По дисциплината “Експлоатационни материали”Дата24.07.2016
Размер40.17 Kb.
#3053

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КАТЕДРА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

К О Н С П Е К ТПо дисциплината “Експлоатационни материали”

 1. ДВГ и МТС – характеристики като изделие. Производствен разрез – работен процес, конструкции, технологии за производство, екологична съвместимост. Пазарен разрез – експлоатационни качества, ремонт, рециклиране.

 2. Експлоатационни материали – видове, сфера на приложение, приложения. Пазарен разрез – суровини за производство; технологии за производство; характеристики – физични и химични, експлоатационни; екологична съвместимост; бракуване и регенерация.

Част І. Горива за ДВГ
 1. Нефта като суровина за експлоатационни материали. Физични свойства. Химически свойства – състав, характеристика на компонентите му: парафинови, нафтенови, ароматни въглеводороди; кислородосъдържащи производни – асфалто-смолисти, органични киселини, сяра.

 2. Преработка на нефта за получаване на горива и масла. Първична преработка – фракционна дестилация – същност, изходни продукти, принципна схема на технологичния процес. Вторична преработка на нефтопродуктите – крекингпроцеси: същност, видове, резултати; риформингпроцес – същност, резултати; пиролиза и коксуване – същност.

 3. Пречистване на горива и масла. Рафиниране на горива. Рафиниране на масла. Хидриране. Депарафинизация.

 4. Качествени характеристики на нефтопродуктите. Калоричност. Разтворими във вода киселини и алкалии. Неразтворими във вода киселини. Съдържание на сяра. Коксово число. Механични примеси. Относителна плътност. Вискозитет. Пламна

и възпламенителна температура. Фракционен състав; Температура на помътняване, застиване и замръзване. 1. Автомобилни бензини. Експлоатационни качества – изпарение, смесообразуване: налягане на наситените пари; скорост на дифузия; топлина на изпарение; вискозитет и плътност; фракционен състав. Детонационна устойчивост- октаново число, методи за определянето му; антидетонатори – ТЕО, ТМО, МЦМТ, етилови течности. Стабилност на бензина – антиокислители. Корозионна агресивност. Отложения в ДВГ от бензините. Пожароопасност. Асортимент. Горене – нормално, детонационно, самовъзпламенение.

 2. Дизелови горива. Особености на горивния процес – хетерогенност, самовъзпламенение. Експлоатационни качества: смесообразуване – налягане на парите, вискозитет, фракционен състав, повърхностно напрежение на капката; горене – цетаново число: същност, методи за определяне. Отложения в ДВГ – нагар, лакообразуване. Корозионна агресивност на дизеловите горива. Нискотемпературни качества. Асортимент.

 3. Газови горива. Състав. Експлоатационни качества – октаново число, смесообразуване, горене. Видове – сгъстени /природни/ газове; втечнени въглеводородни газове. Транспортиране, съхранение. Противопожарна защита.

10.Алтернативни горива за ДВГ – водород, алкохоли, етери, растителни масла и др. Експлоатационни качества.
Част ІІ. Масла и смазки
11.Масла – изисквания към тях; структура на маслата; видове масла.

12.Моторни масла: експлоатационни изисквания; вискозитет и ВТХ на моторни масла; смазочни /реологични/ свойства; стабилност срещу окисление при високи температури; детергентни качества; корозионно действие; пенообразуване от маслото;

пламна температура; съдържание на сулфатна пепел; влияние върху уплътненията.

13.Присадки към моторни масла – видове, предназначение, изисквания към тях. Детергентно-диспергиращи присадки. Вискозитетно-индексни присадки. Антиокислителни, противоизносни, антикорозионни, противозадирни присадки. Депресаторни, противопенни, многофункционални присадки. Стареене на моторните масла.

14.Класификация на моторни масла – Класификация по вискозитет: по SAE – сезонни, всесезонни масла; по БДС; по ГОСТ. Класификация по експлоатационни качества: по АРІ – клас S, клас С, комбинирани класове; по БДС – клас 1 /D, E/, клас 2 /С, D, E/, връзка с АРІ; по ГОСТ – клас А, Б, В, Г, Д и Е; по ССМС – G1, G2, G3 и РО1, D1, D2, D3 и подобренията им. Видове стандарти за моторни масла – национални, военни, фирмени. Синтетични моторни масла.

15.Трансмисионни масла – предназначение, изисквания, структура; вискозитет и ВТХ. Класификация по вискозитет: по SAE – летни, зимни, всесезонни; по БДСл Класификация по експлоатационно ниво: по АРІ – GL 1, 2, 3, 4, 5, 6; по БДС – ТМ 1, 2, 3, 4, 5, фирмени наименования; по ГОСТ. Универсални моторно-трансмисионни масла.

16.Масла за хидромеханични предавателни кутии /ХПК/ - предназначение, особености на експлоатационните условия. Изисквания към маслата /течностите/ за ХПК: вискозитет и ВТХ; фрикционни и противоизносни свойства; стабилност срещу окисление; антикорозионни и противопенни свойства; влияние върху уплътненията. Спецификации за течности за ХПК – на GM и на Форд.

17.Пластични смазки – структура, оценъчни параметри, предназначение. Класификация по БДС. Твърди смазки – механизъм на действие, видове.

18.Охлаждащи течности – изисквания. Водата като охлаждаща течност – предимства, недостатъци и отстраняването им. Нискозамръзващи течности – структура, предимства и недостатъци.

Л И Т Е Р А Т У Р А:
 1. Л.Василева, Д.Павлов – “Автомобилни експлоатационни материали” - Сф., 1992 г., “Техника”.

 2. А.Димитров и др. – “Горива за двигатели с вътрешно горене” – РА “Неда Нова”, 1999 г.

 3. Л.Трайков – “Масла и смазки за автомобили и трактори” – изд.ВМЕИ-Вн., 1994 г. /ново изд.2001 г./

 4. Д.Павлов, С.Кореков – “Масла, смазки, антифризи, уплътнители, химикали за автомобила и трактора” – Сф., 1997 г., изд.”Техника”.

 5. П.Петков, Сл.Иванов, П.Минков, Ат.Иванов – “Химмотология на нефтените продукти” – Сф., 1995 г.

СЪСТАВИЛ:

М.Март 2005 г. /доц.д-р инж. Б.Пронев/

Р-Л КАТ.”ТТТ”:/доц.д-р инж. А.Димитров/


БП/ВД
Каталог: tu-varnattt -> images -> konspekti -> 2007
2007 -> Литература: Илиев Л. И др. "Горивни уредби и автоматично регулиране на двигатели с вътрешно горене", София, 1993 г
2007 -> Конспект по дисциплината "теория на двг" /двг І част
2007 -> Катедра транспортна техника и технологии
2007 -> Катедра транспортна техника и технологии
2007 -> Катедра транспортна техника и технологии
2007 -> Катедра транспортна техника и технологии
2007 -> Литература: Д. Ракер, Х. Рис, Autocad енциклопедия, том 1 и том 4, New Riders Publishing, Indpls


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница