Област на ВО

8. Изкуства

1. Педагогически науки
ОКС/Квалификация

 Бакалавър

□ Магистър

□ Доктор

□ Квалификация

□ Преквалификация

□ Други


 Бакалавър

□ Магистър

□ Доктор

□ Квалификация

□ Преквалификация

□ Други
Мултимедиен елемент 1

Име

Музиката на първобитните хора

Вид

Листче с важна информация

Описание

Към Тема 1

 • Синкретично изкуство - съчетава музика, поезия и танц.

 • Песните са монотонни декламации върху 1-2 тона, пеят колективно, в съпровод на примитивни музикални инструменти.

 • Музикални инструменти - тръби-раковини, флейти и различни свирки от кости и рогове на животни, кречетало, музикален лък.


Аудио към елемента

НЕ

Самостоятелен запис на аудио

НЕ

Мултимедиен елемент 2

Име

Музикалната култура на древните цивилизации

Вид

Листче с важна информация

Описание

Към Тема 1

 • Цялостното обществено и интелектуално развитие на човека се отразява в развитие и усъвършенстване и на музикалното изкуство

 • Мелодиите стават по-изразителни и разнообразни по тонов обем, метроритъм, ладов строеж;

 • Усъвършенстват се музикалните инструменти и певческите гласове;

 • Обогатяват се формите на музициране – солово и ансамблово, вокално и инсктрументално;

 • Създават се много нови музикални форми и жанрове;

 • Полагат се основите на професионално музикално обучение.


Аудио към елемента

НЕ

Самостоятелен запис на аудио

НЕ

Мултимедиен елемент 3

Име

Знаете ли, че...

Вид

Листче с важна информация

Описание

Към Тема 1


 • Шумерска глинена плочка от III хил. пр. н. е. показва клиновиден нотопис – най-старият от всички известни на нашето съвремие.

 • При дворовете на египетските фараони съществували ансамбли от певци и инструменталисти.

 • На индийците принадлежи първият музикален театър, в който актьорът пеел древни легенди и сказания, като си акомпанирал с музикален инструмент, едновременно с това изпълнявал танци и пантомими.

 • Шофар е палестински древен духов инструмент, изработван от овнешки рог, който според легендите притежавал вълшебна сила да разрушава крепостите на противника.

 • Китайските философи са убедени, че музиката е част от световната хармония и е призована да подържа порядъка както във Вселената, така и в държавата, може да влияе както върху всички живи организми, така и върху природните стихии.

Аудио към елемента

НЕ

Самостоятелен запис на аудио

НЕ

Мултимедиен елемент 4

Име

Средновековието

Вид

Листче с важна информация

Описание

КъмТема 2

е времето, в което се заражда Европа, нейната култура в разнообразието от езици и страни.

В средновековната култура се наблюдава сложен процес на борба между две културни направления – църковно и светско.

Аудио към елемента

НЕ

Самостоятелен запис на аудио

НЕ

Мултимедиен елемент 5

Име

Ранно Средновековие

Вид

Мултимедийна таблица

Описание

КъмТема 2


Римската империя се разпада на:

Западна Римска империя, с център Рим

Източна Римска империя – Византия, с център Константинопол

Католическа църква има ръководна роля в общественото развитие и културата. Църковната власт е в ръцете на Папата, а светската – в ръцете на Императора

Източно-православна църква, обединяване на църковната и светската власт в лицето на Василевса

Културни центрове са манастирите

Културни центрове са големите градове

Изкуствата обслужват църквата

Изкуствата величаят Василевса, като представител на божественото

Католическа литургия – богослужение в Западната Римска империя

Византийска литургия – богослужение в Източната Римска империя

Единствената музика, призната от Католическата църква е Григориански хорал – песнопенията по време на литургията

Църковната музика е част от религиозните ритуали, възхвъляващи Василевса като всемогъщ представител на Бога

Григорианското песнопение е:

 • Строго религиозно изкуство

 • Изпълнява се само в църквата

 • Пее се едногласно от хор и солисти

 • Текстовете са библейски и евангелски в нестихотворна форма

 • Изпълнява се на латинси език

Византийското (източноправославното) песнопение се отличава с:

 • Богато орнаментирана и раздвижена мелодия

 • Ясна ритмика

 • Куплетна форма

 • Изпълнява се на местен език

1. Клетките на таблицата след първия ред да се визуализират последователно:

1 лява, 1 дясна

2 лява, 2 дясна

3 лява, 3 дясна и т.н.2. Двете колони да се оцветяват в различен цвят – напр. Лява колона в червено, дясна колона в синьо или други два контрастни цвята.

Аудио към елемента

НЕ

Самостоятелен запис на аудио

НЕ

Мултимедиен елемент 6

Име

Пълноразвито Средновековие

Вид

Листче с важна информация

Описание

Към Тема 2

 • Променя се структурата на феодалното общество – феодалните владения се обединяват, появяват се нациите, градовете стават многолюдни и раздвижват търговията и дребното занаятчийство..

 • Оформя се богата градска класа, която създава нова (светска, градска) култура

 • Светското изкуство постепенно измества църковното и се утвърждава като основно направление

 • Основни културни центрове са големите градове

 • Появява те първите университети

 • В тях се изучава музика - теоретично и практически.

 • Появява се многогласието – както в светската музика, така и в църковното пеене.

 • Забележително явление на Пълноразвитото Средновековие е рицарската култура. Култът към човека, природата и всичко реално определят светския характер на рицарското изкуство.

Аудио към елемента

НЕ

Самостоятелен запис на аудио

НЕ

Мултимедиен елемент 7

Име

Знаете ли, че...

Вид

Листче с важна информация

Описаниe

Към Тема 2

 • Невмите са особени музикални знаци, които се поставят над или под литургичния текст и указват повишаването на гласа с една или повече степени (в рамките на зададен лад), определени ритмични фигури, мелизми и др.

 • Бенедиктинският монах Гвидо д`Арецо (11 век) поставя съществуващите невмени знаци върху линии и създава цялостна система за преподаване на пеене, наречена „солмизация”. Чрез нея той въвежда за първи път слоговите наименования на основните степени. Всъщност това са началните срички от първите шест стиха на григориански химн, посветен на покровителя на певците Св. Йоан Кръстител.

 • Кукузеловото невмено писмо” има повече точност и нюанси при указанията за пеене и се счита за по-разбираемо от певците. Негов създадет е Йоан Кукузел, син на българка, пръв императорски певец във Византия (13 век), наричан „Ангелогласния” заради умението си да пее нежно и с магическо упоение в гласа си призовавал към чистота и смирение.

Аудио към елемента

НЕ

Самостоятелен запис на аудио

НЕ

Мултимедиен елемент 8

Име

Ренесанс (Възраждане)

Вид

Листче с важна информация

Описаниe

Към Тема 3

 • С това понятие се отбелязва една от най-забележителните епохи в историята на човечеството (14-16 век), характеризираща се с революционни промени във всички области на човешката дейност.

Аудио към елемента

НЕ

Самостоятелен запис на аудио

НЕ

Мултимедиен елемент 9

Име

Характерни черти на ренесансовата музика

Вид

Листче с важна информация

Описаниe

Към Тема 3

 • Църковната музика загубва своята сила и популярност, процъфтява светската професионална музика

 • Средновековните диатонични ладове се заменят с мажоро-минорната ладова система

 • Ренесансовата музика се отличава със своята песенност – лиричност, раздвиженост на мелодията, разнообразна метроритмична организация, светъл колорит

 • Чисто вокалните средновековни жанрове се обогатяват с вокално-инструментални

 • Появява се и се развива самостоятелен инструментален стил

 • Развитието на музикалното творчество и изпълнителство обуславя и развитието на музикалната теория

Аудио към елемента

НЕ

Самостоятелен запис на аудио

НЕ

Мултимедиен елемент 10

Име

Знаете ли, че...

Вид

Листче с важна информация

Описаниe

Към Тема 3

 • В Антверпен, Амстердам, Камбре и др. големи европейски градове са основани училища-интернати (наречени метризи), в които се обучават от детска възраст хористи и органисти. Метризите се превръщат в центрове на професионалното музикално творчество и изпълнителство, а също и на музикално-теоретичната наука.

 • Френският виден френски теоретик и композитор Филип дьо Витри създава теоретичен труд Ars Nova, който разглежда новите принципи на метроритмичната организация на музиката и начините на записване и дава името на изкуството на Ранния ренесанс, обхащащ ХІV век. В този труд Филип дьо Витри защитава редица прогресивни възгледи, които освобождават музикалната теория от множество църковни догми. Филип дьо Витри създава нов вид мотет – изоритмичен мотет, който е изграден върху разнообразни комбинации от ритмични и мелодични модели. Този труд е толкова значим, че дава името на цялата епоха - Ars Nova.

 • Джозефо Царлино в своя труд „Основи на хармонията” обобщава постиженията на своите предшественици и представя теоретичните закономерности в музикалното изкуство на ренесансовата епоха. Трудът на Царлино „узаконява” мажора и минора като ладови организации и отделя особено внимание на интервалите и техните обръщения. Царлино установява 12 октавови звукореда, в основата на едни от тях стои голяма терца, а на други – малка терца. Ако голямата терца е в долната част на квинтата, то звученето е весело (allegra), а ако тя се намира в горната част на квинтата, звученето е тъжно (mesta).

Аудио към елемента

НЕ

Самостоятелен запис на аудио

НЕ

Мултимедиен елемент 11

Име

Барок

Вид

Листче с важна информация

Описаниe

Към Тема 4

 • Barocca (порт.) перла с неправилна форма

 • Baroccо (итал.) изискан, странен, необикновен

Аудио към елемента

НЕ

Самостоятелен запис на аудио

НЕ

Мултимедиен елемент 12

Име

Барок в изкуството

Вид

Листче с важна информация

Описаниe

Към Тема 4

С термина Барок се означава стил в Изкуството на Бароковата епоха (от началото на 17 век до средата на 18 век), който се отличава с монументалност, блясък и великолепие, декоративност, изобилие на цветове, драматична развълнуваност, резки контрасти.

Аудио към елемента

НЕ

Самостоятелен запис на аудио

НЕ

Мултимедиен елемент 13

Име

Характерни черти на бароковата музика

Вид

Листче с важна информация

Описаниe

Към Тема 4

 • Свободен полифоничен стил;

 • Хомофонно-хармоничен стил;

 • Мажоро-минорна ладова система;

 • Принцип на музикално изложение - basso continuо;

 • Промяна в музикално-изразните средства;

 • Ярки контрасти;

 • Жанрово многообразие;

 • Разцвет на инструменталната музика.

Аудио към елемента

НЕ

Самостоятелен запис на аудио

НЕ

Мултимедиен елемент 14

Име

Знаете ли, че...

Вид

Листче с важна информация

Описаниe

Към Тема 4

 • Операта се заражда в Италия в средите на аристокрацията, меценатите и просветените хуманисти, в отговор на ренесансовия стремеж за възраждане на античната драма. Първото оперно представление е в 1594 (1597) г. – „Дафне” на композитора Якопо Пери и поета Отавио Ринучини във Флоренция, с което се поставя началото на историята на операта.

 • Клаудио Монтеверди е създател на оперния оркестър; той първоначално се състоял от тридесет човека. В първата си опера - „Орфей“, Монтеверди използва 15 цигулки, 2 виоли, 2 големи и 2 малки флейти, 2 обоя, 2 корнета, 4 тромпета, 5 тромбона, 2 клавесина, арфа, 2 регала и 1 орган. За времето си тази опера е считана за пример за това, как трябва да се аранжира музиката за оркестъра.

 • Най-ранното организиране на частни концерти е осъществено още през 1672 г. от Джон Банистър, музикант от Английския двор („Master of King’s Music”). Концертите, дирижирани от него, са започвали следобед от 16 часа през зимата в къщата му. В залата за оркестъра е била издигната ложа. Поставени са били и маси и посетителите са можели да пушат, пият и да се хранят. Срещу един шилинг са си поръчвали каквото искат и са слушали едновременно и музика! Концертите са били обявявани в лондонския печат.

Аудио към елемента

НЕ

Самостоятелен запис на аудио

НЕ

Забележка 1. При оформянето на своята заявка ще е необходимо да посочите типа на Вашите мултимедийни елементи и да ги опишете. Примери на възможни типове мултимедийни елементи може да видите във файл 8_2 spisak_multimediini elementi. Изискванията към мултимедиен елемент от тип „видеофилм” може да намерите във файл 8_3 Iziskvania_Video_klip.

Забележка 2. Описанието на мултимедийните елементи съдържа:

 • описание на динамиката на съответния елемент;

 • текст към аудиоелемента и/или видеоелемента.


Инвестира във вашето бъдеще!
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница