По Приложение 2, към чл. 6 от наредбата за овос I. Информация за контакт с възложителя. Красимир Костов – Кмет на Община Шуменстраница1/3
Дата21.01.2018
Размер468.3 Kb.
#50981
  1   2   3
ИНФОРМАЦИЯ

по Приложение 2, към чл.6 от наредбата за ОВОС
I. Информация за контакт с възложителя.
Красимир Костов – Кмет на Община Шумен

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице)Община Шумен, гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, ЕИН BG 000931721

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17

Телефон, факс и е-mail: 054 857 757, 054 800 400, d.vasileva@shumen.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата – възложител:

Красимир Костов – Кмет на Община Шумен

Лице за контакти: Даниела Василева – ст. експерт “Екология и чистота”

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за обект :

Интегриран воден цикъл за гр. Шумен- IIетап”
II.Характеристика на инвестиционното предложение:
1.Резюме на предложението

Община Шумен избра интегриран подход при реализирането на инвестиционното намерение, в който да завърши разширението на ПСОВ до степен, необходима за покриване на изискванията за заустване в „чувствителна“ зона и да намали несъответствието по отношение на дела от населението, включено към канализационната система.

След реализацията на инвестиционното намерение, степента на покритие на агломерацията с канализационна мрежа ще бъде почти 100%. Към ПСОВ Шумен ще бъдат присъединени всички градски части с изградена канализация, а изливанията на непречистени отпадъчни води в река Поройна и в яз. Соари, който се ползва за напояване, ще бъдат преустановени. Така, в община Шумен ще бъдат решени най-сериозните проблеми с водния цикъл.

Инвестиционното намерение включва следните проекти:

-Разширение на ГПСОВ-Шумен, съгласно издадено Решение по ОВОС № 0504/2002г.

Подобряване на водния цикъл със следните подобекти:

-Подобряване на водния цикъл- канализация II- ри етап

- Изграждане на канализационна помпена станция, кв. „Дивдядово”

-Изграждане на довеждащ колектор до канализационна помпена станция „Дивдядово”

-Изграждане на тласкател от канализационна помпена станция „Дивдядово”

-изграждане на захранващ външен водопровод до КПС – „Дивдядово”
2.Доказване на нобходимостта от инвестиционното намерение.

Община Шумен избра интегриран подход при реализирането на инвестиционното намерение, в който да завърши разширението на ПСОВ до степен, необходима за покриване на изискванията за заустване в „чувствителна“ зона и да намали несъответствието по отношение на дела от населението, включено към канализационната система.

След реализацията на инвестиционното намерение, степента на покритие на агломерацията с канализационна мрежа ще бъде почти 100%.

Към ПСОВ Шумен ще бъдат присъединени всички градски части с изградена канализация, а изливанията на непречистени отпадъчни води в река Поройна и в яз. Соари, който се ползва за напояване, ще бъдат преустановени. Така, в община Шумен ще бъдат решени най-сериозните проблеми с водния цикъл.


3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Инвестиционното намерение е съобразено с действащите регулационни планове на населените места.


4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

Няма други алтернативи.


5.Местоположение на площадката, включително необходима площа за временни дейности по време на строителството.

Разширение на ГПСОВ: Община Шумен, гр. Шумен, поземлен имот № 000016, местнист «Чернилка», с. Дибия- собственост на Община Шумен, с акт за общинска собственност № 0805 от 02.03.02001г., с кооординати във WGS 1984 +43° 14′ 33.62″, +26˚ 58′ 56.72″
Подобряване водния цикъл:

Канализация II-ри етап: Обекта попада основно в урбанизирана територия- гр. Шумен. Приложение са схема на мрежата, както и списък с координати във върховете WGS 1984.
Помена станция, кв.”Дивдядово”: помпената станция ще се изгради в ПИ № 83510.464.1 по кадастралната карта на гр. Шумен, собственост на Община Шумен, с координати във WGS 1984 +43° 13′ 53.54″, +26˚ 55 34.64″
Тласкател от канализационна помпена станция „Дивдядово” до ГПСОВ Шумен: Трасето на тласкателя ще бъде разположено максимално икономично спрямо поземлените имоти, при спазване на техническите изисквания за минимални наклони.

Така то попада в рамките на поземлени имоти с различно съществуващо предназначение.

Общата засегната площ (сервитут на колектора) е 8 526 кв.м.. Тъй като в засегнатите имоти има заварен сервитут, към съществуващ електропровод, а трасето на колектора частично попада в рамките на този сервитут- засегната площ 4 089кв.м.
Довеждащ колектор до канализационна помпена станция «Дивдядово»

Представлява връзка между изградената улична канализация на кв. «Дивдядово' до КПС «Дивдядово»


6.Описание на основните процеси.

Разширение на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) – Шумен за осигуряване на вторично (биологично) пречистване

На съществуващата ГПСОВ има изградено механично стъпало за първично третиране на отпадъчната вода. Инвестиционното намерение предвижда разширение на съществуващата ГПСОВ за осигуряване на вторично (биологично) пречистване, включващо следните основни елементи: • Селектор с разпределителна камера;

 • Аерационни басейни с дифузори и миксери и безкислородна зона;

 • Въздуходувки с променлива скорост за аерационните басейни;

 • Разпределителни камери;

 • Вторично утаяване;

 • Помпени станции за утайката;

 • Изгниватели за първичната и аерираната утайка;

 • Съоръжения за съхраняване / сгъстяване на утайката;

 • Контейнер за газ;

Тръбопроводи за свързване на всички елементи на ГПСОВ

ПСОВ гр. Шумен е разположена югоизточно от града. Третираните в станцията води се заустват в река Поройна. Изграждането и започва през 1994 г., като е предвидено станцията да бъде изпълнена на два етапа: I етап - механично стъпало с обезводнителна инсталация за утайки, и II-ри етап – биологично стъпало.

Площадката за ПСОВ на гр. Шумен е разположена извън селищния район. Съгласно Заключителен доклад (ЗД) за Пред проектни проучвания за подобряване пречистването на отпадъчните води от гр. Шумен от месец Октомври 2001 г., през 1977г. е изготвен доклад за проучвателните работи (ДПР) на земните пластове на площадката за ПСОВ, който показва наличието на множество почвени видове на площадката на ПСОВ, гр. Шумен. Повърхностните почвени слоеве включват фин пясък, глинест пясък и чакъл с глинести примеси. Геоложките пластове в гр. Шумен включват мергел, който е класифициран, като залеж на аргилит / алеврит. Според ДПР, почвените пластове в гр. Шумен са податливи на нарушаване на структурата, слягане и пропадане при наличие на подпочвени води. Предвижда се контролирането на подпочвените води при изграждане на по-дълбоко проектираните съоръжения, в рамките на площадката за ПСОВ, гр. Шумен, чрез изпомпването им към река Поройна. Съгласно същия ЗД площадката, която е предложена за съоръженията за вторичното стъпало на ПСОВ - гр. Шумен, се намира непосредствено до съоръженията от първичното стъпало. Площадката за ПСОВ като цяло, съгласно ЗД е подходяща за целите на проекта.

Първият етап на ПСОВ - механично стъпало с обезводнителна инсталация за утайки, започва с подписването на договор за комплексна доставка на оборудване между Община Шумен и фирма PASSAVANT – WERKE – Германия. На базата на този договор, на фирма БОРА ООД е възложено разработването на работен проект. Строителните работи и монтажът на оборудването са завършени.

Канализационните тръби, отвеждащи отпадъчните води до ПСОВ, преминават първо през дъждопреливна шахта, като по този начин се ограничава потока към станцията по време на дъжд, а притокът, надвишаващ капацитета на станцията, се зауства директно в реката.

Първичното третиране на отпадъчните води осигурява отстраняването на значително количество неразтворими частици, но така третираните води не отговарят на минималните стандарти за заустване.Кратко описание на проекта за първи етап, включващ само механичното стъпало:

 • Оразмерителен капацитет на станцията: Qср.= 86 400 m³/d;

 • Предвидени съоръжения: груби и фини решетки, аериран пясъкозадържател и първични радиални утаители;

 • Първичната утайка се уплътнява гравитачно и след кондициониране с коагуланти се обезводнява с камерна филтър - преса.

Паралелно с това през 2002 г., обектът е включен в програмата за изграждане на обекти, съфинансирани от Европейската общност по Програма ИСПА.

През 2003 г. Европейската комисия одобрява Финансов меморандум за изграждане на ГПСОВ (второто стъпало), гр. Шумен.

През 2006 г. е изготвена тръжна документация за избор на строител, съгласно договорните условия на FIDIC Жълта книга за следващия / втори етап на изграждане.

Търгът за избор на строител е спечелен от консорциум UNILAND-SICONCO.

През 2007 г., същият представя Идеен проект за изграждане на втори етап от ПСОВ гр. Шумен, който е одобрен от Възложителя по договора (МОСВ).

До 2008 г. консорциумът UNILAND-SICONCO представя и Технически проект за обекта, който е одобрен от Инженера (по FIDIC), с издадено разрешение за строеж № 50 от 15.10.2008г. Същата година стартират и строителните работи на обекта.Кратко изложение на Техническия проект на консорциум UNILAND-SICONCO.

Изходни оразмерителни параметри за ГПСОВ, гр. Шумен

 • Входни натоварвания за целевата 2022 год. съгласно тръжната документация за избор на строител (FIDIC жълта книга):

Параметър

Дебит (Qave)

m3/d

БПК5
kg/d

ХПК
kg/d

НВ
kg/d

Ntot
kg/d

Ptot
kg/d

Битов и обществен

сектор


16,820

6,960

13,630

6,960

1,276

290

Индустриални

6,800

2,719

5,438

1,904

119

48

Измиване на лици

1,856

-

-

-

-

-

Инфилтрация

4,000

-

-

-

-

-

Общо:

29,476

9,679

19,068

8,864

1,395

338
 • Входни натоварвания, приети за оразмерителни в проекта за целевата 2022 г.

Параметри на проекта

Символ

Отношение

Стойност

Мерни единици

Потоци и натоварвания на вход ПСОВ

Средно дневно водно количество

Qd

=

29,476

m3/d

Средно часово водно количество

Qave

Qd /24

1,228

m3/h

Максимално часов приток в сухо време

Qmax

1.5 Qave

1,842

m3/h

Максимално часов приток при дъжд на вход ПСОВ

Qpeak

2 Qmax

3,684

m3/h

Максимално часов приток при дъжд към биологично стъпало

Qpeak**

Qmax + 0.2 Qave

2,088

m3/h

БПК5

BOD5

=

9,679

kg/d

ХПК

COD

=

19,068

kg/d

Суспендирани вещества

TSS

=

8,864

kg/d

N-общ

TKN

=

1,395

kg/d

Р-общ

TP

=

338

kg/d

Мин. работна температура

T

=

12

°C

Средни концентрации, проектни стойности на вход ПСОВ

БПК5

ClnBOD5

=

328

mg/l

ХПК

CCOD

=

647

mg/l

Суспендирани вещества

Ctss

=

301

mg/l

N-общ

Ctkn

=

47

mg/l

Р-общ

Ctp

=

11

mg/l

Посочените параметри на вход ПСОВ се приемат от Изпълнителя за оразмерителни, както за „нечувствителна” зона, така и за „чувствителна” зона.

Съгласно изискванията в тръжната документация за избор на строител, консорциум UNILAND-SICONCO прави проверка на съществуващата ПСОВ на гр. Шумен (механичното стъпало), с изходни параметри за 2009 г., както следва:Параметри на проекта

Символ

Отношение

Стойност

Мерни единици

Потоци и натоварвания на вход ПСОВ за 2009 г.

Средно дневно водно количество

Qd

=

19,977

m3/d

Средно часово водно количество

Qave

Qd /24

832

m3/h

Максимално часов приток в сухо време

Qmax

1.5 Qave

1,249

m3/h

БПК5

BOD5

=

1,893

kg/d

ХПК

COD

=

5,001

kg/d

Суспендирани вещества

TSS

=

1,693

kg/d

N-общ

TKN

=

208*

kg/d

Р-общ

TP

=

31*

kg/d

Мин. работна температура

T

=

12

°C

*След механично третиране

Каталог: ovos


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница