Пневмология и фтизиатриястраница1/4
Дата09.10.2017
Размер0.51 Mb.
  1   2   3   4
НАРЕДБА № 16 ОТ 4 ЮНИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ"

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.46 от 18 Юни 2010г.

Член единствен. (1) С наредбата се утвърждава медицинският стандарт "Пневмология и фтизиатрия" съгласно приложението.

(2) Дейността по пневмология и фтизиатрия се осъществява при спазване на стандарта по ал. 1 и се изпълнява от всички лечебни заведения, които я осъществяват.

Заключителни разпоредбиПараграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

Приложение към член единствен

МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ"

І. Характеристика на специалността "Пневмология и фтизиатрия" и професионална квалификация за нейното практикуване

1. Основни цели, задачи и дефиниция на специалността "Пневмология и фтизиатрия"

В предмета на пневмологията и фтизиатрията се включват:

медицински грижи;

дейности от областта на общественото здравеопазване;

медицинска експертиза;

консултативна и методична помощ,

по отношение на:

физиологични състояния или патология на дихателната система;

други системи, чиито функции или патология са довели до увреждане на дихателната система;

други системи, чиито функции са временно или трайно нарушени като последица на патология на дихателната система.

Специалността "Пневмология и фтизиатрия" се придобива от специалисти с образователно-квалификационна степен магистър по медицина по реда на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 89 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г. и бр. 12 от 2010 г.).

Редица медицински дейности, принадлежащи към пневмологията и фтизиатрията, са част от задълженията на общопрактикуващите лекари и тези със специалност по вътрешни болести.

1.1. Медицински грижи

В пневмологията и фтизиатрията се осъществяват медицински грижи за:

1.1.1. всички спешни състояния в пневмологията и фтизиатрията;

1.1.2. болести, свързани с първично засягане на дихателната система;

1.1.3. състояния и болести, свързани с вторично засягане на дихателната система при друга основна патология;

1.4.4. късни белодробни усложнения след оперативни интервенции или травма.

Медицинските грижи обхващат:

диагноза и прогнозиране на белодробни болести и състояния;

лечение на болести, засягащи дихателната система;

рехабилитация на пациенти, засегнати от тези болести;

палиативни (терминални) грижи.

1.2. Обществено здравеопазване

В областта на пневмологията и фтизиатрията се включват следните дейности, свързани с ограничаване разпространението на белодробните болести и туберкулозата:

1.2.1. Разпространение на здравни знания и промоцията на здравето с основен акцент върху болести на дихателната система и с насоченост към:

1.2.1.1. всички лица, които са обект на специализираните медицински грижи;

1.2.1.2. по-широк контингент от население, ако такава дейност е включена в регионални, национални или международни програми в областта на общественото здравеопазване.

1.2.2. Предпазване от белодробни болести и туберкулоза чрез:

1.2.2.1. имунизации и ваксинации на целеви групи и техния контрол;

1.2.2.2. действия, целящи ограничаване разпространението и спиране на тютюнопушенето;

1.2.2.3. скрининг за разпространени, социално значими белодробни болести (туберкулоза, хронична обструктивна белодробна болест – ХОББ, бронхиална астма, белодробни тумори и други); специалността "Пневмология и фтизиатрия" обхваща и необходимите медицински грижи при сигнализирани от скрининга случаи;

1.2.2.4. мерки за контрол на неблагоприятни въздействия на околната среда;

1.2.2.5. предотвратяване развитието на усложнения или хронифициране на болестта при остра белодробна патология;

1.2.2.6. предпазване / спиране прогресирането на белодробното увреждане при хронична белодробна патология;

1.2.2.7. профилактика на автохтонното (ендогенно) и хоризонталното предаване на вътреболнични инфекции.

1.3. Медицинска експертиза

Медицинската експертиза, извършвана в рамките на специалността "Пневмология и фтизиатрия", включва:

1.3.1. експертиза на работоспособността;

1.3.2. експертиза, поискана от здравноосигурителни дружества (фондове);

1.3.3. експертиза, възложена от органите на съдебната власт.

1.4. Консултативна и методична помощ

Консултативна и методична помощ може да се оказва в областта на медицинските грижи и в областта на общественото здравеопазване. Тя включва:

1.4.1. пряко или по документи консултиране на клинични случаи;

1.4.2. подпомагане организацията на:

1.4.2.1. спешни и планови медицински грижи за болни с белодробни болести и туберкулоза;

1.4.2.2. скрининг за белодробни болести и туберкулоза в рамките на административна или популационна единица:

лечебно заведение или негова структура;

населено място или територия;

част от населението, обособена по определен признак (възрастов, епидемиологичен, професионален, етнически, социален, или друг);

1.4.2.3. участие в изготвяне, провеждане и контрол на програми от областта на общественото здравеопазване (например скрининг и други);

1.4.2.4. участие в защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

2. Дейност и изисквания за професионална квалификация

2.1. Дейност на специалист по здравни грижи (долекарско ниво):

Специалистите по "Здравни грижи" подпомагат дейността на лекарите при диагнозата и лечението на пациенти с белодробни заболявания.

2.2. Дейност на общопрактикуващ лекар или лекар със специалност по вътрешни болести:

2.2.1. Разпознаване на спешните случаи в пневмологията и фтизиатрията и лечение на симптоми, застрашаващи живота на пациента.

2.2.2. Извършване на "неинвазивни" диагностични процедури:

снемане на анамнеза, пълен статус, насочено физикално изследване;

клинична оценка за дихателна недостатъчност;

разпознаване наличието на стридор, пневмоторакс, плеврален излив, ателектаза.

2.2.3. Разпознаване наличието на белодробно заболяване, състояние, синдром.

2.2.4. Диагностициране, диференциална диагноза и лечение на остри възпалителни заболявания на дихателната система.

2.2.5. Скрининг за хронични бронхообструктивни заболявания.

2.2.6. Диференциална диагноза на туберкулоза, белодробен карцином, пневмонии, бронхиална астма, хронична обструктивна белодробна болест, белодробен тромбемболизъм и др.

2.2.7. Назначаване на лечение – перорално, парентерално и инхалаторно, включително с джобни инхалатори.

2.2.8. Извършване на минимално инвазивни лечебни процедури – осигуряване проходимост на горни дихателни пътища, оксигенация с обогатена с кислород газова смес, "основно поддържане на живот".

2.2.9. Провеждане и контролиране на лечение, назначено от специалист.

2.2.10. Следлечебно проследяване на белодробни болести, когато за това не е нужно наблюдение от специалист по пневмология и фтизиатрия.

2.3. Дейност на лекар специализант по пневмология и фтизиатрия:

2.3.1. Извършване на дейностите по т. 2.2 плюс определените дейности в учебната програма по специалността "Пневмология и фтизиатрия".

2.3.2. Извършване на диагностична и терапевтична плеврална пункция.

2.3.3. Извършване на дейности от компетентността на лекар със специалност по пневмология и фтизиатрия, за които ръководителят на специализанта преценява, че могат да му бъдат възложени. Отговорността е на ръководителя на специализанта.

2.4. Дейност на лекар със специалност по пневмология и фтизиатрия:

2.4.1. Осъществяване на дейностите по т. 2.2 и 2.3.

2.4.2. Извършване на дейностите от обхвата на специалността в частта за овладяване на спешни състояния в областта на пневмологията и фтизиатрията.

2.4.3. Извършване и интерпретация на резултати от диагностични процедури:

спирометрия;

плеврална пункция;

пулс оксиметрия.

2.4.4. Интерпретация на резултати от диагностични процедури:

телесна плетизмография;

бронхиални провокационни тестове;

механика на дишането; дифузионен капацитет;

кръвно-газов анализ, киселинно-алкално равновесие;

разчитане на рентгенографии и томографии на гръден кош;

диагностика на туберкулозата и други белодробни инфекции.

2.4.5. Диагноза, прогноза, лечение и експертна оценка на болни с белодробни болести и туберкулоза.

2.4.6. Специализирана консултативна дейност.

2.4.7. Диспансеризация на болни с белодробни болести и туберкулоза.

Лекарят със специалност по пневмология и фтизиатрия взема самостоятелни решения във всички области на белодробната патология и обучава и контролира работата на лекари без специалност. Той придобива познания в други специфични области на медицината като образна диагностика, интензивно лечение, гръдна хирургия, химиотерапия и лъчелечение, физикална медицина и рехабилитация и работи в тясна връзка със специалистите в тези области.

2.5. Дейност на лекар със специалност по пневмология и фтизиатрия и придобита професионална квалификация за извършване на високоспециализирани или специфични дейности в определена област на здравеопазването без придобиване на друга специалност:

2.5.1. Осъществява дейностите по т. 2.2 – 2.4.

2.5.2. Извършва неинвазивни и инвазивни диагностични процедури, съответни на придобити професионални квалификации за извършване на високоспециализирани или специфични дейности – белодробна функционална диагностика, ултразвукова диагностика, бронхология, биопсични техники (плеврална и трансторакална биопсия).

2.5.3. Извършва инвазивни лечебни процедури, съответни на придобити професионални квалификации за извършване на високоспециализирани или специфични дейности в определени раздели на специалността "Пневмология и фтизиатрия" или определени области на здравеопазването като интензивно лечение и мониториране – "разширено (ALS) и продължително (PLS) поддържане на живот".

2.5.4. Уточнява диагнозата и лечението при тежка многоорганна патология.

2.5.5. Осъществява дейности в обособени раздели (клонове) на специалността "Пневмология и фтизиатрия", съответни на придобита професионална квалификация за извършване на високоспециализирани или специфични дейности.

2.5.6. Участва в интердисциплинарни дейности.

2.6. Придобиване на професионална квалификация за извършване на високоспециализирани или специфични дейности по пневмология и фтизиатрия

Професионална квалификация за високоспециализирани или специфични дейности по пневмология и фтизиатрия се придобива от лекари със специалност по пневмология и фтизиатрия по реда на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Професионална квалификация за извършване на отделни високоспециализирани или специфични дейности в пневмологията и фтизиатрията могат да имат и имат придобилите друга медицинска специалност (или специализация) (ушно-носно- гърлени болести, анестезиология и интензивно лечение, гръдна хирургия, нервни болести) по реда на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

2.7. Дейности в обособени раздели на специалността "Пневмология и фтизиатрия"

Обособени раздели на специалността "Пневмология и фтизиатрия" са посочени в таблица № 1.

Таблица № 1

Обособен раздел

Бронхология

І ниво – бронхоскопия с неголям обем и сложност

ІІ ниво – интервенциална бронхология

Белодробна функционална диагностика

Интензивно лечение

Нарушения на дишането по време на съня

Интервенционална пулмология

2.7.1. Бронхология: прилагане на специфични инвазивни ендоскопски методи за диагноза и лечение на белодробните болести с помощта на специализирана техника:

2.7.1.1. ендоскопска диагностика и терапия на болести на дихателната система, гръдна стена и медиастинум с две нива.

2.7.2. Белодробна функционална диагностика: прилагане на специализирани изследвания, характеризиращи дихателната функция, с цел осъществяване на пълноценни медицински грижи при болни с белодробна патология с прилагане на познания и практики по вътрешни болести, хирургия и гръдна хирургия:

2.7.2.1. клинична физиология на дишането;

2.7.2.2. функционална характеристика на белодробни болести;

2.7.2.3. предоперативна оценка.

2.7.3. Интензивно лечение: медицински грижи при болни с белодробни болести и/или патология с вторично засягане на дихателната система, застрашаващи основните жизнени функции и представляващи непосредствена заплаха за живота на пациента.

Осъществява се от екип, включващ медицински специалисти по пневмология и фтизиатрия с придобита професионална квалификация по интензивно лечение или с участие на лекар със специалност по анестезия и интензивно лечение.

2.7.4. Нарушения на дишането по време на съня: основание за обособяването на този раздел в пневмологията и фтизиатрията е широката диференциална диагноза на причините, изискваща разширени функционални изследвания (белодробна вентилация, газообмен, циркулация, фази на съня, мускулна електрическа активност и др.) и мониторирането им по време на съня.

Осъществява се от лекари със специалност по пневмология и фтизиатрия с придобита професионална квалификация по нарушения на дишането по време на съня или със специалност по нервни болести.

2.7.5. Интервенционална пулмология: прилагане на високоспециализирани инвазивни диагностични и терапевтични процедури при белодробна патология, които не са обект на гръдната хирургия.

Осъществява се от екип, включващ медицински специалисти по пневмология и фтизиатрия с придобита професионална квалификация за конкретната процедура.

2.8. Други високоспециализирани дейности по специалността "Пневмология и фтизиатрия"

Тези дейности се упражняват от лекар с придобита специалност по пневмология и фтизиатрия или гръдна хирургия и придобита професионална квалификация за извършване на високоспециализирани и специфични дейности с повишена сложност, които не са обособени раздели на специалността "Пневмология и фтизиатрия", по реда на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (таблица № 2).

Таблица № 2

Дейност

Инвазивни процедури:

плеврална биопсия

трансторакална тънкоиглена аспирационна биопсия (ТТАБ)

трансторакална режеща биопсия (ТТРБ).

Торакална ехография (без ехокардиография)

2.9. Интердисциплинарна дейност с участието на специалността "Пневмология и фтизиатрия" съгласно таблица № 3:

2.9.1. Интензивно лечение при пациенти с белодробни болести: осъществява се от екип с равноправно участие на лекари със специалност по пневмология и фтизиатрия, анестезиология и интензивно лечение, лекари със специалност по пневмология и фтизиатрия и професионална квалификация по интензивно лечение, кардиология.

2.9.2. Химиотерапия на белодробните тумори: равноправно участие на специалисти по медицинска онкология (химиотерапия) и пневмология и фтизиатрия с придобита професионална квалификация по медицинска онкология (химиотерапия).

Интердисциплинарна дейност с участие на лекар със специалност по пневмология и фтизиатрия:

Таблица № 3

Интердисциплинарна дейност

Допълнителна професионална квалификация за специалиста по пневмология и фтизиатрия

Равноправно участие на специалисти по определени специалности

 

задължителна

препоръчителна

 

Интензивно лечение

анестезиология и

кардиология

пневмология и фтизиатрия

 

интензивно лечение

клинична микробиология

анестезиология и интензивно лечение

 

 

 

кардиология

Химиотерапия на белодробни тумори

медицинска онкология (химиотерапия)медицинска онкология пневмология и фтизиатрия

2.10. Участие на други медицински и немедицински специалисти без задължително формиране на интердисциплинарни дейности.

2.10.1. Екипът от лекари с придобита специалност по пневмология и фтизиатрия и специалисти по здравни грижи не е в състояние да изпълнява качествено своята водеща роля в медицинските грижи при белодробно болни без съдействието на други медицински специалисти:

лекар със специалност по образна диагностика;

лекар със специалност по микробиология;

лекар със специалност по обща и клинична патология;

лекар със специалност по клинична лаборатория.

2.10.2. Освен изброените медицински специалисти за качествено оказване на медицински грижи в областта на пневмологията и фтизиатрията постоянно или периодично могат да се ангажират и други медицински и немедицински специалисти, като:

лекар със специалност по хирургия и лекар със специалност по гръдна хирургия;

лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

лекар със специалност по медицинска онкология;

лекар със специалност по ушно-носно-гърлени болести;

лекар със специалност по клинична алергология;

лекар със специалност по клинична фармакология и терапия;

лекар със специалност по физикална и рехабилитационна медицина;

лекар със специалност по епидемиология;

лекар със специалност по нервни болести;

лекар със специалност по трудова медицина;

магистър-фармацевт и помощник-фармацевт;

лекар, биолог, молекулярен биолог със специалност по медицинска биология;

социален работник с образователна степен "бакалавър" или "магистър";

рехабилитатор.

ІІ. Изисквания към лечебните заведения и структури за упражняване на специалността "Пневмология и фтизиатрия" по нива на медицинско обслужване

Първо ниво на медицинско обслужване по пневмология и фтизиатрия – диагноза и лечение на белодробни заболявания, включително туберкулоза: амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ по пневмология и фтизиатрия (АСИМП по пневмология и фтизиатрия), медико-диагностични лаборатории (МДЛ), специализиран кабинет по пневмология и фтизиатрия в диагностично-консултативен център (ДКЦ), медицински център (МЦ) и многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ), отделение по вътрешни болести в МБАЛ – извършва се диагностика на белодробни болести, включително туберкулоза и стационарно лечение на белодробни болести без туберкулоза.
Каталог: media -> filer public -> 2015
2015 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2015 -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
2015 -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
2015 -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
2015 -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
2015 -> Име на проекта Паралелка/Клас
2015 -> Наредба №39 от 13 септември 2007 Г. За принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
2015 -> Наредба №38 от 13 септември 2007 Г. За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
2015 -> Наредба №26 от 14 юни 2007 г за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница