По-големи обеми на междубанковия паричен пазар в първия месец на 2008 годинаДата26.09.2018
Размер109.27 Kb.ЯНУАРИ 2008 г. No 2 / 2008  • по-големи обеми на междубанковия паричен пазар в първия месец на 2008 година
.
ДЪЛГОВИ ПАЗАРИ


.


.

..

.1
Владимир Цончев

(+359 2) 9145 1712

. ПАРИЧЕН ПАЗАР

П
Общо увеличение в обема на паричния пазар...

рез месец януари 2008 г. паричният пазар между банките у нас увеличи съществено общия обем на сключените депозитни и репо сделки, който достигна 7389,6 милиона лева, с 2166,5 милиона лева над този през декември. Общият обем на депозитните сделки за месеца е 6913,0 милиона лева при 4874,4 милиона лева за декември, обемът на репо-сделките е нараснал до 476,6 милиона лева при 348,7 милиона през декември.

През януари българските банки поддържат активност и на европаричния пазар. За месеца обемите на срочните сделки отбелязват ръст, като в частта на депозитите във всички валути той е от 20,3 на сто, а при репо-сделките от 29,6 на сто.

С
... и свръхрезервите на банките

реднодневните свръхрезерви през януари са достигнали до 55214 хиляди лева и спрямо среднодневните свръхрезерви през месец декември 2007 г. (40872 хиляди лева) са увеличени с 35,1 на сто. Общо в 16 календарни дни (от 02.01 до 03.01, от 14.01 до 23.01, и от 28.01 до 31.01, включително и почивните дни) на месеца е отчетен недостиг на средства (отрицателна стойност на свръхрезерва), който в средата на месеца е свързан основно с плащането на задължения към МФ.


.


Л


Нетен приход в банковата система от плащанията по ДЦК през януари

иквидността в банковата система всеки месец се влияе от движението на паричните потоци чрез държавните ценни книжа (бонове и облигации на Министерството на финансите), като на нетна основа през януари в банките са влезли 101,5 милиона лева, които са увеличили размера на ресурсите. От преводи за пенсии увеличението на ресурсите е с 530,0 милиона лева.


.
1.1.Междубанков пазар: депозитни и репо-операции

1.1.1.Касов пазар

В обема на паричния междубанков пазар най-голям дял запазват сделките за предоставяне на депозити, и през месец януари този дял е 93,5 на сто, при 93,3 на сто през декември 2007 г. Сделките с депозити са основният инструмент на търговските банки за управление на текущата им ежедневна ликвидност.1.1.1.1.Необезпечен пазар

Предоставените между участниците на пазара срочни депозити през януари са в размер на 6913,0 милиона лева, като 89,3 на сто от тях (6170,6 милиона лева) са овърнайт-сделки.


.

Търговските банки, чрез сделките овърнайт, осигуряват допълнителните средства в началото на всеки месец за регулиране на минималните задължителни резерви и по средата - за осигуряване средства за плащанията на клиентите.Средномесечната стойност през януари на LEONIA, индекс, базиран на необезпеченото предоставяне на депозити овърнайт от 12 банки, се повиши и е 4,75. Така размерът на основния лихвен процент на БНБ през февруари 2008 година е 4,75.


.

Лихвеният процент овърнайт средно за месеца е 4,69 процента годишно, с 0,01 процентни пункта по-висок от ОЛП (основен лихвен процент, в сила от първо число на всеки календарен месец и равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА от преходния месец) за месец януари, 4,68 на сто.

1.1.1.2.Обезпечен пазар

Обезпечени сделки с депозити през януари няма, а делът на репо-сделките е намален на 6,5 процента (476,6 милиона лева), при 6,7 процента през декември 2007 г.


1.1.2.Пазар на производни (деривати)

Все още не е развит у нас.


.


1
Надпреварата за влизане в списъка на първичните дилъри на ДЦК по нови критерии рязко активизира търговията с ДЦК на вторичния пазар, включително по безналични транзакции.
.2. Междубанкови окончателни сделки с облигации

На вторичния междубанков пазар на държавни ценни книжа (ДЦК) през януари 2008 година са отчетени окончателни сделки с ДЦК в размер с повече от 3 пъти по-голям спрямо този през декември 2007 г. Този ръст е следствие от трикратно увеличение на обема при търгуваните левовите емисии ДЦК и от 90,7 на сто ръст при EUR емисиите ДЦК.

През този месец сделките са с емисии със срок до 12 месеца 5,5 на сто (10,1 милиона лева) от общия обем и със срок над 12 месеца: с левови емисии 91,3 на сто (168,3 милиона лева), с валутни емисии 3,2 на сто (5,6 милиона лева), при 94,6 на сто с левови емисии над 12 месеца и 5,4 на сто с валутни емисии през декември 2007 г.

На европазара, след като през декември 2007 година не бяха регистрирани окончателни сделки, през януари 2008 година общият им обем е 11,0 милиона лева.


.

\


2
Борис Малинчев

(+359 2) 9145 1704
. КАПИТАЛОВ ПАЗАР

Б
Нов емисия 10 -годишни ДЦК


ългарска народна банка, като агент на Министерство на финансите, проведе през януари следния аукцион за пласмент на държавни ценни книжа:

  • на 14 януари за част от емисия BG2040008216 (десетгодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 16.01.2018 г. в размер на 30 млн. лева и годишна лихва 4,50%.

П
Нова емисия корпоративни облигации приета за борсова търговия

рез януари Българска фондова борса – София (БФБ-София) регистрира за търговия на неофициалния пазар на облигации следната емисия корпоративни облигации:

  • 5-годишни необезпечени облигации за 40 милиона лева на ТБ Юробанк И Еф Джи България АД, издадени на 21.03.2007г., с годишна лихва 3-месечен Sofibor +0,80%, 3-месечно купонно плащане (борсов код BBPB3);

Месечният оборот на борсовата търговия с общински и корпоративни облигации нарасна с над 58% през януари, като достигна 17,7 млн. лева (0,8 млн. лева среднодневно), при 10,4 млн. лева за декември 2007 г. Извън борсата имаше репо-сделки за 0,4 млн.лв.


.

Цените на деноминираните в EUR глобални облигации с падеж 2013 г. се покачиха над нивото от 112%, а деноминираните в USD глобални облигации с падеж 2015 г. се покачиха, доближавайки нивото от 119%.

На 31 януари рейтинговата агенция Fitch понижи перспективата си за рейтинга си за дългосрочни кредити в местна и чужда валута на България от „стабилна” на „негативна”.

На вторичния пазар цената на компенсаторните инструменти бе около 0,41 лева. Месечният оборот на пазара на компенсаторни инструменти състави 0,9 млн. лева (около 0,1 млн. лева среднодневно) при 1,4 млн. лева за декември. Регистрационните сделки сключени извънборсово, бяха за 0,1 млн.лв.


.
П
.
АЗАРИ НА АКТИВИ


НЕТНИ АКТИВИ:

акции

.

БРУТНИ АКТИВИ:

недвижимости


(По данни на НСИ за тримесечие)


.

стоки

.


валута

.


индекси на база паритет на покупателната способност, изчислен само по 1 стока: BIG MAC
.


размер на подценяване на лева спрямо паритета на покупателната способност

.
размер на подценяване на лева спрямо паритета на покупателната способност


.1
Борис Малинчев

(+359 2) 9145 1704

.
. АКЦИИ (НЕТНИ АКТИВИ)


.

Месечният оборот на борсовите сделки с акции през януари състави 306,2 млн. лева (среднодневно 14 млн. лева) при 1029,0 млн. лева през декември 2007. Обемът на блоковите, регистрационните и репо-сделките с борсови ценни книжа, извършвани извън борсата през януари бе като следва: 0.1 млн.лв. блокови сделки, 10.9 млн.лв. регистрационни сделки и 85.1 млн.лв. репо-сделки.

По-значителни сделки в обичайната търговия имаше с акции на ЦКБ АД, Химимпорт АД, Петрол АД,Енемона Козлудуй АД, а извън борсата с акции на Зърнени храни АД.

.

Цените на българския пазар в края на месеца регистрираха рязък спад, съвпадащ с реакцията на водещите европейски пазари на сигналите за криза в икономиката на САЩ.


.


..


.


.


.

Спадът на индекса SOFIX в края на януари и значителните промени в капитализацията не доведоха до съществени промени в поведението на чуждестранните инвеститори на БФБ.

На първичния пазар на БФБ-София през месец януари се извършиха пласменти на права върху акции за 1,0 млн. лева.


.
Любомир Тонев

(+359 2) 9145 1608

Пламен Петрунов

(+359 2) 9145 1610
2. ВАЛУТЕН ПАЗАР

П
.


рез месец януари 2008 курсът на щатския долар спрямо лева се движеше в границите от 1,31308 на 14 януари до 1,35052 лева на 21 януари. Средният курс беше 1,32895 лева за 1 долар и се понижи с повече от една стотинка спрямо средния курс от предходния месец.

.


.

Общият оборот на валутния спот-пазар достигна 41547,7 млн. евро, а среднодневният оборот – 1888,5 млн. евро. Чистият месечен оборот на междубанковия пазар (без БНБ) изразен в евро беше 70,2 милиона. Търговията с щатски долари между банките бе в размер на 8,3 млн. долара и представляваше 12,5 на сто от междубанковата валутна търговия..

.

.

.

П
.Възобновено увеличение на сделките с БНБ
рез януари БНБ изкупи от търговските банки 9511,6 млн.евро и продаде 9403,8 млн.евро. Размерът на чуждестранната валута, която БНБ продаде на бюджетни организации (равностойна на 14,7 млн. евро), превишаваше купената от тях (равностойна на 4,4 млн. евро) с 10,3 млн. евро.


.


Търговията между търговските банки и крайните им клиенти достигна 3551,2 млн. евро, като размерът на чуждестранната валута, която банките продадоха (равностойна на 1854,1 млн. евро) превишаваше купената от тях валута (равностойна на 1697,1 млн. евро) с 157,0 млн. евро.

Финансовите къщи, лицензирани от БНБ за търговия с чуждестранна валута, изкупиха валута с равностойност 79,4 млн. евро и продадоха 82,7 млн. евро.


.

.
.

.


ТЕНДЕНЦИИ

В краткосрочен план се очаква:

- лихвените нива да останат значително по-високи от тези в еврозоната;

- SOFIX да се движи в границата 1400 - 1450 пункта;- курсът долар/лев да се движи между нива от 1,31 - 1,35 лева.Каталог: bnbweb -> groups -> public -> documents -> bnb download
bnb download -> Намалял месечен оборот на междубанковия пазар, но рекордно голям оборот през последния ден
bnb download -> Българският лев в семейството на валутите на Европейския съюз дългови пазари
bnb download -> Равномерно увеличение на ежедневните валутни сделки на търговските банки с централната при слабо изразено увеличение в края на месеца
bnb download -> Декември 2005 г. No 14 / 2005
bnb download -> Standard & Poor’s повиши кредитния рейтинг на България дългови пазари
bnb download -> Юни 2005 г. No 7 / 2005. усилена търговия с левови дцк
bnb download -> Доларът поскъпва, активизация на междубанковите сделки с usd на валутния и европаричния пазар
bnb download -> Иванка Иванчева (+359 2) 9145 1712
bnb download -> Прессъобщение състояние на банковата система към март 2006 г
bnb download -> Рекорден оборот на междубанковия паричен пазар Рекордни стойности на борсовите индекси индекси


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница