По Приложение №2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос І. Информация за контакт с инвеститораДата22.10.2018
Размер241.64 Kb.
#92138


ИНФОРМАЦИЯ

по Приложение № 2 на Наредбата за условията

и реда за извършване на ОВОС

І. Информация за контакт с инвеститора
1. Име на инвеститора, с адрес: „СЕРДИКА ПРОПЪРТИС „АДСИЦ, ЕИК 175187173, с адрес гр. София, ул. „Кърниградска” № 19, с управител Десислава Христова Тотева.

2. Лице за контакти: Димитър Танев Танев – пълномощник, гр. Смолян, GSM 0878 435 145.

ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение

Разглежданият „ПУП-ПРЗ” се отнася за ПИ 67653.1.188 и е изработен на основание Заповед № 6 от 24.02.2011 г. на Кмета на община Смолян. Общата площ на ПИ 67653.1.188 е 3661 кв.м, земеделска земя с начин на трайно ползване – „друг вид ливада”. Планът за регулация включва образуване на УПИ 1,188 – за база за отдих. За улица е предвидено да се отнемат 0,248 дка. Планът за застрояване е решен с ограничителни линии за застрояване като отстоянието от страничните линии е 5 м, от улицата 5,5 м, а от дъното 6 м.

Разглежданият имот е собственост на инвеститора, видно от документ за собственост, Нотариален Акт № 50, том VІ, рег. № 6706, дело № 3 / 2007 г.
2.1. Резюме на предложението

В ПИ 1.188 Инвеститорът възнамерява да изгради „База за отдих”, която ще включва следното:

1. Две сгради с височина до 4 етажа с капацитет от около 20 легла.

2. Канализация

3. Водопровод

4. Електрозахранване

5. Локален паркинг – около 10 парко места

6. Зелени площи - > 50 %.

ПУП-ПРЗ за ПИ 1.188 е изработен и окомплектован в съответствие с Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обем и съдържание на устройствените планове и схеми.

Обобщените показатели съгласно ПУП-ПРЗ са съгласно долната таблица:Показател

Мярка

Количество

Територия за курортно строителство

Ок

3661 м2

Максимална височина до кота корниз

м

12

Максимална етажност (Е)
4

Максимална плътност на застрояване

%

30

Максимална интензивност на застрояване – Кинт.

-

1,2

Минимална озеленена площ
2.2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение попада в обхвата на обособеното с течение на около 40 години курортно ядро Райковски ливади. Територията е уникална с условията, които предоставя за целогодишен отдих, в близост до к.к. Пампорово и к.я. Смолянски езера.

Допустимото антропогенно натоварване на територията е определено с разработения ПУП-ПРЗ и е съгласно регламентираните показатели по ЗУТ и изискванията на Община Смолян.

Необходимостта от изготвянето на инвестиционното предложение произтича и от изискванията за: • запазване на съществуващото екологично равновесие;

 • хармонизиране факторите на ландшафта с бъдещото строителство и функциониране на обекта.


2.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

За територията на предложението има изработен цялостен устройствен план за КТЯ Райковски ливади, който не е одобрен. Съществуват в ядрото в момента реализирани обекти на база частични устройствени решения на други инвеститори.


2.4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

Местоположението на обекта, природните дадености и историческа обусловеност, определят като най-ефективно използването на имота от икономическа гледна точка за развитие на курортни дейности.

Съществуват благоприятни условия за транспортно обслужване, електрификация, водоснабдяване и канализиране на обекта.

Електрозахранването на обекта с прогнозната мощност 350-400 kW ще се осъществи от съществуващ в непосредствена близост до обекта кабел 20 kV и изграждане на нов трансформаторен пост тип БКТП в имот 1.188.

За водоснабдяване и канализирането на обекта ще се използват изградените водопровод и канализация, разположени в прилежащата на УПИ – 1.188 улица. ПУП-ПРЗ е придружен с необходимите схеми – ВиК, електро и транспортна.

Съответните проекти на техническата инфраструктура ще се съгласуват с експлоатационните дружества.

По отношение на отоплението възможностите са: отопление на ток, газ, нафта, като най-целесъобразното решение ще се реши с технически проект за обекта.
2.5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временна дейност по време на строителство

ПИ 1.188 попада в м. Караманджа и граничи със следните поземлени имоти: • ПИ 1.187 – земеделска земя „ливада” – частна собственост

 • ПИ 1.197 – земеделска земя „ливада” – частна собственост

 • ПИ 1.219 – урбанизирана територия – частна собственост

 • ПИ 1.654 – пътна територия.

Необходимата площ за временни дейности при реализацията на обекта е незначителна и ще бъде разположена в границите на имота, собственост на инвеститора.
2.6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет

Предложението ще включва „База за отдих” с обслужваща инфраструктура, паркинг, водопровод, канализация и зелени площи. Настоящата информация за извършване на преценка за необходимостта от извършване на ОВОС се изготвя на база Подробен устройствен план за регулация и застрояване, съгласно който се предвиждат 20 бр. легла за настаняване. Сградите ще бъдат с височина 4 етажа. Отпадъчните канални води ще се включват в канализацията на КТЯ Райковски ливади и ще се пречистват в ПСОВ Смолян. Водоснабдяването и ел. захранването ще бъдат от мрежата на КТЯ Райковски ливади.


2.7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Няма да има необходимост от изграждане на нова или промяна на съществуващ6ата пътна инфраструктура с изключение на парковите алеи и локалния паркинг, разположени в границите на имота.


2.8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

Срокът, за който ще бъде изграден и въведен в експлоатация обекта, се очаква да бъде около 20-28 месеца.

Този срок включва три подетапа:


 • Предварителен етап – 6 месеца, със следните дейности:

 • проектиране;

 • съгласуване, получаване на разрешения;

 • избор на доставчици и изпълнители;

 • сключване на договори за възлагане.

 • Строителен етап – с продължителност 20 месеца, включващ дейности по:

 • строителство;

 • доставка и монтаж на оборудване;

 • вертикална планировка, довършителни работи;

 • рекултивация и озеленяване.

 • Заключителен етап – с продължителност 2 месеца и включва:

 • приемателни комисии;

 • получаване на разрешение за въвеждане на обекта в експлоатация.


2.9. Предлагани методи за строителство

Настоящата информация за оценка на необходимостта от изготвяне на доклад за ОВОС е изготвена на базата на предварителни проучвания, включващи ПУП-ПРЗ на обекта, поради което тук изложените методи за строителство се базират на традиционно използваните такива за този тип обекти – монолитно.


2.10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

По време на строителството се предвижда използването на характерните за този вид обекти стандартизирани строителни материали: • баластра и филц – доставени от пресевна инсталация;

 • вода условно чиста за строителни нужди;

 • почвени материали за вертикалната планировка – добити при изкопните работи.

Основни строителни материали:

 • бетонови (стоманобетонови) дренажни и канализационни тръби;

 • полиетиленови тръби;

 • стоманени профили;

 • арматурно желязо;

 • фасониран дървен материал;

 • тухли;

 • керемиди;

 • синтетично фолио;

 • бетони В 10, 15, 20, 30;

 • портландцимент – БДС 27-87;

 • ускоряващи добавки;

 • фаянсови плочки;

 • теракотни плочки;

 • варови разтвори;

 • бои и лакове.

По време на експлоатацията необходимото количество вода при 20 бр. легла е следното:

Qср.дн. = 250 л/дн. × 20 бр. легла = 5000 л/дн. = 0,058 л/сек

Qмакс.дн. = 0,058 × 2 = 0,116 л/сек

Qмакс.часово = 0,058 × 5 = 0,290 л/сек.
2.1. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове. Количества и начин на третиране

А) Отпадъци от строителството

 • Строителни почви и геоложки материали – до 300 м3 – ще се използват за обратни засипки и вертикалната планировка на обекта.

 • Строителни отпадъци – бетонови отпадъци около 3-5 м3, варови и варо-циментови разтвори – около 2 м3, остатъци от черни метали – не повече от 70 кг, остатъци от цветни метали – около 7 кг, остатъци от фаянсови и теракотени плочки, мозайка – около 100 кг, отпадъци от опаковки за строителни материали – около 50 кг.

Опаковките на строителните материали, главно синтетични полимери, хартия и други с изкуствен произход, ще бъдат събирани и предавани за вторични суровини.

Бетоновите остатъци и тези от мазилки ще се транспортират до общинското депо за строителни отпадъци.Б) Отпадъци от експлоатацията

 • Битови отпадъци от посетителите – количество не надвишаващо 3 т/год. Отпадъците ще се събират в съдове за смет, разположени в сградите, и периодически ще се извозват от специализираните автомобили на общината.

Основно отпадъците ще бъдат:

Вид отпадък

Код

Хартия

200101

Стъкло

200102

Биоразградими отпадъци от кухни

200108

Пластмаси

200139

Метали

200140

Смесени битови отпадъци

200301


2.12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

Неблагоприятните въздействия, които могат да се очакват върху околната среда, са свързани с: • Нарушаване на допълнителни терени;

 • Прахово замърсяване по време на строителството;

 • Замърсяване на почви със строителни отпадъци;

 • Повишаване на шумовото натоварване от работата на строителната механизация.

В общ план мерките за намаляване на отрицателните последици могат да се разделят в две групи:

А) По време на строителството

 • Опазване на почвите и земите чрез отделяне на хумуса и чимовете.

 • Почвените материали от петната и паркингите ще бъдат изгребани и депонирани на временно депо.

 • Изграждане на водоплътна площадкова канализация.

 • Строителната техника да се движи само в границите на отредения терен.

 • Прилагане на мерки за намаляване на въздействието от изкопни работи.

 • Обезопасяване на площадката от попадане на повърхностни води по време на строителството с цел предотвратяване на изравяния.

 • Рекултивация на всички нарушени терени.

 • Изпълнение на вертикална планировка и озеленяване.

Б) По време на експлоатацията:

 • Организиране на ремонтните работи с минимален риск за замърсяване компонентите на околната среда.

 • Регламентиране и устройване на местата за събиране на отпадъците.

 • Своевременно извозване на ТБО.

 • Прилагане на мерки за недопускане на замърсяване на подземните води чрез системен контрол за изправността на канализацията.


2.13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води)

За реализацията на инвестиционното предложение е необходимо да се изгради и съответната инфраструктура на обекта, съгласно изготвените схеми – ВиК, електро и транспортна.2.13.1. Електрозахранване

Захранването с електрическа енергия ще се извърши с отклонение от електропровод до площадката, съгласно изготвената схема.2.13.2. Водопровод

Предвижда се изграждането на водопроводно отклонение от мрежата на КТЯ Райковски ливади.2.13.3. Канализация

За отвеждането на отпадните води ще се изгради канализационна мрежа със заустване в канализация, реализирана в прилежащата улица. Пречистването на отпадъчните канални води ще бъде в ПСОВ – Смолян.2.13.4. Пречистване на отпадъчните води

Показано в т. 2.13.3.


2.14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

За извършване на настоящата оценка на необходимостта от изготвяне на ОВОС това не е необходимо.

За преотредената част от имота е необходимо да се изпълни процедура по промяна предназначението на земеделска земя, собственост на инвеститора.

След промяна предназначението на терена ще е необходимо да се изготвят документите и изпълнят процедурите по ЗУТ за строителство и приемане на обекта.


2.15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда

Замърсяванията са от евентуални течове и аварии от паркиралите МПС. При наличието на локално пречиствателно съоръжение или включване на отпадните води в канализационен колектор тези замърсявания ще са минимални. Дискомфортът може да се породи от шум при работа на увеселителни заведения, реализирани на площадката на инвестиционното предложение.


2.16. Риск от инциденти

Риск от инциденти винаги съществува. На разглежданото инвестиционно предложение той се определя от аварирали МПС. Така също не маловажен е рискът от пожар, земетресение, наводнения, свлачища. Площадката ще е обезопасена с необходимите средства за пожарна защита, а и компетентните органи ще дадат своето становище. На фаза проектиране и строителство ще се предвидят и ще се изпълняват мерки за ограничаване на свлачищните процеси.ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение
3.1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа

Площадката се намира на имот ПИ 67653.1.188 с обща площ съгласно ПУП – 3661 м2. Попада в м. Пампорово в землището на гр. Чепеларе, обл. Смолянска. Площадката тангира от изток и юг с местен път.

Представени са:


 • Заповед за изготвяне на ПУП на кмета на Община Смолян

 • Скица на имота М 1:1000 с координати на граничните точки

 • ПУП-ПРЗ – М 1:1000

 • схеми – ВиК, електро и транспортна.


3.2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи

Площадката на обекта е земеделска земя. Съседните имоти са частна земеделска земя и пътна територия. Реализацията на обекта не засяга съществуващи ползватели на земи.


3.3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

ПУП е разработен в рамките на границите на ПИ 1.188 и не засяга други земеползватели.


3.4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа

В територията на поземления имот не попадат елементи, предвидени в Националната екологична мрежа.

Площадката на обекта не попада в обхвата на СОЗ на питейни извори, както и на защитени зони.

3.4.а. Качество и регенеративна способност на околната среда

Площадката е върху терен, на който ще се промени предназначението. Възможността за регенеративна способност на природните ресурси е сведена до минимум.


3.5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

Естеството на инвестиционното предложение е тясно свързано с наличните природни дадености на района и собствеността върху терена. В този аспект избор на друг терен за обекта не съществува като алтернатива.ІV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение)
4.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

4.1.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве

При строителството и експлоатацията на базата не се очаква да има негативно въздействие върху хората.

Рискови фактори в граници, увреждащи човешкото здраве, при строителството на обекта не следва да се емитират.

Съществува евентуален риск от травми и трудови злополуки при невнимателна работа със строителната техника и инструменти.4.1.2. Въздействие върху земеползването

С изграждането ще се промени изцяло досегашното предназначение на имота, като от земеделска територия ще се обособи в територия за застрояване.4.1.3. Въздействие върху материалните активи

В района на обекта няма материални активи, върху които би могло да се въздейства.4.1.4. Въздействие върху атмосферния въздух

Не е извършван имисионен контрол на въздуха на разглежданата площадка. По отношение на атмосферния въздух, в района няма активно емитиращи източници на замърсители.

Очаква се известно замърсяване на въздуха с прах нетоксичен по време на изпълнение на строителните работи. След въвеждане на обекта в експлоатация не се очаква замърсяване на атмосферата над допустимите норми. Отоплението ще се извършва или чрез ток, или чрез нафта, или комбинирано.

4.1.5. Въздействие върху атмосферата

В зависимост от сезона на извършване на изкопните работи е възможно праховото замърсяване на атмосферния въздух да достигне до значителни стойности, но то ще бъде локално. Отработените газове от машините също ще окажат въздействие, което ще бъде кратковременно и с малка честота (в рамките на определения за строителството период от време и ограничено с работното време през денонощието). То може да бъде намалено допълнително и чрез подходящо оразмеряване на технико-работния проект на отделните строителни процеси.4.1.6. Въздействие върху водите

Районът на строителството е сравнително водообилен. Въздействието върху водите ще е съобразено с тези особености по време на проектирането и експлоатацията на обекта. Площадката не попада в границите на СОЗ на питейни извори.

Като цяло въздействието върху водите ще бъде незначително.

4.1.7. Въздействие върху почвата

Под въздействието на факторите на почвообразуване в района на община Смолян са формирани следните видове: • Излужени канелени горски почви, тежко песъкливо-глинести

 • Излужени канелени горски почви слабо еродирани

 • Кафяви горски почви нееродирани и слабо еродирани, слабо каменисти

 • Кафяви горски почви плитки, средно и силно еродирани, слабо каменисти

 • Делувиални почви, песъкливи

 • Делувиални ливадни почви, леко песъкливо-глинести

 • Планинско-ливадни почви, слабо торфенисти, леко песъкливо-глинести.

Строителните работи са локализирани върху силно ограничена площ, поради което изграждането и експлоатацията на обекта няма да окажат практическо влияние върху почвите.

4.1.8. Въздействие върху земните недра

В геоморфоложко отношение попада в Рило-Родопската област и представлява част от Македоно-Тракийския масив.

Плоските била на Западните Родопи имат по-ниски стойности на хоризонтално разчленение (1,0-1,5 км/км2).

В геоложки смисъл въпросите за въздействието на обекта върху околната среда възникват единствено по отношение стабилността на основата.

При строителните работи върху основата ще се формира постоянно нарастващ, основно статичен товар, който в крайния етап ще достигне до 4,5-6 т/м2.

Това поставя изисквания за определяне носимоспособността на основата.

Устойчивостта на геоложката основа и незначителното застрояване изключват възможността от негативно влияние на обекта върху земните недра.

Обектът не попада в свлачищна зона.4.1.9. Въздействие върху ландшафта

Според ландшафтното райониране на Р България разглежданият район се отнася към Западнородопския ландшафтен район, тип – ландшафти с благоприятни антропогенни изменения, ландшафти с балансирани фрагменти.

Елементарният ландшафт, т.е. този, който е привързан към даден елемент на релефа, е изграден от еднородни скали и покрива във всеки момент от своето съществуване с определена почвено-растителна формация, при еднакви условия на залягане на подпочвените води.

Естественият ландшафт на разглеждания район принадлежи към делувиалните ландшафти и е формиран по ниските елементи на релефа при високо ниво на подпочвените води.

Съществуващият ландшафт има устойчив характер при съществуващите антропогенни въздействия и съгласно класификациите се отнася към ландшафтите с относително екологично равновесие.

С реализацията на проекта ландшафтът ще се натовари с нова социално-икономическа функция, която ще засили антропогенния му характер. Въздействието ще се проявява в следните насоки: • нова социално-икономическа функция.

 • увеличаване на антропогенното въздействие чрез променен характер на земите;

 • изградени нови сгради.

Ландшафтът ще запази типа си на антропогенен ландшафт, като ще се промени баланса между природните и антропогенни елементи в полза на последните. Същевременно се очаква да се запази устойчивостта на ландшафта по отношение на досегашните му социално-икономически функции – комуникационна и стопанска, както и да изпълни новата функция, свързана с дейността и обслужването.

Изпълнението на проекта за озеленяване на площадките на площ над 50 % ще има благоприятен естетически ефект и ще служи като непосредствена връзка с прилежащите територии.4.1.10. Въздействие върху природните обекти

Изграждането и експлоатацията не е свързано с въздействия върху природни обекти, които са относително на голямо разстояние от него.4.1.11. Въздействие върху минералното разнообразие

В района на обекта няма установени подземни богатства със стопанско значение. Незначителното застрояване, свързано с реализацията на обекта, практически не би могло да окаже негативно влияние върху минералното разнообразие в района.4.1.12. Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи

Според биогеографското райониране на България оценяваният район се отнася към Южнобългарския район. Горите са естествени дървесни формации от Quercus dalehampii, Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Carpinus orientalis, както и изкуствени насаждения от Pinus sylvestris и Pinus nigra, които формират различни типове природни местообитания. Ограничено се срещат Acer campestre, Tilia tomentosa, Populus tremula, Pyrus pyraster.

Храстите са единични и са представени от Juniperus communis, Crataegus pentagina, Corilus avelana, Clematis vitaliba, Rosa canina, Rubus saxatilis, Berberis vulgaris и др. без да образуват съобщества.

От гледна точка на факторите, от които се определя биоценотичната стойност на сухоземните биоценози, оценяваният район се отнася към биоценози с естествено формирала се флора, умерено толерантна към антропогенно въздействия и вероятност за съществуване на редки флористични елементи.

В зоната на въздействие на обекта не могат да се формулират местообитания, дефинирани в Приложение № 1 на Закон за биологичното разнообразие.

По отношение на фаунистичната характеристика на района същият заема преходно положение между фауната на дъбовия и буковия пояси. От гръбначната фауна преобладават представителите на орнитофауната (жалобният синигер, авлига, кадънка, среден пъстър кълвач, включен в Резолюция № 6 на Бернската конвенция).

Влечугите са представени от жълтоуха водна змия, сива водна змия, пепелянка, слепок, стенен гущер, зелен гущер, включените в Резолюция № 6 ивичест смок, шипобедрена сухоземна костенурка и др.

От земноводните се срещат: дъждовник, жълтокоремна бумка (включена в Резолюция № 6 на Бернската конвенция), зелена крастава жаба, голяма водна жаба, горска жаба.

При бъдещата реализация на обекта не се засягат местообитания на животински видове.

Строителните дейности от гледна точка на промени на шумовите характеристики в района на строителната площадка ще окажат известно влияние върху постоянното присъствие на представителите преди всичко на орнитофауната.4.1.13. Въздействие върху защитените територии на единични и групови паметници на културата

А) Защитени територии

Базата не попада и не граничи със защитени природни територии. Сред установените в близост до площадката растителни и животински видове няма такива, включени в Червената книга на България.Б) Културно наследство

Целенасочени археологически проучвания на територията на площадката не са извършвани. При изпълнените изкопни работи в района не са установени предмети или постройки с археологическа стойност. Обектът не е заведен в архивите и регистрите на НИПК.4.1.14. Въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси

А) Различните видове отпадъци и техните местонахождения

Както беше посочено по-горе, строителството и експлоатацията на обекта са свързани с образуването на минимални количества отпадъци. Отпадъците, които ще се образуват при строителството, ще бъдат изнесени на депо, с което въздействието им върху околната среда в района на обекта се свежда до минимум.

Битовите отпадъци ще се извеждат на общинското депо за ТБО и също няма да оказват въздействие върху околната среда.

Б) Рискови енергийни източници

Не се монтират такива както при строителството, така и при експлоатацията на обекта.

Вибрации: не се генерират.

Радиации: в обекта няма да се намират източници на радиоактивност.4.1.15. Генетично модифицирани организми

При изграждането и експлоатацията на обекта не се ползват и не се създават генетично модифицирани организми. Не възникват предпоставки за мутагенни въздействия върху организмите.


4.2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение няма да оказва влияние върху елементи от Националната екологична мрежа.


4.3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)

4.3.1. Въздействие върху земеползването

Териториален обхват – малък

Степен на въздействие – значителна

Честота – постоянна

Продължителност – за експлоатационния период на обекта

Възможност за възстановяване – частично след извършване на рекултивация

Кумулативно и комбинирано въздействие – няма.

4.3.2. Въздействие върху атмосферния въздух

Териториален обхват – малък

Степен на въздействие – незначително

Продължителност на въздействието – краткотрайно, докато трае строителството и по време на експлоатацията

Честота на въздействието – ниска

Кумулативно и комбинирано въздействие – няма.4.3.3. Въздействие върху водите

Териториален обхват – малък

Степен на въздействие – ниска

Продължителност на въздействието – дългосрочна

Честота на въздействието – постоянна

Кумулативно и комбинирано въздействие – няма.4.3.4. Въздействие върху почвите

Териториален обхват – малък

Степен на въздействие – ниска

Продължителност на въздействието – дългосрочна

Честота на въздействието – постоянна

Кумулативно и комбинирано въздействие – няма.4.3.5. Въздействие върху земните недра

Териториален обхват – малък

Степен на въздействие – незначителна

Честота – постоянна

Продължителност – дългосрочна

Възможност за възстановяване – не

Кумулативно и комбинирано въздействие – няма.

4.3.6. Въздействие върху ландшафта

Териториален обхват – малък

Степен на въздействие – запазва се характера на ландшафта – антропогенен, устойчивост по отношение новата функция

Честота – постоянна

Възможност за възстановяване – частично

Кумулативен ефект – не се очаква.4.3.7. Въздействие върху минералното разнообразие

Териториален обхват – малък

Степен на въздействие – незначителна

Честота – постоянна

Продължителност – дългосрочна

Възможност за възстановяване – не

Кумулативно и комбинирано въздействие – няма.

4.3.8. Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи

Териториален обхват – малък

Степен на въздействие – незначителна

Честота – постоянна

Продължителност – дългосрочна

Възможност за възстановяване – да, след рекултивация на площадката

Кумулативно и комбинирано въздействие – няма.

4.3.9. Въздействие върху защитените територии на единични и групови паметници на културата

Не оказва въздействие.


4.4. Обхват на въздействието – географски район; засегнато население, населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.)

Въздействието на обекта ще се прояви само в ограничената територия на инвестиционното предложение.

Строителството и експлоатацията на обекта не засяга население, населени места, спортни съоръжения, болнични заведения, центрове за рехабилитация и други заведения за обществено ползване, както и обекти със стопанско предназначение.
4.5. Вероятност на поява на въздействието

Въздействието се появява със започване на строителството. При въвеждането на обекта в експлоатация степента на въздействията ще се намали, като вероятността от появата ѝ зависи от туристическия поток. Работата на обекта ще бъде целогодишна, като предимно през зимата ще е по-натоварено, през който период именно се очаква засилване на въздействията, свързани с генерирането на по-голям обем битови отпадъци и отпадъчни канални води.


4.6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието

Продължителността на въздействието е за целия срок на съществуване на предложението.


4.7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда

 • Изготвяне на документацията по разрешаване и извършване на СМР.

 • Монтиране на химическа тоалетна по време на строителството.

 • Изготвяне проект за безопасност и здраве.

 • Определяне на временно депо за почвено-геоложките материали в рамките на площадката, в т.ч. и за хумуса

 • Изготвяне и реализация на проект за вертикална планировка и озеленяване

 • Изграждане на пътища само в границите на строителната площадка.

 • Изготвяне на ПОИС.

 • Регламентиране и устройване на местата за събиране на отпадъците.

 • Постоянен контрол върху изправността на техниката и връзките между елементите.

 • Осигуряване на подходящо работно облекло и лични предпазни средства на работниците.

 • Работниците преди назначението им да преминат встъпителен инструктаж и да се провежда периодически такъв.

 • Да се проведе курс за техника на безопасност и експлоатационни изисквания с работниците преди започване на работата на обекта.

 • Да се поставят указателни, забранителни и предупредителни табели и знаци на съответните места.

 • Изготвяне на геоложко проучване и доклад за площадката.

 • Своевременно извозване на строителните и битови отпадъци.


4.8. Трансграничен характер на въздействията

Реализацията на „База за отдих” в ПИ 1.188 в м. Караманджа, община Смолян, няма да оказва трансгранично въздействие.


септември, 2013


ИНВЕСТИТОР:

(Десислава Тонева)
Каталог: media -> content files -> file -> obqvi -> SDIE
SDIE -> По Приложение №2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос І. Информация за контакт с инвеститора
file -> К о л и ч е с т в е н а с м е т к а обособена позиция 1 доставка на месо и месни продукти
file -> К о л и ч е с т в е н а с м е т к а обособена позиция 1 доставка на месо и месни продукти
file -> Съобщение за публично предлагане на акции на “Актив Пропъртис” адсиц, гр. Пловдив”
file -> Образец №8 п р о е к т н а д о г о в о р
SDIE -> Виолета Георгиева Костова, гр. Димитровград Ноември, 2013г
SDIE -> До директора на риосв гр. Смолян у в е д о м л е н и е


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница