По Приложение №2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос І. Информация за контакт с инвеститораДата17.09.2016
Размер248.92 Kb.
#9885


ИНФОРМАЦИЯ

по Приложение № 2 на Наредбата за условията

и реда за извършване на ОВОС

І. Информация за контакт с инвеститора
1. Информация за възложителя

Ангел Иванов Проданов

Владислав Иванов Паунов

Николай Илиев Чапов

гр. София, ул. „Позитано” № 114, вх. Б, ет. 1, ап. 11.

2. Лице за контакти

Дафина Димитрова Маламова

гр. Смолян, ул. „Здравец” № 1, тел. 0878 931 161.

ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение

Разглежданото инвестиционно предложение предвижда реализиране на „Вилно селище” в ПИ с номер 67653.44.30 с площ 4.643 дка, земеделска земя, с начин на трайно ползване „ливада”.

Основанието за изработване на ПУП-ПРЗ за имота е заповед № 92 / 03.08.2009 г. на кмета на община Смолян.
2.1. Резюме на предложението

Инвеститорите възнамеряват да реализират „Вилно селище” и съответната обслужваща инфраструктура в горния имот.

Обектът ще включва:

1. 15 еднофамилни сгради за около 50 обитатели;

2. водоплътна площадкова канализация;

3. зелени площи;

4. водопроводна мрежа;

5. паркинг за 15 МПС;

6. инженерна инфраструктура.

С изработения ПУП-ПРЗ са постигнати следните устройствени показатели:Показател

Мярка

Количество

Територия за курортно строителство

Ов

Вилно селище

Максимална височина до билото на покрива

м

10

Максимална етажност (Е)
2

Максимална плътност на застрояване

%

25

Максимален Кинт. (интензивност на застрояване)
0,6

Озеленена площ

%

60

Площ на УПИ

м2

4354

Проектът е съобразен с изискванията и нормите на Наредба № 8 за обем и съдържание на устройствените схеми и планове.

През имота преминава ел. провод, чийто сервитут ще бъде изключен от застрояване.
2.2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Развитието на целогодишния отдих и туризма са приоритети в Програмите за икономическо развитие на община Смолян. За ограничаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда от засилващия се туристически поток е необходимо териториите, обект на посещение, да бъдат устроени съгласно изискванията на нормативната уредба.

Разглежданият обект попада в територия, която в значителна степен е формирана като територия със засилен интерес за краткотраен и по-продължителен отдих – района на м. Смолянски езера.

Целесъобразното антропогенно натоварване на територията, предмет на урбанизиране, е определено с разработения ПУП-ПРЗ за ПИ 44.30 и е съгласно регламентирани показатели на територия с цялостен устройствен план.

Необходимостта от изготвяне на инвестиционното предложение произтича и от изискванията за:


 • запазване на съществуващото екологично равновесие;

 • хармонизиране факторите на ландшафта с бъдещото строителство и функции на обекта.


2.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

Разглежданият обект се намира в непосредствена близост до жилищната територия на кв. Езерово на гр. Смолян. В съседство съществуват одобрени частични устройствени решения, в съответствие с цялостната концепция за развития на КТЯ „Смолянски езера”.


2.4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

При съществуващите природни дадености на обекта, друга форма за използване на имота, извън сферите на туризма, е икономически неефективна.

Съществуват условия за транспортно обслужване, електрификация, водоснабдяване и канализиране на обекта.

Електрозахранване на обекта ще се извърши чрез изграждане на нов трансформаторен пост в имот 44.30.

Водоснабдяването ще се реализира чрез изграждането на водопроводен клон PEHD тръби от съществуващ водопровод за кв. Езерово (мах. Къшлите), отстоящ на 80÷100 м от обекта.

Битово-отпадните води ще се отвеждат посредством вътрешноплощадкова канализация до локално пречиствателно съоръжение или локална водоплътна изгребна яма.

По отношение на отоплението – възможни са отопление с ток или нафта или комбинирано, като и двата начина са приемливи.
2.5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временна дейност по време на строителство

ПИ 44.30 в м. Къшлите граничи със следните поземлени имоти: • ПИ 44.31 – горска земя „широколистна гора” – частна собственост на инвеститорите;

 • ПИ 44.32 – горска земя „широколистна гора” – частна собственост на инвеститорите;

 • ПИ 44-102 – земеделска земя „ливада” – частна собственост;

 • ПИ 44.66 – земеделска земя „ливада” – частна собственост;

 • ПИ 44.97 – земеделска земя „ливада” – частна собственост;

 • ПИ 44.67 – земеделска земя „ливада” – частна собственост;

 • ПИ 44.47 – пътна територия;

 • ПИ 44.384 – местен път.

Необходимата площ за временни дейности по време на строителството ще бъде осигурена в границите на имота, собственост на инвеститора.
2.6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет

Предложението включва „Вилно селище” с обслужваща инфраструктура, паркинг, водопровод, канализация и озеленени площи. Настоящата информация за извършване на преценка за необходимостта от извършване на ОВОС се изготвя на база подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ), съгласно който се предвижда изграждане на 15 вилни сгради на 2 етажа за около 50 обитатели. Отпадните канални води ще се пречистват в локално пречиствателно съоръжение (съгласно ВиК схема към ПУП). Водоснабдяването и ел. захранването ще бъдат от съществуващи мрежи в района на кв. Езерово.


2.7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Не се налага разкриване на нова пътна инфраструктура, освен частично разширяване и благоустрояване на съществуващата пътна връзка на имотите в района на разработката със селищната територия на кв. Езерово.


2.8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

Срокът, за който ще бъде изграден и въведен в експлоатация обекта, се очаква да бъде около 20-28 месеца.

Този срок включва три подетапа:


 • Предварителен етап – 6 месеца, със следните дейности:

 • проектиране;

 • съгласуване, получаване на разрешения;

 • избор на доставчици и изпълнители;

 • сключване на договори за възлагане.

 • Строителен етап – с продължителност 20 месеца, включващ дейности по:

 • строителство;

 • доставка и монтаж на оборудване;

 • вертикална планировка, довършителни работи;

 • рекултивация и озеленяване.

 • Заключителен етап – с продължителност 2 месеца и включва:

 • приемателни комисии;

 • получаване на разрешение за въвеждане на обекта в експлоатация.


2.9. Предлагани методи за строителство

Настоящата информация за оценка на необходимостта от изготвяне на доклад за ОВОС е изготвена на базата на предварителни проучвания, включващи ПУП-ПРЗ на обекта, поради което тук изложените методи за строителство се базират на традиционно използваните такива за този тип обекти. Част от сградите върху площадката ще бъдат масивна конструкция, а други – сглобяеми на принципа на модулното строителство.


2.10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

По време на строителството се предвижда използването на характерните за този вид обекти стандартизирани строителни материали: • баластра и филц – доставени от пресевна инсталация;

 • вода условно чиста за строителни нужди;

 • почвени материали за вертикалната планировка – добити при изкопните работи.

Основни строителни материали:

 • бетонови (стоманобетонови) дренажни и канализационни тръби;

 • полиетиленови тръби;

 • стоманени профили;

 • арматурно желязо;

 • фасониран дървен материал;

 • тухли;

 • керемиди;

 • синтетично фолио;

 • бетони В 10, 15, 20, 30;

 • портландцимент – БДС 27-87;

 • ускоряващи добавки;

 • фаянсови плочки;

 • теракотни плочки;

 • варови разтвори;

 • бои и лакове.

По време на експлоатацията необходимото количество вода при 20 бр. легла е следното:

Qср.дн. = 250 л/дн. × 50 бр. легла = 12 500 л/дн. = 0,145 л/сек

Qмакс.дн. = 0,145 × 2 = 0,290 л/сек

Qмакс.часово = 0,145 × 5 = 0,725 л/сек.
2.1. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове. Количества и начин на третиране

А) Отпадъци от строителството

 • Строителни почви и геоложки материали – до 600 м3 – ще се използват за обратни засипки и вертикалната планировка на обекта.

 • Строителни отпадъци – бетонови отпадъци около 5-7 м3, варови и варо-циментови разтвори – около 3 м3, остатъци от черни метали – не повече от 90 кг, остатъци от цветни метали – около 10 кг, остатъци от фаянсови и теракотени плочки, мозайка – около 120 кг, отпадъци от опаковки за строителни материали – около 90 кг.

 • Излишните скални и земни маси ще се извозват на депо, определено от Община Смолян.

Опаковките на строителните материали, главно синтетични полимери, хартия и други с изкуствен произход, ще бъдат събирани и предавани за вторични суровини.

Бетоновите остатъци и тези от мазилки ще се транспортират до общинското депо за строителни отпадъци.Б) Отпадъци от експлоатацията

 • Битови отпадъци от посетителите – количество не надвишаващо 5 т/год. Отпадъците ще се събират в съдове за смет, разположени в сградите, и периодически ще се извозват от специализираните автомобили на общината.

Основно отпадъците ще бъдат:

Вид отпадък

Код

Хартия

200101

Стъкло

200102

Биоразградими отпадъци от кухни

200108

Пластмаси

200139

Метали

200140

Смесени битови отпадъци

200301


2.12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

Неблагоприятните въздействия, които могат да се очакват върху околната среда, са свързани с: • Нарушаване на допълнителни терени;

 • Прахово замърсяване по време на строителството;

 • Замърсяване на почви със строителни отпадъци;

 • Повишаване на шумовото натоварване от работата на строителната механизация.

В общ план мерките за намаляване на отрицателните последици могат да се разделят в две групи:

А) По време на строителството

 • Опазване на почвите и земите чрез отделяне на хумуса и чимовете.

 • Почвените материали от петната и паркингите ще бъдат изгребани и депонирани на временно депо.

 • Изграждане на водоплътна площадкова канализация.

 • Строителната техника да се движи само в границите на отредения терен.

 • Прилагане на мерки за намаляване на въздействието от изкопни работи.

 • Обезопасяване на площадката от попадане на повърхностни води по време на строителството с цел предотвратяване на изравяния.

 • Рекултивация на всички нарушени терени.

 • Изпълнение на вертикална планировка и озеленяване.

Б) По време на експлоатацията:

 • Организиране на ремонтните работи с минимален риск за замърсяване компонентите на околната среда.

 • Регламентиране и устройване на местата за събиране на отпадъците.

 • Своевременно извозване на ТБО.

 • Прилагане на мерки за недопускане на замърсяване на подземните води чрез системен контрол за изправността на канализацията.


2.13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води)

За реализацията на инвестиционното предложение е необходимо да се изгради и съответната инфраструктура на обекта, съгласно изготвените схеми – ВиК, електро и транспортна.2.13.1. Електрозахранване

Захранването с електрическа енергия ще се извърши с отклонение от електропровод до площадката, съгласно изготвената схема.2.13.2. Водопровод

Предвижда се изграждането на водопроводно отклонение от мрежата на кв. Езерово – гр. Смолян.2.13.3. Канализация

За отвеждането на отпадните води ще се изгради канализационна мрежа със заустване в пречиствателно съоръжение, разположено в рамките на имот 44.30, съгласно ВиК схема към ПУП. При този вариант заустването на пречистените води ще бъде в близко разположеното дере, минаващо през кв. Езерово. При вариант водоплътна изгребна яма отпадъчните канални води ще се извозват и пречистват в съществуващата ПСОВ – Смолян.2.13.4. Пречистване на отпадъчните води

Показано в т. 2.13.3.


2.14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

За извършване на настоящата оценка на необходимостта от изготвяне на ОВОС това не е необходимо.

За преотредената част от имота е необходимо да се изпълни процедура по промяна предназначението на земеделска земя, собственост на инвеститора.

След промяна предназначението на терена ще е необходимо да се изготвят документите и изпълнят процедурите по ЗУТ за строителство и приемане на обекта.


2.15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда

Замърсяванията са от евентуални течове и аварии от паркиралите МПС. При наличието на локално пречиствателно съоръжение или включване на отпадните води в канализационен колектор тези замърсявания ще са минимални. Дискомфортът може да се породи от шум при работа на увеселителни заведения, реализирани на площадката на инвестиционното предложение.


2.16. Риск от инциденти

Риск от инциденти винаги съществува. На разглежданото инвестиционно предложение той се определя от аварирали МПС. Така също не маловажен е рискът от пожар, земетресение, наводнения, свлачища. Площадката ще е обезопасена с необходимите средства за пожарна защита, а и компетентните органи ще дадат своето становище. На фаза проектиране и строителство ще се предвидят и ще се изпълняват мерки за ограничаване на свлачищните процеси.ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение
3.1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа

Площадката се намира в имот ПИ 67653.44.30 с обща площ съгласно ПУП – 4643 м2. Попада в м. Къшлите в землището на гр. Смолян, обл. Смолянска. Площадката тангира от югозапад с местен път.

Представени са:


 • Заповед за изготвяне на ПУП на кмета на Община Смолян

 • Скица на имота М 1:1000 с координати на граничните точки

 • ПУП-ПРЗ – М 1:1000

 • схеми – ВиК, електро и транспортна.


3.2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи

Площадката на обекта е земеделска земя. Съседните имоти са частна земеделска земя и пътна територия. Реализацията на обекта не засяга съществуващи ползватели на земи.


3.3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

ПУП е разработен в рамките на границите на ПИ 44.30 и не засяга други земеползватели.


3.4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа

В територията на поземления имот не попадат елементи, предвидени в Националната екологична мрежа.

Площадката на обекта не попада в обхвата на СОЗ на питейни извори, както и на защитени зони.

3.4.а. Качество и регенеративна способност на околната среда

Площадката е върху терен, на който ще се промени предназначението. Възможността за регенеративна способност на природните ресурси е сведена до минимум.


3.5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

Естеството на инвестиционното предложение е тясно свързано с наличните природни дадености на района и собствеността върху терена. В този аспект избор на друг терен за обекта не съществува като алтернатива.ІV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение)
4.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

4.1.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве

При строителството и експлоатацията на базата не се очаква да има негативно въздействие върху хората.

Рискови фактори в граници, увреждащи човешкото здраве, при строителството на обекта не следва да се емитират.

Съществува евентуален риск от травми и трудови злополуки при невнимателна работа със строителната техника и инструменти.4.1.2. Въздействие върху земеползването

С изграждането ще се промени изцяло досегашното предназначение на имота, като от земеделска територия ще се обособи в територия за застрояване.4.1.3. Въздействие върху материалните активи

В района на обекта няма материални активи, върху които би могло да се въздейства.4.1.4. Въздействие върху атмосферния въздух

Не е извършван имисионен контрол на въздуха на разглежданата площадка. По отношение на атмосферния въздух, в района няма активно емитиращи източници на замърсители.

Очаква се известно замърсяване на въздуха с прах нетоксичен по време на изпълнение на строителните работи. След въвеждане на обекта в експлоатация не се очаква замърсяване на атмосферата над допустимите норми. Отоплението ще се извършва или чрез ток, или чрез нафта, или комбинирано.

4.1.5. Въздействие върху атмосферата

В зависимост от сезона на извършване на изкопните работи е възможно праховото замърсяване на атмосферния въздух да достигне до значителни стойности, но то ще бъде локално. Отработените газове от машините също ще окажат въздействие, което ще бъде кратковременно и с малка честота (в рамките на определения за строителството период от време и ограничено с работното време през денонощието). То може да бъде намалено допълнително и чрез подходящо оразмеряване на технико-работния проект на отделните строителни процеси.4.1.6. Въздействие върху водите

Районът на строителството е сравнително водообилен. Въздействието върху водите ще е съобразено с тези особености по време на проектирането и експлоатацията на обекта. Площадката не попада в границите на СОЗ на питейни извори.

Като цяло въздействието върху водите ще бъде незначително.

4.1.7. Въздействие върху почвата

Под въздействието на факторите на почвообразуване в района на община Смолян са формирани следните видове: • Излужени канелени горски почви, тежко песъкливо-глинести

 • Излужени канелени горски почви слабо еродирани

 • Кафяви горски почви нееродирани и слабо еродирани, слабо каменисти

 • Кафяви горски почви плитки, средно и силно еродирани, слабо каменисти

 • Делувиални почви, песъкливи

 • Делувиални ливадни почви, леко песъкливо-глинести

 • Планинско-ливадни почви, слабо торфенисти, леко песъкливо-глинести.

Строителните работи са локализирани върху силно ограничена площ, поради което изграждането и експлоатацията на обекта няма да окажат практическо влияние върху почвите.

4.1.8. Въздействие върху земните недра

В геоморфоложко отношение попада в Рило-Родопската област и представлява част от Македоно-Тракийския масив.

Плоските била на Западните Родопи имат по-ниски стойности на хоризонтално разчленение (1,0-1,5 км/км2).

В геоложки смисъл въпросите за въздействието на обекта върху околната среда възникват единствено по отношение стабилността на основата.

При строителните работи върху основата ще се формира постоянно нарастващ, основно статичен товар, който в крайния етап ще достигне до 4,5-6 т/м2.

Това поставя изисквания за определяне носимоспособността на основата.

Устойчивостта на геоложката основа и незначителното застрояване изключват възможността от негативно влияние на обекта върху земните недра.

Обектът не попада в свлачищна зона.4.1.9. Въздействие върху ландшафта

Според ландшафтното райониране на Р България разглежданият район се отнася към Западнородопския ландшафтен район, тип – ландшафти с благоприятни антропогенни изменения, ландшафти с балансирани фрагменти.

Елементарният ландшафт, т.е. този, който е привързан към даден елемент на релефа, е изграден от еднородни скали и покрива във всеки момент от своето съществуване с определена почвено-растителна формация, при еднакви условия на залягане на подпочвените води.

Естественият ландшафт на разглеждания район принадлежи към делувиалните ландшафти и е формиран по ниските елементи на релефа при високо ниво на подпочвените води.

Съществуващият ландшафт има устойчив характер при съществуващите антропогенни въздействия и съгласно класификациите се отнася към ландшафтите с относително екологично равновесие.

С реализацията на проекта ландшафтът ще се натовари с нова социално-икономическа функция, която ще засили антропогенния му характер. Въздействието ще се проявява в следните насоки:Ландшафтът ще запази типа си на антропогенен ландшафт, като ще се промени баланса между природните и антропогенни елементи в полза на последните. Същевременно се очаква да се запази устойчивостта на ландшафта по отношение на досегашните му социално-икономически функции – комуникационна и стопанска, както и да изпълни новата функция, свързана с дейността и обслужването.

Изпълнението на проекта за озеленяване на площадките на площ над 50 % ще има благоприятен естетически ефект и ще служи като непосредствена връзка с прилежащите територии.4.1.10. Въздействие върху природните обекти

Изграждането и експлоатацията не е свързано с въздействия върху природни обекти, които са относително на голямо разстояние от него.4.1.11. Въздействие върху минералното разнообразие

В района на обекта няма установени подземни богатства със стопанско значение. Незначителното застрояване, свързано с реализацията на обекта, практически не би могло да окаже негативно влияние върху минералното разнообразие в района.4.1.12. Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи

Според биогеографското райониране на България оценяваният район се отнася към Южнобългарския район. Горите са естествени дървесни формации от Quercus dalehampii, Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Carpinus orientalis, както и изкуствени насаждения от Pinus sylvestris и Pinus nigra, които формират различни типове природни местообитания. Ограничено се срещат Acer campestre, Tilia tomentosa, Populus tremula, Pyrus pyraster.

Храстите са единични и са представени от Juniperus communis, Crataegus pentagina, Corilus avelana, Clematis vitaliba, Rosa canina, Rubus saxatilis, Berberis vulgaris и др. без да образуват съобщества.

От гледна точка на факторите, от които се определя биоценотичната стойност на сухоземните биоценози, оценяваният район се отнася към биоценози с естествено формирала се флора, умерено толерантна към антропогенно въздействия и вероятност за съществуване на редки флористични елементи.

В зоната на въздействие на обекта не могат да се формулират местообитания, дефинирани в Приложение № 1 на Закон за биологичното разнообразие.

По отношение на фаунистичната характеристика на района същият заема преходно положение между фауната на дъбовия и буковия пояси. От гръбначната фауна преобладават представителите на орнитофауната (жалобният синигер, авлига, кадънка, среден пъстър кълвач, включен в Резолюция № 6 на Бернската конвенция).

Влечугите са представени от жълтоуха водна змия, сива водна змия, пепелянка, слепок, стенен гущер, зелен гущер, включените в Резолюция № 6 ивичест смок, шипобедрена сухоземна костенурка и др.

От земноводните се срещат: дъждовник, жълтокоремна бумка (включена в Резолюция № 6 на Бернската конвенция), зелена крастава жаба, голяма водна жаба, горска жаба.

При бъдещата реализация на обекта не се засягат местообитания на животински видове.

Строителните дейности от гледна точка на промени на шумовите характеристики в района на строителната площадка ще окажат известно влияние върху постоянното присъствие на представителите преди всичко на орнитофауната.4.1.13. Въздействие върху защитените територии на единични и групови паметници на културата

А) Защитени територии

Базата не попада и не граничи със защитени природни територии. Сред установените в близост до площадката растителни и животински видове няма такива, включени в Червената книга на България.Б) Културно наследство

Целенасочени археологически проучвания на територията на площадката не са извършвани. При изпълнените изкопни работи в района не са установени предмети или постройки с археологическа стойност. Обектът не е заведен в архивите и регистрите на НИПК.4.1.14. Въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси

А) Различните видове отпадъци и техните местонахождения

Както беше посочено по-горе, строителството и експлоатацията на обекта са свързани с образуването на минимални количества отпадъци. Отпадъците, които ще се образуват при строителството, ще бъдат изнесени на депо, с което въздействието им върху околната среда в района на обекта се свежда до минимум.

Битовите отпадъци ще се извеждат на общинското депо за ТБО и също няма да оказват въздействие върху околната среда.

Б) Рискови енергийни източници

Не се монтират такива както при строителството, така и при експлоатацията на обекта.

Вибрации: не се генерират.

Радиации: в обекта няма да се намират източници на радиоактивност.4.1.15. Генетично модифицирани организми

При изграждането и експлоатацията на обекта не се ползват и не се създават генетично модифицирани организми. Не възникват предпоставки за мутагенни въздействия върху организмите.


4.2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение няма да оказва влияние върху елементи от Националната екологична мрежа.


4.3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)

4.3.1. Въздействие върху земеползването

Териториален обхват – малък

Степен на въздействие – значителна

Честота – постоянна

Продължителност – за експлоатационния период на обекта

Възможност за възстановяване – частично след извършване на рекултивация

Кумулативно и комбинирано въздействие – няма.

4.3.2. Въздействие върху атмосферния въздух

Териториален обхват – малък

Степен на въздействие – незначително

Продължителност на въздействието – краткотрайно, докато трае строителството и по време на експлоатацията

Честота на въздействието – ниска

Кумулативно и комбинирано въздействие – няма.4.3.3. Въздействие върху водите

Териториален обхват – малък

Степен на въздействие – ниска

Продължителност на въздействието – дългосрочна

Честота на въздействието – постоянна

Кумулативно и комбинирано въздействие – няма.4.3.4. Въздействие върху почвите

Териториален обхват – малък

Степен на въздействие – ниска

Продължителност на въздействието – дългосрочна

Честота на въздействието – постоянна

Кумулативно и комбинирано въздействие – няма.4.3.5. Въздействие върху земните недра

Териториален обхват – малък

Степен на въздействие – незначителна

Честота – постоянна

Продължителност – дългосрочна

Възможност за възстановяване – не

Кумулативно и комбинирано въздействие – няма.

4.3.6. Въздействие върху ландшафта

Териториален обхват – малък

Степен на въздействие – запазва се характера на ландшафта – антропогенен, устойчивост по отношение новата функция

Честота – постоянна

Възможност за възстановяване – частично

Кумулативен ефект – не се очаква.4.3.7. Въздействие върху минералното разнообразие

Териториален обхват – малък

Степен на въздействие – незначителна

Честота – постоянна

Продължителност – дългосрочна

Възможност за възстановяване – не

Кумулативно и комбинирано въздействие – няма.

4.3.8. Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи

Териториален обхват – малък

Степен на въздействие – незначителна

Честота – постоянна

Продължителност – дългосрочна

Възможност за възстановяване – да, след рекултивация на площадката

Кумулативно и комбинирано въздействие – няма.

4.3.9. Въздействие върху защитените територии на единични и групови паметници на културата

Не оказва въздействие.


4.4. Обхват на въздействието – географски район; засегнато население, населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.)

Въздействието на обекта ще се прояви само в ограничената територия на инвестиционното предложение.

Строителството и експлоатацията на обекта не засяга население, населени места, спортни съоръжения, болнични заведения, центрове за рехабилитация и други заведения за обществено ползване, както и обекти със стопанско предназначение.
4.5. Вероятност на поява на въздействието

Въздействието се появява със започване на строителството. При въвеждането на обекта в експлоатация степента на въздействията ще се намали, като вероятността от появата ѝ зависи от туристическия поток. Работата на обекта ще бъде целогодишна, като предимно през зимата ще е по-натоварено, през който период именно се очаква засилване на въздействията, свързани с генерирането на по-голям обем битови отпадъци и отпадъчни канални води.


4.6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието

Продължителността на въздействието е за целия срок на съществуване на предложението.


4.7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда

 • Изготвяне на документацията по разрешаване и извършване на СМР.

 • Монтиране на химическа тоалетна по време на строителството.

 • Изготвяне проект за безопасност и здраве.

 • Определяне на временно депо за почвено-геоложките материали в рамките на площадката, в т.ч. и за хумуса

 • Изготвяне и реализация на проект за вертикална планировка и озеленяване

 • Изграждане на пътища само в границите на строителната площадка.

 • Изготвяне на ПОИС.

 • Регламентиране и устройване на местата за събиране на отпадъците.

 • Постоянен контрол върху изправността на техниката и връзките между елементите.

 • Осигуряване на подходящо работно облекло и лични предпазни средства на работниците.

 • Работниците преди назначението им да преминат встъпителен инструктаж и да се провежда периодически такъв.

 • Да се проведе курс за техника на безопасност и експлоатационни изисквания с работниците преди започване на работата на обекта.

 • Да се поставят указателни, забранителни и предупредителни табели и знаци на съответните места.

 • Изготвяне на геоложко проучване и доклад за площадката.

 • Своевременно извозване на строителните и битови отпадъци.


4.8. Трансграничен характер на въздействията

Реализацията на „Вилно селище” в ПИ 44.30 в м. Къшлите, община Смолян, няма да оказва трансгранично въздействие.


септември, 2013

ИНВЕСТИТОРИ:

1. …………………………

(Ангел Ив. Проданов)
2. …………………………

(Владислав Ив. Паунов)


3. …………………………

(Николай Илиев Чапов)

Каталог: media -> content files -> file -> obqvi -> SDIE
file -> К о л и ч е с т в е н а с м е т к а обособена позиция 1 доставка на месо и месни продукти
file -> Съобщение за публично предлагане на акции на “Актив Пропъртис” адсиц, гр. Пловдив”
file -> Образец №8 п р о е к т н а д о г о в о р
file -> Програма „Околна среда 2007-2013г. Bg161PO005/10 11/03/19
SDIE -> Виолета Георгиева Костова, гр. Димитровград Ноември, 2013г
SDIE -> До директора на риосв гр. Смолян у в е д о м л е н и е
SDIE -> По Приложение №2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос І. Информация за контакт с инвеститора


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница