По-често използвани съкращения1Дата25.07.2016
Размер233.06 Kb.
#6664


ПО-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ1

На български език

ААЛ

- антиаритмично/и лекарство/а

АБС

- антибактериални средства

АЕЛ

- антиепилептични лекарства

АЕЦ

- атомна електростанция

АЛАТ

- аланин аминотрансфераза (АлАТ, ALT, SGPT)

АП

- акционен потенциал

АРС

- антиретровирусни средства

АРТ

- асистирана/и репродуктивна/и технология/и

АСАТ

- аспартат аминотрансфераза (АсАТ, AST, SGOT)

АТФ

- аденозинтрифосфат (ATP)

АФК

- активни форми на кислорода (респ. свободни кислородни радикали)

АХ

- артериална хипертония

АХЛ

- антихипертензивни лекарства

БАВ

- биологично активните вещества

БАД

- биологично активна добавка (включва и ХД)

БАХ

- белодробна артериална хипертония

БКК

- бъбречноклетъчен карцином

БМАРЛ

- болест-модифициращи антиревматоидни лекарства

БН

- бъбречна недостатъчност

бр.

- брой

ВНС

- вегетативна нервна система

ВОН

- вътреочно налягане

ВСМ

- вродени сърдечни малформации

ВТЕ

- венозен тромбоемболизъм

Г6ФД

- глюкозо-6-фосфатдехидрогеназа

ГАГ

- глюкозоаминогликан/и

ГАМК

- гама-аминомаслена киселина (GABA)

ГДП

- горни дихателни пътища

ГЕРБ

- гастроезофагеална рефлуксна болест

ГКС

- глюкокортикостероиди (глюкокортикоиди)

ГТФ

- гуанозинтрифосфат (GTP)

ДД

- денонощна доза

ДДП

- долни дихателни пътища

ДИК

- дисеминирана интравазална коагулация

ДКРБД

- дребноклетъчен рак на белия дроб

ДПП

- долни пикочни пътища

ДФН

- денонощни физиологични нужди (респ. ПДП)

ДХП

- доброкачествена хиперплазия на простатата

ДЦП

- детска церебрална парализа

ЕД

- еднократна доза

ЕЕГ

- електроенцефалограма

ЕКГ

- електрокардиограма

ЕМА

- Европейска агенция по лекарствата (http://www.ema.europa.eu/)

ЕПН

- екстрапирамидни нарушения

ЗД

- захарен диабет

ИАЛ

- Изпълнителна агенция по лекарствата (http://www.bda.bg/)

ИБС

- исхемична болест на сърцето

ИЗЗД

- инулинозависим захарен диабет (ЗД тип 1)

ИМИ

- исхемичен мозъчен инсулт

к

- капка (-и)

КГДП

- катар на горните дихателни пътища

КК

- креатининов клирънс

КРК

- колоректален карцином

КФК

- креатинфосфокиназа

ЛКХ

- левокамерна хипертрофия

МАК

- минимална алвеоларна концентрация

МАО

- моноаминооксидаза

МАОИ

- моноаминооксидазни инхибитори

МДД

- максимална денонощна доза

МЕД

- максимална еднократна доза

МИ

- медицинско изделие

МКБ

- международна класификация на болестите

м.м.

- молекулна маса

МПК

- максимална плазмена концентрация (Cmax)

МПС

- моторни превозни средства

МРТ

- магнинтно резонансна томография

МС

- мултиплена (множествена) склероза

МСБ

- мозъчно-съдова болест

НБФ

- нормална бъбречна функция

НДРБД

- недребноклетъчен рак на белия дроб

НИЗЗД

- неинсулинозависим захарен диабет (ЗД тип 2)

НЛР

- нежелани лекарствени реакции

НМС

- невролептичен малигнен синдром

НСПВЛ

- нестероидни противовъзпалителни лекарства

ОКС

- остър коронарен синдром

ОМИ

- остър миокарден инфаркт

оп.

- опаковка

ОРЛ

- оториноларингология (респ. оториноларингологични)

ПАБК

- пара-аминобензоена киселина

ПАСК

- пара-аминосалицилова киселина

ПД

- поддържаща доза

ПДП

- препоръчван денонощен прием (респ. ФДН)

ПЕГ

- полиетиленгликол

ПЕТ

- позитронно-емисионна томография

ПЗКК

- потенциал-зависими калциеви канали

ПКД

- парентерална курсова доза

ПКИ

- перкутанна коронарна интервенция

ПКК

- пълна кръвна картина

ПМС

- противомикробен спектър

ПНВ

- пациенти в напреднала възраст (≥ 65 г.); възрастни (18–64 г.)

РА

- ревматоиден артрит

РААС

- ренин-ангиотензин-алдостеронова система

РДС

- респираторен дистрес-синдром

РМЖ

- рак на млечната жлеза

РМШ

- рак на маточната шийка

РОКК

- рецептор-опериращи калциеви канали

РПЖ

- рак на простатната жлеза

РФ

- рисков/и фактор/и

СГ

- сърдечен/ни гликозид/и

СН

- сърдечна недостатъчност

СПИН

- синдром на придобита имунна недостатъчност

СПП

- свързване с плазмените протеини

СС

- сърдечно-съдов/и

CCC

- сърдечно-съдова система

ССЯ

- синдром на свръхстимулация на яйчниците

СУП

- сулфанилурейни препарати

СЧ

- стомашно-чревен/ни

СЧТ

- стомашно-чревен тракт

т.м.

- телесна маса

т.п.

- телесна повърхност

т.т.

- телесна температура

ТПК

- терапевтична плазмена концентрация

ТЦА

- трициклични антидепресанти

ТУР

- трансуретрална резекция

УБФ

- увредена бъбречна функция

УВЛ

- ултравиолетови лъчи

УИН

- универсален идентификационен номер

УЧФ

- увредена чернодробна функция

ФВК

- форсиран витален капациет (норма 5 L)

ФДН

- физиологични денонощни нужди (респ. ПДП)

ФЕО1

- форсиран експериторен обем за 1 s (норма 4 L)

ХБН

- хронична бъбречна недостатъчност
ХВН

- хронична венозна недостатъчност
ХД

- хранителна добавка

ХЕБ

- хематоенцефална бариера

ХЛЛ

- хронична лимфоцитна левкемия

ХОАБ (ХАНК)

- хронична обструктивна артериална болест (хронична артериална недостатъчност на крайниците )

ХОББ

- хронична обструктивна белодробна болест

ХПП

- хомеопатичен продукт

ХРМБ

- хронична рецидивираща мозъчна болест

ХСН

- хронична сърдечна недостатъчност

ХТ

- химиотерапия

ХТБ

- хронична туморна болка

ЦНС

- централна нервна система

ЦСТ

- цереброспинална течност

ЧН

- чернодробна недостатъчност

ЮГА

- юкстагломеруларен апарат


На английски език

ACE

- ангиотензин-1-конвертаза

ACh

- ацетилхолин

AIA

- Аспирин-индуцирана астма

ANP

- атриален натриуретичен пептид

APTT

- активирано парциално тромбопластиново време

AT

- ангиотензин II

ATC (код)

- анатомо-терапевтичен химичен (код)

ATCvet

- Veterinary ATC code

AUC

- area under the curve (площ под кривата)

BAN

- British Approved Name

BNTF

- мозъчeн невротрофичен фактор

BRAF

- B-Raf proto-oncogene

cAMP

- цикличен аденозинмонофосфат (цАМФ)

cGMP

- цикличен гуанозинмонофосфат (цГМФ)

CGRP

- калцитонин ген свързан пептид

COMT

- катехол-кислород метил-трансфераза

COX

- циклооксигеназа

Cmax

- максимална плазмена концентрация (МАК)

Css

- плазмена концентрация при състояние на равновесие

CYP

- цитохром P

DA

- допамин

DDD

- Defined Daily Dose

DPP-4

- дипептидил-пептидаза-4

ED50

- средна ефективна доза

EDTA

- етилен-диамин тетраоцетна киселина

EGFR

- рецептор на епидермалния растежен фактор

EMA

- Европейска (медицинска) агенция за лекарства

EPAR

- Европейски публичен оценъчен доклад (на ЕМА за лекарствата)

ET-1

- ендотелин-1

FAB

- Fragment antibody

FAP

- активиращ фибробластите протеин

FDA

- Food and Drug Administration (http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/)

FGF

- фибробластен растежен фактор

EGF

- епидермален растежен фактор

GH

- растежен хормон

GIFT

- пренасяне на гамети в маточните тръби

GLР-1

- глюкагонoподобен пептид

GnRH

- гонадотрофин-рилизинг хормон

GP

- гликопротеин (Gp)

GSK

- GlaxoSmithKline

Hb

- хемоглобин

hCG

- human chorionic gonadotropin

HCV

- хепатит С вирус

HER1

- рецептор 1 на човешкия епидермален растежен фактор

HER2

- рецептор 2 на човешкия епидермален растежен фактор

5-HT

- 5-хидрокситриптамин (серотонин)

HDL

- липопротеини с висока плътност

HMG-CoA

- хидроксиметил-глутарил-CoA

HPCT

- Haemopoetic Progenitor Cell Transplantant (хемопоетични стволови клетки)

ICSI

- интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоиди

IFNs

- интерферони

IGF

- инсулиноподобен растежен фактор (IGF-1 и IGF-2)

ILs

- интерлевкини

INN

- International Nonproprietary Name

INR

- International Normalized Ratio

IPF

- идиопатична белодробна фиброза

ISA

- вътрешна (присъща) симпатомиметична активност

IU (UI)

- международни единици

IVF

- in vitro оплождане

IVF/ET

- in vitro оплождане/пренасяне на ембриони

KIU

- каликреин инхибиторни единици

LD50

- средна летална доза

LDH

- лактат дехидрогеназа

LDL

- липопротеини с ниска плътност

LRC

- рискова категория за кърмене (лактация)

LSU

- lipoprotein lipase releasing units

LTs

- левкотриени

LVEF

- Left Ventricular Eject Fraction − левокамерна фракция на изтласкване (норма 55−75%)

MAB

- моноклонално антитяло

MAC

- Mycobacterium avium complex

MBq

- megabecquerel (106 Bq)

mcg

- микрограм (μ)

MDR

- множествена лекарствена резистентност

MIC

- минимална инхибираща концентрация (МИК)

MIU (MUI)

- милион международни единици

MLCK

- миозин-лековерижната киназа

MRSA

- метицилин-резистентни щамове Staphylococcus aureus

MRI

- магнитно резонансна томография (МРТ)

MSD

- Merck Sharp & Dohme Ltd

mTOR

- Mammalian Target Of Rapamycin

NA

- норадреналин (норепинефрин)

NGF

- невроналeн растежен фактор

NO

- Nitric oxide (азотен оксид)

NPY

- невропептид NPY

PAF

- активиращ тромбоцитите фактор

PAR-1−4

- Protease-Activated Receptors (1−3 са тромбинови рецептори)

PCD (or PD)

- Progmmed cell death

PDE

- фосфодиестераза (ФД)

PDGF

- произхождащ от тромбоцитите растежен фактор

PGs

- простагландини

PlGF

- плацентарен растежен фактор

PRC

- рискова категория за бременност

PT

- протромбиново време

QTc

- коригиран Q−T интервал

RSV

- респираторен синцитиален вирус

SERM

- селективен естрогенен рецепторен модулатор

SGLT2

- натрий/глюкоза ко-транспортер 2

SIT

- специфична имунотерапия

SNARI

- селективен норденалин-реъптейков инхибитор

SP

- субстанция П

SSRI

- селективен серотонин-реъптейков инхибитор

t1/2

- плазмен полуживот

t1/2

- време на полуразпределение

t1/2

- време на полуелиминиране (елиминационен, респ. биологичен полуживот)

TGF-

- трансформиращ растежен фактор-бета

Tmax

- време за достигане на МПК

TNF

- тумор некротизиращ фактор

TTS

- трансдермална терапевтична система (под форма на пластир)

TU

- туберкулинова единица

VIP

- вазодилатативен интестинален пептид

USAN

- United States Adopted Name

VEGF

- съдово-ендотелен растежен фактор

VLDL

- липопротеини с много ниска плътност

WPW

- Wolff-Parkinson-White- болдирано кръгче (предшества търговските наименования)

&

- and (знак, заместващ съюза «и» при комбинираните препарати)

*

- Означените със звездичка лекарства не са регистрирани у нас или са прекратени техните разрешения за употреба към датата на представяне на книгата за печат според базата данни на ИАЛ и ЕМА.
1 Вж. Ламбев, Ив. SELECTA MEDICAMENTORUM − второ основно преработено и актуализирано издание (2015).


Каталог: files -> DIR%204
DIR%204 -> Закона за лечебните растения
DIR%204 -> Водещ: д-р Е. Милев, Мед факултет Варна
DIR%204 -> Водещ: д-р Е. Милев, Мед факултет Варна
DIR%204 -> Хомеопатична селекция доц д-р Р. Радев, доц д-р Ив. Ламбев (2015) Хомеопатията
DIR%204 -> Класификация на основните лекарства и списък на разрешените за употреба у нас лекарствени продукти
DIR%204 -> Лекарства за лечение на невро-дегенеративни заболявания1 Антипаркинсонови лекарства
DIR%204 -> Справочник VII издание. Под ред на Ив. Ламбев. Медицинско издателство „арсо, София
DIR%204 -> Профилактично пред- и следоперативно приложение на антибактериални лекарства1
DIR%204 -> Лекарства с определена рискова категория за кърмене
DIR%204 -> Иван Ламбев: selecta medicamentorum®. “Индустриал сървис – Сердика”, София, 2005


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница