По научно направление Педагогика (Електронно обучение) Теория на възпитанието и дидактикаДата10.01.2017
Размер94.64 Kb.
#12376
ТипКонспект
Конспект

Теми за кандидатдокторантски изпитПо научно направление 1.2. Педагогика (Електронно обучение)

Теория на възпитанието и дидактика

 1. Възпитанието като социално-педагогически феномен. Същност и особености на възпитанието. Функции на възпитанието. Възпитание и самовъзпитание. Възпитателна цел.

 2. Методи на възпитанието. Същност и детерминираност на методите на възпитанието. Съдържателна характеристика на основни методи на възпитанието. Изисквания за ефективно прилагане на методите на възпитание.

 3. Съдържание на възпитанието. Основни класически утвърдени компоненти на съдържанието на възпитанието – интелектуално, нравствено, естетическо, физическо, трудово. Актуални аспекти на съдържанието на възпитанието – детерминанти, видове, специфични особености.

 4. Фактори на възпитание. Семейството, училището и средствата за масова комуникация като фактори за възпитание и развитие на личността. Специфика на възпитателното въздействие на основните възпитателни фактори.

 5. Обучението като процес и дейност. Същност и специфика. Дидактически подход за дефиниране на обучението.

 6. Цели на обучението. Таксономии на обучението. Цели на обучение. Видове цели: цели на обучението като преподаване и учене; цели на учебна програма; цели на учебен курс/предмет; цели на учебна тема. Определяне и функциониране на целите на обучение (дейности и съдържателен дискурс). Разновидности на таксономични модели. Ефективност.

 7. Съдържание на обучението. Съдържание на обучението и учебно съдържание. Развитие на научното познание и дидактически последици. Цели и съдържание на обучението. Научно познание – учебен предмет. Принципи на селекция на учебното съдържание. Държавни стандарти в областта на учебното съдържание.

 8. Технологични модели на обучение. Същност, компоненти и видове технологии.

Специализирани въпроси от областта на електронното обучение

 1. Електронните информационни и комуникационни технологии и тяхното значение за обществото, икономиката и образованието – исторически и съвременни аспекти.

 2. Съвременна Европейска и българска политика в областта на електронното учене. Статут на електронното дистанционно обучение в България.

 3. Същност и особености на електронното учене – подходи към дефинирането на понятието „електронно учене”. Разновидности на електронното обучение. От „дистанционно” към „електронно” обучение.

 4. Теории на ученето и тяхното влияние върху проектирането и осъществяването на електронното учене.

 5. Web-базирани среди за обучение и техният педагогически потенциал. Функции на електронните среди за обучение и възможности за тяхната реализация.

 6. Характеристики на компютърно-опосредстваната комуникация с педагогически цели. Нови роли на електронния преподавател и студент. Педагогическо управление на електронния диалог.

 7. Педагогически дизайн на електронно обучение. Специфика на проектирането на електронни учебни дейности и електронно учебно съдържание.

 8. Педагогически аспекти на дизайна на дигитални учебни ресурси за онлайн обучение. Подбор и оценяване на електронни учебните ресурси.

 9. Образователни възможности и ограничения на Web 2.0 технологиите

 10. Технологии за социални симулации и тяхното място в образователния процес

 11. Онлайн учещи общности – възможности за професионално развитие и усъвършенстване на учители и педагози

 12. Компютрите и оценяването. Развитие на идеите за електронно оценяване. Видове компютърно подпомогнато оценяване. Роля на електронното портфолио като инструмент за оценяване.

 13. Електронно обучение и обучаеми със специални образователни потребности. Хардуерно, софтуерно и педагогическо осигуряване на електронното учене за разнообразни групи от учащи се.

 14. Електронното обучение като изследователски проблем. Методология и методи за изследване на електронното учене като феномен.

 15. Законодателство, свързано с използването на информация и данни, и поведение в Интернет. Етични аспекти. Борба срещу плагиатството.

Литературни източници

Литература по общата част:

Антология по теория на възпитанието. С., 1997.

Василев, Д. Теория на възпитанието. С., 1994.

Теория на възпитанието. Под ред. На Л. Димитров. С., 1994.

Теория на възпитанието. Под ред. На Л. Димитров. С., 2005.

Андреев, М. Оценяването в училище. С., Университетско издателство”Св. Климент Охридски”, 1995.

Андреев,М. Процесът на обучение. Дидактика. С., Университетско издателство”Св. Климент Охридски”, 1996

Андреев,М., Образование и общество. Педагогическа психология. С., 1998.

Андреева, Л. Христоматия по психология на познанието. С., 1998.

Андерсън, Л. Образование за един нов свят.- Компас, 1995, №2.

Беелих, К., Х. Шведе. Техника на ученето и умствения труд. София, 1984.

Василев, Д. Проверяването и оценяването на знанията в обучението. С., Народна просвета,1987.

Господинов, Б. Ефективност на обучението.Същност и отделни аспекти на осъществяване. Пловдив, 1998.

Делибалтова, В. За обучението между даденото и конструираното. С., 2004.

Делор, Ж. и др. Образованието- скритото съкровище.Доклад на Международната комисия за образование на ХХI век пред ЮНЕСКО. С., 1997.

Дьюи, Дж. Психология и педагогика мышления. М., 1997.

Наредба №2 за учебното съдържание. –ДВ, бр.48, 2000.

Петров, П., М. Атанасова. Образователни технологии и стратегии за учене.С., 2001.

Радев, Пл.(Съст.) Педагогика.Пл., 2001.

Савова, Ж. Груповото учене- измерения и стратегии.- Начално образование, №8, 1996.

Стротер, Д. Кооперативното обучение- каприз или необходимост.- Компас, № 5-6, 1995., 1975.

Чавдарова – Костова, С. Б. Господинов, В. Делибалтова. Педагогика. С., 2008.

Educational technology- its creation, development and cross- cultural transfer. Edited by R. Murray Thomas, V. Kalayashi. Pergamon Press ,1987.

Callahan, J. L. Clark. Teaching in Middle and Secondary Schools. Planing for Competence. Third Edition. New York, 1988.

Clark, L. I. Starr. Secondary and Middle School Teaching Methods. 5-th ed. New York: Macmillan Publ. Co.1986.

Glossary of educational technology terms.( 1984) UNESCO, 1984.

Gronlund, N. Objectives for Classroom Instruction. New York: Macmillan Publ. Co. 1985.

Литературни източници по специализираните въпроси

На български език

1. Георгиева, Г. Образователен потенциал на електронното портфолио на учащия, Списание на Софийския университет за електронно обучение, бр. 4, 2010.

2. Електронно, дистанционно...или обучението на 21-век, Сборник научни доклади от международна конференция, София, изд. Деметра, 6-8 април, 2011.

3. Замфиров, М. Използване на образователен софтуер "Играй и учи с мишка" за обучение на деца с интелектуална недостатъчност по математика в България, Списание на Софийския университет за електронно обучение, бр. 4, 2011.

4. Зафирова-Малчева, Т. Специализирана софтуерна среда за обучение на деца с церебрална парализа, Списание на Софийския университет за електронно обучение, бр. 1, 2010.

5. Зафирова-Малчева, Т. Компютърните игри в обучението на деца със специални образователни потребности. В: Електронно, дистанционно...или обучението на 21-век, Сборник научни доклади от международна конференция, София, изд. Деметра, 6-8 април, 2011

6. Йовкова, Б. Теоретични и практически проблеми в обучението на деца с увреден слух с помощта на образователна мултимедия, Списание на Софийския университет за електронно обучение, бр. 1, 2010.

7. Йовкова, Б. Подходи и перспективи на интегриране на образователната интерактивна мултимедия в обучението по устна реч при деца с увреден слух, Списание на Софийския университет за електронно обучение, бр. 2, 2010.

8. Йовкова, Б. Интерактивна образователна мултимедия в обучението по устна реч на деца със слухов дефицит, изд. Даниела Убенова, София, 2011.

9. Краев, Л. Добри практики в електронното обучение – предизвикателства и перспективи. – В: Сб. Доклади и резюмета, Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, 11-13 май, Академично издателство „Ценов”, Свищов, 2012

10. Краева, В. Възможности за приложението на WEB 2.0 в обучението. – В: Сб. Доклади и резюмета, Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, 11-13 май, Академично издателство „Ценов”, Свищов, 2012

11. Национална образователна стратегия по информационни и комуникационни технологии. В: Управление на средното образование. Информационен бюлетин,1998. с. 3-4

12. Нови подходи към използване на ИКТ в обучението на учители, сборник статии, изд. “Булхерба – 2А” ЕООД. София, 1999

13. Павлов, Д. Интернет като предмет и обект на изучаване. В. сп. Стратегии на образователната и научната политика. С.,1997. бр. 2, с. 62-67

14. Павлов, Д. Педагогически измерения на електронния диалог. В сп. Педагогика, 1998, кн. 5, с. 3-1

15. Пейчева-Форсайт, Р. Електронното обучение – теория, практика, аспекти на педагогически дизайн. – В: ГСУ, Факултет по педагогика, Книга Педагогика. Т.103, 2012

16. Пейчева-Форсайт, Р. За качеството на електронното обучение. – В: Сб. Доклади и резюмета, Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, 11-13 май, Академично издателство „Ценов”, Свищов, 2012

17. Пейчева-Форсайт, Р. и съавтори, Възможности на сериозните игри за формиране на практически умения у бъдещите учители (през погледа на потребителите). – В: Сб. Доклади и резюмета, Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, 11-13 май, Академично издателство „Ценов”, Свищов, 2012

18. Пейчева-Форсайт, Р., Сариева, Й., Въвеждане на Уеб 2.0. технологиите във висшето образование: митове, реалности, съображения. – В: Сб. Доклади и резюмета, Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, 11-13 май, Академично издателство „Ценов”, Свищов, 2012

19. Пейчева-Форсайт, Р. и съавтори, Ръководство за редизайн на традиционно обучение в електронно (Адаптация на модела PREEL), в съавторство, Изд. Даниела Убенова, 2011.

20. Пейчева-Форсайт, Р. Б. Йовкова, Сериозните компютърни игри в подготовката на бъдещите учители, Списание на Софийския университет за електронно обучение, бр. 4, 2011., http://simaulaproject.eu/papers_bg.php.

21.Пейчева-Форсайт, Р. Електронното учене в България – политики, практики, перспективи, в съавторство, Изд. Даниела Убенова, 2009.

22.Пейчева, Р. Ефективност на проектно базираните стратегии на преподаване (опит от провеждането на университетски курс по информационни и комуникационни технологии). Сп. Стратегии на образователната и научната политика.бр. 4, 2001, с. 36-48.

23. Пейчева, Р. Хипермедийните технологии – интегрираща учебна среда. изд. “Булхерба – 2А” ЕООД. София, 1999.

24.Пейчева, Р. Педагогически проекции на хипермедията. В сб.: Информационни технологии в образованието. Част втора, 1997.

25. Пейчева, Р. Приложение на Интернет в обучението на учители - опит и перспективи. В сб.: Информационни технологии в образованието. Част първа, 1997.

26. Петков, К. Р. Интернет – ключ към безграничната информация. изд. Лик. София, 1998.

27. Стоименова, Б. Използване възможностите на Web 2.0 за повишаване мотивацията на учениците към обучението в средното образование. В: Електронно, дистанционно...или обучението на 21-век, Сборник научни доклади от международна конференция, София, изд. Деметра, 6-8 април, 2011.

28. Стоянова, Ст. И Ст. Лиловска. Мултимедията като информационна технология във висшето образование. В сп.: Стратегии на образователната и научната политика. С.,1996. бр. 1, с. 47-54.

29. Съев, С. Възможности и ограничения на технологията подкаст в контекста на висшето образование. – В: Сб. Доклади и резюмета, Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, 11-13 май, Академично издателство „Ценов”, Свищов, 2012.

30. Съев, С. От Web 2.0 към електронно обучение 2.0, Списание на Софийския университет за електронно обучение, бр. 1, 2011.

31. Съев, С. Педагогически компетентности на електронния преподавател. – В: Електронното учене в България – политики, практики, перспективи, в съавторство, Изд. Даниела Убенова, 2009.32. Христов, П. И В. Карагьозов. Интернет за всеки. изд. Експрес. София, 1996.
Литературни източници на английски език

 1. Alexander, S., D. Bond. Learners still learn from experience when online. In: Stephenson, J. (ed.) Teaching & Learning Online: Pedagogies for New Technologies (pp. 3-16). London, 2001.

 2. Andrews R. And C. Haythornthwaite. E-learning research. SAGE Publications, 2007

 3. Beetham, H. Review: developing e-learning models for the JISC Practitioner communities, достъпно на: www.jisc.ac.uk.

 4. Biggs, J., P. Moore. The Process of Learning. New York, 1993.

 5. Bloom, B. Taxonomy of Educational Objectives: The classification of educational goals. New York, 1956.

 6. Bonnett, M. Computers in the classroom: some values issues. In: McFarlane, A. (ed.) Information Technology and Authentic Learning: realizing the potential of computers in the primery classroom (pp. 145-159). London, 1997.

 7. Bruner, J. The Process of education. Cambridge, 1960.

 8. Bruner, J. Towards a Theory of Instruction. Cambridge, 1966.

 9. Bruner, B., R. Rose, P. Greenfield. Studies in cognitive growth: A Collaboration at the Center for Cognitive Studies, Harvard University Center for Cognitive Studies. Harvard, 1966.

 10. Bruner, B. The Process of Education: A Landmark in Educationl Theory. Harvard, 1977.

 11. Bruner, J. Acts of Meaning: Four Lectures on Mind and Culture. Harvard, 1990.

 12. Clark, R., A. Kwinn, The new virtual classroom, 2007.

 13. Clark, R.Media will never influence learning. Educational Technology Research and Development, 42: 3:21-29, 1994.

 14. Coomey, M., J. Stephenson. Online learning: it is all about dialogue, involvement, support and control - according to the research. In: Stephenson, J. (ed.) Teaching & learning online: new pedagogies for new technologies. London, 2001.

 15. Crook, C. Computers and the Collaborative Experience of Learning. London, 1994.

 16. Dewey, J. Democracy and education. New York, 1916.

 17. Duffy, T., D. Cunningham. Constructivism: Implications for the design and delivery of instructions. In: Jonassen, D. (ed.) Handbook of Research for Educational Communications and Technology. New York, 1996.

 18. Fisher, M. Designing Courses and Teaching on the Web. Oxford, 2003.

 19. Fullan, M., The New Meaning of Educational Change, 2007.

 20. Garrison, D., Anderson, T. E-learning in the 21st century: A Framework for Research and Practice. London: Routledge, 2004.

 21. Garrison, D., T. Anderson, W. Archer. Critical thinking in a text-based environment. Computer conferencing in higher education. Internet in higher education, 2, 2, 87-105, 2000.

 22. Goodyear, P. Effective networked learning in higher education: notes and guidelines (JCLAT). Lancaster, 2001.

 23. Harasim, L., S. Hiltz, L. Teles, M. Turoff. Learning networks: A field guide to teaching and learning online. Cambridge, 1995.

 24. Holmes, B., J. Gardner. e-Learning – concepts and practice. London, 2006.

 25. Holmes, B., B. Tangney, A. FitzGibbon, T. Savage, S. Mehan. Communal Constructivism: Students constructing learning for as well as with others., достъпно на: www.cs.tcd.ie/publications/tech-reports/reports.01/TCD-CS-2001-04.pdf .

 26. Honebein, P., T. Duffy, B. Fishman. Constructivism and the design of learning environments: Context and authentic activities for learning. In: Duffy, T., J. Lowyck, D. Jonassen, T. Welsh. (eds.) Designing Environments for Constructive Learning. New York, 1993.

 27. Mason, R. Models of online courses. ALN Magazine, 2(2), 1998.

 28. Mayes, T., S. de Freitas. Review of e-learning theories, frameworks and models. JISC e-Learning Models Desk Study., достъпно на: www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/Stage%202%20Learning%20Models%20(Version%201).pdf.

 29. Mercedes, F. Designing courses and teaching on the Web. Oxford, 2003.

 30. Paulsen, M. Moderating Educational Computer Conferences. In: Berge, Z., M. Collins. (eds.) Computer mediated communication and the online classroom (pp. 81-90). Cresskill, N.J., 1995.

 31. Paolucci, R., T. Jones. A Research Framework for Investigating the Effectiveness of Technology on Educational Outcomes., достъпно на: www.sapioinstitute.org/research/site98.htm.

 32. Piaget, J. The Psychology of Intelligence. London, 1950.

 33. Privateer, P. Academic technology and the future of higher education. The Journal of Higher Education,70, 1:60-79, 1999.

 34. Rosenberg, M. e-Learning: Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age. New York, 2001.

 35. Salomon, G. (ed.) Distributed cognitions: Psychological and educational considerations. Cambridge, 1993.

 36. Salomon, G., D. Perkins. Individual and social aspects of learning., достъпно на: www.uni-leipzig.de/~sander/hd/info/distribute%20cognition/indsoclearn.htm.

 37. Scardamalia, M., C. Bereiter. Computer support for knowledge-building communities. In: Koschmann, T. (ed.) CSCL: Theory and practice of an emerging paradigm. Mahwah, 1996.

 38. Scardamalia, M., C. Bereiter. Schools as knowledge building organizations. In: Keating, D., C. Hertzman. (eds.) Today’s children, tomorrow’s society: The developmental health and wealth of nations (pp. 274-289). New York, 1999.

 39. Scardamalia, M. Collective cognitive responsibility for the advancement of knowledge. In: Smith, B. (ed.) Liberal education in a knowledge society (pp. 67-98). Chicago, 2002.

 40. Sharpe, R., G. Benfield, G. Roberts, R. Francis. The undergraduate experience of blended e-learning: a review of UK literature and practice., достъпно на: www.heacademy.ac.uk/assets/York/documents/ourwork/research/literature_reviews/blended_elearnine_full_review.pdf.

 41. Skinner, B. The Science Of Learning and the Art of Teaching. Harvard Educational Review, 24, 86–97, 1954.

 42. Trindade, A. Basics of Distance Education - Conceptual Panorama of Distance Education and Training., достъпно на: www.eden-online.org/papers/publications/book-02.pdf.

 43. Williams, M. Vigotsky’s social theory of mind. Harvard Educational Review, 108-126, 1989.

Изготвил: проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт


Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница